Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nieuwsbrief ViM Nr 2 Dd 17 December 2009

Nieuwsbrief ViM Nr 2 Dd 17 December 2009

Ratings: (0)|Views: 74 |Likes:
Published by Kees Nieuwenhuyzen
Vakmanschap is Meesterschap nieuwsbrief, december 2009
Vakmanschap is Meesterschap nieuwsbrief, december 2009

More info:

Published by: Kees Nieuwenhuyzen on Dec 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2009

pdf

text

original

 
In dit nummer:
Start van de ViM-avonden op 04-11-09Infra met 3d-Construct op 04-11-09Bouw met Don Monfils van WTS Architecten op 04-11-09ICT op 04-11-09Laboratorium– en procestechniek op 18-11-09Motorvoertuigentechniek op 18-11-09ICT met Isential Onderwijs op 25-11-09
VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP
17 december 2009Nr. 2
Nieuwsbrief 
 Vakmanschap is Meesterschap
Mediavormgever over Adobe CertificeringBouw en Infra op 25-11-09Motorvoertuigen op 09-12-09Laboratorium– en procestechniek op 09-12-09Resultaten enquêtePersbericht
Start van de ViM-avonden op 4 november 
Woensdag 4 november was het zover, om 16.00 uur startte de eerste Vakmanschapis Meesterschap avond/middag. Ongeveer 30 docenten van ICT, Bouw en Infra enongeveer 10 externe experts uit het bedrijfsleven keken naar een korte voorstellingvan “het gaat goed, maaaar….”. Op komische wijze, maar vooral ook zeer herken-baar, werd geschetst hoe bedrijfsleven, docenten, studenten en clusterdirectie vaneen fictief ROC aankijken tegen de aansluiting tussen het onderwijs en de praktijk.Het was knap om te zien hoe drie acteurs en een verteller in korte tijd zoveel types enrollen neerzetten en vooral hoe herkenbaar het beeld was dat ze schetsten. Na devoorstelling ontspon zich een discussie tussen spelers, docenten en bedrijfsexpertsover de rol van het onderwijs en het bedrijfsleven over de inhoud van de opleidingen.Hoewel deze discussie kort duurde was het nuttig om te ontdekken wat er leeft bij deverschillende partijen. Hier zullen we de komende maanden nog vaak op terugkomen.Hierna nam Jeroen van den Oord het woord om toe te lichten waarom dit project voor alle partijen zo belangrijk is en welk doel we nastreven. De aanwezigheid van zoveelexterne gezichtengeeft aan dat hetbelang van dit pro- ject inderdaaderkend wordt. Alslaatste onderdeelvoor de pauze werdkort geschetst watalle deelnemers dekomende drie jaar kunnen verwachtenen werd de rol vanRPCZ (de onder-wijskundige bege-leiding van ditproject) toegelicht.Na een korte onder-breking was het tijd om dat te doen waarvoor dit allemaal bedacht is: met elkaar aande slag!
 
 
Pagina 2
Infra met 3d-Construct op 4 november 
Het team Infra had vervolgens een zeer inspirerende bijeen-komst over GPStoepassingen in de infratechniek. Dit onderdeel werd verzorgd door RickGillesen van 3D-Construct uit Goes. Dit bedrijf onderscheidt zich door dekennis op het gebied van 3D machinebesturing. Naast algemene informatieover de werking van GPS kregen de do-centen deskundig informatie over toe-passing van GPS in de infra-techniek,waaronder GPS besturing op kranen,bulldozers, kilverborden en shovels. Te-vens was er de discussie over hoe dezekennis te gebruiken is in de lessituatie.Het ROC Zeeland cluster Techniek is inhet bezit van GPS-apparatuur, mede-gesponsord door de KWS. Het is dewens van de docenten om daar nog eenaantal gerichte trainingen over te vol-gen. En dat gebeurt ook, want zegaan hiermee aan de slag met Hei- jmans/Breijn en Topcon.
Bouw met Don Monfils vanWTS Architecten op 4 november 
Bij de bouwkunde werden wij geïnspireerd door Don Monfils van WTS Architecten. Als Don een-maal aan het woord is kan hij, zoals ieder ‘vakidioot’ urenlang over zijn vak praten. Na een ken-nismakingsronde werd door Don verteld wie WTS Architecten zijn, waar hun kracht ligt en hoehet bedrijfsprofiel is opgezet. De missie van WTS Architecten is zoeken naar de simpeleschoonheid die in de opgave besloten ligt. Ergens verborgen tussen de plek en het programmavoor een nieuw gebouw ligt de belofte van de architectuur. Er zijn die avond verschillendecreaties / ontwerpen de revue gepasseerd. Naast het aandachtig luisteren was er ook ruimtevoor iets interactiefs. Hoe ver gaat jekennis of kunde. En bij enkele va-kidioten gaat het best ver! WTS archi-tecten gooit binnenkort het roer dras-tisch om. AutoCAD zal niet meer hettekenprogramma zijn. Men stapt over op een nieuw 3D rekenpro-gramma van fundering tot het dak.Na afloop van het avondprogrammawerd nog heel lang over WTSnagepraat.
 
Pagina 3
NR. 2
ICT op 4 november 
Het team ICT hield zich deze avond bezig met de matching, begeleiding en beoordeling vande BPV (stage). Met een 7-tal bedrijven werd nagedacht over de mogelijkheden om de voor-bereiding voor en begeleiding tijdens de stage zo optimaal mogelijk te laten verlopen.In 3 groepen werd samengewerkt aan de inventarisatie van mogelijke knelpunten enoplossingen daarvan. Tijdens deze avond werd ook een nieuw project gepresenteerd waarbijwe met ondersteuning van EduNova een subsidieaanvraag hebben gedaan bij SenterNovemom deze problematiek ook daadwerkelijk te verbeteren. Al met al een verhelderende avondwaarbij de inbreng van de bedrijven en docenten van cruciaal belang was en is!
Laboratorium- en Procestechniek op 18 november 
Op woensdagavond 18 november was de eerste ViM-avond. Aanwezig waren de docenten vande teams laboratoriumtechniek, procestechniek en vertegenwoordigers van het bedrijfslevenvanuit het bedrijf Thermphos.Het programma was in 2 delen verdeeld. Het eerste deel was een toneelstuk wat een leukbeeld gaf hoe deelnemers, docenten en het bedrijfsleven soms tegen elkaar aan kijken. Hieruitbleek duidelijk dat dit vaak komt door te weinig communicatie en kennis over elkaar. Na eenkorte pauze werd een inventarisatie gemaakt welkescholingsbehoeften er bij het team betaan. Duidelijkwas dat er een behoefte aan scholing is, maar welscholing die afgestemd is op de verlangens vanuitde teams. Een redelijk uitgebreide lijst vanscholingsvragen was het resultaat. Deze lijst wordtnu nader uitgewerkt om van daaruit een conceptscholingsprogramma voor het komend jaar op testellen.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->