Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Trac Nghiem CNVS 2008 -De 1va 2

Trac Nghiem CNVS 2008 -De 1va 2

Ratings: (0)|Views: 14 |Likes:
Published by tranhuyboyqn
Đề thi môn công nghệ vi sinh của cô Việt Hoa trường ĐH Nông Lâm Hồ Chí Minh
Đề thi môn công nghệ vi sinh của cô Việt Hoa trường ĐH Nông Lâm Hồ Chí Minh

More info:

Published by: tranhuyboyqn on Dec 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2009

pdf

text

original

 
Ñeà soá : 1
ÑEÀ THI MOÂN COÂNG NGHEÄ VI SINH TP
( Thôøi gian 30 phuùt )
Ñieàn vaøo choã troáng1/
Cordyceps sinensis, loaïi naám ñöôïc söû duïng laøm döôïc lieäu, coøn coùteân laø…………………..
2/
Phöông phaùp baûo quaûn gioáng VSV deã gaây thoaùi hoùa gioáng nhaátlaø PP ……………………….
3/
Ñeå saûn xuaát acid acetic , ngöôøi thöôøng duøng chuûng vikhuaån ..................
4/
Ñeå saûn xuaát acid lactic , ngöôøi ta söû duøng vi khuaån ........................
5/
Ñeå saûn xuaát chaát sieâu ngoït, ngöôøi ta duøng phöôngphaùp ...................ARN naám men
Choïn caâu Ñuùng (a) – Sai (b)6/
VK 
 
Oenococcus lactic
coù vai troø leân men malolactic trong saûn xuaát bialager
7/
Trong saûn xuaát röôïu vang ,ngöôøi thanh truøng nöôùc eùp nho baèng SO
2
8/
Trong saûn xuaát bia ñen , ngöôøi ta duøng starter laø
Saccaromycescalbergensis
.
9/
Leân men röôu sake ngöôøi ta duøng men khôûi ñoäng laø Naám men vaøKOJI
10/
Saûn xuaát acid citric ngöôøi thöôøng duøng pp leân men chìm khoâng suïtkhí 
Choïn caâu ñuùng nhaát11/ N
göôøi ta thu hoaïch sinh khoái VSV baèng caùch :a/ Li taâm ,Ñeå laéng .. c/ Vôùt, tuyeån noåi.b/ Loïc troáng quay, loïc khung baûn d/ Taát caû ñeàu ñuùng
12/
Baûn chaát cuûa caùc chaát sieâu ngoït laø :a/ Protein c/ A. nucleicb/ ADN d/ Nucleotic
13/
Phöông khöû truøng moâi tröôøng leân men thöôøng ñöôïc duøng laø :
 
a/ Duøng tia cöïc tím . c/ Duøng nhieät ñoä cao.b/ Duøng khí Ozon.
d/
Duøng SO
2
14/
Khöû truøng töøng meû vaø khöû truøng lieân tuïc coù ñieåm khaùc nhau:a/ Thôøi gian gia taêng nhieät c/ Thôøi gian haï nhieätb/ Thôøi gian oån ñònh nhieät d/ Caû ba
15/
Bieän phaùp baûo quaûn gioáng VSV toái öu laø :a/ Caáp ñoâng . c/ Caáy chuyeàn baûo quaûn laïnh .b/ Ñoâng khoâ d/ Baûo quaûn gioáng trong caùt .
16/
Chaát dextran ñöôïc saûn xuaát nhôø VSV laø polimer caáu taïo bôûi :a/ Glucose
α
(1-4) c/ Glucose
β
(1-6)b/ Glucose
α
(1-6) d/ Glucose
β
(1-4)
17/
Heä thoáng nuoâi caáy lieân tuïc goàm coù :a/ Heä thoáng hôû. c/ Heä thoáng hoài löu .b/ Heä thoáng lieân hoaøn d/ Caû ba.
18/
Ñeå saûn xuaát khaùng sinh , bieän phaùp nuoâi caáy naøo laø toái öu :
 
a/ Batch culture. c/ Continuous cultureb/ Fed batch culture d/ Leân men beà maët
19/
Chaát ñöôïc duøng ñeå baûo veä gioáng VSV khi ñoâng khoâ laø :a/ Acid glutamic c/ Dung dich lactose 1%b/ Dung dòch glycerin 15% d/ Gelatin 1%
20/
Choïn caâu sai : ngöôøi ta öùng duïng leân men kò khí ñeå saûn xuaát :a/ Acid lactic. c/ Acid butyricb/ Ethylic d/ Acid citric
21/
Ñeå nuoâi caáy taïo sinh khoái VSV ngöôøi ta coù theå duøng thieát bò :a/ Fermentor c/ Photoreactorb/ Bioreactor d/ Taát caû ñeàu ñuùng
22/
Coù theå saûn xuaát coàn ethylic töø :a/ Daêm baøo, baõ mía c/ Tinh boät gaïo, neápb/ Ræ ñöôøngd/ Taát caû caùc loaïi treân
23/
Saûn xuaát sinh khoái taûo ñeå duøng trong caùc muïc ñích sau :a/ Duøng laøm nguoàn nhieân lieäu sinh hoïc .b/ Duøng laøm nguoàn thöïc phaåm .c/ Duøng laøm thöùc aên chaên nuoâid/ Caû ba muïc ñích treân .
24/
Ñeå thöïc hieän vieäc chuyeån gen cho caùc vi khuaån taùi toå hôïp ngöôøita söû duïng :a/ enzim caét giôùi haïn (restriction enzime) c/ enzime ligaseb/ Plasmid d/ Caû ba.
25/
Toång hôïp acid glutamic ñöôïc thöïc hieän chuû yeáu do :a/ Thuûy phaân caùc nguyeân lieäu protein baèng acidb/ Söï leân men cuûa vi khuaån trong ñieàu kieän yeám khí c/ Söï leân men do
Corynebacterium glutamicum
trong ñieàu kieän suïtkhí d/ Taát caû ñeàu sai
26/
 Trong saûn xuaát acid glutamic
 
