Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Codul Familiei Republica Moldova

Codul Familiei Republica Moldova

Ratings: (0)|Views: 759|Likes:
Published by xratio
Codul Familiei Republica Moldova
Codul Familiei Republica Moldova

More info:

Published by: xratio on Dec 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

 
REPUBLICA MOLDOVAPARLAMENTULCODCodul familieinr. 1316 adoptat: 26.10.2000 оn vigoare: publicat оn: Monitorul Oficial nr 047 din: 26.04.2001 articolul: 210cod de clasificare:06.06.00.00Limba rusг 
MODIFICAT LP64-XVI din 30.03.06, MO66-69/28.04.06 art.273LP134-XVI din 30.07.05, MO107-109/12.08.05 art.519
Parlamentul adoptă prezentul cod. TITLUL IDISPOZIŢII GENERALECapitolul 1LEGISLAŢIA FAMILIALĂArticolul 1. Legislaţia familială şi alte acte ce conţinnorme ale dreptului familiei(1) Legislaţia familială constă din prezentul cod şi din alte acte normativeadoptate în cazurile şi în limitele prevăzute de acesta.(2) Guvernul este în drept să adopte acte normative în domeniul dreptuluifamiliei în cazurile prevăzute de prezentul cod, de alte legi şi de decretelePreşedintelui Republicii Moldova.(3) Dacă există divergenţe între prezentul cod şi convenţiile şi tratatele cereglementează relaţiile familiale, la care Republica Moldova este parte, auprioritate reglementările internaţionale.Articolul 2. Principiile de bază ale legislaţiei familiale(1) Familia şi relaţiile familiale în Republica Moldova sînt ocrotite de stat.(2) Numai căsătoria încheiată la organele de stat de stare civilă (denumite în continuare
organe de stare civilă
) generează drepturile şi obligaţiile de soţiprevăzute de prezentul cod.(3) Relaţiile familiale sînt reglementate în conformitate cu următoareleprincipii: monogamie, căsătorie liber consimţită între bărbat şi femeie,egalitate în drepturi a soţilor în familie, sprijin reciproc moral şi material,fidelitate conjugală, prioritate a educaţiei copilului în familie, manifestare agrijii pentru întreţinerea, educaţia şi apărarea drepturilor şi intereselormembrilor minori şi ale celor inapţi de muncă ai familiei, soluţionare, pe caleamiabilă, a tuturor problemelor vieţii familiale, inadmisibilitate a amesteculuideliberat în relaţiile familiale, liber acces la apărarea, pe cale judecătorească,a drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor familiei.Articolul 3. Relaţiile sociale reglementate de prezentul codPrezentul cod stabileşte condiţiile şi modalitatea de încheiere, încetare şideclarare a nulităţii căsătoriei, reglementează relaţiile personalenepatrimoniale şi patrimoniale născute din căsătorie, rudenie şi adopţie,condiţiile, modalitatea, formele şi efectele protecţiei juridice a copiilor orfanişi a celor rămaşi fără ocrotire părintească sau aflaţi în alte situaţiivulnerabile, precum şi alte relaţii sociale similare celor familiale.Articolul 4. Aplicarea legislaţiei civilePentru reglementarea relaţiilor personale nepatrimoniale şi patrimonialedintre membrii familiei, prevăzute la art.3, nereglementate de legislaţiafamilială, se aplică legislaţia civilă în măsura în care aceasta nu contravineesenţei relaţiilor familiale.
 
