Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Makabayan Platform

Makabayan Platform

Ratings: (0)|Views: 1,429|Likes:
Published by makabayan

More info:

Published by: makabayan on Dec 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2010

pdf

text

original

 
 
Makabayang pagbabago, ipaglabanMakabayang pagbabago, ipaglaban!!PlatapormaMakabayang Koalisyon ng Mamamayan (Makabayan)
 Ang higit walong taon ng administrasyong Arroyo ay panahon nang walang kapantay nakorupsyon at pandarambong, kahirapan at kagutuman, paglabag sa mga karapatangpantao at pagsunud-sunuran sa dayuhang kapangyarihan at sa interes ng iilan. Kayatamang ituring ang rehimen ni Gng. Gloria Macapagal-Arroyo bilang pinakamasamang atpinakamumuhiang rehimen matapos ibagsak ang diktadurang US-Marcos.Gayunman lampas kay Gng. Arroyo at sa kanyang pandarambong, pandarahas atpagsisinungaling ang saligang mga suliranin ng bansa. Ang pinakaugat ng mga suliranin ng bansa ay ang pananatili ng sistema ngpagsasamantala at pang-aapi ng dayuhan at mga lokal na naghaharing uri. Nagbubungaang sistemang ito ng laganap na kahirapan at krisis pang-ekonomiya, ng korupsyon atkabulukang kultural at ng pasistang panunupil sa mamamayan.Kaya naman lumalawak at lumalakas ang panawagan at pakikibaka ng mamamayan hindilamang upang baguhin ang pamunuan kundi ang mismong sistema ng bansa.Makabayang pagbabago! Ito ang sigaw ng mamamayan. Ito rin ang platapormangipinaglalaban ng Makabayan – ang pagbabagong makamamayan at makabansa. Ultimonglayunin natin na mapawi ang sistema ng paghahari, pagsasamantala at pang-aapi ngdayuhan at iilan at maitatag ang malaya, demokratiko at maunlad na Pilipinas. Susingusapin sa pagbabago ang pagwawakas ng hawak sa kapangyarihang pampulitika ngdayuhan at iilang taksil sa bayan at ang lubos na pagsasakapangyarihan ng mamamayan.
Napakasamang gubyerno ni Arroyo
Naghari si Gng. Arroyo, ang kanyang asawa, gabinete, mga pinapaburang kroni at pulitikosa pinakagarapal na paraan nang pagsagasa sa kapakanan at kalooban ng sambayanan.
1
 
Bilyun-bilyong piso nang mga kaso pandarambong ang kinasangkutan ng mag-asawang Arroyo at mga kasapakat nila. Marami na ang nabulgar gaya ng iskandalong IMPSA deal,Code NGO peace bond, Jose Pidal, fertilizer fund scam, Northrail Project, Quedancor,NBN-ZTE at Euro-Generals. Marami pa ang di nabubulgar.Bukod sa pagkabulgar ng mga kaso ng pandarambong, naging mainit na isyu ang pagigingilihitimo ng pagkapangulo ni Arroyo mula nang pumutok ang iskandalong Hello Garcinoong 2005. Ginamit ni Gng. Arroyo ang kamay na bakal ng estado upang hadlangan angpaglabas nang katotohanan at supilin ang mga kritiko at ang militanteng kilusang masa.Ibinalik ng pangkating Arroyo ang lagim ng batas militar nang ipataw nito ang calibratedpreemptive response, Proclamation 1017, executive privilege at isama ang di armadong mgaaktibista sa mga target ng atakeng militar. Libong mga aktibista at mamamahayag angpinatay o naging desaparecido sa ilalim ng kanyang malupit na rehimen.Pinalubha ng rehimen ang krisis ng bansa at kahirapan ng mamamayan. Hindinaramdaman ng mamamayan ang taun-taong ipinagmamalaking nominal na paglago ngekonomya. Taliwas sa buladas ng ‘strong economic fundamentals’, lalong humina atbumagsak ang lokal na industriya at agrikultura dahil sa patakaran ng rehimen para saliberalisasyon, pribatisasyon, deregulasyon o globalisasyonng ekonomya. Hindimakapagbigay ang ekonomya ng sapat na trabaho at pagkain sa bansa. Higit 9 milyon nghalos 90 milyon populasyon ang nangibang bayan para magtrabaho pero nagyayabang paang gubyerno na may sapat na trabahong nalilikha sa loob ng bansa kung hindi langmapili nang mapapasukan ang mga Pilipino.Patuloy na tinamasa ni Arroyo ang suporta ng United States, Japan, at iba pangimperyalistang bansa sa kabila pagkawala ng tiwala sa kanya ng mamamayan. Ngunit angkapalit ng suportang ito ay ibayong pagyurak sa soberenya at dignidad ng bansa. Tiniyak sapagtawag sa telepono ni Pangulong Barack Obama kay Mrs. Arroyo ang pananatili ng di-pantay na US-RP Visiting Forces Agreement na ginamit para permanenteng makapanatilisa Pilipinas ang mga tropang Amerikano at alisin si Lance Corporal Smith sapagkakakulong mula sa piitan ng Makati nang labag sa Saligang Batas. Inamin ng US StateDepartment na nakaistasyon ang hindi bababa sa 600 tropang Amerikano.Lumaki ang hawak ng Japan at China sa ekonomya ng bansa bunga ng pagpasok nggubyernong Arroyo sa tagibang na mga kasunduan tulad ng Japan-Philippine EconomicPartnership Agreement (JPEPA) at mga kasunduan ng Pilipinas sa China para magamit nghuli ang milyun-milyong ektarya ng lupang sakahan.Pininsala nang walang habas na pagtataguyod ni Arroyo ng globalisasyong neoliberal angang lokal na agrikultura at industriya. Naging malaganap ang kumbersyon ng mga lupaingagrikultural sa ibang gamit at pagkawala ng lupa ng mga magsasaka. Naging malaganapdin ang tanggalan ng mga manggagawa at kontraktwalisasyon ng paggawa. Sumirit pataasang presyo ng bigas, langis, kuryente, tubig at iba pang pangunahing bilihin at serbisyo sakapakinabangan ng mga monopolyong dayuhan at lokal.
2
 
