Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Η ΥΠΗΚΟΟΤΗΣ ΣΤΟ ΑΝ. ΡΩΜ. ΚΡΑΤΟΣ

Η ΥΠΗΚΟΟΤΗΣ ΣΤΟ ΑΝ. ΡΩΜ. ΚΡΑΤΟΣ

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 243|Likes:
Η ΥΠΗΚΟΟΤΗΣ ΣΤΟ ΑΝ. ΡΩΜ. ΚΡΑΤΟΣ
Η ΥΠΗΚΟΟΤΗΣ ΣΤΟ ΑΝ. ΡΩΜ. ΚΡΑΤΟΣ

More info:

Published by: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ on Dec 17, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

 
¶·Ó. M·Ú›ÓË
NfiÌÔ˜ ηd ñËÎÔfiÙ˘Âå˜ Ùe\AÓ·ÙÔÏÈÎeÓ ®ˆÌ·˚ÎeÓ ÎÚ¿ÙÔ˜
(ïÌÈÏ›· âÎʈÓËıÂÖÛ· âÓ ÙF÷É ºÈÏÔÛÔÊÈÎF÷É ™¯ÔÏF÷É ÙÔÜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ \AıËÓáÓ)
K˘Ú›·È ηd ·ÚÈÔÈErÓ·È ÁÓˆÛÙeÓ ¬ÙÈ Ôî ≠EÏÏËÓ˜ àÔÙÂÏÔÜÓ âıÓfiÙËÙ· ηd ó˜ ÙÔÈ·‡ÙË âıÓfiÙ˘àÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ñe Ùɘ ^IÛÙÔÚ›·˜, àÏÏa ηd ·î Û˘ÓıÉÎ·È î‰Ú‡Ûˆ˜ ÙÔÜ NÂÔ-ÂÏÏËÓÈÎÔÜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ùe ‰¤¯ÔÓÙ·È ó˜ ÎÚ¿ÙÔ˜ âıÓÈÎeÓ Î·d Ô鯛 ó˜ ‰È¿‰Ô¯ÔÓ - ηٿ-ÏÔÈÔÓ Î·d ÔåˆÓÂd ‰ÈÂΉÈÎËÙcÓ Î¿ÔÈ·˜ ÔÏ˘ÂıÓÔܘ ·éÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ErÓ·È, â›-Û˘, ÁÓˆÛÙfiÓ, ¬ÙÈ Ôî ≠EÏÏËÓ˜ ‰bÓ àÔÙÂÏÔÜÓ ÌfiÓÔÓ âıÓÈÎcÓ Ê˘Ï‹Ó, àÔÙÂÏÔÜÓâ›Û˘ ηd àÓıÚˆÔÏÔÁÈÎcÓ Ê˘Ï‹Ó, ÎÏ¿‰ÔÓ Ùɘ MÂÛÔÁÂÈ·Îɘ, ηd ó˜ ÙÔÈ·‡ÙËàÓıÚˆÔÏÔÁÈÎc Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÈÂΉÈÎÂÖ Û‹ÌÂÚÔÓ ì ^EÏÏa˜ Ùe ùÓÔÌ· Ùɘ M·Î‰ÔÓ›·˜ jÛÙËÚ›˙ÂÈ Ùa ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ù˘ âd Ùɘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ^H^EÏÏËÓÈÎc Ê˘Ïc ö˙ËÛ ηdö‰Ú·Û âd ¯ÈÏÈÂÙ›·˜ Âå˜ fiÏÂȘ - ÎÚ¿ÙË âÓá ηÙa ÙcÓ ^EÏÏËÓÈÛÙÈÎc âÔ¯c àÂÙ¤-ÏÂÛ ÙeÓ Î˘Ú›·Ú¯Ô Ï·e ÙáÓ ÔÏ˘ÂıÓáÓ ^EÏÏËÓÈÛÙÈÎáÓ ÎÚ·ÙáÓ. K·Ùa ÙÔf˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜Ùɘ ·éÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ àÔÙÂÏÂÖ Î·d ¿ÏÈ ÙeÓ Î‡ÚÈÔ Ï·e Âå˜ Ì›· ÔÏ˘ÂıÓÉ ·éÙÔÎÚ·-ÙÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂÖÛ· ñe Ùɘ PÒÌ˘, fiψ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îɘ ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÎÔÜÔÏÈÙÈÛÌÔÜ, ì ïÔ›· ηd àÓ‹ÎÂÈ âÍ ïÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Âå˜ ·éÙfiÓ, àÓıÚˆÔÏÔÁÈÎá˜, ÔÏÈ-ÙÈÛÙÈÎá˜, ıÚËÛ΢ÙÈÎá˜. ^ø˜ ëÓfiÙ˘ àÓıÚˆÔÏÔÁÈÎc ηd âıÓÈÎc àÓ›ÛÙ·Ù·È ¿ÏÈÓ ï ^EÏÏËÓÈÛÌfi˜ ηÙa ÙeÓ
