Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SOLAT SUNAT RAWATIB

SOLAT SUNAT RAWATIB

Ratings: (0)|Views: 770|Likes:
Published by chinagusa

More info:

Published by: chinagusa on Dec 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
SOLAT SUNAT RAWATIB.PENGENALAN.
Solat sunat Rawatib ini terbahagi kepada dua bahagian :Sunat Rawatib yang “Muakkad”Sunat Rawatib yang “Ghaira Muakkad”.Disamping itu Sunat Rawatib juga terbahagi kepada 2 kategori :Qabliah (sebelum Solat Fardhu)Ba’diah (selepas Solat Fardhu)Sunat Rawatib yang “Muakkad” adalah seperti berikut :2 Rakaat sebelum Solat Subuh2 Rakaat sebelum Solat Zohor.2 Rakaat selepas Solat Zohor.2 Rakaat selepas Solat Maghrib.2 Rakaat selepas Isyak.Sunat Rawatib yang “Ghaira Muakkad” pula adalah seperti berikut :2 Rakaat sebelum Solat Zohor 2 Rakaat selepas Solat Zohor.2 Rakaat sebelum Solat Asar.2 Rakaat sebelum Solat Maghrib.2 Rakaat sebelum Isyak.
DALIL TENTANG SUNAT MELAKUKAN SOLAT INI.
Sabda Rasulullah s.a.w :
نعدبعلان رمعق تظفح نعوس لاىص لاهيعس نيك بق رظا نيك د رغمانيك د ءشانيك بق ةادغا (هيع ف)
Maksudnya :
Dari Abdullah bin Umar, katanya, “Saya mengingati (lafaz) dari Rasulullah s.a.wdua rakaat sebelum Zohor, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isyak, dan dua rakaatsebelum Subuh.”(Muttafaq ‘alaih)
NIAT SOLAT RAWATIB
1.
Sekiranya sebelum solat Fardhu di sebut :
 ًي ّ ِب ْق َ
 
2.
Sekiranya selepas solat Fardhu di sebut :
 ً ّد ِ ْ َ
 Oleh yang demikian niatnya adalah seperti berikut :
ى َ َ َ لّِِ (  ً ّد ِ ْ َ /  ًي ّ ِب ْق َ) ن ِي ْ َ َك ْ َ ( با / ءِش َ ِا /  ِر ِغ ْم َا / ر ِ ْ َا / ر ِ ْظ ا )  َ ّس ُ  ص َأُ
Maksudnya :
Sahaja aku menunaikan solat sunat (Zohor / Asar / Isyak / Subuh) dua rakaat(Sebelum / Selepas) kerana Allah Taala. 
SOLAT SUNAT WUDHUK.PENGENALAN
 
 
Solat sunat wudhuk dikenal juga dengan solat Syukur wudhu’ yakni solat sebanyak dua rakaatyang dikerjakan selepas seseorang mengambil wudhuk, tanpa ditetapkan dengan waktu yangtertentu baik pagi, petang, siang ataupun malam
SOLAT DHUHA
Solat ini dilakukan pada waktu Dhuha iaitu pada saat matahari naik lebih kurang sepenggalahan(istiwak). Paling banyak yang dikerjakan oleh Rasulullah ialah 8 rakaat dan paling banyak yangdisabdakan oleh baginda ialah 12 rakaat. Paling sedikit yang boleh dikerjakan oleh 2 rakaat.
DALIL TENTANG SOLAT INI.
ةثلب يخ يناص وأ : اق هع ه يضر  يبأ ع. مانأ ق توأ أو ىح كرو ش ك  ماأ ماص(سو را ور)
Maksudnya :
Daripada Abi Hurairah r.a katanya : Rasulullah telah berwasiat kepadaku tigaperkara, iaitu puasa tiga hari setiap bulan, sembahyang Dhuha dua rakaat dansembahyang sebelum tidur.
NIATNYA
ىَا َ تَه ِ  ّ ِ ِ  ْ  َ  َ كْ رَىح َ  ُ  ة َ  ّ ُي  صَأُ
Maksudnya :
Sahaja aku menunaikan solat Dhuha 2 rakaat kerana Allah Taala.
DOA SOLAT DHUHA
 َ ُا َ جََا َ  َ ْوَ َ ئُا َ بَءَا َ  َ ْوََءُاح َ ضُءَاح َ    ّإِ ّ  ُ  ّ ْإِ ّ  ُ  ّ  .  َ  ُ  َ  ْ عِة َ  َ  ْ  ِ ْوَ َ تُ رَد ْ قُَ رَد ْ  ُ ْوَ َ تُ  ّ قُَ  ّ  ُ ْوَه ُ جْ  ِ خْ َ ف ِ رْَ ي ْ فِَاكَْإِ وَه ُ ْ ز ِ نْ َ فَءِا َ س َ ْ يفِيقِ ْ رِَاكََاكَْإِ وَُ  ْ   ط َ فَاً َ ََاكَْإِ وَُ  ْ س   َ فَ ً س ِ  ْ ََاكَْإِ وَاَي ِ تِ آ  َ تِ رَد ْ قُ وَ َ تِ  ّ قُ وَ َ ِا َ جَ وَ َ ئِاح َ ضُ  ح َ بِه ُ بْ    َ فَد ً  ْ  ِ بَ.  َ  ْ ح ِ ِا ّ  ََا َ عِ َ  ْ تَأَ
Maksud :
Ya Allah ! bahawasanya waktu Dhuha itu adalah waktu Dhuha-Mu, keindahan itu adalahkeindahan-Mu, kecantikan itu adalah kecantikan-Mu, kekuatan itu adalah kekuatan-Mu,kekuasaan itu adalah kekuasaan-Mu, dan perlindungan itu adalah perlindungan-Mu. Ya Allah !Ya Tuhanku, jika rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah, dan jika berada di dalam
 