ngöôøi ta
 
söû duïng bieän phaùp leân mentöø nguyeân lieäu :a/ Boät saén . c/ boät b/ ñöôøng d/Taát caû ñeàu ñuùng
27/
Saûn xuaát acid citric baèng caùch leân men ræ ñöôøng nhôø:a/ Corynebacterium. c/ Aspergillus nigerb/ Saccaromyces d/ Bacillus subtilus
28/
SaûÛn xuaát sinh khoái naám men ñeå laøm nguoàn thöïc phaåm coùnhöõng baát lôïi sau:a/ coù muøi khoâng öa thích. c/ Coù haøm löôïng a.nucleic cao.
 
b/
 
Coù theå coù ñoäc toá d/ Taát caû ñeàu ñuùng
29/
Khaû naêng toång hôïp thöøa ôû chuûng VSV coâng ngheä laø do:a/ Ñoät bieán gen c/Do thay ñoåi tính thaám maøng teâbaøo chaát.b/ Do thay ñoåi caáu truùc enzim d/ Taát caû ñeàu ñuùng
30/
Saûn xuaát caùc chaát sieâu ngoït , ngöôøi söû duïng phöông phaùp :a/ Phöông phaùp leân men 1 giai ñoïanb/ Phöông phaùp leân men 2 giai ñoaïn.c/ Phöông phaùp thuyû phaân ARN.d/ Taát caû ñeàu ñuùng
 
31/
Ñeå ly trích acid glutamic töø dòch sau leân men , ngöôøi ta duøng phöôngphaùp :a/ Keát tuûa vôùi Ca(OH)
2
c/ Saéc kyù trao ñoåi ion.b/ Keát tuûa vôùi HCL d/ Caâu b vaø c ñuùng
32/
Choïn caâu sai :Caùc vi sinh vaät taùi toå hôïp ñöôïc söû dung ñeå toånghôïp caùc saûn phaåm :a/ Insulin. c/ Vaccin DNAb/ Interferon b/Taát caû ñeàu sai.
33/
Choïn caâu sai : Bia laø saûn phaåm leân men :a/ Töø nguû coác naåy maàmb/ Taùc nhaân ñöôøng hoùa do enzim vi sinh vaätc/ Coù taùc duïng hoa Houblond/ Tac nhaân röôïu hoùa do naám men thuaàn chuûng
34/
Sake laø röôïu ñöôïc leân men töø :a/ ñaïi maïch. c/ gaoï.b/ Tieåu maïch. b/ Traùi sake.
35/
Nguoàn Nitô cho VSV trong quaù trình leân men coâng nghieäp thöôøngñöôïca/ Cao thòt . c/ Ure.b/ Baõû ñaäu naønh d/ Yeasts extract
36/
Chuûng naám sôïi ñöôïc duøng trong saûn xuaát acid citric laø :a/ Aspergillus niger c/ Aspergillus awamoriib/ Aspergillus orizea d/ Aspergillus flavus
37/
Moâi tröôøng ñeå saûn xuaát acid citric coù theå laø :a/ ñöôøng c/ caùc loaïi alkan daàu hoaûb/ Caùm gaïo, malt d/ Taát caû ñeàu ñuùng .
38/
Saûn xuaát acid lactic coù theå söû duïng phöông phaùp leân men:a/ Leân men beà maët . c/ Leân men chìm söït khí b/ Leân men chìm coù khuaáy troän d/Caû ba phöông phaùp
39/
Saûn phaàm probiotic bao goàm chuûng vk sau:a/ Acetobacter xylinum c/ Streptococcus faecalisb/
 
Bacillus subtilis d/ Bacillus cereus
40/
Koji laø gaïo ñöôïc leân men bôûi:a/ Aspergillus niger c/ Aspergillus awamoriib/ Aspergillus orizea d/ Aspergillus flavus
41/
Sau khi leân men , ngöôøi taùch acid lactic baèng phöông phaùp :a/ phaù vôû teá baøo vaø ly trích baèng CaCO
3.
b/ phaù vôû teá baøo vaø ly trích baèng H
2
SO
4
c/ Taùch teá baøo VSV vaø keát tuûa baèng CaCO
3.
d/ Taùch teá baøo vaø duøng pp saéc kyù aùi löïc
42/
Choïn caâu sai : Acid acetic coù theå saûõn xuaát baèng pp:a/ Leân men beà maët . b/ Leân men suït khí b/ Leân men chìm c/ Leân men hoài löu
43/
Phöông phaùp saûn xuaât coàn ethylic ôû nhaø maùy röôïu Bình Taây laø :a/ Phöông phaùp Amylose. c/ Phöông phaùp chöng caátb/ Phöông phaùp Mycomalt d/ Phöông phaùp chöng caát phaân ñoïan
44/
Phöông phaùp Amylose laø phöông phaùp leân men röôïu trong ñoù giaiñoaïn nuoâi moác vaø leân men röôïu ñöôïc thöïc hieän :a/ Trong cuøng moät thieát bò leân men .b/ Trong hai thieát leân men .

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->