Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
“Dhanurmasa”

“Dhanurmasa”

Ratings: (0)|Views: 624 |Likes:
Published by naraharisumadhwa
DHANURMASA DUTIES, TO BE PERFORMED -
DHANURMASA DUTIES, TO BE PERFORMED -

More info:

Published by: naraharisumadhwa on Dec 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
www.sumadhwaseva.com
 
by Narahari Sumadhwa
Page 1
“Dhanurmasa”
 
What is Dhanurmasa
 
-
As Sun transits through Dhanur Rashi (Sagarittus) it is called asDhanur Maasa. Usually this maasa will be observed during Dec16,17th to January 14, 15
th
. During this month, the sun transits theDhanur Rasi until it enters the Makara Rashi during the end of thismonth on the Makara Sankranthi day.
Why we have to do all the pooja before sunrise during theperiod ?
-
 
During this period devategalu and Rushigalu will pray Srihari earlyin the morning before Sunrise, i.e, during Brahmee Muhurtha withspecial prayers. As such, we have to get up early in the morningand do snaana, ahneeka, sandhyavandana, devarapooja,vaishwadeva, agnikarya (for brahmacharis), and Madhyahnikabefore Sunrise. Further, it is as per the orders of Srihari that wehave to wake up early in the morning to all the rituals
What are the different phalas for pooja during dhanurmasa?
As per Agneya PuraNa
 
 
muKyaaruNOdayE pUjaa madhyamaa luptataarakaa |adhamaa sUryasahitaa madhyaahnE niShphalaa bhavEt|
 qÉÑZrÉÉÂhÉÉåSrÉå mÉÔeÉÉ qÉkrÉqÉÉ sÉÑmiÉiÉÉUMüÉ |AkÉqÉÉ xÉÔrÉïxÉÌWûiÉÉ qÉkrÉÉ»åû ÌlÉwTüsÉÉ pÉuÉåiÉç|
 
www.sumadhwaseva.com
 
by Narahari Sumadhwa
Page 2
ªÀÄÄSÁås
s
gÀÄuÉÆÃzÀAiÉÄà ¥ÀÇeÁ ªÀÄzsÀåªÀiÁ ®Ä¥ÀÛvÁgÀPÁ |CzsÀªÀiÁ ¸ÀÆAiÀÄð¸À»vÁ ªÀÄzsÁåºÉßà ¤µÀá¯Á ¨sÀªÉÃvï|
 
-
 
We have to finish pooja when the stars are still twinkling. It isconsidered as the best. Pooja that finishes after the stars havevanished, but before sunrise, is considered as Better, whereaspooja that completed after sunrise is inferior. Puja performed inthe afternoon is practically useless. We have to do the naivedya andpuja atleast before 96 minutes of sunrise.What will happen if we are not doing the pooja, etc in time duringdhanurmasa?
yastu daaridryabuddyaa mudgaannaM na nivEdayEt |viShNavE kaarmukE praata: saptajanmasu nirdhana: ||
AiÀĸÀÄÛ zÁjæ÷å§ÄzÁÝ÷å ªÀÄÄzÁΣÀßA £À ¤ªÉÃzÀAiÉÄÃvï |«µÀÚªÉà PÁªÀÄÄðPÉà ¥ÁævÀ: ¸À¥ÀÛd£Àä¸ÀÄ ¤zs Àð£À: ||
 
rÉxiÉÑ SÉËUŸoÉÑSè±É qÉѪɳÉÇ lÉ ÌlÉuÉåSrÉåiÉç |
 ÌuÉwhÉuÉå MüÉqÉÑïMåü mÉëÉiÉ: xÉmiÉeÉlqÉxÉÑ ÌlÉkÉïlÉ: ||
 
-
 
As per Agneya Purana
One who does not do pooja of Srihari intime, i.e., before Sunrise will get Daaridrya during his next sevenbirths as well, he will suffer from diseases and his mental strengthwill be very limited.
-
 
uSha:poojaaM dhanurmaasE yO na kurvIta vaiShNavIM |saptajanmasu rikta: syaat kShayarOgI cha mUDadhI: ||
GµÀ:¥ÀÇeÁA zs À£ÀĪÀiÁð¸Éà AiÉÆà £À PÀÄ«ÃðvÀ ªÉʵÀÚ«ÃA |¸À¥ÀÛd£Àä¸ÀÄ jPÀÛ: ¸Áåvï PÀëAiÀÄgÉÆÃVà ZÀ ªÀÄÆqÀ¢üÃ: ||
 
 
www.sumadhwaseva.com
 
by Narahari Sumadhwa
Page 3
EwÉ:mÉÔeÉÉÇ kÉlÉÑqÉÉïxÉå rÉÉå lÉ MÑüuÉÏïiÉ uÉæwhÉuÉÏÇ |xÉmiÉeÉlqÉxÉÑ ËU£ü: xrÉÉiÉç ¤ÉrÉUÉåaÉÏ cÉ qÉÔQûkÉÏ: ||
 
What will we get if we do the pooja in time during Dhanurmasa?
 
kOdanDasthE savitari pratyUSha: pUjanaaddharE: |sahasraabdhaarchanaphalaM dinEnaikEna labhyatE ||
PÉÆÃzÀAqÀ¸ÉÜà ¸À«vÀj ¥ÀævÀÆåµÀ: ¥ÀÇd£ÁzÀÞgÉÃ: |¸ÀºÀ¸Áæ¨ÁÞZÀð£À¥sÀ®A ¢£ÉãÉÊPÉãÀ ®¨sÀåvÉà ||
 MüÉåSÇQûxjÉå xÉÌuÉiÉËU mÉëirÉÔwÉ: mÉÔeÉlÉÉ®Uå: | xÉWûxÉëÉokÉÉcÉïlÉTüsÉÇ ÌSlÉålÉæMåülÉ sÉprÉiÉå ||
 
-
 
By doing one day of pooja early in the morning during Dhanurmasa,will get the pooja punya phala equal to 1000 years. Pl note
Wemust do it throughout the month unfailingly. (It is not restricted toa single day, we will get the punya only if we do it for the fullmonth). He will get Dhana Dhaanya, and in all his births he will beborn as Vishnu devotee only.
What we have to offer during Dhanurmasa?
-
 
We have to offer Mudgnaanna (huggi) to Srihari.
What is Mudganna is made up of?
-
 
Mudganna is made up of Rice, Moong dall (hesaru bELe orgreen gram), Godambi, jinger, Pepper, and butter, drycoconut, turmeric, elachi etc.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
bhargavasarma liked this
smranga liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->