Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Didaktische Entscheidungen bei der Konzeption einer Web 2.0-basierten Lernercommunity. Ein Erfahrungsbericht zum Einsatz eines Prüfungsvorbereitungswikis in der Mediencommunity 2.0

Didaktische Entscheidungen bei der Konzeption einer Web 2.0-basierten Lernercommunity. Ein Erfahrungsbericht zum Einsatz eines Prüfungsvorbereitungswikis in der Mediencommunity 2.0

Ratings: (0)|Views: 363|Likes:
Published by ibuchem
Bericht für die DeLFI Jahrestagung 2009
Bericht für die DeLFI Jahrestagung 2009

More info:

Published by: ibuchem on Dec 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2010

pdf

 
 
Mimoj}itdbn Ng}tdbnim~gang hni mnx Jkg|nv}ikg nignxQnh 8'6-hotinx}ng Cnxgnxdk``~gi}y' NigNxeobx~gathnxidb} |~` Nigto}| nigntVxóe~gatukxhnxni}~gatqijit ig mnx @nmingdk``~gi}y
Ickgo H~dbn`
Eodbhnxnidb I Qix}tdboe}t- ~gm Antncctdboe}tittngtdboe}ng — Hn~}b Bkdbtdb~cn eóx ]ndbgij ?44>4 Hnxcig - Anx`ogyQnh< '`nmingdk``~gi}y'mnN`oic< h~dbn`Fhn~}b-bkdbtdb~cn'mn
]bk`ot Boangbkenx
\ng}xoc-Eodbo~ttdb~tt Hnx~ethicm~ga Mx~dj ~gm @nming4=65= Jottnc - Anx`ogyQnh< '`nmingdk``~gi}y'mnN`oic< boangbkenxF|eo`nming'mn
\~to``ngeott~ga
< I` Xob`ng mnt Ekxtdb~gatvxklnj}nt ‗@nmingdk``~gi}y8'6– nxmng @õacidbjni}ng g~}|nxkxing}inx}nx Nighigm~ga ukg Qnh 8'6-@nming|~x Unxhnttnx~ga mnx _~oci}í} mnx Ogvott~gat- ~gm O~et}inatq~ociei|inx~ga igmnx Mx~dj- ~gm @nminghxogdbn óhnxvxóe}' Min mimoj}itdbn Jkg|nv}ikg ukgXob`nghnmiga~gang eóx igekx`nccn# gkg-ekx`nccn ~gm ekx`nccn Cnxgvxk|nttn igmnx Cnxgnxdk``~gi}y unxekca} nigng igjxn`ng}ncc-i}nxo}iung Ogto}|' Nxt}nNg}óxen ukg nig|ncgng Cnxgt|ngoxing# |'H' mot Vxóe~gatukxhnxni}~gatiji#nxmng t}~engnitn an}nt}n} ~gm ig `nbxnxng Tdbxi}}ng unxenignx} hit nigngmaóc}iant Jkg|nv} ukxcina}' Mintn Ukxanbngtnitn t}ncc} `nbxnxn Bnxo~t-ekxmnx~gang og mot mimoj}itdbn Mntiag mox'
? O~taogatti}~o}ikg
Min O~t- ~gm Qni}nxhicm~ga ig mnx Mx~dj- ~gm @nminghxogdbn t}nb} o~eax~gm |obcxnidbnx Vxkm~j}- ~gm Vxk|nttiggkuo}ikgng "~'o' dxktt`nmiocn @nmingvxkm~j}ikg# Unx|obg~ga|itdbng Mx~dj}ndbgij ~gm miai}ocng @nming) tkin mnx O~ebnh~ga }xomi}ikgnccnx Hnx~ethicmnx "~'o' Tdbxie}tn}|nx# H~dbhigmnx) ukx `nbxnxng Bnxo~tekxmnx~gang mox' Mintn~`eottng ukx occn` nign ecnrihcn ~gm |ni}gobn Ogvott~ga ukg O~t- ~gm Qni}nx- hicm~gatigboc}ng# nign tyt}n`o}itdbn ~gm oxhni}tvco}|gobn _~ociei|inx~gang ukg Eodb- ~gmEóbx~gatjxíe}ng# nigng Qittngt- ~gm Nxeobx~gato~t}o~tdb ig mnx Hxogdbn tkin nignUnxhnttnx~ga mnx M~xdbcíttiajni} |itdbng hnx~ecidbnx ~gm ojomn`itdbnx Hicm~ga'\inc mnt Ekxtdb~gatvxklnj}nt ‗@nmingdk``~gi}y 8'6– it} nt# o` Hnitvinc nignx ogngm~gat}ndbgitdb kxing}inx}ng Hxogdbn |~ vxóeng# iginni} i` Xob`ng hnx~ecidbnx _~ociei|inx~ga Qnh 8'6-@nming ng}tvxndbngm mng igmiuim~nccng Ukxo~ttn}|~gang ~gmHnmóxegittng mnx Hn}xkeengng tkin mng Ogekxmnx~gang mnt Oxhni}t`oxj}nt ig nignx Cnxgnxdk``~gi}y ig}naxinxhox tigm'
 
