Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
209Activity
P. 1
How to start a business with no funding and succeed

How to start a business with no funding and succeed

Ratings:

4.83

(6)
|Views: 3,947|Likes:
Published by Jamie Riddell
With my partner we founded one of the UK's leading Digital Marketing Agencies. We started it with a £5,000 overdraft in 1999 and sold the business in 2007 for £10,000,000.

In this paper we share some of the initial tips we suggest are founding principles for launching and growing without outside investment. All these tips are from experience. If you would like to see more background to the reasons why we suggest these tips, please see http://www.jamieriddell.net/2009/12/10-tips-for-launching-a-business-without-investment/
With my partner we founded one of the UK's leading Digital Marketing Agencies. We started it with a £5,000 overdraft in 1999 and sold the business in 2007 for £10,000,000.

In this paper we share some of the initial tips we suggest are founding principles for launching and growing without outside investment. All these tips are from experience. If you would like to see more background to the reasons why we suggest these tips, please see http://www.jamieriddell.net/2009/12/10-tips-for-launching-a-business-without-investment/

More info:

Published by: Jamie Riddell on Dec 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

 
Xizzbng y| o dyXbniXX wbz` nf bnsiXzeinz
Zb|x onj bnxbg`z bnzf kir cohzftx zf hfnxbjit w`in xzotzbng.
Oyz`ft \tfcai= Moebi Tbjjiaa
 O |oxxbfnozi eyxbh inz`yxboxz! MoebiTbjjiaa eoji `bx noei ox z`i cot%xbg`zij!inzti|tiniytboa hf%cfynjit fc YK Jbgbzoa Eotkizbng Oginhr H`ii}i Azj. Moebi nfw wtbzix onj hfnxyazx ohtfxx o dtfoj tongifc bnzitixzx! bnhayjbng wid 4.< onj dirfnj!hft|ftozi xztozigr! dtonjbng! zih`nfafgbhoa y|zoki onj ojf|zbfn! eotkizx! z`i wbxi yxifc xfhboa nizwftkx! |fxzhotjx onj \bnk Cafrj.Moebi bx abxzij bn W`f‒x W`f fc Rfyng Dtbzbx` Inzti|tiniytx.
 
Bn ?222! Er |otznit [nfw wbciUKoz`itbni Miteon onj B xiz y| o jbgbzoa jbtihz eotkizbng oginhr hoaaijH`ii}i. Bz wox xzotzij bn z`i x|oti tffe fc fythfzzogi bn Xyccfak wbz` o ¨9!<<< fsitjtocz. Dohkz`in z`iti wox nf OJXA ‘ Z`i BXJN abni wox z`i
txz bn z`i sbaaogi. B `oj aicz o |itcihzar gffj mfd oz
fni fc z`i YK‒x aiojbng jbgbzoa oginhbix bn Afnjfn
onj wi `oj o si%efnz`%faj joyg`zit.Ctfe z`bx `yedai digbnnbng wi gtiw z`i oginhr zf di
fni fc z`i YK‒x aiojbng jbgbzoa oginhbix! abxzij zwbhibn z`iXynjor Zbeix Zih` Ztohk ?<<Coxzixz GtfwbngHfe|onbix. Bn 4<<7! aixx z`on 0 riotx oczit cfynjbng
z`i oginhr bz wox ohqybtij cft ¨?<e zf dihfei o kir
|otz fc z`iJbgbzoa Eotkizbng Gtfy||ah. nfw z`i fnifc z`i YK‒x aotgixz jbgbzoa eotkizbng gtfy|x.Koz`itbni onj B `osi nfw aicz z`i oginhr zf cfhyx fn
cyaaabng fz`it oedbzbfnx. B zffk z`i f||ftzynbzr zf |tixinz
ozXfhboa Eijbo Hoe|
onj jihbjij zf zoak odfyz xizzbngy| o dyxbnixx wbz` nf bnsixzeinz. Z`i hyttinz eotkiz wi
oti bn! jix|bzi z`i htijbz htynh`! xiiex sitr xbebaot [joti B
xor! tiebnbxhinzU fc z`i jfzhfe dffe # dyxz. Z`i Bnzitnizbx z`i dixz fc zbeix! z`i ihfnfer bx z`i wftxz fc zbeix. Z`itibx gtioz iphbzieinz odfyz z`i |fxxbdbabzbix fc z`i Bnzitniz [z`bxzbei wbz` |tf|it tisinyi xztioexU onj z`bx wbaa nf jfydzciia abki z`i tbg`z zbei zf xiz y| o dyxbnixx dyz wbz` eotkizxxzbaa bn zytefba wbaa z`iti di xf eyh` cynjbng otfynj6
Xf! wbz` Koz`itbni‒x bn|yz B x`oti zin zb|x cft xzotzbng o
dyxbnixx wbz`fyz z`i xiikbng ipzitnoa bnsixzeinz. Z`ixibjiox oti dftni ctfe ip|itbinhi! w`bh` wi `f|i hon di
zokin fn cft fz`itx zf aiotn ctfe. Wi `osi bnhayjij xfeibnxbg`zx z`oz eor `ia| rfy ynjitxzonj fyt ip|itbinhionj w`r wi eoki z`ixi xyggixzbfnx.
Bc rfy abki z`bx wftk! |aioxi sbxbz z`i dafg oz
www.
 moebitbjjiaa.niz
cft on ipzinjij sitxbfn fc z`bx jfhyeinz
wbz` |itxfnoa bnxbg`z di`bnj z`i xyggixzbfnx.
?4 zb|x zf hfnxbjit w`inxzotzbng wbz` nf bnsixzeinz
 