Itinutulak ni Gng. Arroyo at ng kanyang koalisyong Lakas-Kampi ang pag-amyenda saSaligang Batas upang mapalawig ang panahon ng panunungkulan ni Gng. Arroyo omabigyang daan ang kanyang muling pagtakbo bilang pangulo o ang kanyang pagigingpunong ministro. Mayroon ding mga nagtutulak ng marahas na mga hakbang tulad ngpagpapataw ng state of emergency o batas militar.Upang makuha ang suporta ng US at mga makapangyarihang bansa, sabay na itinutulakng pangkatin ang pag-amyenda sa mga prubisyon ng Saligang Batas para alisin angpagbabawal sa pag-aari ng mga lupain, sa mga base militar at armas nukleyar ng dayuhansa Pilipinas.
Masama ang bunga dahil masama ang puno
Napakasama nang bunga dahil napakasama ng puno. Ang napakasamang rehimen ni Arroyo ay bunga lamang ng napakasamang sistema ng bansa. Magpalit-palit man ngpangulo, hindi bubuti at uunlad ang bansa kung hindi mawawaksan ang napakasamangsistema ng bansa. Ang sistemang ito ay ang sistema ng paghahari, pagsasamantala at pang-aapi ng dayuhan at iilan laban sa mamamayan.Pinipigilan ng sistemang ito ang pag-unlad ng Sambayanang Pilipino tungo sapagtatamasa ng tunay at ganap na kasarinlan, demokrasya, kasaganaan at kapayapaan.Pinanatili at pinatitindi ng reakysunaryong pulitika ng status quo ang bangkarotengsistemang ito. Nakakonsentra sa kamay ng ilang malalaking kapitalista at panginoongmaylupa at mga kinatawan nila ang kapangyarihang pampulitika. Itinuturing nila angmamamayan bilang tuntungan lamang sa kanilang mga ambisyung pulitikal. Ginagamitlamang nila ang pusisyong pampubliko upang magkamal ng dagdag na yaman atkapangyarihan para sa kanilang sarili, kamag-anak, kaibigan at pinapaburang negosyo,dayuhan at lokal. Ang halalan sa pangkalahatan ay nananatiling paligsahan ng salapi, baril at makinarya ngmga paksyon at partido ng naghaharing uri. Mainam nang manalo ang isang manggagawa,magsasaka at prupesyunal ng ilang pwesto sa barangay at munisipyo. Papataas ang pwestosa pamahalaa papawala ang tsansan manalo sa halalan ng mga kinatawan ng mga batayengsector at panggitnang uri. Ang sistemang party list na dapat ay eksklusibo lamang para samga partido at grupo ng mga marginalized at underrepresented ay tuluyan nang binaboy at maramihang pinasok ng mga huwad na grupong party list na itinayo ng Malakanyang atnaghaharing uri.Kasingbigat na problema ng bulok na pulitika ang atrasadong ekonomya na nakatuon sapagluluwas ng mga murang hilaw at malaprosesong kalakal at umaasa sa pag-aangkat ngmga yaring produkto, materyal at kasangkapan. Sumasagka ang mga dikta ng dayuhan atmga patakaran ng gubyerno para sa tunay na repormang agraryo, industriyalisasyon ng
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Emilia Banlaygas liked this
makabayan liked this
Ren Guray liked this
Rose Bucud liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->