Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Özel tekne donanımı

Özel tekne donanımı

Ratings: (0)|Views: 324 |Likes:
Published by feseko71
Teknede bulunması gerekli donanim
Teknede bulunması gerekli donanim

More info:

Published by: feseko71 on Dec 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2011

pdf

text

original

 
13 Eylül 2009 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27348
 YÖNETMELİK
Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:
ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI, KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İLEÖZEL TEKNELERİ KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİHAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 
2/3/2008 tarihli ve 26804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Teknelerin Donatımı Kaydıve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğin başlığı aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.
“ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİNYETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK”MADDE 2 – 
Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – 
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel teknelerin donatımı ile bu tekneleri kullanacak kişilerinyeterlikleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları ve kayıtlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”
MADDE 3 – 
Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – 
(1) Bu Yönetmelik, özel tekneler ile bunların sahiplerini ve kullanacak kişileri kapsar.”
MADDE 4 – 
Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.“ç) Özel Tekne: Ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerdekullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan,mülkiyeti gerçek kişilere veya faaliyet konusu su sporları olan dernek veya vakıflara ait tekneler ile bu şartlardan bir veya birkaçını haiz olmamakla birlikte, bağlama kütüğüne kayıtlı olup özel tekne ruhsatnamesi almış olan tekneleri,”“d) Ruhsatname: Bağlama kütüğü ruhsatnamesini,”
MADDE 5 – 
Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Bağlama kütüğü ruhsatnamesinin seyir esnasında teknede bulundurulması ve denetimlerde ibrazızorunludur.”
MADDE 6 – 
Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki EK MADDE 1 ve EK MADDE 2 eklenmiştir.
“Özel teknelerin ölçümüEK MADDE 1 – 
(1) Özel teknelerin ölçümü, 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananGemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”
“Kullanım esaslarıEK MADDE 2 – 
(1) Özel tekneler hiç bir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Bu tekneler, malikleri veya yetkiverdikleri kişiler teknede bulunmaları kaydıyla, akraba ve arkadaşlarını gezi, eğlence ve amatör balıkçılık amacıylatekneye alabilirler.(2) Bu Yönetmelikte belirtilen seyir haddinden fazla kişiyle yola çıkan özel tekneler ile ticari maksatla yolcuveya yük taşıyan tekneler; “yolculuğuna izin verilmemiş” sayılır ve bunlar hakkında 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılıKanunun 20 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.”
MADDE 7 – 
Aynı Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddeleri, 7 nci maddesinin ikinci fıkrası, 13 üncü maddesininikinci fıkrası ve geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – 
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – 
Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'ninTarihiSayısı
2/3/200826804
12 Mart 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27167
 YÖNETMELİK
Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:
GEMİ VE SU ARAÇLARININ TONİLATOLARINIÖLÇME YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 – 
