Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Black_A5

Black_A5

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by mudfok1

More info:

Published by: mudfok1 on Dec 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2014

pdf

text

original

 
“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)
 ÛÓ ÚÍÒ‹ÔÛÓ
 ÛÓ¯ Ì⁄Ó¯ ÍËÙ‡Òı„Ófl
 ÛÒ‹ÛÁ ⁄Í„ÓÚÁ‰ÔËÏ⁄Ήˇ: ΉıÌ‹„‡ˆ „Ò‹˘ÁˆÏÔ›˜Ó¯Ï, ËÓflÌËÓˆ
1998
 ÚÍÒ‹ÔÛÓ Ï‡flÒÓÒ‰ÏÔ‰Û‹˘ÓÌÛ‡
 
   “  ∆ Ô  Û Î Ú  ›  Ù Ô  ”
   °  (  6 .  9  8  )
  “  ∆ Ô  Û Î Ú  ›  Ù Ô  ”
  °  (  6 .  9  8  )
 
“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)
ÃÔÚ¤„ÂÙÂ, ¯ÔÚ¤„ÂÙÂ.........................∞-79ÃÔÚfi˜......................................°-84ÃÚÈÛÙÈÓ¿ÎÈ................................∫-236ÃÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚfiÓÈ· ̘ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ...........∫-228ÃÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÙÚÈÁ˘ÚÓÒ............∞-88ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· οÓÔ˘Ì ·Ú¤·.................∞-155ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘ ÏÈÒÓˆ..............¶-155ÃÚ˘ÛÔÚ¿ÛÈÓÔ Ê‡ÏÏÔ........................°-202Èڛ˜ ÙËÓ ·Á¿Ë ÛÔ˘ ı· ‹ÌÔ˘Ó· ÌfiÓÔ˜........¶-26Èڛ˜ ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ ‚ÚÔ¯‹ ‰ÂÓ Î·Ù‚·›ÓÂÈ......°-41Èڛ۷Ì ¤Ó· ‰ÂÈÏÈÓfi.......................ª-58
æ
 æ¿Í ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Ó· ‚ÚÂȘ.............∞-175 æ·ÚÈ·Ó‹ (fl·Ï·)............................∞-86 æ·ÚÔԇϷ.................................∞-152 æËÏ¿ ÛÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ Ù' ·ÏÒÓÈ·................∫-194 æÈÏ‹ ‚ÚԯԇϷ...............................ª-5
ø
 fl·Ï·, Ò·Ï·...............................∞-86øÚ·›· Ô˘ 'Ó·È ÙËÓ ·˘Á‹....................∞-70
 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
 °(6.98)
 ¶¤Ú·Û·Ó ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÙÔ “ÛÎÚ›ÙÔ” ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘, Û·Ó ¤Ó· ÓÙÔÛȤ Ì Êı·Ṳ́ӷ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Î·È ÍÂıˆÚÈ·Ṳ̂Ó˜ʈÙÔÙ˘›Â˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ͯÓÈfiÙ·Ó ÁÈ· Ì‹Ó˜ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ οÔÈÔ˘ ÓÙÔ˘Ï·ÈÔ‡ Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ Í·Ó·ÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÌËÛÙ·Ì·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ, Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Í·Ó¿ ηÈÍ·Ó¿. ™’ ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ “ÛÎÚ›ÙÔ” ‹Ù·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Û ÔÏϤ˜ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜, Û ٷ͛‰È·, ÊÈÏÈο Û›ÙÈ·, ·ÌÌÔ˘‰È¤˜ ηȠ¿Úη, ·ÏÏ¿ Î·È ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹. ◊Ù·Ó Ì·˙› Ì·˜ ÔÏϤ˜ ˙ÂÛÙ¤˜ ·Í¤¯·ÛÙ˜Ӈ¯Ù˜ ¤Íˆ, οو ·fi ÙÔ Êˆ˜ ÙˆÓ ÎÂÚÈÒÓ ‹ Ù˘ Ï¿Ì·˜ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘, Ó· Ì¿˜ı˘Ì›˙ÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÌÂÁ¿Ï· ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ¿ÏÏ·ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ͯ·Ṳ̂ӷ. ⁄ÛÙÂÚ· ¤ÁÈÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηȠÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ÔÏÏÔ‡˜ ·ÎfiÌË Ó· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó  ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú¤·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÔÓ·¯ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜.∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·ÔÁÂÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ʤÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∆Ô “ÛÎÚ›ÙÔ” Ì¿˜ ‚Ô‹ıËÛ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÂΛӘ ÙȘ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù˘ˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È Ô˘ Î¿ÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÈÔ ˙ÂÛÙ‹ Î·È ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË.∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÎÈı·Úˆ‰Ô‡˜. ∞˘ÙÔ‡˜, Ô˘ fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ˉ¿ÎȘ ÛÙËÓ “O‰fi OÓ›ڈӔ...... fï˜ ÙË Ó‡¯Ù· ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ È¿ÓÂÈ Ô ‡ÓÔ˜.∫È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È, ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó...

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->