Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hd Tao o Chu Trong PP Bang VBA

Hd Tao o Chu Trong PP Bang VBA

Ratings: (0)|Views: 1,406|Likes:
Published by Thụ Nhân

More info:

Published by: Thụ Nhân on Dec 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2010

pdf

text

original

 
12/13/2009www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 1/8  centea.info@gmail.com
T
O Ô CH
TRONG POWERPOINTB
NG
NG D
NG VBA
- CENTEA
Tr
ư
c
ñ
ây, CENTEA
ñ
ã t
ng gi
i thi
u bài vi
t
t
o ô ch
trong PowerPoint c
aTh
y Lê Trung Hi
p – Tr
ư
ng THCS Nguy
n Hu
- Th
xã V
 ĩ 
nh Long
. Trong bài h
ư
ngd
n
ñ
ó, Th
y Lê Trung Hi
p
ñ
ã h
ư
ng d
n chúng ta t
o ô ch
b
ng cách áp d
ng k
thu
t
cò súng
(Trigger) trong hi
u
ng c
a PowerPoint.Bên c
nh
ñ
ó, CENTEA c
ũ
ng
ñ
ã có nh
ng lo
t bài gi
i thi
u
ng d
ng VisualBasic Application (VBA) trong PP
.Chính vì v
y, thông qua bài vi
t này, CENTEA mong mu
n gi
i thi
u
ñ
n quý Th
yCô 1 k
thu
t trong vi
c
ng d
ng VBA
ñ
t
o ô ch
trong PowerPoint
 
12/13/2009www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 2/8  centea.info@gmail.com
Nh
ng l
ư
u ý tr
ư
c khi thi
t k
:
- Chúng ta c
n ph
i thi
t l
p ch
 
ñ
b
o v
các Marco
m
c Low
ñ
ch
ươ
ng trìnhcó th
ch
y các
ñ
o
n mã l
nh. Cách thi
t l
p nh
ư
sau:
o
 
M
 
ch
ươ 
ng trình PowerPoint.
 
o
 
Vào menu
Tools
Macro
Security
. Ch
n
Low
. Nh
n OK
o
 
Kh
 
i
ñ
ng l
i ch
ươ 
ng trình PowerPoint.
- Quý Th
y Cô có th
tham kh
o công d
ng c
a t
ng nút l
nh trong Control Box c
aVBa trong bài h
ư
ng d
n tr
ư
c.
B
ư
c 1: Xác
ñ
nh – t
o các ô ch
 
ð
u tiên, ta c
n xác
ñ
nh c
u trúc c
a ô ch
. Và c
n xác
ñ
nh nh
ng ô nào ch
a t
 khóa. Ví d
: CENTEA c
n t
o 1 ô ch
trong
ñ
ó các t
khóa có màu
ñ
. Ô ch
có c
u trúcnh
ư
sau:Ô ch
 
dòng 1 có câu h
i nh
ư
sau: “Tên vi
t t
t c
a trung tâm h
tr
giáo viên?”Ô ch
 
dòng 2 có n
i dung câu h
i là: “B
phân thông tin và h
tr
c
a trung tâmcó tên vi
t t
t là gì?”Ô ch
 
dòng 3 có n
i dung câu h
i là: “B
phân qu
n lý tài nguyên trung tâm cótên vi
t t
t là gì?”Ô ch
 
dòng 4 có n
i dung câu h
i là: S
n ph
m nào c
a trung tâm
ñư
c quýTh
y Cô áp d
ng vào bài gi
ng nhi
u nh
t?”Và t
khóa c
a ô ch
là:
ð
ây là m
t ngành ngh
có v
trí quan tr
ng trong xã h
i?
B
ư
c 1.1
: Chúng ta c
n t
o t
ng nhãn riêng bi
t cho m
i ô ch
. Ô ch
 
dòng1 có 6 ký t
, ta c
n t
o sáu nhãn, t
ươ
ng t
, ô ch
 
dòng 4 có 14 ký t
, ta c
nt
o 14 nhãn. Cách làm nh
ư
sau:-
ð
u tiên, ta b
t thanh công c
 
