Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
nbr_48

nbr_48

Ratings: (0)|Views: 295|Likes:
Published by Inne ten Have

More info:

Published by: Inne ten Have on Dec 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2010

pdf

text

original

 
“... een parelsnoer van betekenisvolle daden.” (foto: Marieke Koopmans)Barmhartigheid is voor velen een groot enook wel een moeilijk te verstaan woord. Vaak schiet direct het verhaal te binnen van debarmhartige Samaritaan: rovers, een gewondeman, passanten in een lang vervlogen tijd.Natrlijk snappen we best dat het een verhaalis, een metafoor, maar toch is de vertaling naarons dagelijks bestaan nog niet zo gemakkelijk.Neem de zeven werken van barmhartigheid:komen er hongerigen en dorstigen op onspad, kennen we gevangenen en heeft iemand van onze naasten dan geen kleren aan het lijf?En als dan opeens de nood van de ander zichaan ons voordoet dan lopen we nogal eensmet angst, vooroordeel en schaamte om onzemedemens heen. Toch is het minder moeilijk en ver weg dan wedenken om de kwetsbaarheid van de ander tezien, ons hart te laten spreken en ons te leidennaar onmiddellijke bewogenheid en beweging.Stilstaan bij de ander of gaan zitten aan een bed,een arm om de schoder van de bedroefde of een zorgzaam telefoontje, je vakantie itstellenomdat een dierbare op sterven ligt, de eenzamein je flat of straat bezoeken of wat splletjes voor iemand die ineens zijn his kwijt is.Barmhartigheid is een parelsnoer van kleinemaar zeer betekenisvolle daden die het hart vande ander verwarmen en daar als een dierbareherinnering worden bewaard. Lang geleden wist ik het even niet meer, wist niet hoe ik verder moest; alles leek zo zinloos enik wist geen weg met mijn idealen. En toen wasdaar die odere man die opeens naast me zat,een soort opa die ik nooit had gekend. Hij steldebelang in mij en mijn toekomstdromen. Hijstelde vragen, hij listerde en gaf me eenvodigeen wijze raad. Maar het meest belangrijke: hijnam me zoals ik was en gaf me alle vertrowen.Hij hielp me mijn koers te verleggen maar ook gaf hij mij een voorbeeld dat ik sindsdien velemalen in praktijk heb mogen brengen: stilstaanbij en listeren naar de ander, listeren naardromen en verlangens en iemand een stkje op weg helpen, op naar een niewe toekomst. Alsno ieder de barmhartigheid die hij eens heeft ontvangen weer aan anderen zo schenken dankomt een barmhartige wereld heel dichtbij.
i  wi  #
 o kt o be r 0 0 9   |    # 4  8   |   f rate r s  c m m 
    n-   o     nw o     n-i  n        n   o m  n
 b  
 v  
 b  
w n  
In deze Nieuwsbrief makenwe kennis met Fie Gommers.Als opvolger van Wim zal zijnauw bij de Nieuwsbrief betrokken zijn.Barmhartigheid speelt zich af in het dagelijkse leven.Daarover gaat het ook in deverschillende bijdragen.En zoals u weet: het themavan de landelijke dag vanBarmhartigheid van 21november is hetzelfde:Barmhartigheid dichtbij!Bijdragen van u voor deNieuwsbrief zijn van hartewelkom.
Barmhartigheid dichtbij
Maris Biting
 Voorzitter estuur bvb
 