 perut bumi maka keluarkanlah, dan jika sukar maka mudahkanlah, jika haram maka sucikanlah, jika masih jauh maka dekatkanlah. Berkat waktu Dhuha-Mu, Keagungan-Mu, Keindahan-Mu,Kekuatan dan kekuasaan-Mu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkankepada hamba-hamba-Mu yang soleh.
SOLAT WITIR 
Jumlah rakaat bagi witir ialah ganjil. Paling sedikit 1 rakaat dan yang paling banyak 11 rakaat.Waktu untuk mengerjakan solat ini ialah selepas solat isyak sehingga terbit fajar.Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, yang bermaksud :“Adalah Nabi s.a.w solat di antara solat Isyak dengan terbit fajar sebelas rakaat, Bagindamemberi salam tiap-tiap dua rakaat dan yang penghabisannya satu rakaat”Mafhumnya bahawasanya Rasulullah s.a.w mengerjakan solat witir (sekiranya 11 rakaat) maka bilangan salamnya ialah 6 salam.
NIATNYA
ى َ َ َ لّِِ  ً َك ْ َ /ن ِي ْ َ َك ْ َ ر ِ ْو ِا  َ ّس ُ  ص َأُ
Maksudnya :
Sahaja aku menunaikan solat Witir 2 rakaat kerana Allah Taala.Adapun doa yang dibaca sesudah solat witir ialah :
ٌو ْب س ُ ٌ ْد ق ُ َ  َ  َ ِ َئ ِ َم َ ْاِ ْر ا َ ّ ُ ّا َ ّإِو ف ُعَ  ِ ُوف َ ْا، ُعْ َ عَ
Maksudnya :
“Yang diucapkan Maha Suci bagiNya, Yang Maha Suci, dan Tuhan kami,malaikat dan roh. Ya Allah ! Sesungguhnya Engkau Pengampun, suka kepada pengampunan,ampunilah akan daku”Atau bacalah doa ini :
. ق ً ِص َ  ًي ْ ِ َ  َ ُ َ ْ َ َ ،  ً ِ َ م ً ْعِ  َ ُ َ ْ َ َ  ً ِخ َ ب ً ْق َ  َ ُ َ ْ َ َ ، م ًئ ِْا َ  ًم َ ْإِ  َ ُ َ ْ َ  ّإِ  ّ ُ ّا ،  َي َ ِ َ ْا َ و َف ْ َ ْا  َ ُ َ ْ َ َ ، ار ًي ْث ِك َ اري ْًخ َ  َ ُ َ ْ َ َ ، م ًي ق َ  ً ْ ِ  َ ُ َ ْ َ َ ،  ً ِص َ  ًم َعَ  َ ُ َ ْ َ َ  ْب ّ َ َ  َ ّ َ  ّ ُ ّا .  ِ ّ ْا ن ِعَ ءَ َغ ِ ْا  َ ُ َ ْ َ َ ،  ِي َ ِ َ ْا ى َعَ ر َ ْش ُ ْا  َ ُ َ ْ َ َ ،  ِي َ ِ َ ْا  َم َ َ  َ ُ َ ْ َ َ  َح َ ْأَ  َ لا  َ لا  َ  َر َي ْ ِ ْ َ  ْم  َ َ  َد َب  َ َ َ  َعَر ض َ َ َ  َ َش  َ َ َ  َ َي َق ِ َ  َ َي َص ِ َ  َ َ َص َ  ّ ِ   َ لِد ُم ْ َ ْا َ ن َي ْ ِم َج ْأَ ه ِب ِ ْص َ َ ه ِ ِآ ى َعَ َ د ٍم ّ َ ُ ه ِ ِ ْخ َ ر ِي ْخ َ ى َعَ لُا ىص َ َ . ني ْم ِح ِار ّا .ن َي ْم ِ َ َ ْا
Maksudnya :
“Ya Allah ! Ya Tuhan kami, kami memohon kepada-Mu iman yang kekal, kamimemohon kepada-Mu hati yang khusyuk, kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat,kami memohon ditetapkan keyakinan yang benar, kami memohon (dapat melaksanankan) amalyang soleh, kami memohon kepada-Mu tetap dalam agama Islam, kami memohon kepada-Mukebaikan yang melimpah ruah, kami memohon kepada-Mu keampunan dan kesihatan, kamimemohon kepada-Mu kesihatan yang sempurna, kami memohon kepada-Mu kesyukuran di ataskesihatan yang Engkau berikan, dan kami memohon kepada-Mu kecukupan, Ya Allah, Tuhankami, terimalah daripada kami Solat kami, puasa kami, qiam kami, khusyuk kami, pengabdiankami, sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama solat ya Allah, ya Allah, ya Allah ZatYang Maha Pengasih dan Penyayang.”

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hamzah Sumin liked this
deeya1234 liked this
Nifa Chachacha liked this
dfaini liked this
BAPBS liked this
Nenek Merah liked this
Azmi Mahamad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->