Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Seminar Ski Za Cedi Skolska Ishrana Dece Kod Predskolske Dece Bla Bla Sta Li Sam Napisao

Seminar Ski Za Cedi Skolska Ishrana Dece Kod Predskolske Dece Bla Bla Sta Li Sam Napisao

Ratings: (0)|Views: 2,069|Likes:
Published by jevta1987

More info:

Published by: jevta1987 on Dec 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

 
SEKTOR ZA DELATNOST USTANOVA ZA DECU
obavlja poslove iz delokruga izvornih poslova Grada, kao i posloveiz delokruga poverenih poslova državne uprave i to:
a) Poslovi iz delokruga izvornih poslova Grada:
- poslovi koji se odnose na osnivanje predškolskih ustanova, ustanova i organizacija u oblasti dečje zaštite i ustanova zarekreativni boravak dece;- priprema planskih i programskih dokumenata iz oblasti razvoja dečije zaštite u Gradu;- praćenje potreba porodica i planiranje izgradnje novih objekata;- utvrđivanje mreže dečjih vrtića i ustanova za rekreativni boravak dece;- praćenje i analiziranje stanja i potreba predškolskih ustanova i ustanova za rekreativni boravak dece zarekonstrukcijom i investicionim održavanjem objekata i opreme;- učešće u svojstvu naručioca u postupku javnih nabavki dobara, radova i usluga za potrebe predškolskih ustanova iustanova za rekreativni boravak dece;- praćenje realizacije zaključenih ugovora i izvođenja radova na investicijama, investicionom održavanju i opremanjuobjekata predškolskih ustanova i ustanova za rekreativni boravak dece;- obezbeđivanje ostvarivanja prava dece na boravak u predškolskoj ustanovi, predškolsko obrazovanje i vaspitanje,negu, preventivnu zdravstvenu i socijalnu funkciju, ishranu, odmor i rekreaciju;- finansiranje osiguranja dece, objekata i opreme predškolskih ustanova;- zaključivanje Ugovora o finansiranju sa izvršiocima programa i usluga za potrebe predškolskih ustanova;- praćenje oblika rada i obima delatnosti predškolskih ustanova;- obezbeđivanje prostora i opreme za realizaciju pripremnog predškolskog programa u godini pred polazak u školu;- praćenje stanja i problema u delatnosti predškolskih ustanova u saradnji sa nadležnim organima koji vrše nadzor nadvaspitno-obrazovnim radom i zakonitošću rada;- praćenje obima delatnosti i zaposlenih radnika u predškolskim ustanova u skladu sa utvrđenim normativima;- utvrđivanje kriterijuma za prijem dece u predškolsku ustanovu;- normativna delatnost u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu delatnost predškolskog obrazovanja ivaspitanja;- utvrđivanje uslova i načina ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka i odmora i rakreacije, korisnicimausluga koji žive u nepovoljnim materijalnim, socijalnim i drugim uslovima i praćenje i kontrola ostvarivanja ovih prava;- poslovi na ostvarivanju dodatnih prava u oblasti društvene brige o deci;- utvrđivanje početka i završetka radnog vremena u predškolskim ustanovama u zavisnosti od potreba korisnika usluga- učešće u postupku zaključivanja kolektivnih ugovora za predškolske ustanove na teritoriji Grada;- aktivnosti vezane za imenovanje i razrešenje članova Upravnih odbora predškolskih ustanova i ustanova za rekreativniboravak dece;- podsticanje ostvarivanja i drugih akreditovanih programa i oblika rada sa decom i organizovanja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih deci;- realizacija konkursa društvenih i nevladinih organizacija iz oblasti dečje zaštite;- praćenje i unapređenje rada dece sa smetnjama u razvoju;- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Grada i drugim propisima.
b) Poslovi iz delokruga poverenih poslova državne uprave:
- vođenje prvostepenog upravnog postupka i donošenje rešenja o pravu na naknadu troškova boravka u predškolskojustanovi za decu bez roditeljskog staranja i decu sa smetnjama u razvoju.
SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE
obavlja sledeće poslove:- praćenje i obezbeđivanje sredstava za funkcionisanje predškolskih ustanova;- utvrđivanje obima delatnosti predškolskih ustanova;- planiranje potrebnih sredstava za realizaciju programa rada – delatnosti predškolskih ustanova čiji je osnivač GradBeograd (celodnevni i poludnevni boravak, ishrana, nega, preventivna zdravstvena zaštita,…) u skladu sa zakonom;- praćenje celokupnog finansijskog poslovanja predškolskih ustanova, a posebno korišćenja budžetskih sredstava ipripremanje odgovarajućih informacija;- utvrđivanje predloga cena usluga u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad;- planiranje i obezbeđivanje sredstava za finansiranje osiguranja dece, objekata i opreme predškolskih ustanova;- planiranje potrebnih sredstava za finansiranje dodatnih prava u oblasti dečje zaštite i praćenje realizacije sredstava;- kontrola obračuna sredstava za regres po osnovu finansiranja oblika rada u oblasti dečije zaštite;- učešće u pripremi zaključivanja ugovora o finansiranju programa rada u oblasti dečije zaštite;- praćenje realizacije ugovora vezanih za investicije, investiciono održavanje i opremanje objekata predškolskihustanova i ustanova za rekreativni boravak dece;- praćenje realizacije ugovora vezanih za javne nabavke dobara, radova i usluga predškolskih ustanova i obezbeđivanjesredstava za njihovu realizaciju;- finansijsko-materijalni poslovi u delatnosti ustanova za decu;- kontrola obima delatnosti i zaposlenih radnika u predškolskim ustanova u skladu sa utvrđenim normativima;- praćenje funkcionisanja predškolskih ustanova i saradnja sa drugim nadležnim organizacijama;- vršenje internog nadzora nad radom predškolskih ustanova;- statističko – evidencioni poslovi u delatnosti ustanova za decu;- obrada izveštaja predškolskih ustanova o boravku dece bez roditeljskog staranja i dece sa smetnjama u razvoju idostava istih nadležnom Ministarstvu;- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Grada i drugim propisima.
SEKTOR ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU I PLANIRANjE MREŽE USTANOVA ZA DECU1. Odeljenje za preventivnu zaštitu
- praćenje i obezbeđivanje kontrole ishrane i preventivne zdravstvene zaštite u predškolskim ustanovama;
1
 