wi  
 ba r mha rt ge
2
barmhartig geraakt
Ja, hoe doe je da: je voosellen aanzo’n 1800 paicipanen van een ideëleBeweging als die van Bamhaigheid.Ik kan nauulijk veellen da mijnnaam Fie (van Sophie) Gommes is,geboen in Alkmaa op 16 febuai1954, achse in een gezin van waalf kindeen, inmiddels al uim 37 abeid-zame jaen ache me heb, waavan alslaase sandplaas dekenaa Veghel,waa ik uim 8 jaa als coödinao hebgewek. Maa ja, da wod al snel eenopsomming, als ik nie ople.Laa ik daaom maa veellen hoe ikme de Beweging van Bamhaigheidin aanaking ben gekomen. We zijnimmes allemaal beokken bij dezeoganisaie en dan zijn aakvlakkenwellich ineessane.
Het n zo’n 6 jaar geleden dat WimVerschren ‘over barmhartigheid’kwam vertellen bij het pastoresberaadin dekenaat Veghel. Wim vertelde overde geloofscrisis en de daaropvolgendezoektocht van de fraters die iteinde-lijk geleid heeft tot de Beweging vanBarmhartigheid. Dit raakte me zeer: ik  voelde me vooral erkend in mijn desil-lsie over de rooms-katholieke opvoe-ding die ik genoten had. Ik wist opeens waar mijn jarenlange boosheid vandaankwam. Dat lchtte zeer op.En die Beweging bood me, op die dag,zomaar de gelegenheid om daar neens korte metten mee te gaan maken!Met mijn beslit om de leerrote te gaan volgen is mijn leven dan ook didelijk een andere koers gaan varen. Elke zater-dag, als ik tergreed na een inspan-nende, leerzame leerrotedag, voeldeik me opgetild, bevrijd van een hoopballast die ik jaren met me meegedra-gen had. De inzichten, de ontdekking van patronen, en vooral het ontdekken van hoe ON-barmhartig een mens voorzichzelf kan zijn. Ik kreeg handreikin-gen om te oefenen, voorbeelden, lees- voer en rimte om op zoek te gaan naarmijn eigen barmhartige mogelijkheden.Ik kwam in een stroomversnelling dieniet meer te stoppen is – nog steedsniet. Ik merkte dat er dingen in mijnleven gingen veranderen, mijn visie,mijn (werk)hoding, mijn hmer.Het deed me goed, erg goed, kan ik  wel zeggen. Het verhaal van Wim was voor mij op de jiste tijd en op de jisteplaats gekomen.Inmiddels zijn we zo´n zes jaar verder.Om elkaar regelmatig te blijven appel-leren aan die Barmhartige hoding (ik schrijf sindsdien Barmhartigheid altijdmet een hoofdletter), zijn we met een vijftal od-deelnemers een intervisie-groep gestart die éénmaal per zes wekensamenkomt. Steeds weer een kostbareontmoeting. Voorbeelden van (on-)Barmhartigheid it ons dagelijks leven worden er ingebracht en behandeld.In Veghel is al enkele jaren een verdie-pingsgroep Barmhartigheid waaraanzowel participanten als niet-partici-panten deelnemen. Daar hebben wegestdeerd op onderwerpen als
Debarmhartige Samaritaan
,
De Verloren Zoon
 (aan de hand van het boek 
Eindelijk Thuis
  van Henri Nowen, een aanrader!),
Oordelen en Vergeven
.En natrlijk probeer ik zoveel alsmogelijk deel te nemen aan de lande-lijke dagen. Het zijn allemaal bronnen waaraan ik me kan opladen.Barmhartigheid is niet meer it mijnleven weg te bannen. Het is als eensoort van dagelijkse ontmoeting, eenmaatje met wie ik elke dag optrek,bij wie ik steeds te rade kan gaan.Het is een levenshoding die zichalsmaar sterker ontwikkelt. Bij demanier waarop ik de dag begin, waarop ik voor mezelf zorg, met mensen omga, rimte geef en neem,en de dag weer afslit.En n heb ik ds de kans gekregen ombij deze Beweging van Barmhartigheidte gaan werken. Een bitenkans die ik met beide handen heb aangenomen.Per 1 agsts j.l. werk ik 16 r per week (in principe op dinsdag en woensdag) in het mooie kantoor dat  vorig jaar speciaal voor de Bewegingdoor de fraters is neergezet. Ik zalde coördinerende taken van Wimovernemen voor wat betreft de lan-delijke dagen, de onderstening vande vrijwilligers en de commnicatiedaaromtrent. De eindredactie vande Niewsbrief en het verzorgen vanlezingen in den lande blijven voorals-nog in de handen van Wim. Wim heeft in de afgelopen tien jaren een stevigebasis gelegd onder de Beweging vanBarmhartigheid. De komende jarenzal deze basis verder moeten wordengeprofessionaliseerd en zllen activi-teiten worden itgebreid. Samen met het bestr, het secretariaat en de vele vrijwilligers moet dat lkken!En Barmhartigheid is daarbij eengoede inspiratiebron.Fie Gommers
Coördinator bvb
Fie en Wim: beiden barmhartig geraakt (foto: Lex van der Poel)Fie (foto: Jdith Gommers)
 