KEIMENA TOY ¶AN. MAPINHA¶O TO ¶EPIO¢IKON «E§§HNIKON¶AN£EON»
1
 
 \AÁáÓ· Ùɘ ¶·ÏÈÁÁÂÓÂÛ›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÙÔÜ N¤Ô˘ ^EÏÏËÓÈÎÔÜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. T›Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¬Ìˆ˜ ηÙa ÙeÓ MÂÛ·›ˆÓ·, ηÙa ÙcÓ âÔ¯c ÙÔÜ \AÓ·ÙÔÏÈÎÔÜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜Ôf Û‹ÌÂÚÔÓ çÓÔÌ¿˙ÔÌ ÎÔÈÓᘠB˘˙¿ÓÙÈÔÓ;ErÓ·È ÚÔÊ·Ób˜ ηd Âå˜ ÙÔf˜ Ìc Â剋ÌÔÓ·˜ ¬ÙÈ ì ‚·ıÂÖ· àÏÏ·Ác Âå˜ Ùa õıË, Âå˜ÙcÓ ˙ˆ‹, Âå˜ ÙÔf˜ ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔf˜ ıÂÛÌÔf˜ àÓÙ·Ó·ÎÏÄ Î¿ÔÈ· ‚·ıÂÖ· àÏÏ·Ác Âå˜ ÙeÛáÌ· Ùɘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, àÏÏ·Ác ïÏÈ΋. ¶á˜ ·î \AıÉÓ·È àe fiÏȘ ÙáÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÙáÓ Ù¯ÓáÓ, ÙÔÜ âÌÔÚ›Ô˘, ηı›ÛÙ·-Ù·È ıÏÈ‚ÂÚa ÔÏ›¯ÓË ¬Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ «ï ^YÌËÙÙfi˜ η› Ùfi ̤ÏÈ»;. ¶á˜ ì^EÏÏa˜ ηd ì MÈÎÚa \AÛ›· ÌÂÙÂÌÔÚÊÒıËÛ·Ó àe ΤÓÙÚ· ÙÔÜ ‰ÈÂıÓÔܘ âÌÔڛԢηd ÏÔ‡ÙÔ˘ Âå˜ ÂÚÈÔ¯a˜ ÚˆÙÔÁfiÓÔ˘ ÁˆÚÁ›·˜; ¶á˜ ï ÎÏ·ÛÛÈÎe˜ ôÓıÚˆÔ˜ ÔfÚáÙÔÓ Ì¤ÏËÌ¿ ÙÔ˘ wÙÔ ì ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÙÔÜ NfiÌÔ˘ ηd Ôî ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔd ıÂÛÌÔ›,ηd âÁ¤ÓÔÓÙÔ Û˘Ó¯ÂÖ˜ àÁáÓ˜ ‰Èa ÙcÓ âÁηı›‰Ú˘ÛÈÓ ÙÔÜ àÚ›ÛÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜,âͤÂÛ Âå˜ Ùa˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓa˜ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜, Âå˜ Ùa˜ Ù˘ÊÏÒÛÂȘ, Âå˜ ÙÔf˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ÊfiÓÔ˘˜, âͤÂÛ Âå˜ ≤Ó· àı¤ÌÈÙÔ ·éÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎe ıÚfiÓÔ ¬Ô˘ àÓ·ÚÚȯáÓÙ·È ÌÂÙÂ-ˆÚÈÎᘠÚÒËÓ Î·ı·ÚÈÛÙ·d