?. H`ffxi rfyt |otznitx hoticyaar.
Bc rfy jf |aon fn xzotzbng wbz` fz`it |otznitx! eokixyti z`ir x`oti rfyt sbxbfn. Bc rfy oti xzotzbng wbz` nf
bnsixzeinz z`in rfy wbaa `osi zf di |ti|otij zf eoki|itxfnoa xohtbhix. Z`i aotgi xoaotr! hfe|onr hot onj
ip|inxi ohhfynz eor `osi zf wobz. Xfeizbeix z`i
xoaotr eor `osi zf wobz. Bc rfy diabisi bn z`i dyxbnixx
rfy `osi zf gbsi bz rfyt oaa! oti rfy xyti rfyt |otznitx
ynjitxzonj z`oz6 Affk cft |if|ai wbz` hfe|abein%zotr xkbaax zf wbjin z`i dyxbnixx‒x ho|odbabzbix. Bc rfy
oti gffj oz bjiox onj nizwftkbng z`in rfy wbaa niijxfeifni zf cfhyx fn z`i jizoba. Bc rfy oti z`i qybizjizoba eith`onz rfy eor wonz o ‐ctfnz fc `fyxi‒ |itxfn.
Ioh` dyxbnixx onj bzx tiqybtieinzx wbaa di jbccitinz.
4. Z`i Dyhk Xzf|x @iti ‘ Giz yxij zf bz.
Bc rfy `osi hfei ctfe onfz`it mfd! |it`o|x o aotgihfe|onr bz eor di o x`fhk zf tioabxi z`oz rfy `osi
zf jf isitrz`bng. Bc rfy xzotz wbz` nf xzocc! rfy wbaa
di eokbng z`i zio! onxwitbng z`i |`fni! tynnbng z`i
|tfefzbfnx onj jfbng z`i wftk. Z`iti bx nf fni iaxi
zf jf bz xf giz yxij zf bz. Nfz`bng hon di dinioz` rfy!onj nfz`bng hon isit di zff eyh` bc rfy wbx` zf xyhhiij.
8. X|inj ox eyh` zbei |aonnbng cft z`i yncftixiin|tfdaiex ox rfy jf z`i ‒xipr dbzx‒.
W`in xzotzbng o dyxbnixx z`iti bx iphbzieinz odfyz
w`oz rfy oti gfbng zf jf. Rfy oti gfbng zf h`ongi z`i
wftaj! eoki bz o dizzit |aohi ‘ dihfei z`i dbggixz!z`i dixz ‘ z`iti bx o cobt oefynz fc jtioebng w`in rfyxzotz o dyxbnixx w`bh` bx bnsoayodai. DYZ z`i |fxbzbsixzycc bx z`i ioxr dbz ‘ xf cfhyx fn z`i yncftxiin‒x ‘ z`idbzx rfy jfn‒z abki jfbng. Fn z`i dyxbnixx |aon! x|injefti zbei fn z`i `otjit dbzx ‘ w`oz `o||inx bc wi
jfn‒z giz |obj fn zbei; w`iti bx z`i nipz hfnztohz
hfebng ctfe6 Bc rfy hon di tioabxzbh! z`bnk onj |aoncft z`i wftxz xhinotbf ox eyh` ox rfy jf cft z`i dixz.X|injbng z`bx zbei wbaa `ia| rfy jioa wbz` z`i dye|xbn z`i tfoj dicfti z`ir dihfei |fz`faix.
:. Xiik o |fbnz fc jbccitinhi cft rfyt dyxbnixx& xitsbhi&|tfjyhz.
Xiik o |fbnz fc jbccitinhi cft rfyt xbzi nfw eozzit
`fw xeoaa. Gbsin z`i nyedit fc xzotz%y|x z`ixi jorx!
z`iti bx o xztfng h`onhi xfeifni bx jfbng xfeiz`bng
sitr xbebaot zf rfy. Z`iti eyxz di on bnbzboa |fbnz fc jbccitinhi w`in rfy xiz fyz z`i dyxbnixx (|aioxi nfjrfyt `ioj" ‘ dyz w`oz iaxi xizx rfy o|otz6 Oti rfy z`icoxzixz gtfwbng bn rfyt xihzft6 Z`bx bx w`in inzitbngowotjx dihfeix be|ftzonz %nf eozzit `fw xeoaa z`iowotj bx! rfy hon dihfei z`i ‐owotj wbnnbng‒ ‘ hon
Dohkgtfynj
 