Capitolul 2REALIZAREA ŞI APĂRAREA DREPTURILOR FAMILIALEArticolul 5. Egalitatea în relaţiile familiale(1) Toate persoanele căsătorite au drepturi şi obligaţii egale în relaţiilefamiliale, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie,opinie, apartenenţă politică, avere şi origine socială.(2) Drepturile şi obligaţiile familiale sînt legate de titularii lor şi nu pot ficedate persoanelor terţe.Articolul 6. Realizarea drepturilor şi îndeplinireaobligaţiilor familiale(1) Cetăţenii îşi realizează de sine stătător drepturile ce le aparţin şi iaunaştere din relaţiile familiale, dacă prezentul cod nu prevede altfel.(2) Realizarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor familiale nu trebuie sălezeze drepturile, obligaţiile, libertăţile şi interesele legitime ale altor membriai familiei şi ale altor cetăţeni.Articolul 7. Ocrotirea drepturilor familiale(1) Drepturile familiale sînt ocrotite de lege, cu excepţia cazurilor cîndacestea sînt realizate contrar destinaţiei sau contrar prevederilor legale.(2) Drepturile familiale sînt ocrotite de autorităţile abilitate aleadministraţiei publice, iar în anumite cazuri şi de instanţele judecătoreşti.(3) Mijloacele de ocrotire a drepturilor familiale sînt stabilite de prezentulcod, de alte legi şi acte normative.Articolul 8. Aplicarea prescripţiei(1) Cerinţele ce ţin de relaţiile familiale sînt imprescriptibile, cu excepţiacazurilor cînd termenele pentru apărarea dreptului lezat sînt prevăzute înmod expres de prezentul cod.(2) La examinarea cerinţelor ce ţin de relaţiile familiale, instanţa judecătorească aplică normele care reglementează prescripţia înconformitate cu prevederile articolelor respective ale Codului civil. TITLUL IICĂSĂTORIACapitolul 3CONDIŢIILE ŞI MODALITATEA DE ÎNCHEIERE A CĂSĂTORIEIArticolul 9. Încheierea căsătoriei(1) Încheierea căsătoriei are loc la organele de stare civilă.(2) Drepturile şi obligaţiile juridice ale soţilor iau naştere din ziua înregistrării căsătoriei la organele de stare civilă.Articolul 10. Declaraţia de căsătorie(1) Declaraţia de căsătorie se depune personal de cetăţenii care doresc săse căsătorească la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se aflădomiciliul unuia dintre ei sau al părinţilor unuia dintre ei.(2) În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi trebuie să indice că nu există niciun impediment legal la căsătorie.(3) Depunerea declaraţiei de căsătorie şi înregistrarea căsătoriei au loc înmodul stabilit pentru înregistrarea de stat a actelor de stare civilă.Articolul 11. Condiţiile de încheiere a căsătoriei(1) Pentru încheierea căsătoriei este necesar consimţămîntul reciproc,neviciat, exprimat personal şi necondiţionat, al bărbatului şi femeii care secăsătoresc, precum şi atingerea de către ei a vîrstei matrimoniale.(2) Persoanele care doresc să se căsătorească sînt obligate să seinformeze reciproc despre starea sănătăţii lor.
 
Articolul 12. Modalitatea de încheiere a căsătoriei(1) Încheierea căsătoriei se face în prezenţa persoanelor care secăsătoresc, după expirarea unui termen de cel puţin o lună din momentuldepunerii de către ele a declaraţiei de căsătorie.(2) Dacă există motive temeinice, la cererea persoanelor care doresc să secăsătorească, şeful oficiului de stare civilă poate reduce termenul indicat laalin.(1), iar în cazuri excepţionale (pericol pentru viaţă, graviditate, naştereacopilului etc.), căsătoria poate fi încheiată chiar în ziua depunerii declaraţiei.(3) Termenul maximal ce se stabileşte pentru încheierea căsătoriei nu vadepăşi două luni de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.Articolul 13.Examenul medical al persoanelor care dorescsă se căsătorească(1) Persoanele care doresc să se căsătorească sînt supuse unui examenmedical gratuit obligatoriu.(2) Rezultatul examenului medical se comunică numai persoaneiexaminate, eliberîndu-i-se un certificat ce atestă trecerea controluluirespectiv, care se prezintă organului de stare civilă.(3) Modul, termenul şi limitele examenului medical sînt stabilite deGuvern.Articolul 14. Vîrsta matrimonială(1) Vîrsta matrimonială minimă este de 18 ani pentru bărbaţi şi de 16 anipentru femei.(2) Pentru motive temeinice, se poate încuviinţa încheierea căsătoriei cureducerea vîrstei matrimoniale pentru bărbaţi, dar nu mai mult decît cu doiani. Reducerea vîrstei matrimoniale va fi încuviinţată de autoritateaadministraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi au domiciliulpersoanele care doresc să se căsătorească, în baza cererii acestora şiacordului părinţilor minorului.Articolul 15. Impedimente la căsătorie(1) Nu se admite încheierea căsătoriei între:a) persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;b) rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusivcei care au un părinte comun;c) adoptator şi adoptat;d) adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, pînă la al II-lea gradinclusiv;e) curator şi persoană minoră aflată sub curatela acestuia, în perioadacuratelei;f) persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea deexerciţiu;g) persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cîndambele îşi ispăşesc pedeapsa;h) persoane de acelaşi sex.(2) Orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există unimpediment legal ori dacă nu sînt îndeplinite alte cerinţe ale legii, expunîndu-şi în scris motivele şi anexînd dovezile invocate. Organul de stare civilă esteobligat să verifice opunerile şi, dacă acestea se confirmă, să refuze încheierea căsătoriei.Capitolul 4DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALE ALE SOŢILORArticolul 16. Egalitatea soţilor în relaţiile familiale

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Negura Ana liked this
Maria Turcan liked this
adygorincioi1904 liked this
pisicuta52 liked this
AndreiTanasiev liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->