ÙáÓ ÛÙ·‡ÏˆÓ, ¬Ô˘ ï ·éÙÔÎÚ¿ÙˆÚ Î·Ù·ÚÁÂÖ Î·d ÙcÓÙÂÏÂ˘Ù·›·Ó ÓÔÌÈÎcÓ ‰¤ÛÌÂ˘Û›Ó ÙÔ˘, Ùe Óa Ìc Ó˘ÌʇÂÙ·È ‰Â‰Ëψ̤ӷ˜ fiÚÓ·˜». ¶á˜ ï ÎÏ·ÛÛÈÎe˜ ôÓıÚˆÔ˜ ï ÚáÙÔ˜ ηd ÌfiÓÔ˜ àӷηχ„·˜ ÙcÓ âÈÛÙ‹ÌËÓηı›ÛÙ·Ù·È ≤Ó·˜ ıÏÈ‚ÂÚe˜ ·åÁÔ‚ÔÛÎe˜ Ôf ‰bÓ âÓı˘ÌÂÖÙ·È Î·d ÔûÙ Ôé‰Âd˜ ÙÔÜàӷʤÚÂÈ ÙcÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹Ó ÙÔ˘; òH‰Ë Âå˜ ÙeÓ 19ÔÓ ·åáÓ· Ôî οÙÔÈÎÔÈ ÙÔÜ K¿ÛÙÚÔ˘, ÓÜÓ ¢ÂÏÊáÓ, â›ÛÙ¢ÔÓ ¬ÙÈÔî àÚ¯·ÈfiÙËÙ˜ qÛ·Ó öÚÁ· ÙáÓ ºÚ¿ÁÎˆÓ Î·d ‰È\ ·éÙe ËÁ·›ÓÔ˘Ó Î·d Ùa ÌÂÏÂÙÔÜÓÔî M˘ÏfiÚ‰ÔÈ. AéÙc ì ‚·ıÂÖ· ηd ôÚ‰ËÓ àÏÏ·Ác ‰bÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ çÏÈÁÒÙÂÚÔÓ àe ÙcÓïÏÈÎcÓ âıÓÔÎÙÔÓ›·Ó Ôf ñ¤ÛÙË ï ^EÏÏËÓÈÛÌe˜ ηd ÙcÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ôf öÁÈÓ ÓaâÓÙ·¯ıFÉ Âå˜ Ì›·Ó Ó¤· âıÓfiÙËÙ·. ¶ÚÔۤͷÙ ÙcÓ Ï¤ÍÈ âıÓÔÎÙÔÓ›·, ÛËÌ·›ÓÂÈ ¬ÙÈ ‰bÓηٷÛÙÚ¤ÊÔÌ ‚ÈÔÏÔÁÈÎᘠ̛·Ó Ê˘ÏcÓ àÏÏa Ôî ηٷÎÙËÙ·› Ù˘ ıˆÚÔÜÓ ¬ÙÈ ÙeÛ‡ÓÔÏÔÓ ÙÔÜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ Ù˘, ì ıÚËÛΛ·, Ùa õıË, Ùa öıÈÌ·, Ùe ı¤·ÙÚÔÓ, Ôî Á˘ÌÓ·-ÛÙÈÎÔd àÁáÓ˜ j âÓ ôÏϷȘ ϤÍÂÛÈ Ùe Û‡ÓÔÏÔÓ Ùɘ «ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜» ·éÙɘ Ùɘ Ê˘ÏɘÂrÓ·È Î·ÎfiÓ, Ôî ‰b ηٷÎÙËÙ·d Ùɘ âÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙcÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎc ≈·ÚÍÈ âÊ' ¬ÛÔÓ âÍ·-ÏÂÈÊıÉ ÙÂÏ›ˆ˜ ì ÁËÁÂÓc˜ «ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·» ηd àÓÙÈηٷÛÙ·ıÉ àe ·éÙc ÙáÓ Î·Ù·-ÎÙËÙáÓ. AéÙc ì ÊÚÈÎ҉˘ àÓÙ›Ï˄Ș ηd àÓÙÈÌÂÙÒÈÛȘ ÙáÓ Î·Ù·ÎÙËı¤ÓÙˆÓ àeÙÔf˜ ηٷÎÙËÙ¿˜, ó˜ âÓÓÔÂÖÙÂ, àÔÙÂÏÂÖ Ùe ôÓıÔ˜, Ùe à·‡Á·ÛÌ· ηd ÙeÓ Ú·Á-Ì·ÙÈÎe ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌe Ùɘ à¯ıÔܘ Ϥ͈˜, «Ú·ÙÛÈÛÌfi˜». Te âÚÒÙËÌ· Ùe ïÔÖÔÓ àӷ·ÙÂÈ ÂrÓ·È Ô›· ÂrÓ·È ·éÙc ì âıÓÈÎfiÙ˘. ^Y¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ‰Èa ÙcÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛÈ ÙÔÜ ı¤Ì·ÙÔ˜ ηd ıa âÈϤ͈ÌÂ
KEIMENA TOY ¶AN. MAPINHA¶O TO ¶EPIO¢IKON «E§§HNIKON¶AN£EON»
2
 