 
8 Mot mimoj}itdbn Xob`ngjkg|nv} mnx @nmingdk``~gi}y 8'6
I` Xob`ng mnt Ekxtdb~gatvxklnj}nt ‗@nmingdk``~gi}y 8'6– nxmng iggkuo}iunmimoj}itdbn Jkg|nv}n `i} Nigto}| ukg Qnh 8'6 ig nign` igjxn`ng}ncc-i}nxo}iung Ukxanbngng}idjnc}# nxvxkh} ~gm nuoc~inx}' Mot \inc it} hxogdbngtvn|ieitdbn Oganhk}n |~ tdboeeng#ncdbn tidb ig min ekx`nccn Hicm~gatcogmtdboe} ig}naxinxng cottng ~gm |~x T}nianx~ga mnx Ecnrihici}í}# Godbboc}iajni} ~gm ]xogtvoxng| mnx O~t- ~gm Qni}nxhicm~ga ig mnx Mx~dj-~gm @nminghxogdbn hni}xoang jõggng'Min Ig}nxgn}vco}}ekx` ‗@nmingdk``~gi}y 8'6– oct nign uix}~nccn Cnbx- ~gm Cnxg~`anh~gaming} mnx Igi}iinx~ga ~gm N}ohcinx~ga ukg hxogdbngtvn|ieitdbng ~gm vxorithn|kangngAn`nigtdboe}ng i` Tiggn ukg Dk``~gi}int ke Vxod}idn ZQ92# T'8P' Min Jk``~gijo}ikg~gm Jkkvnxo}ikg mnx Dk``~gi}y-@i}acinmnx ~g}nxnigogmnx unxcí~e} mohni o~e |ni Nhngng'\~` nign` eigmn} nig igekx`nccnx O~t}o~tdb |itdbng Oj}n~xng o~t ~g}nxtdbinmcidbngCnxgkx}ng# ~'o' Hnx~ettdb~cng# Bkdbtdb~cng# Hn}xinhng t}o}}' \~` ogmnxng nxmng igekx`nccng Vox}gnxtdboe}ng |itdbng Igt}i}~}ikgng mnx Hnx~et- ~gm Bkdbtdb~chicm~ga@õacidbjni}ng |~x Nxbõb~ga mnx M~xdbcíttiajni} ig mnx O~t- ~gm Qni}nxhicm~ga nxvxkh}'
Ohh' ?< @nmingdk``~gi}y oct Higmnacinm |itdbng ~g}nxtdbinmcidbng Cnxgekx`ng
@nmingdk``~gi}y 8'6 ~g}nxtdbnimn} tidb ukg ogmnxng Qnh 8'6-Dk``~gi}int mom~xdb#mott tin hxogdbngtvn|ieitdbn Oganhk}n "uac''i`nmk'mn)# igekx`nccnt# gkg-ekx`nccnt~gm ekx`nccnt Cnxgng "uac''imno-ck~gan'gn}#'`irkvkcit'mn
 
) tkin Cnbxnx-dk``~gi}y "uac''=}nodbnxt'mn) ~gm Cnxgnxdk``~gi}y "uac''h~t~~'mn) ig nignx  Vco}}ekx` ig}naxinx}' Ig mintnx Vkti}ikg t}xnh} @nmingdk``~gi}y 8'6 nign ig}ngtiun tk|iocnUnxgn}|~ga ~g}nxtdbinmcidbnx Hnx~etax~vvng o~e bkxi|kg}ocnx ~gm unx}ijocnx Nhngn `i}mn` \inc cnhngtcogant Cnxgng ig mnx Mx~dj- ~gm @nminghxogdbn |~ eõxmnxg'Ukx mintn` Big}nxax~gm tigm mnx O~e- ~gm O~tho~ ukg tk|iocng Gn}|nxjng ~gm minEõxmnx~ga ukg jkkvnxo}iung Cnxg- ~gm Oxhni}tekx`ng ig mnx Cnxgnxdk``~gi}y minXidb}|incn mnx mimoj}itdbng Jkg|nv}ikg' Ohancni}n} ukg mnx Cni}imnn mnx @nming-dk``~gi}y ‗Igekx`inxng# jkkvnxinxng# q~ociei|inxng– ~xmn nig Mxni-Tí~cng-@kmnccng}idjnc}# ncdbnt ~g}nxtdbinmcidbn Cnxgekx`ng ~gm Cnxg|incn nigkxmgn}' Godb mintn`@kmncc ixm min Cnxgnxdk``~gi}y ig mxni Hnxnidbn o~ean}nic}# m'b' mng Hnxnidb‗Igekx`inxng– `i} igekx`nccng Cnxgoganhk}ng# mng Hnxnidb ‗Jkkvnxinxng– `i} gkg-ekx`nccng Cnxgoganhk}ng ~gm mng Hnxnidb ‗_~ociei|inxng– `i} ekx`nccng Cnxgoganhk}ng'
 
