Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA, travanj 2009.

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA, travanj 2009.

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:
Published by mezza_pazza4566

More info:

Published by: mezza_pazza4566 on Dec 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2009

pdf

text

original

 
PRIJEDLOG ZA JAVNURASPRAVUR E P U B L I K A H R V A T S K AMINISTARSTVO KULTURENACRTPRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMAZagreb, travanj 2009.
 
NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMAI.USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi članka 2.stavka 4. i članka 38. Ustava Republike Hrvatske.
II.
OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITIZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONAPROISTEĆI1.Ocjena stanja
Na području Republike Hrvatske uz Hrvatsku radioteleviziju danas djeluje 24televizijskih i 155 radijskih koncesionara, dok broj osoba koje objavljuju elektroničkepublikacije nije utvrđen. Rad navedenih elektroničkih medija uređen je odredbamaZakona o elektroničkim medijima, Zakona o medijima, Zakonom o potvrđivanjuEuropske konvencije o prekograničnoj televiziji, dok se rad i djelovanje Hrvatskeradiotelevizije uređuje posebnim zakonom.Zakonom o elektroničkim medijima (“Narodne novine”, br. 122/03, 79/07 i32/08) uređeno je obavljanje djelatnosti radija i televizije, objavljivanje elektroničkihpublikacija, te napose zaštitia pluralizma i raznovrsnosti medija, sastav i djelokrugregulatnornog tijela Vijeća za elektroničke medije kojem je pridodana Agencija zaelektroničke medije kao stručna služba.Obavljanje djelatnosti televizije u prekograničnom kontekstu ureno jeZakonom o potvrđivanju Europske konvencije o prekograničnoj televiziji i Protokola oizmjenama Europske konvencije o prekograničnoj televiziji (Narodne novine,Međunarodni ugovori11/01.)Dononošenje novog Zakona o elektroničkim medijima je nužno s obzirom danova Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama, koja je prihvaćena odEuropskog parlamenta i Vijeća 11. prosinca 2007. godine (Direktiva 2007/65/EZkojom se mijenja i dopunjuje Direktiva 89/552/EEZ o televiziji bez granica), uređujepored audiovizualnih medijskih usluga televizije ili televizijskog programa kaolinearnih audiovizalnih medijskih usluga i audiovizualne medijske usluge na zahtjevkao nelinearne audiovizualne medijske usluge. Osim toga, nova Direktiva uređuje iaudiovizualne komercijalne komunikacije, plasman proizvoda, audiovizualni program,uređivačku odgovornost, sponzorstvo i dr.
 
Televizijsko emitiranje uključuje posebnoanalognu i digitalnu televiziju, izravni prijenos, emitiranje putem interneta i približnivideo na zahtjev, dok je video na zahtjev, na primjer, audiovizualna medijska uslugana zahtjev.
 
Postoji Zakon o elektroničkim medijima ne uruje niz novih audio iaudiovizualnih medijskih usluga koje su posljedica brzog tehnološkog napretka idigitalizacije u audiovizualnom području, te je stoga potrebno novim zakonom teusluge urediti u skladu s novom Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama.Također je Zakonom potrebno usvojiti odredbe Direktive 98/84/EZ o pravnojzaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu i usluga koje prajuuvjetovani pristup i dijelom odredbe Direktive 206/114/EZ o zavaravajućem ikomparativnom oglašavanju.
2.Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom
Nacrtom prijedloga Zakona o elektroničkim medijima usvojit će se odredbeDirektive o audiovizualnim medijskim uslugama, Direktive 98/84/EZ o pravnoj zaštitiusluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu i usluga koje pružaju uvjetovanipristup i dijelom odredbe Direktive 206/114/EZ o zavaravajućem i komparativnomoglašavanju, koje svaka sa svojeg stajališta uređuju područje audiovizualniihmedijskih usluga.Vodeći računa o potrebi donošenja propisa koji će biti u skladu s modernimrazvojem tehnike, načelom slobode medija i potrebom promicanja javnog interesa uobavljanju djelatnosti pružanja audivozualnih medijskih usluga, Nacrtom prijedlogaZakona o elektroničkim medijima uređuju se:- pojedini pojmovi koji se koriste u Zakonu, napose oni koji su preuzeti izDirektive o audiovizualnim medijskim uslugama kao što su audiovizualna medijskausluga, audiovizualni program, uređivačka odgovornost, pružatelj medijske usluge,nakladnik televizije, medijska usluga televizije ili televizijski program (tj. lijnearnaaudiovizualna medijska usluga), audiovizualna medijska usluga na zahtjev (tj.nelinearna audiovizualna medijska usluga), audiovizualna komercijalna komunikacija,plasman proizvoda i drugi pojmovi.- opća načela u obavljanju djelatnosti pružanja audio i audiovizualnih medijskihusluga, te način promicanja i zaštite interesa Republike Hrvatske. RepublikaHrvatska tako potiče pratelje medijskih usluga da objavljuju programe radipostizanja ciljeva i vrijednosti koji su važni za javno informiranje i obaviještenost svihgrađana Republike Hrvatske, zaštitu hrvatskog jezika, očuvanje nacionalnog ikulturnog identiteta, djecu i mlade, osobe s posebnim potrebama, poticanje kulturnogstvaralaštva, razvoj obrazovanja, znanosti, umjetnosti i sporta, zaštitu prirode,okoliša i ljudskog zdravlja, te poticanje medijske pismenosti.- pitanja koja se odnose na sve audio i audiovizualne medijske usluge na načinda se utvrđuju informacije koje moraju biti dostupne korisnicima o pružateljimaaudiovizualnih medijskih usluga, da zabranjuju govor mržnje, propisuju uvjete podkojima se mora objaviti nužna obavijest, kao i uvjete za objavu audiovizualnihkomercijalnih komunikacija, sponzoriranih audiovizualnh medijskih usluga iprograma, te plasman proizvoda.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->