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; gemi ve su araçlarının tonilatolarının ölçülmesine ilişkin görev, yetki vesorumlulukları belirlemek, tonilato ölçme ve ölçüm sonuçlarını belgelendirmeye ilişkin usul ve esasları tespit etmek,Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan tonilato ölçme ve belgelendirmeye ilişkin yükümlülükleriyerine getirmektir.
KapsamMADDE 2 – 
(1) Bu Yönetmelik, Türk Gemi Sicillerinden herhangi birine kaydı zorunlu veya ihtiyari olan gemiler ile maliki veya yetkili temsilcisi tarafından talep edilmesi halinde su araçlarını kapsar.
Dayanak MADDE 3 – 
(1) Bu Yönetmelik, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun7 nci maddesi ile 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
TanımlarMADDE 4 – 
(1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Balık avlama gemisi: Deniz canlılarını ticari amaçla avlamak için donatılmış gemiyi, b) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her tekneyi,c) Gros tonilato: Gemi ve su aracının kapalı hacimlerinin bu Yönetmelik veya sözleşme hükümlerine göre tespitedilmiş değerini,ç) Güvenlik tonajı (GTs) = 5 (beş) yaşını geçmiş balıkçı teknelerinde, güvenliği, çalışma koşullarını, hijyeni veürün kalitesini geliştirmek için üst güvertede yapılan modernleştirmeler nedeni ile oluşan tonaj artışını,d) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,e) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,f) Mevcut gemi ve su aracı: Yeni olmayan gemi ve su aracını,g) Net tonilato: Gros tonilatodan bu Yönetmelik hükümlerine göre indirilmiş hacimlerden sonra elde edilen hacimdeğerini veya sözleşme gereği tespit edilen hacim değerini,ğ) Sözleşme: 21/9/1978 tarihli ve 2169 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Gemilerin Tonilatolarını Ölçme1969 Uluslararası Sözleşmesini,h) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç veyapıyı,ı) Tadilat: Gemi ve su aracının üç boyutundan en az birinin ya da gros veya net tonilatosundan en az birinindeğişimine neden olacak yapısal değişikliği,i) Tam boy: Teknenin oluşturduğu yapının kıç taraftaki sabit en uç noktasından baş taraftaki en uç noktasına kadar ölçülen mesafeyi, j) Tonilato belgesi: Gemi ve su aracının belirleyici özelliklerini, teknik özelliklerini ve ölçüm sonuçlarını gösteren belgeyi,k) Uzman: Ölçümü yapacak gemi mühendisi (gemi inşaatı mühendisi, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi,gemi inşaatı ve deniz mühendisi, deniz teknolojisi mühendisi) unvanına sahip olan idarenin denizcilik uzmanı veyayardımcısı, gemi sörvey kurulu uzmanı ve mühendis personeli,l) Yeni gemi ve su aracı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra omurgası kızağa konan ve ilk ölçüm için başvurusu yapılan gemi ve su aracını,ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜMUygulama Esasları, Görev ve YetkiUygulama EsaslarıMADDE 5 – 
(1) Balık avlama gemisi haricindeki gemi ve su aracının tam boyu ölçülürken kıç tarafında yapısalolarak devam eden sabit platform olması halinde platformun en uç kısmından ölçü alınır; sökülüp takılabilen platformlar ise ölçüme dahil edilmez. Gemi ve su aracının baş tarafında pruvadan itibaren ileriye doğru uzatılan, tekne güvertesinindışına çıkan uzantıların olması halinde tam boy ölçüsü alınırken bu uzantılar dikkate alınmaz. Gemi ve su aracının baş bodoslaması küpeşte şeklinde tasarımlanmış ise tam boy küpeştenin en ucundan alınır.(2) Balık avlama gemisinde tam boy ölçümüne tekne yapısının dışına çıkan baş kasara, kıç aynalık, trol rampası,küpeşte ve ön küpeşte dahil edilir, tekne yapısının dışına çıkan vardevela, civarda (geminin baş tarafından havaya doğruuzatılmış direk), bumkin (geminin kıç tarafındaki platform), ana makineler, dümen ve dümen donanımı ile dalgıç merdivenve platformları ise dahil edilmez.(3) Su araçlarının bu Yönetmelik kapsamında belgelendirilmesi malikin talebine bağlıdır.
Görev ve yetkiMADDE 6 – 
(1) Bu Yönetmelikte geçen gemi ve su araçlarının boy uzunluklarına göre ölçülmesi aşağıda
 