Control Toolbox
b
ng cách vào
View >>Toolbars >> Control ToolBox
(
ñ
ánh d
u ch
n tr
ư
c thanh công c
 này).- Ch
n công c
 
t
o nhãn
(Label – hình ch
A) trên thanh công c
 
ControlToolbox
. Khi
ñ
ó, con tr
chu
t s
thay
ñ
i thành d
u
c
ng
, Th
y click ch
n vào 1 v
trí và t
o 1 nhãn
ñ
u tiên.- Th
y Cô làm tu
n t
cho các ô còn l
i.- Tuy nhiên, CENTEA
ñ
ngh
Th
y Cô nên copy ô ký t
v
a t
o,
ñ
t
o
 
12/13/2009www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 3/8  centea.info@gmail.com
các ô ký t
còn l
i
dòng 1. Vi
c làm này v
a
ñ
t
n th
i gian, v
a
ñ
m b
o kíchth
ư
c c
a các ô là nh
ư
nhau. Sau khi t
o các ô ký t
cho dòng 1, Th
y Cô có th
 click ch
n nhi
u ô cùng lúc
ñ
copy và t
o các ô ký t
cho các dòng còn l
i.
B
ư
c 1.2: Khai báo thu
c tính cho các ô ký t
.
CENTEA
ñ
ngh
quý Th
y Cô
ñ
t tên cho các ô ký t
theo c
u trúc:
ox
y , trong
ñ
ó:
x là ký hi
u ô ch
 
dòng x t
ươ
ng
ng
,
y
s
th
t
(t
trái qua) c
a ô ký t
trêndòng x
.Ví d
: ô
ñ
u tiên
dòng 1 là
o11
, ô cu
i cùng
dòng 1 có tên là
o16
, ô
ñ
u tiên
dòng 4
o41
và ô cu
i cùng c
a dong 4 la
o414
.Cách làm nh
ư
sau:Th
y
click ph
i vào ô mu
n khai báo thu
c tính
(ví d
ô
ñ
u tiên
 dòng 1), ch
n
Properties
. Khung h
p tho
i Properties hi
n ra, ta ch
n tab
Categories
khai báo các thu
c tính nh
ư
sau:- N
u ô
ñ
ó có ch
a t
khóa, ta có th
ch
n màun
n
BackColor
là màu khác.-
Border Style
: ch
n ch
 
ñ
 
1
-
fmBorderStyleSingle
 
ñ
k
khung cho ô ký t
 
ñ
ó-
Caption
:
ñ
tr
ng b
ng cách xóa dòng ch
 m
c
ñ
nh. Di
u này
ñ
ã lúc ban
ñ
u nôi d
ng c
a ôch
không xu
t hi
n- Ch
n
màu ch
(ForeColor)
,
 
ñ
ây CENTEAch
n màu ch
 
ñ
cho các ô t
khóa, và màu ch
 
xanh
cho các ô còn l
i.- Ch
n ch
 
ñ
canh gi
a ch
 
ñ
ô ký t
nhìncân
ñ
i b
ng cách
m
c
Text Align
ta ch
n ch
 
ñ
 
2-fmTextAlignCenter
 -
ð
t tên cho ô ký t
 
ñ
ó theo nguyên t
c
trên
ñ
chúng ta d
dàng x
lý các câu l
nh
ph
nsau.
Name: o11
 Sau khi khai báo thu
c tính cho ô ký t
 
ñ
u tiên, Th
y Cô làm tu
n t
cho các ô kýt
còn l
i.
B
ư
c 2: T
o các nút l
nh
V
i m
i ô ch
ta c
n t
o 2 nút l
nh, 1 nút l
nh
ñ
th
hi
n các ch
t
ươ
ng
ng c
aô ch
 
ñ
ó, 1 nút l
nh
ñ
hi
n n
i dung câu h
i t
ươ
ng
ng v
i nút l
nh trên,
ñ
ng th
i, có kýhi
u
ñ
giúp Th
y Cô ki
m soát
ñư
c nh
ng ô ch
nào mà h
c sinh
ñ
ã ch
n nh
ư
ng ch
ư
atr
l
i
ñư
c.V
i yêu c
u
ñ
ó, ta c
n t
o 1 nhãn
ñ
th
hi
n n
i dung câu h
i, 1 nút l
nh và 1 nútch
n cho m
i câu.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
thanhsongd liked this
langigo liked this
tranhung2010 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->