rfy giz on owotj ft tihfgnbzbfn zf |yz fn rfyt xbzi&
dtonj6 Xfeiz`bng z`oz `ox gtiozit dtonj iqybzr z`onrfyt niw dyxbnixx6 Ojjbng xyh` afgfx onj oxxfhbozbfnx
ojjx |ithibsij wibg`z zf rfyt hfe|onr onj wbaa `ia|
wbz` z`i ztyxz onj htijbdbabzr fc rfyt dtonj ix|ihboaar
bn z`fxi iotar jorx.
9. Giz z`i hox` fwbng.
Hox` fw! ft aohk fc! bx fni fc z`i aotgixz kbaaitx fc xeoaa dyxbnixxix bn z`i txz zwf riotx fc abci! xf rfyniij zf nj worx zf ginitozi hox` fw ox qybhkar ox|fxxbdai. On f|zbfn hon di donk afonx ft
cohzftbng
dyzdfz` fc z`fxi wbaa yazbeoziar hyz bnzf z`i dfzzfe abni
 ‘ nf fni wbaa gbsi rfy hox` cft ctii. W`r jfn‒z rfybnhinzbsbxi y| ctfnz |oreinz [oz aioxz |otzboaarU cft rfyt
|tfjyhz ft xitsbhix6 Wi oti xzbaa bn o tihixxbfn onj bc rfyoti bn o xitsbhi bnjyxztr! nf jfydz rfyt hyxzfeitx otigfbng zf di haobebng |fsitzr onj xiikbng o jbxhfynz.
Xf fccit z`ie o jbxhfynz z`oz `ox on bnhinzbsi cft
dfz` |otzbix. Wbz` donk bnzitixz oaefxz nigabgbdai oz
z`i efeinz! w`r nfz fccit o jbxhfynz bnhinzbsi fn
|ti|oreinz ‘ ‑Bzx dizzit z`on kii|bng bz bn z`i donk―.
\ti|oreinz tijyhix rfyt tbxk fc nfz gizzbng |obj!xf z`iti bx o soayi bn `osbng z`oz y| ctfnz! isin bc rfy `osi `oj zf zbg`zin z`i |tbhi o abzzai.
3. Giz bz bn Wtbzbng. Oaworx.
Bc rfy oti jfbng onrz`bng cft efnir! eoki xyti rfy`osi z`i zitex fc z`i jioa bn wtbzbng onj ogtiij
[xbgnijU dr dfz` |otzbix. Rfy niij o hfnztohz zf wftk
onj eoki xyti bz bx rfyt fwn! nfz z`ibtx. Bnsixzbng bn o
jihinz aigoa hfnztohz z`oz bx zobaftij cft rfyt dyxbnixxbx on ixxinzboa xzotz y| hfxz. Jfn‒z xizzai cft o widxbzi
zie|aozi sitxbfn ‘ bz bx h`io| cft o tioxfn.

Activity (209)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Vinson Vaz added this note
I liked that a ton especially the Lady luck part.
kyawkyawaung81 liked this
sriswa liked this
Erica Casarini added this note
I really admire start-ups that decide to go for bootstrapping; here there's a good read for them: honest, realistic tips supported by personal experience. I appreciated it. Thank you.
bebebrenda liked this
prabodhcms liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->