Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
200Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tamil Technical Computer Dictionary

Tamil Technical Computer Dictionary

Ratings:

4.91

(22)
|Views: 21,979|Likes:
It’s published by Anna University Valar Tamil Mandram… we can get the right tamil words for the computer & IT related English words.. it would be more useful for who studying (or) studied in the tamil medium to know the computer technical words. The words are given in alphabetical order…
It’s published by Anna University Valar Tamil Mandram… we can get the right tamil words for the computer & IT related English words.. it would be more useful for who studying (or) studied in the tamil medium to know the computer technical words. The words are given in alphabetical order…

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ«ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ¦ºý¨É-600 025À¾¢ôÒ : ʺõÀ÷, 1998 ¯¡¢¨Á : ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ,«ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ,¦ºý¨É-600 025Å¢¨Ä : ¯åÀ¡. 50.00¸¢¨¼ìÌÁ¢¼õ : ¾É¢ÂÖÅÄ÷,ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ,«ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ,¦ºý¨É-600 025À¾¢ôÀ¡Ç÷ : À¾¢Å¡Ç÷,«ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ,¦ºý¨É-600 025
 
«îº¢ð§¼¡÷ : §Àˆ ¬ô¦ºð¦ºý¨É«½¢óШæºýÈ¢ÎÅ£÷ ±ðÎò ¾¢ìÌõ-¸¨ÄøÅí¸û ¡×í ¦¸¡½÷ó¾¢íÌ §º÷ôÀ£÷±ýÀÐ, ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ±ý¦ÈýÚõ ¦ºÆ¢ò¾¢Õì¸ À¡Ã¾¢Â¡÷ ¾ó¾«È¢×¨Ã¡õ. ý¨È ¿¢¨Ä¢ø Á¢¸Å¢¨ÃÅ¡ö ÅÇ÷óÐ ÅÕõ ¸½¢ô¦À¡È¢ò ШÈ¢ø ¾Á¢Øõ¦ºØ¨Á ¦ÀÈ §ÅñÎõ ±ýÈ §¿¡ì¸¢ø «ñ½¡Àø¸¨Äì ¸Æ¸Óõ, ¾Á¢úô Àø¸¨Äì¸Æ¸Óõ ¨½óÐ 1994-¬õ ¬ñÎ ¬¸ŠðÎ 5-6 ¬¸¢Â ¿¡ð¸Ç¢ø¾Á¢Øõ ¸½¢ô¦À¡È¢Ôõ ±ýÈ ¾¨ÄôÀ¢ø ¸Õò¾ÃíÌ ´ý¨È¿¼ò¾¢É. ¾Á¢Æ¢ø ¸½¢ô¦À¡È¢Â¢ÂøÅÇ÷ ÌÈ¢ò¾ Àø§ÅÚ Ð¨Èì ¸ðΨøÙõ ¸Õò¾Ãí¸¢ø¼õ ¦ÀüÈ¢Õó¾É. òШÈ¢ø ±ØЧš÷«¨ÉÅÕõ º£Ã¡É ¸¨Ä¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ ±Ø¾×õ,Ò¾¢Â ±Øò¾¡Ç÷¸ÙìÌô ÀÄ ¸¨Ä¡ü¸¨Ç«È¢Ó¸ôÀÎò¾×õ ¯¾×õ §¿¡ì¸¢ø ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢´ýÚ ¯ÕÅ¡ì¸ôÀ¼ §ÅñÊ §¾¨Å¨Âì¸Õò¾ÃíÌ À¡¢óШà ¦ºö¾Ð. «ô À¡¢óШâý «ÊôÀ¨¼Â¢ø¿¢ÂÁ¢ì¸ôÀð¼ ÌØ, ãýÈ¡ñÎì ¸¡Ä ¯¨ÆôÀ¢ý ÀÂÉ¡¸ ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢¨Â ¯Õš츢ÔûÇÐ.¸½¢ô¦À¡È¢ò ШÈô §ÀẢ¡¢Â÷¸Ù¼ý, ¸½¢ô¦À¡È¢¨ÂôÀÂýÀÎòÐõ ¦À¡È¢Â¢Âø-«È¢Å¢Âø ШÈô§ÀẢ¡¢Â÷¸Ùõ, ¾Á¢ÆÈ¢»÷¸Ùõ ¼õ¦ÀüÈ ìÌØ ´ù¦Å¡Õ¦º¡ø¨ÄÔõ º£¡¢Â ¬ö×ìÌðÀÎò¾¢î¦ºõ¨ÁÂ¡É ¸¨Ä¡ü¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌõ ÓÂüº¢Â¢ø
 