 
Ohh' 8< Mot Mxni-Tí~cng-@kmncc mnx @nmingdk``~gi}y 8'6
I` Hnxnidb –Igekx`inxng‐ hneigmng tidb Cnxgoganhk}n# min gidb} nrvci|i} ig t}x~j}~xinx}nCnxgoxxogan`ng}t niganh~gmng tigm' Eóx min binx nxkxhngng Jk`vn}ng|ng nxmng nmnx \n~agittn gkdb \nx}ieijo}n o~tant}ncc}' I` Hnxnidb ‗Jkkvnxinxng– hneigmng tidbCnxgoganhk}n `i} nign` ginmxiang hit `i}}cnxng Ukxt}x~j}~xinx~gataxom' Min nxkxhngngJk`vn}ng|ng nxmng mkj~`ng}inx} lnmkdb gidb} ekx`ncc hntdbnigia}' I` Hnxnidb‗_~ociei|inxng– hneigmng tidb t}oxj ukxt}x~j}~xinx}n Hcngmnm Cnoxgiga Oganhk}n `i}ig}naxinx}ng Qnh 8'6-@nming' Min nxkxhngng Jk`vn}ng|ng nxmng mkj~`ng}inx}# hntdbnigia} ~gm aae' |nx}iei|inx}'Mot mimoj}itdbn Xob`ngjkg|nv} mnx @nmingdk``~gi}y unxekca} nigng igjxn`ng}ncc-i}nxo}iung Ogto}|# ncdbnx moukg o~tanb}# mott min Cnxgnxdk``~gi}y ig ibxnx Anto`}bni}anvcog} ohnx ig ]nictdbxi}}ng neenj}iunx xnocitinx} nxmng jogg' Mo`i} ming} motigjxn`ng}ncc-i}nxo}iun Ukxanbng ig nxt}nx Cigin nignx t}ígmiang# t}~engnitng Oht}i``~gamimoj}itdbnx Vcog~ga ~gm n`nxang}nx Ng}idjc~gang ig mnx Dk``~gi}y'Mohni nxmng ig mnx nxt}ng I}nxo}ikg Igekx`o}ikgng óhnx vk}ng|inccn G~}|nx anto``nc} ~gmo~ehnxni}n}# tkin |incax~vvngtvn|ieitdbn Ogekxmnx~gang ekx`~cinx}' I` |ni}ng Tdbxi}}nxmng `i} Bicen mnx Vnxtkgot-@n}bkmn vxk}k}yvitdbn ~gm xnvxítng}o}iun Dk``~gi}y-@i}acinmnx ogbogm ukg T}ndjhxineng hntdbxinhng ZV64P' Oct G~}|nx mnx Cnxgnxdk``~gi}yanc}ng tkkbc min Cnxgngmng oct o~db min Cnbxngmng "~'o' ]~}kxng# @kmnxo}kxng)' \~x Hntdbxnih~ga mnx G~}|nx ~xmng |ni ]n`vco}nt ng}idjnc}# m'b' nig ]n`vco}n eóx Cnxgngmng-T}ndjhxinen ~gm nig ]n`vco}n eóx Cnbxngmng-T}ndjhxinen' Mnx Nigto}| ukg]n`vco}nt oct Mntiagukxcoang nx`õacidb} mohni nign nigbni}cidbn ~gm neei|ing}n Nxt}ncc~gaukg Vxkeicng'M~xdb min Ogngm~ga mnx Vnxtkgot-@n}bkmn it} nt `õacidb# min Vnxtvnj}iun mnx G~}|nx íbxngm mnt anto`}ng Mntiagvxk|nttnt |~ hnobxng' Mogj mnx i``nxtiung Bnxoganbngt-nitn jõggng gidb} g~x Jk`vn}ng|ogekxmnx~gang ~gm Cnxg|incn og min \incax~vvng hnttnx ohant}i``} nxmng# tkgmnxg o~db omíq~o}n Cõt~gang ~gm @nbxnx}n o~tanoxhni}n}nxmng' Min ig mng T}ndjhxineng hntdbxinhngng G~}|nxhnmoxen ming}ng oct Ax~gmcoan |~x Ohcni}~ga ukg g~}|nxkxing}inx}ng Cnxgt|ngoxing eóx min @nmingdk``~gi}y 8'6' Mintn~`eottng igekx`nccn# gkg-ekx`nccn ~gm ekx`nccn T|ngoxing' Mohni nxmng Cnxgt|ngoxingunxt}ogmng oct
( Hnitvincn eóx Cnbxng ~gm Cnxgng# ~` ^g}nxxidb}tti}~o}ikgng ~gm -`kmnccn# min ig ibxngJk`vkgng}ng# mng Xnco}ikgng mnx Jk`vkgng}ng ~g}nxnigogmnx ~gm ig mng Vxk|nttng# minmoukg ibxng O~taogatv~gj} gnb`ng# `õacidbt} jkgjxn} ~gm `õacidbt} ekx`oc hntdbxinhngnxmng( ZT65# T' ?99P'

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Marc Widmer liked this
mrohs liked this
mrohs liked this
Roland Schewe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->