Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Seerappuranam_Kandam2 Padalam 1-8 Songs 1-698

Seerappuranam_Kandam2 Padalam 1-8 Songs 1-698

Ratings: (0)|Views: 495|Likes:
Published by SULTAN
PROPHET MOHAMED'S LIFE HISTORY IN TAMIL. PART 2, SECTIONS 1-8, SONGS 1-698. THANKS TO PROJECT MADURAI.
PROPHET MOHAMED'S LIFE HISTORY IN TAMIL. PART 2, SECTIONS 1-8, SONGS 1-698. THANKS TO PROJECT MADURAI.

More info:

Published by: SULTAN on Dec 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2009

pdf

text

original

 
¯ÁÚô ÒÄÅâý º£È¡ôÒá½õþÃñ¼¡ÅÐ ¸¡ñ¼õ - ÑÒùÅòÐì ¸¡ñ¼õÀ¼Äí¸û 1-8 / À¡¼ø¸û (1-698 )ciRAppurANam of umaRup pulavar Canto 2 part I (verses 1- 698)(in tamil script, TSCII format)
Etext in Tamil Script - TSCII format (v. 1.7)Etext preparation: Mr. Vassan Pillai, New Mexico, USAProof-reading: Dr. Ram Ravindran, Indianapolis, Indiana, USAEtext prep in pdf format: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, SwitzerlandThis pdf file is based on TSCInaimathi font embedded in the file. Hence this file can beviewed and printed on all computer platforms: Windows, Macintosh and Unixwithout the need to have the font installed in your computer.© Project Madurai 2003You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
 
2
¯ÁÚô ÒÄÅâý º£È¡ôÒá½õþÃñ¼¡ÅÐ ¸¡ñ¼õ - ÑÒùÅòÐì ¸¡ñ¼õÀ¼Äí¸û 1- 8 / À¡¼ø¸û (1-698 )
¯ûÙ¨È
2.01 ¿À¢ô Àð¼õ ¦ÀüÈ À¼Äõ 1-552.02¦¾¡Ø¨¸ Åó¾ ÅÃÄ¡üÚô À¼Äõ 56-992.03 ¾£É¢¨Ä ¸ñ¼ À¼Äõ 100-2622.04 ¯ÁÚ¸ò¾¡Ò ®Á¡ý ¦¸¡ñ¼ À¼Äõ 263-3572.05¯ÎõÒ §Àº¢Â À¼Äõ 358-3972.06 ¯òÐÀ¡ Åó¾ À¼Äõ 398 - 4182.07 †À£Ò Áì¸òÐìÌ Åó¾ À¼Äõ 419-5102.08 Á¾¢¨Â «¨ÆôÀ¢ò¾ À¼Äõ 511-698----------------------
þÃñ¼¡ÅÐ ¸¡ñ¼õ - ÑÒùÅòÐì ¸¡ñ¼õ
2.1 ¿À¢ô Àð¼õ ¦ÀüÈ À¼Äõ (1- 55)
1§º¡¾¢Â¡ ¦Â¨ÅìÌ ÓûÙ¨Èô ¦À¡ÕÇ¡öò§¾¡üÈÓ Á¡üÈÓó §¾¡ýÈ¡Å¡¾¢¾ý ÀÕÁ¡ý ¦¸¡ñÊÉ¢ §¾¡í¸¢ÂÁâƢó ¾ÁÃÕì ¸Ãºý§Á¾¢É¢ ÒÌóÐ Ó¸õÁÐ ¾ÁìÌÅ¢Çí¸¢Â ¿À¢¦ÂÛõ Àð¼í§¸¡¾Èì ¦¸¡ÎôÀò ¾£ýÀ¢÷ Å¢¨Çò¾Ü¦ÈÄ¡õ Ţâò¦¾Îò ШÃôÀ¡õ. 2.1.12ÒûÇ¢Åñ ¼Õð¼ Óñʨº À¢Öõ¦À¡Æ¢È¢¸ú Áì¸Á¡ ÒÃò¾¢ü¦ÈûǢ ̨Ȅ¢ì ÌÄò¾¢É¢ Ö¾¢ò¾¦ºõÁÖì ̨Èó¾§À áñÎÅ¢ûÇÕí ¸½ì¸¡ ȡâÃñ ¼¾¢ý§Áø§ÁÄÅý È¢Õ×Çô ÀÊ¡ø¦ÅûÇ¢¨¼ ¾ɢü º¢È¢¦¾¡Ç¢ ¾¢ÃñÎŢƢò¾¢Îõ ŢƢ즸¾¢÷ §¾¡ýÚõ. 2.1.23¦¾Ã¢ó¾¢Î ¦Á¡Ç¢¨Âì ¾õÁ¢Õ ŢƢ¡ü¦Èâ¾Ã §¿¡ìÌÅ÷ ¸¡½¡
 