gösterildiği şekilde yapılır:a) Tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçlarının tonilatoları bölge müdürlüklerindeki veya liman başkanlıklarındaki uzmanlar ile gemi ve su araçlarının ölçümü konusunda İdare tarafından teknik eğitim verilen ve eğitimsonunda belge alan yetkili gemi sörvey kurulu uzmanlaveya liman başkanlarınca ölçülür. Bölge müdürlüğündeölçülenler için hazırlanan tonilato belgesi bölge müdürü tarafından, liman başkanlığında ölçülenler için hazırlanan tonilato belgesi ise liman başkanı tarafından imzalanır. b) Tam boyu 15 (dahil) metreden 24 metreye kadar olan gemi ve su araçlarının tonilatoları bölge müdürlükleriveya liman başkanlıklarındaki uzmanlarca ölçülür. Bölge müdürlüğünde ölçülenler için hazırlanan tonilato belgesi bölgemüdürü tarafından, liman başkanlığında ölçülenler için hazırlanan tonilato belgesi ise liman başkanı tarafından imzalanır.c) Tam boyu 24 (dahil) metreden büyük gemi ve su araçlarının tonilatoları bölge müdürlükleri bünyesindekiuzmanlarca ölçülür; hazırlanan tonilato belgesi bölge müdürü tarafından imzalanır.(2) Hazırlanan tonilato belgesine teknik kütük defterinden alınacak bir sıra numarası verilir.(3) Ölçmeye yetkili uzman bulunan liman başkanlıklarındaki liman başkanları ile bölge müdürlükleri ile aynı yerde bulunan liman başkanları gemi ve su araçlarını ölçemez.(4) Liman başkanlıkları ölçmeye yetkili olmadıkları gemi ve su araçlarının mahallinde ölçümünü bağlı oldukları bölge müdürlüklerinden talep eder.(5) Yabancı limanlarda bulunan Türk Bayraklı gemi ve su araçlarının ölçülmesi için gemi ve su araçlarının tesciledileceği liman başkanlığının talebiyle, bölge müdürlüğü tarafından görevlendirme prosedürü yürütülür.(6) Tonilatosu ölçülecek gemi ve su araçlarının yapım özellikleri nedeniyle bu Yönetmelikte belirtilen kurallaragöre ölçülmesinin uygun olmayacağının veya mümkün olmayacağının veya ölçümün gerçek değerinden çok farklısonuçlanacağının tonilato ölçmeye yetkili liman başkanlığı veya bölge müdürlüğü tarafından değerlendirilerek idareye bildirilmesi halinde, ölçmenin nasıl yapılacağı idare tarafından belirlenir. Bu durumda, gemi ve su aracının tonilatosunuölçmek üzere idare tarafından görevlendirme yapılır.
Tonilato ölçme zorunluluğuMADDE 7 – 
(1) Aşağıdaki durumlarda gemi ve su araçlarının tonilatosu ölçülür:a) Yeni inşa edilen veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında, b) Gros veya net tonaj değişimine neden olabilecek cins değişimi yapılan gemi ve su araçlarında,c) Sözleşme hükümlerine uygun tonilato belgesi olmayan gemi ve su aracının yabancı ülke bayrağından Türk Bayrağına geçmesi durumunda,ç) Yabancı ülke bayrağından Türk Bayrağına geçen gemi ve su aracının sözleşme kapsamındaki tonilato belgesi iletonaj hesap ve projelerinin ibraz edilmemesi durumunda,d) Denetimlerde gemi ve su aracının tonaj durumunun tonilato belgesi ile uyumlu olmadığı yönünde makulşüpheye düşülmesi halinde,e) Ölçme sonucuna itiraz edilmesi ve itirazın uygun bulunması durumunda,f) İdarece ihtiyaç duyulacak diğer hallerde.
Tonilato ölçme talebi ve gerekli belgelerMADDE 8 – 
(1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan durumlarda gemi ve su araçlarının tonilatosununölçülmesi amacıyla yetkili makama başvurular aşağıdaki belgelerle birlikte yapılır:a) Tonilato ölçüm talebini içeren dilekçe, b) 23/8/2007 tarihli ve 26622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında yeni inşa edilen veya tadilat yapılan gemi vesu araçlarından; klaslı inşa edilenler için klas mektubu, klassız inşa edilenler için Gemi, Su Aracı İnşa, Tadilat TakipRaporu,c) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamında bulunan tekneler hariç gemi ve su araçlarından Ek VII’de yer alan Gemi, Su Aracı Yapı Bildirisi,ç) Yeni gemi ve su araçlarından, tekne inşa ve makine faturası,d) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki tekneler hariç, tam boyu 15 (dahil) metreden büyük gemi ve suaraçları için genel plan, endaze planı, boyuna ve enine kesit planı ve bunlara ek olarak gemi ve su aracının cinsi ve tipinegöre ölçen makam tarafından ölçüm için gerekli olduğu belirlenen diğer planlar,e) 15/4/1955 tarihli ve 6539 sayılı Kanunla katılmış bulunduğumuz Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesine tabigemiler için yukarıda istenenlere ek olarak fribord hesapları,f) 15 metreden küçük gemi ve su aracının baş, kıç ve yandan (bir taraftan) çekilmüç adet fotoğrafı,(Fotoğrafların, karada veya denizde çekilmesi mümkündür; arkalarına gemi ve su aracı ile malikinin adı yazılarak ölçmeyiyapan tarafından onaylanır)g) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden ayrıca uygunluk beyanı.
Tonilato ölçme sonucuna itirazlar ve değerlendirilmesiMADDE 9 – 
(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak tonilato ölçümüne ilk itiraz, gemi ve su aracının malikiveya yetkili temsilcisi tarafından ilk ölçümün yapıldığı yetkili makama, bünyesinde uzman bulunmayan liman

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Alper Bolamanli liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->