Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
счетоводна политика 2008

счетоводна политика 2008

Ratings: (0)|Views: 1,904|Likes:
Published by MapokaHeTc

More info:

Published by: MapokaHeTc on Dec 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2013

pdf

text

original

 
Счетоводна политиканаАрка Билд ООД гр. София за 2008 г.
Учредяване
Софийски градси съд регистрира с решение от 23.11.2007 по фирмено дело №18154/2007 дружество с ограничена отговорност Арка Билд ООД, със седалище и адресна управление гр. София, район Триадица, ж. к. Гоце Делчев, бл. 257А, и с предмет надейност: консултантска дейност, маркетингова и рекламна дейност, организиране насчетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството, организация на обучения и издателска дейност,всички други дейности, разрешени от закона. Дружеството се управлява и представляваот Рени Цветанова Овчарска.Дружествого е с неопределен срок, с капитал 5000 лева и съдружници – РениЦветанова Овчарска и Ясен Николаев Николов.
Общи положения
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчетив съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно итърговско. Дружеството разработва счетоводната си политика в съответствие с Законаза счетоводството и Национални стандарти за финансово отчитане на малки и среднипредприятия, а също така и на вътрешни нормативни актове, отразяващи спецификатана дейността му. За нерешени въпроси в НСФОМПС се прилагат счетоводни принципии решения в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.Дружеството отговаря на критериите за „малко придприятие” съгласно СС 1 иЗакона за счетоводството, но не прилага облекчена форма на счетоводство. Прилагадвустранна фарма на счетоводна отчетност и ползва индивидуален сметкопран одобренот ръководството му.Счетоводната информация се обработва на програмен продукт АЛГОС ASWin.Финансовият отчет е изготвен в съответствие с основните счетоводни принципизаложени в Закона за счетоводството:
Текущо начисляване – приходите и разходите, произтичащи от сделки исъбития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от моментана получаване или плащане на парични средства или техни еквиваленти и севключват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят
Действащо предприятие – предприятието е действащо и ще остане таковав придвидимо бъдеще, предприятието няма намерение или необходимост даликвидира или значително да намали обема на своята деиност.
Предимство на съдържанието пред формата – сделките и събитията сеотразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност ифинансова реалност, а не формално според правната им форма
Разбираемост на информацията – информацията, която е включена въвфинансовите отчети е разбираема и необходимо достатъчна за вземане на решениеот ползванелите на отчета. Информацията във финансовите отчети трябва даотговаря на изискванията за уместност, надеждност и съпоставимост.
Достоверно представяне на резултатите и финансовото състояние надружеството
 
Съпоставимост между приходите и разходите – разходите, извършени въввръзка с определена сделка или дейност се отразяват във финансофия резултат запериода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите се отразяват запериода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване
Запазване при възможност на счетоводната политика от предходнияотчетен период – постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показателипрез различни отчетни периоди
Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка междуначален и краен балавс – всеки счетоводен период се третира счетоводно сам засебе си независимо от обективната си връзка с предходния и със следващия отчетенпериод като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен периодтрябва да съвпада с данните в края на предходния отчетен периодАктиви и пасиви не се компенсират, освен когато се разрешава от друг счетоводенстандарт или когато печалбата и загубата или свързаните разходи се получават от еднои също събитие и не са съществени.
Индивидуален сметкоплан и счетоводни документи
На база постановките на Закона за счетоводството и приложимитесчетоводни стандарти предприятието разработва и прилага индивидуален сметкопланза счетоводно отчитане.Фирмата работи със сметкоплан, съобразен със всички нормативниизисквания и удовлетворяващ специфичните условия на работа. В сметкопланасметките са представени по раздели и групи и индивидуализирани с шифри иконкретни наименования. Сметките са групирани в 7 раздела:
Раздел 1 Сметки за капитали
Раздел 2 Сметки за дълготрайни активи
Раздел 3 Сметки за краткотрайни материални активи
Раздел 4 Сметки за разчети
Раздел 5 Сметки за финансови средства
Раздел 6 Сметки за разходи
Раздел 7 Сметки за приходиИндивидуално прилаганата система на счетоводни сметки е в съответствиес утвърдения от Националния съвет по счетоводство Примерен националенсметкоплан.Системата на индивидуално прилаганите счетоводни сметки осигуряватвъзможност за синтетично и аналитично отчитане дейността на фирмата.Счетоводството се осъществява на основата ва документална обоснованост настопанските операции и факти. При отчитане дейността на фирмата се използватпървични, вторични документи, съобразени с изискванията на Закона засчетоводстворужеството използва формата и съдържанието на първичнитесчетоводни документи посочени в Албум на първичните счетоводни документи.Фактурите се изготвят в началото на месеца въз основа сключени договорис контрагентите – абонамент за извълшване на счетоводни услуги или към момента наизвършване на стопанската операция – в други случаи. Документите се проверяват поотношение на законосъобразността на стопанските операции , наличието нанеобходимите реквизити.
 