 o w g i   g 
 ba r mha rt ge
3
het duister tegenkracht biedenen zoeken naar het licht
IKON, Het vermoeden
Twee jaar geleden kreeg Sara Kroos (27)al een cabaretprijs en n is ze genomi-neerd voor de Poelifinario voor het bestecabaretprogramma van dit seizoen:
bries
. Het is haar vierde solovoorstellingen ze speelt voor itverkochte zalen.Dat scces begon tien jaar geleden, toenze ‘met de moed der wanhoop’meedeed aan het Leids Cabaretfestival.Sara: “ik wilde tenminste geprobeerdhebben om mijn droom te verwezen-lijken.” Na een periode van zwaredepressies had ze de keze: óf eenpsychiatrisch patient blijven óf de
Een kind scheef op de aciedag van kindeen en amoede
“Mijn moeder is een held, ze zorgt voor ons en geeft ons teeten, in het weekend iets lekkers erbij.Zo gaw de kinderbijslag er is, krijgen we niewe kleren enschoenen als die nodig zijn. Ze heeft op mijn roze bloes van vorig jaar een roze bies gestikt.N hoor ik er helemaal bij. Ze heeft gevoel voor mode.Laatst nog heeft ze het geld, dat we kregen van de gemeenteom ons te laten sporten, gebrikt om de hr te betalen, want de woningbow deed moeilijk.Toen heeft ze het betalen van de energie twee wekenopgeschoven om onze sport te betalen. Met het geld it Groningen voor onze schoolkosten heeft ze toen het ener-giebedrijf betaald, toen daar een dreigbrief van kwam.En de school heeft ze gevraagd te wachten tot de kinderbij-slag binnen is.En no is alles weer mooi rond. Knap hè?Mijn moeder is een held. Maar ik kan niet over haaropscheppen, omdat ze niet wil dat iemand weet dat we zo weinig geld hebben.”
Uit: de Arme Kant van Nederland
een kind schreef
Vrij van angst zijn bevrijdt anderen (foto: Antoin Bissink)Heilige tekst van Sara Kroos:Onze grootste angst is niet dat weonvolmaakt zijn.Onze grootste angst is dat wemateloos krachtig zijn.Het is ons licht, niet onze schadw die ons het meest beangstigt.Wij vragen ons af: Wie ben ik ombriljant te zijn,prachtig, talentvol, fantastisch?Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Je bent een kind van God. Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.Er is niet verlichts aan je kleinmaken opdat anderemensen zich bij jo niet onzekerzllen voelen.Wij zijn allemaal bedoeld om testralen als kinderen.Wij zijn geboren om de glorie vanGod die in ons is te openbaren.Die is niet alleen in sommigen vanons;die is in iedereen!En als wij ons licht laten stralen,geven we onbewst andere mensentoestemminghetzelfde te doen.Als wij bevrijd zijn van onze eigenangst,bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.Marianne Williamson  verantwoording nemen voor haar eigenleven en het slachtofferschap achterzich laten.Niet verbazend ds, dat Sara Kroos alsbasisthema heeft: het dister tegen-kracht bieden en zoeken naar het licht.Vandaar ook haar keze voor de tekst  van Marianne Williamson it haarboek 
Return to love
die ook door NelsonMandela is gebrikt in zijn inagrelerede bij het aanvaarden van het presi-dentschap van Zid Afrika. Want met Williamson – én Mandela – gelooft SaraKroos dat wij bedoeld zijn om te stralenals kinderen.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Arjan Wiersema liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->