- zaključivanje Ugovora o finansiranju sa izvršiocima programa i usluga iz oblasti preventivne zdravstvene zaštite;- formiranje stručnih komisija na nivou Grada, za praćenje, kontrolu i unapređenje ishrane dece i higijene u predškolskimustanovama;- redovno obavljanje sanitarno-higijenskog pregleda objekata predškolskih ustanova i njihove neposredne okoline;- kontrolisanje sprovođenja mera zaštite od zaraznih bolesti;- vođenje evidencije o uočenim sanitarno-higijenskim nedostacima;- praćenje realizacije naloženih mera za uklanjanje uočenih nedostataka;- sprovođenje edukacije radnika zaposlenih u predškolskim ustanovama iz oblasti higijene, zaštite od zaraznih bolesti,preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;- aktivna saradnja sa nadležnim zdravstvenim ustanovama;- učešće u radu komisija za javne nabavke namirnica za ishranu i sredstava i pribora za održavanje higijene;- planiranje mreže ustanova za decu u skladu sa stepenom izgrađenosti objekata i potrebom za izgradnjom novihobjekata;- aktivna saradnja sa nadležnim institucijama u planiranju mreže ustanova za decu;- izrada godišnjih planova širenja mreže ustanova za decu i praćenje njihove realizacije;- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Grada i drugim propisima.Sekretarijat u oblasti dečje zaštite, vrši
poslove državne uprave
koje Republika poveri Gradu, a koji se odnose na:- rešavanje o pravu na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja i decu sasmetnjama u razvoju- vođenje prvostepenog upravnog postupka i donošenje rešenja o pravu na naknadu troškova boravka u predškolskojustanovi za decu bez roditeljskog staranja i decu sa smetnjama u razvoju.
Centar za promociju zdravlja, analizu,planiranje i organizaciju zdravstvenezašite, informatiku i biostatistiku uzdravstvu
Poslovi centra za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite,informatiku i biostatistiku u zdravstvu, kao oblast delatnosti Zavoda obavljaju se u okviru:1.odseka za promociju zdravlja,2.odseka za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite,3.odseka za biostatistiku4.odsek za informatiku.
U odseku za promociju zdravlja se :
vrši koordinacija promovisanja zdravih stilova života i brige o sopstvenom zdravlju, predlažu i podržavaju projekti, programi, kampanje, edukuju edukatori za izvođenje programa i projekata i kampanja, prati njihova realizacija, evaluira u toku i na krajurealizacije,
na osnovu analiza koje govore o prisutnosti rizika po zdravlje u populaciji i spoljnojživotnoj sredini (dijagnoza zajednice), razvija, učestvuje i prati sprovođenjeinterventnih programa,
odabiraju ciljne grupe gde će se promocija zdravlja implementirati: predškolska deca,školska deca, omladina, porodice, nastavno osoblje, zdravstvene ustanove, odrasli,
razvija multidisciplinarni pristup u promociji zdravlja, kako u Zavodu, tako i udruštvenoj zajednici razvijajući partnerstvo sa svima onima koji mogu dati svojdoprinos u poboljšanju kvaliteta javnog zdravlja,
informiše stanovništvo o aktuelnim problemima zdravlja,
obavljaju i drugi poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima.2
 
kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.
U odseku za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite se:
 prati i analizira zdravstveno stanje stanovništva, predlažu odgovarajuće mere zarešavanje registrovanih problema, izveštavaju o tome nadležne organizacije i javnost inakon preduzetih mera evaluira,
istražuju, prate zdravstveni problemi, pretnje po zdravlje, predlažu mere za rešavanje problema sa ciljem smanjenja i uklanjanja rizika,
 predlažu elementi zdravstvene politike u okviru postojećih društveno-ekonomskihodnosa i dobijenih vrednosti indikatora ekonomike u zdravstvu na nivou lokalnesamouprave i šire,
istražuju i planiraju zdravstvene potrebe stanovništva, kadrovski resursi, potrebe zausavršavanjem zdravstvenog kadra i sredstava za rad u cilju obezbeđenja racionalne, pristupačne i kvalitetne zdravstvene zaštite stanovništva,
 prati kvalitet pruženih zdravstvenih usluga i zadovoljstvo korisnika,
obavljaju i drugi poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima.
kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.
U odseku biostatistike se:
analizira prirodno kretanje i oboljevanje stanovništva, prati rad zdravstvenih ustanova,
koordinira, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova u državnoj i privatnoj svojini,
sarađuje sa svim zdravstvenim ustanovama okruga i šire kao i sa nadležnim organimalokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja,
koordinira i vrši nadzor nad stručnim radom i prati kvalitet rada zdravstvenih ustanovana okrugu,
obavljaju i drugi poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima.
kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.
U odseku informatike se:
formiraju i održavaju baze podataka
 podstiče i razvija integrisani zdravstveni informacioni sistem
obavavljaju poslovi vezani za infrastukturu računarske mreže zavoda
vrši se komunikacija sa drugim zdravstvenm ustanovama na području okruga u vezi sa bazama podataka od opšteg značaja u republiciobavljaju i drugi poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima.
kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.
Organizacija, opis delatnosti i kapacitet 
Dečji dispanzer za zdravstvenu zaštitu predškolske dece pripada Domu zdravlja Zdravstvenogcentra. Organizaciono je podeljen u dva dela:3

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sevda Musić liked this
Tina Milanović liked this
Ivana Sinadinov liked this
Ivana Sinadinov liked this
Ivana Sinadinov liked this
Malina Žepinić liked this
dtomic liked this
djukanknk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->