Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kajian tindakan kombura

kajian tindakan kombura

Ratings:
(0)
|Views: 446|Likes:
Published by kombura
mini action research, may be usefull for teachers and students.
mini action research, may be usefull for teachers and students.

More info:

Published by: kombura on Dec 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
KAJIAN TINDAKAN
1.Tajuk Kajian
Teknik Latihan Pra-Topik Bagi Meningkatkan Tahap Persediaan danPenguasaanTerhadap Topik Dalam Kertas 1 Pengajian Am, Sains Sukan Pra-Universitidan Sejarah SPM.
2.Nama Penyelidik Jenius Gadiman (Pengajian Am 1 & Sains Sukan 2) Jaidi Karim (Sejarah SPM)3.Nama SekolahSekolah Menengah Kebangsaan Tambunan, Peti Surat 30, 89657 Tambunan, Sabah.4.Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran‘Pelajar tidak responsif’, ‘pelajar mengantuk’, ‘pelajar tidak memberi perhatian’ dan‘pelajar tidak menjawab latihan pengukuhan’ adalah antara rungutan yang sering kitadengar daripada guru. Demikian juga dengan situasi yang kami perhatikan danhadapi dalam kalangan pelajar pra-universiti tingkatan 6 rendah dan juga pelajartingkatan 5. Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran topik-topik Pengajian Amkertas 1, dapat diperhatikan karenah pelajar yang tidak menumpukan perhatian atautidak melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan. Bermacam-macam alasandiberikan oleh pelajar seperti langsung tidak mengetahui kerana tidak pernahmembaca atau terbaca tentang topik, tidak ada buku rujukan, mengantuk akibatlewat tidur dan bangun awal untuk mengikuti aktiviti wajib asrama, penat selepasterlibat dengan aktiviti-aktiviti fizikal hari sebelumnya dan bermacam-macam lagialasan.Keadaan pelajar seperti ini mengakibatkan objekif pengajaran dan pembelajarantidak tercapai sepenuhnya bagi setiap pelajar. Kelancaran penyampaian maklumat juga terjejas kerana guru terpaksa berulangkali menegur dan mengingatkanpelajar berkenaan. Kadang-kadang topik yang hendak disampaikan tidak dapatdisampaikan sepenuhnya, apalagi latihan pengukuhan yang dirancang untukdilaksanakan di bahagian akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. Pengurusan masayang kadang-kadang diabaikan oleh guru juga menyumbang kepada kegagalanmemenuhi objektif yang digariskan. Kepelbagaian teknik pengajaran danpembelajaran yang diamalkan pula banyak membantu kejayaan pengajaran danpembelajaran topik Pengajian Am Kertas 1 serta Sains Sukan dan Sejarah. Kami cubamengaplikasikan pelbagai kaedah yang digalakkan sama ada berpusatkan gurumahupun berpusatkan pelajar. Penggabungjalinan teknik pengajaran danpembelajaran juga didapati memang membantu ‘menghidupkan’ suasana pengajarandan pembelajaran.Walaupun dengan pelbagai kaedah dan teknik pnp, namun satu keadaan yangkerap saya perhatikan juga ialah tahap persediaan pelajar untuk mengikuti prosespnp agak kurang. Apabila ditanya, pelajar memberi alasan bahawa mereka tidakpernah atau pun belum membaca topik berkenaan. Hasil pemerhatian kamimendapati bahawa lebih 90 peratus daripada seramai 23 orang pelajar pra-u 3mengaku langsung tidak pernah membaca topik yang dibincangkan sungguhpuntelah diingatkan sebelumnya. Lebih 80 peratus daripadanya juga menunjukkanprestasi kurang memberangsangkan semasa pengajaran dan pembelajaran PengajianAm 1. Masalah atau situasi sedemikian turut dikenalpasti dalam kalangan pelajartingkatan 5 semasa pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah. Akibatnya,pelajar tidak dapat melibatkan diri dalam proses pnp, tidak responsif dan tidak dapatmenjawab dengan baik soalan pengukuhan di akhir pengajaran dan pembelajaran.Apatah lagi jika saya menggunakan kaedah yang lebih berpusatkan guru.
 
KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2009
Situasi seperti ini amat membimbangkan kami. Sekiranya pelajar tidak berusahamembaca atau mengkaji terlebih dahulu topik yang akan dibincangkan ataudisampaikan dalam kelas, maka mereka akan mendapat input yang minimumdaripada sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut. Apatah lagi jika kaedah kuliahdiamalkan seperti yang disarankan oleh kementerian pelajaran baru-baru ini.Mengikut dasar tersebut, sistem penyampaian atau pengajaran dan pembelajaranbagi pelajar pra-universiti (tingkatan 6) akan lebih mirip dengan sistem universiti iaitukuliah dan tutorial. Ini membawa implikasi negatif kepada pelajar sendiri sekiranyamereka tidak bersedia dengan topik yang akan dikuliahkan oleh guru. Kemungkinanpelajar berkenaan akan tidak faham langsung atau ‘tiada idea’ terhadap isi kuliahberkenaan. Sesi tutorial sememangnya akan membantu meningkatkan kefahamandan penguasaan terhadap topik yang disampaikan dalam sesi kuliah tetapi adalahlebih bermakna jika pelajar lebih faham semasa kuliah topik berkenaan disampaikan.Kami kerap berkongsi dan bertanya kepada rakan guru tentang masalah sertakaedah yang wajar digunakan untuk pengajaran pengajian am kertas 1. Kesemuaguru bersetuju bahawa pembacaan adalah langkah terpenting untuk pelajarmeningkatkan prestasi pencapaian dalam Kertas 1 Pengajian Am. Berikutan denganitu, maka pelbagai teknik diaplikasi oleh guru yang bertujuan untuk mendorongpelajar membaca topik-topik dalam sukatan. Antaranya ialah pelajar menyediakanfolio bagi sesuatu tajuk. Pendekatan ini memerlukan pelajar membaca, menulis sertamendapatkan maklumat dan bahan berkaitan yang akan dimuatkan dalam senaskahfolio. Pendekatan lain yang kerap diamalkan ialah memberikan tugasan berbentuksubjektif berkenaan topik yang hendak diajar. Tugasan ini dibuat semasa sesipengajaran dan pembelajaran. Guru Pakar subjek pengajian am amat menyarankankaedah ini kerana ia dapat ‘memaksa’ pelajar untuk merujuk buku, membaca danmenulis isi kandungan sesuatu topik. Seboleh-bolehnya, usahlah diberi tugasanberbentuk objektif kerana peratusan pelajar ‘menembak’ sahaja jawapan adalahtinggi.Selain kaedah-kaedah di atas, seperti rakan-rakan lain kami juga meminta pelajarmembuat pembentangan kepada kelas tentang sesuatu topik. Latihan pengukuhandiberi selepas sesi pembentangan. Sungguhpun kaedah ini lebih berpusatkan pelajar,namun terdapat kekangan apabila pelajar tidak bersedia dengan topik berkenaan.Akibatnya, hanya pembentang yang memahami topik yang telah dibentangkanmanakala pelajar yang lain masih tidak memahaminya. Punca sebenar situasi iniialah tidak terdapat persediaan awal iaitu pembacaan awal terhadap topik yangdibentangkan. Ketiadaan pembacaan atau persediaan awal mengakibatkan pelajarhanya ‘terkebil-kebil’ semasa pembentangan berlangsung. Mereka juga pasif dantidak responsif terhadap soalan-soalan lisan yang diberikan, malah tidak mampumengutarakan soalan apalagi pendapat berkaitan dengan topik pembentangan.Saya sendiri juga pernah menghadapi keadaan seperti itu ketika bersekolahdahulu. Kerap kali sahaja saya tidak memahami langsung isi pelajaran yangdisampaikan oleh guru. Ini adalah disebabkan saya tidak pernah membaca tentangtopik tersebut sebelum ia diajar oleh guru. Namun, terdapat seorang guru Sains yangmelaksanakan mewajibkan semua pelajarnya membuat latihan berkaitan topik yangakan diajarnya kelak. Saya akan menamakannya sebagai latihan pra-pnp. Selepassesuatu sesi pnp, guru tersebut mewajibkan kami membuat latihan bagi topikpelajaran yang akan disampaikannya dalam pnp pada masa hadapan. Secara sedaratau tidak kaedah beliau tersebut telah membantu kelas kami mencapai keputusanpeperiksaan SPM yang cemerlang. Hampir separuh daripada seramai 38 pelajardalam kelas kami telah mendapat gred A1 dalam peperiksaan SPM bagi subjek Sains.Oleh yang demikian, kami menyimpulkan bahawa kaedah yang diterapkan oleh guruSains berkenaan adalah berkesan membantu pelajar bersedia mengikuti sesi pnp danseterusnya menguasai topik yang diajarkan oleh guru. Seterusnya pelajar akanmendapat keputusan yang lebih cemerlang dalam peperiksaan.5.Isu/Keprihatinan Yang DikajiKami mengesan banyak implikasi yang disebabkan oleh kurang atau tiadapersediaan pelajar untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran sesuatu topik baru.Implikasi negatif tersebut adalah pelajar tidak dapat menerima isi pelajaran denganberkesan, mengantuk, pasif, tidak responsif dan tidak dapat menjawab latihanpengukuhan atau latihan topikal pada tahap yang memuaskan. Kesan akhirnya ialah
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMBUNAN, SABAH2
 
KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2009
kualiti pencapaian yang rendah dalam peperiksaan utama sekolah. Berdasarkanpemerhatian dan penyelidikan awal, didapati bahawa punca utama masalah ini ialahkurang atau tiada persediaan untuk mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran.Dengan membantu pelajar membuat persediaan awal kami yakin mereka akanbersifat lebih aktif, responsif serta lebih memahami dan menguasai sesuatu topikpengajaran dan pembelajaran. Hal ini seterusnya diharapkan akan dapat membantumereka mencapai gred keputusan yang lebih baik dalam Kertas 1 Pengajian Am, SainsSukan 2 dan Sejarah SPM. Keadaan ini juga pasti akan meningkatkan kualiti nilai GNPsekolah.6.Objektif Kajiana.Objektif Umum
i.
Meningkatkan gred/nilai GNP keputusan peperiksaan Pengajian AmKertas 1 dalam kalangan pelajar pra-universiti bagi peperiksaanperingkat sekolah dan peperiksaan awam (STPM & SPM).b.Objektif Khusus
i.
Meningkatkan tahap persediaan pelajar terhadap topik pelajaranyang akan diajar/dibincangkan dalam kuliah/tutorial/sesi pnp.ii.Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap topikpelajaran.iii.Menyediakan pelajar yang lebih responsif terhadap sesi pnp.
iv.
Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang aktif dandinamik dalam kalangan pelajar.7.Kumpulan SasaranPelajar Pra-Universiti 3 (6R3), Pra-Universiti 4 (6R4) & Tingkatan 58.Tindakan Yang Dicadangkana.Tinjauan MasalahBerdasarkan pemerhatian dan pengalaman lepas, didapati bahawa ketiadaan dankurangnya persediaan untuk mengikuti pnp menyebabkan pelajar sukar untukmemahami topik yang disampaikan oleh guru. Walaupun guru menggunakankaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar, namun ia kurangberkesan jika pelajar sendiri tidak mempunyai persediaan awal terhadap topikberkenaan. Masalah ini bukan sahaja dihadapi oleh para pelajar pra-universitibahkan lebih ketara dalam kalangan pelajar tingkatan empat dan lima yangmengambil mata pelajaran Reka Cipta. Misalnya para pelajar Reka Cipta tidakdapat menjawab dengan baik soalan-soalan lisan dan latihan bertulis yangdiberikan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. Masalah sedemikianturut dikenalpasti dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah Tingkatan 5. Masalah ini lebih ketara lagi apabila topik berkenaan melibatkanterminologi atau istilah-istilah khusus. Perkongsian daripada guru lain jugamenunjukkan bahawa masalah seperti itu turut dikesan dalam sesi pengajarandan pembelajaran subjek lain.b.ProgramProgram Latihan Pra-PnPCara pelaksanaan:-Guru memberi latihan pra-topik secara bertulis, sekurang-kurangnya seharisebelum topik tersebut diajar dalam kelas.-Soalan-soalan yang diberi meliputi topik/pengisian pnp akan datang yangdirancang.-Pelajar menjawab latihan tersebut di rumah/luar kelas.-Pelajar perlu merujuk bahan rujukan (buku teks, internet, perbincangan) untukmenjawab soalan-soalan yang diberikan.-Pelajar boleh menghantar jawapan sebelum pnp topik tersebut atau sebelum pnpbermula
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMBUNAN, SABAH3

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kof_ong liked this
Hui Ye Tee liked this
Ain Nooraini liked this
Nazirah Mustafa liked this
Nazirah Mustafa liked this
farishakiem liked this
mianus liked this
johnwiwin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->