3¾¢Õó¾¢Îõ À¢ýÛó §¾¡üȢΠÁ¢¾¨É¦ÂŦáÎõ Å¢Îò¦¾Îò Шá÷¦À¡ÕóÐÇì ¸Ç¢ôÒ ÁîºÓõ À¢ÈôÀôÒó¾¢Â¢ü §È÷ÌÅ÷ ¦À¡ÕÅ¡ì¸Õó¾¨Äì ¸¨Å¿¡ ÅÃ×¼ ÈÊó¾¸Å¢ý¸Ã ¾ÄÓ¸õ ÁЧÅ. 2.1.34¾¢¨ºÂ¨Éò ¾¢ÛÁó ¾Ãò¾¢Û Á¢Õó¾¾¢¨ºÂ¢Û Á¢ÃÅ¢Ûõ À¸ÖÁ¢¨ºÔÈî º¢È¢Ð ¦¾¡É¢¸§Ç À¢Èì̦Á¾¢÷óЧ¿¡ì ¸¢ÊÖÕò ¦¾Ã¢Â¡¾¨ºÂ¢Ûõ À¢Ã¢Â¡ ¾ÎòШÈó ¾Å÷¾ï¦ºÅ¢Â¢Û Áò¦¾¡É¢ º¡Ã¡Å¨ºÂÚí ̨Ȅ¢ì ÌÄòÐÚí Ì⺢ýÁÉò¾¢É¢ ľ¢ºÂõ ¦ÀÚÅ¡÷. 2.1.45þùÅ½ï º¢È¢Ð À¸É¢¸úó ¾¾üÀ¢¦ÉÆ¢ø¦ÀÚõ Å⺢¨Äì Ì⺢ý¨ÁŽ ŢƢ¡ â¼ò¾¢É¢ ֨ȡÁü¦È¡Õ ŨÃÔ¼ý Üð¼¡î¦ºùÅ½ì ¸Õò¾¢ü Èɢ¢Õô À¾ü§¸º¢ó¾¢ìÌ Á¾ýÀÊ §¾È¢¦ÂùŨà ¢¼òÐí ¸¡Ä¢É¢ §Ä¸¢¦ÂÆ¢ø¦ÀÈò ¾É¢ò¾É¢ ¢ÕôÀ¡÷. 2.1.56¯Ä¸¢É¢ü À¢ÈóÐ ÅÕ¦ÁØ Å¨¸ìÌÓ¢¦ÃÛï ºÄ¾Ãì ¸Å¢¨¸¿¢¨Ä¦ÀÚ ¿¢ÆÄ¡÷ Ó¸õÁÐ ¾É¢òп¢¨Ã¸¾¢÷ ¾Åú¸¢È¡ Á¨Ä¢ÉÄÛÈ ×ÄÅ¢ ÁÉÛÚõ Àʧ¿¡Ö¿¡ Ç¢Ãñο¡ Ç¢Õóк¢¨Ä¦ÂÉ Å¨Çó¾ º¢ÚѾü ¸¾£ƒ¡¾¢ÕÁ¨É ¢¼ò¾¢É¢ø ÅÕÅ¡÷. 2.1.67Å⨺ìÌí ¸¾¢ìÌ Ó¾üÈ¢Õò ¾ÄÁ¡öÁ¾¢ò¾¢¼ ÅÕí¸¢È¡ Á¨Ä¢ÖÕº¢ìÌí ¸É¢Å¡ö Á¼Á¢ü ¸¾£ƒ¡×¼ýÅà ӸõÁÐ ¦ÁØóЦ¾Ã¢º¢ì¸ô ¦À¡ÕóÐ ÁÁÃ÷¾õ ÓÕ×ó¦¾Ã¢ó¾¢¼¡ ¾Å½¢¨¼ ¢ÕóÐÀâÍò¾ Á¨É Ì¢¦Ä¡Îó ¾¡ÓõÀìȦÀ¡Ø ¾¡üÈ¢§Â ÅÕÅ¡÷. 2.1.78Á츿ý ɸÕó ¦¾Õò¾¨Ä Á¾¢ÙõÅƢ¢¨¼ì ¸¢¼ó¾¸ø ĨÉòÐõÒìÌ¿ø Ä¢¼ò¾¢ü ¦Èâó¾¨Å ¦Â¨ÅÔõÒ¸¦Æ¡Î Ó¸õÁÐ ¾ÁìÌò¾ì¸¿ü ¦À¡ÕÇ¡ Ôںġ Ó¨ÃìÌó¾É¢ò¦¾¡É¢ ¢զºÅ¢ ¾¨ÆôÀÁ¢ì¸¦Áöô ÒШÁ ¾¨ÉÔ½÷ó н÷óÐ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->