¦ÅüÈ¢¸ÃÁ¡¸î ¦ºÂøÀðÎûÇÐ. ШÈ¢ý Å¢¨Ãó¾ÅÇ÷¨Âî ÍðÎõ ÀÄ Ò¾¢Â ¦º¡ü¸Ù¼ý, À¨Æ ¦º¡ü¸ÙìÌî ¦ºÈ¢Å¡É ¬ÆÓ¨¼Â ¾¢Õò¾í¸Ùõ¦¸¡ñΠŢÇíÌõ ùŸá¾¢, ¸½¢ô¦À¡È¢ò ШÈì ¸øÅ¢¨Âò ¾Á¢Æ¢ø ¾ÕžüÌ ¯ÚШ½Â¡ö «¨ÁÔõ±ýÀ¾¢ø ³ÂÁ¢ø¨Ä.Å¢¡¢Å¡É ÓبÁÂ¡É ¦º¡ø Å¢Çì¸ «¸Ã¡¾¢¨Â ¯ÕÅ¡ìÌõ§¿¡ì¸¢ø ÌØ §ÁÖõ ¦¾¡¼÷óÐ À½¢Â¡üÈ¢ÅÕ¸¢ýÈÐ. õ Ó¾ü À¾¢ôÒìÌò ¾Á¢ú «È¢Å¢Âø ¦¾¡Æ¢øÑðÀÅøÖ¿÷¸Ùõ ¬÷ÅÄ÷¸Ùõ ¾ÕõÅçÅüÒõ ¸ÕòШøÙõ Å¢¡¢Å¡É «¸Ã¡¾¢¨Â ¯ÕÅ¡ì¸ìÌØ×ìÌ ¯¾×õ ±É «ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ±¾¢÷§¿¡ì̸¢ÈÐ.«ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈò¾¢ý áø ¦ÅǢ £ðÎô À½¢¸Ç¢ø º£¡¢Â¦¾¡Õ ÀÊ¡¸ óáø¦ÅǢ£Π«¨Á¸¢ÈÐ. ±É§Å, ¾Á¢Øĸõ ùŸá¾¢¨ÂÅçÅüÚô ÀÂýÀÎòÐÅмý, §ÁÖõ ÀÄ÷òШÈ¢ø ®ÎÀðÎô ÀÄ Ò¾¢Â À¨¼ôÒ¸¨Çò ¾Ã ùŸá¾¢ ´ÕàñΧ¸¡Ä¡ö «¨ÁÔõ ±É ¿õÀ¢,¾¨Éò ¾Á¢ú ÜÚõ ¿øÖĸò¾¢üÌô À¨¼ôÀ¾¢ø ¦ÀÕÁ¢¾Óõ¦ÀÕÁ¸¢ú×õ «¨¼¸¢ý§Èý.¦ºý¨É-600 025 á.Á¡.Å¡º¸õ02-12-1998 Ш½§Åó¾÷ÓýۨëȢŢÂø-¦¾¡Æ¢øÑðÀò ШȸǢø Å¢¨ÃóÐ ÅÇ÷óÐÅÕõШÈ¡¸ì ¸½¢ô¦À¡È¢ «È¢Å¢ÂøÅ¢Çí̸¢ÈÐ. ¾ý Ó츢ÂòÐÅõ ¸Õ¾¢Ôõ «¾ý ÀÂýÀ¡Î ¾Á¢úî ºÓ¾¡Âò¾¢üÌ ÓØÅÐõ ¸¢¨¼ì¸§ÅñÎõ ±ýÈ §¿¡ì¸¢ø 1994-¬õ ¬ñÎ ¬¸ŠðÎ 5-6

Activity (200)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
magi_1971 liked this
Renga Nathan liked this
mohanv41 liked this
Vinitha Amaran liked this
pskumar37 liked this
Loga Nathan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->