Инвентаризация
Инвентаризация на активите( дълготрайни и краткотрайни ) и пасивите сеизвършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишнияфинансов отчет. Във фирмата тя се провежда последното тримесечие на годината предисъставянето на годишния финансов отчет. Инвентаризацията се извършва от комисияпо ред ,определен от ръководството на фирмата или от съставителя на годишнияфинансов отчет.
Дълтотрайни материални активи
– като такива се отчитат придобити активисъс срок на използване повече от един отчетен период и съдействащи за нормалнотоосъществяване на дейността и увеличението на икономическите изгоди от нея. Същотака трябва да имат и натуралво веществен характер. Дружеството е приело праг насъщественост 700 лева, под който придобитите активи независимо че притежаватхарактрестиките на дълготраен актив, се изписват като текущ разход към момента напридобиването им. Тези условия трябва да бъда едновременно изпълнени за да можеедин актив да бъде признат за дълготраен.Дълготрайните материални активи първоначално се отчитат по цена напридобиване, която включва покупна цена и всички преки разходи необходими запривеждане на актива в работно състояние или справедлива цена, която е сумата, закоято даден актив може да бъде разменен или даден пасив - уреден, междуинформирани и желаещи страни в пряка сделка помежду им. Основание зазаприходяване на актива е първичния дакумент издаден от доставчика.След първоначално признаване, дълготрайният материален актив се отчита постойност на придобиване намалена с натрупаната амортизация.Последващи разходи свързани с вече признати материални активи, увеличаватотчетната стойност на съответния актив, когато е вероятно, че в резултат на разходитеще се реализират бъдещи икономически изгоди от експлатацията на актива. Всичкидруги последващи разходи се признават разход в периода, в който са извършени.Дълготраен материален актив се отписва от баланса при продажба или когатоактивът окончателно е изведен от употреба и след отписването му не се очакватникакви други икономически изгоди. Не се отписва от баланса актив, който излизавременно от употреба поради ремонт или за подобрения.Амортизацията се начислява на база на линейния метод. Амортизационнатанорма се определя като се има предвид предполагаемият срок за практическоизползване ( срок на годност) на актива.Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в койтоамортизируемият актив е придобит или въведен в употреба.Начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, вкойто амортизируемият актив е изведен от употреба, независимо от причините за това.Начислената амортизация се отчита като разход.Дружеството е придобило земя през текущата година.
Дълготрайни нематериални активи
– като такива се отчитат активи койтонямат физическа субстанция, могат надеждно да се оценят, от използването им сеочаква икономическа изгода и имат стойностен праг на същественост 700 лева.Първонанчално при придобиването си дълготрайният нематериален актив сеотчита по цена на придобиване, която включва покупна цена и всички преки разходинеобходими за привеждане на актива в работно състояние или справедлива цена, коятое сумата, за която даден актив може да бъде разменен или даден пасив - уреден, между

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->