·éÙeÓ Ùɘ âÍÂÙ¿Ûˆ˜ ÙáÓ NfiÌˆÓ Î·d Ùɘ ñËÎÔfiÙËÙÔ˜. °Ú¿ÊÂÈ ï ™¤ÓÁÎÏÂÚ Âå˜ Ùe ÁÓˆÛÙeÓ öÚÁÔÓ ÙÔ˘, «^H ·Ú·ÎÌc Ùɘ ¢‡Ûˆ˜»: «^ONfiÌÔ˜, Âå˜ ÙeÓ KÏ·ÛÛÈÎe ÎfiÛÌÔ, ÂrÓ·È ÓfiÌÔ˜ ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ˜ àe Ôϛٷ˜ ‰ÈaÔϛٷ˜ ηd ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ¬ÙÈ ÌÔÚÊc ÙÔÜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÂrÓ·È ì fiÏȘ, ·éÙc ‰b ì ‚·ÛÈÎcÌÔÚÊc ‰ËÌÔÛ›·˜ ˙ˆÉ˜ ó‰‹ÁËÛ Âå˜ ÙcÓ öÓÓÔÈ·Ó ÙÔÜ ÚÔÛÒÔ˘ ó˜ Ù·˘ÙÈ˙Ô̤ÓË ÌbÙcÓ öÓÓÔÈ· ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ï ïÔÖÔ˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓÔ˜ Âå˜ ôÏÏÔ˘˜ ïÌÔ›Ô˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó·-ÔÙÂÏÂÖ Ùe ÛáÌ· ÙÔÜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. \Ae ·éÙe Ùe â›ÛËÌÔÓ ÁÂÁÔÓe˜ ì ÎÏ·ÛÛÈÎc àÓÙ›ÏË-„Ș ÂÚd ÎfiÛÌÔ˘ àÓÂÙ‡¯ıË Î·d â‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Ùe Û˘ÓÔÏÈÎeÓ ÔåÎÔ‰fiÌËÌ· ÙÔÜÎÏ·ÛÛÈÎÔÜ NfiÌÔ˘. Te «ÚfiÛˆÔÓ» ÂrÓ·È Ì›· öÓÓÔÈ· Âå‰ÈÎᘠÎÏ·ÛÛÈ΋, ö¯ÂÈ ‰bÓfiËÌ· ηd àÍ›· ÌfiÓÔÓ âÓÙe˜ Ùɘ ÎÏ·ÛÛÈÎɘ «ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜». ≠EηÛÙÔÓ ôÙÔÌÔÓ ÂrÓ·È≤Ó· ÛáÌ· Ôf àÓ‹ÎÂÈ Âå˜ Ùe Û‡ÓÔÏÔÓ Ùɘ fiψ˜ ηd Âå˜ ·éÙe àӷʤÚÂÙ·È ï ÓfiÌÔ˜Ùɘ fiψ˜. ^H ÎÏ·ÛÛÈÎc ıÚËÛΛ· qÙÔ Î·ı' ïÏÔÎÏËÚ›·Ó ÎÚ·ÙÈÎc ıÚËÛΛ· âÓ ÙFÉâÓÓÔ›÷· ¬ÙÈ ‰bÓ ñÉگ Ôé‰ÂÌ›· ‰È·ÊÔÚa Âå˜ ÙcÓ ËÁc ÙáÓ NfïÓ, Ôî ÓfiÌÔÈ ÔfàÊÔÚÔÜÓ Âå˜ ÙÔf˜ Ôϛٷ˜ ηd Ôî ÓfiÌÔÈ Ôf Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó Ùa ıÂÖ· ÂrÓ·È àÎÚÈ‚ÂÖ˜ ηdóÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·d àÔÙÂÏÂÖ ñ„›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÂÁÔÓe˜ ‰Èa ÙcÓ ÎÏ·ÛÛÈÎc ÓÔÌÔÏÔÁ›·¬ÙÈ ·éÙc àÔÙÂÏÂÖ ¿ÓÙÔÙ Ùe ÚÔ˚fiÓ Ùɘ à̤ÛÔ˘ ‰ËÌÔÛ›·˜ âÌÂÈÚ›·˜. K·Ùa ÙcÓ ≈ÛÙÂÚË âÔ¯c (0-500) Âå˜ ÙcÓ M¤ÛË \AÓ·ÙÔÏc öÏ·‚ ¯ÒÚ·Ó Ì›· ÛËÌ·-ÓÙÈÎc àÏÏ·Á‹, âÓÂÊ·Ó›ÛıËÛ·Ó ·î ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈηd ıÚËÛÎÂÖ·È j ηÙa ÙeÓ ™¤Ó- ÁÎÏÂÚ «öıÓË àÚ·‚ÈÎÔÜ Ù‡Ô˘». ≠EÓ· öıÓÔ˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ àÔÙÂÏÂÖÙ·È àe ÙcÓÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙáÓ ÈÛÙáÓ. Oî ôÓıÚˆÔÈ àÓ‹ÎÔ˘Ó Âå˜ Ùe ÎÏ·ÛÛÈÎeÓ öıÓÔ˜ ÏfiÁˇˆ ÙɘηÙԯɘ Ùɘ ñËÎÔfiÙËÙÔ˜ àÏÏa ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È Î·ÓÂd˜ Âå˜ ≤Ó· «öıÓÔ˜ àÚ·‚ÈÎÔÜÙ‡Ô˘» ‰Èa ÌÈĘ îÂÚÔ˘ÚÁÈÎɘ ڿ͈˜ - ÂÚÈÙÔÌc Âå˜ ÙÔ‡˜ \IÔ˘‰·›Ô˘˜, ‚¿ÙÈÛȘ Âå˜ÙÔf˜ M·Ó‰·›Ô˘˜ ηd ÙÔf˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. K·Ùa ÙcÓ T·ÏÌÔ˘‰ÈÎc ¶ÂÚ›Ô‰Ô Î·d Ùe \IÔ˘‰·˚Îe öıÓÔ˜ ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È Âå˜ ·éÙcÓ ÙcÓ ïÌ¿‰·. AéÙe˜ ï ïÔÖÔ˜ àÓ‹ÎÂÈ Âå˜ ÙcÓ›ÛÙÈÓ àÓ‹ÎÂÈ Âå˜ Ùe öıÓÔ˜ ηd ıa qÙÔ ‚Ï·ÛÊËÌ›· Óa ‰Â¯ı÷É Î¿ÔÈÔ˜ ôÏÏÔÓ ‰È·-¯ˆÚÈÛÌfi. \EÓá ì ÎÏ·ÛÛÈÎc ıÚËÛΛ· ÂrÓ·È ıÚËÛΛ· Ùɘ fiψ˜ ì ıÚËÛΛ· «àÚ·-‚ÈÎÔÜ Ù‡Ô˘» ÂrÓ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎᘠôÓ¢ ≤‰Ú·˜ ηıfiÙÈ àÓ·Ù‡ÛÛÂÙ·È Âå˜ Ùa˜ÌÂÁ·ÏÔfiÏÂȘ Ùɘ ≈ÛÙÂÚ˘ âԯɘ ηd ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÏfiÁˆ Ùɘ ηٷÁˆÁɘ Ù˘àfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ïÌ¿‰· «ÈÛÙ‡ˆ», ñ¿Ú¯ÂÈ ‚Ú·¯ÂÖ· ÔÚ›· Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜, ÛˆÙË-ÚÈÔÏÔÁ›·, âÛ¯·ÙÔÏÔÁ›·, ηÏeÓ Î·d ηÎfiÓ, âÂÎÙ›ÓÂÙ·È ‰¤ ÚÔÛËÏ˘ÙÈÛÙÈÎá˜ÚÄÁÌ· à‰‡Ó·ÙÔÓ ‰Èa ÙcÓ ÎÏ·ÛÛÈÎc ıÚËÛΛ·. « (Û. 177) Oî XÚÈÛÙÈ·ÓÔd âÍ àگɘâıÂÒÚÔ˘Ó ë·˘ÙÔf˜ ó˜ ≤Ó· öıÓÔ˜ «\AÚ·‚ÈÎÔÜ T‡Ô˘» ηd Ôî ôÏÏÔÈ ÙÔf˜ âıÂÒÚÔ˘Óó˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘˜Ø Ôî \IÔ˘‰·ÖÔÈ âıÂÒÚÔ˘Ó ÙcÓ àfiÛ¯ÈÛ› ÙˆÓ ó˜ âÛ¯¿ÙË ÚÔ‰ÔÛ›· âÓá Ôî≠EÏÏËÓ˜ âıÂÒÚÔ˘Ó ÙcÓ ÚÔÛËÏ˘ÙÈÛÙÈÎc ‰È›ۉ˘Û› ÙˆÓ Âå˜ Ùa˜ ÎÏ·ÛÛÈÎa˜ fiÏÂȘó˜ ÂåÛ‚ÔÏc ηd ηٿÎÙËÛÈ, âÓá Ôî XÚÈÛÙÈ·ÓÔd àe ÙcÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ â¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ÔÓ
KEIMENA TOY ¶AN. MAPINHA¶O TO ¶EPIO¢IKON «E§§HNIKON¶AN£EON»
3

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
cosskil liked this
amfiaraos2 liked this
Efklia Pan liked this
tolis41 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->