Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Xin loi em chi la con di

Xin loi em chi la con di

Ratings:

4.41

(1)
|Views: 84,412|Likes:
Published by kaivn

More info:

Published by: kaivn on Apr 04, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

 
"N 
ế 
u em là m
t cô gái trinh, tôi s
ẽ 
c
ướ 
i em làm v
ợ 
. Nh
ư 
ng xin l 
ỗ 
i, em ch
ỉ 
m
t con
đĩ 
!" 
 
Xin l
i, em ch
là con
đĩ 
!
 (Nguyên tác: B
o Thê - D
ch gi
- nhà v
ă
n Trang H
)Coppy right by Anhhungxalo - AHXL
Ph
n I
 
Đạ
i B
n th
ườ 
ng ch
H
Âu nói: "Mày nuôi con
đĩ 
này, làm sao mà trông c
nh
ư
gái trinh
y nh
?"Tôi không thích m
i ng
ườ 
i g
i H
Âu là
đĩ 
, nh
ư
ng H
Âu
đ
ích th
c là m
t
đ
i
ế
m bán thânnuôi mi
ng, mà tôi c
ũ
ng không nói
đượ 
c
đĩ 
đ
i
ế
m và thì khác nhau
ở 
ch
nào.Tuy nhiên v
n c
không thích m
i ng
ườ 
i g
i th
ế
. Tôi ch
ư
a t
ng phân tích lý do.H
Âu n
ă
m nay m
ườ 
i chín, H
Âu r 
t xinh
đẹ
 p. Cô gái xinh
đẹ
 p H
Âu là m
t con
đĩ 
,không thích c
ườ 
i không nhi
u l
ờ 
i. M
t cô luôn tràn
đầ
y m
t n
i thanh tân.
Đ
ó là nguyênnhân vì sao th
ng b
n t
t c
a tôi
Đạ
i B
n toàn b
o H
Âu nom nh
ư
là gái trinh.Có th
nói H
Âu là m
t con
đĩ 
không có trách nhi
m v
ớ 
i công vi
c, c
th
 
ở 
ch
, côv
 ĩ 
nh vi
n không bao gi
ờ 
rên r 
trên gi
ườ 
ng.Gái giang h
ti
ế
ng rên dâm d
t, âm thanh lúc cao th
t thanh lúc h
n h
n
đứ
t
đ
o
n, kíchthích và tri
n miên. H
Âu khi lên gi
ườ 
ng toàn c
n ch
t môi, ch
u
đự
ng ch
không phátra b
t c
âm thanh nào.L
n
đầ
u tôi làm tình v
ớ 
i H
Âu khi cô m
ớ 
i m
ườ 
i sáu. Khi tôi v
a
đ
i vào cô ta, s
bi
u l
 
đ
au
đớ 
n c
a cô làm tôi nh
m t
ưở 
ng tôi
đ
ang hi
ế
 p dâm m
t trinh n
, không c
m lòng
đượ 
c tôi
đ
ã v
v
an
i cô. Khi
đ
i
đượ 
c vào hoàn toàn r 
i, m
ớ 
i phát hi
n mình b
l
a, tôil
ng l
ng và t
c t
i XXX cô ta m
t m
. T
t
đ
èn.Tôi không thích th
y v
kh
s
ở 
c
a cô ta, tuy tôi cho r 
ng
đ
ó là cô ta gi
v
ờ 
.Có l
đ
au quá, cô ta nói nh
m
t câu:"- Anh nh
chút
đ
i !""- Không
đượ 
c ! ""- Vì sao?"
 
"- Vì em ch
là m
t con
đĩ 
!"Sau này H
Âu không bao gi
ờ 
th
t lên m
t l
ờ 
i lúc
ở 
trên gi
ườ 
ng n
a. H
Âu v
n
đ
ã ít l
ờ 
i,thành ra làm tôi tr 
ở 
nên nh
ư
con yêu râu xanh
đ
ang yêu mê m
t con búp bê b
ơ 
m khôngkhí v
y.Tôi bi
ế
t tôi không ph
i yêu râu xanh, H
Âu c
ũ
ng bi
ế
t
đ
i
u
đ
ó. Ngoài lúc lên gi
ườ 
ng, tôi
đố
i x
v
ớ 
i H
Âu có th
coi nh
ư
là m
t quân t
, tháng nào c
ũ
ng
đư
a l
ươ 
ng
đề
u
đặ
n,
đ
úng ngày, không ch
m không thi
ế
u. mà cô ta c
ũ
ng có quy
n t
dovà không gian c
a riêng cô, t
t nhiên lúc nào tôi có nhu c
u thì cô ph
i có m
t.
Đ
ôi khi, tôi c
m th
y H
Âu
đ
âu ph
i thu
c h
ng ng
ườ 
i làm
đĩ 
, ho
c có th
cô ta ch
x
utr 
ướ 
c m
t tôi, ho
c có th
dáng v
y bu
c cô
y c
g
ng làm ra v
ngây th
ơ 
- su
tngày ch
m
c qu
n bò, bu
c tóc
đ
uôi gà. Cho dù vóc s
c cô có th
làm v
h
 p d
n c
a côcàng
đ
àn bà h
ơ 
n.H
Âu h
c
đạ
i h
c n
ă
m th
hai. Ban ngày cô lên l
ớ 
 p bình th
ườ 
ng,
đ
êm v
đế
n nhà tôi.B
n bè th
ườ 
ng h
i, vì sao tôi không ki
ế
m m
t cô b
n gái nh
ư
thói th
ườ 
ng mà l
i
đ
i baom
t con
đĩ 
làm tình nhân? Ha ha, tôi ngh
 ĩ 
có khi nh
ng con
đ
àn bà mi
ng leo l
o ái ái ânân nói yêu tôi, có khi
đ
âu
đ
ã ch
c gì
đượ 
c nh
ư
H
Âu, em
đ
ã nói rõ r 
i, em c
n ti
n.Trong khi H
Âu câu
đầ
u tiên nói v
ớ 
i tôi là: "Th
ư
a ông, em có th
ng
v
ớ 
i ông không?"Ha, nói tr 
ng ph
ớ 
luôn!
Đ
ó là 4 n
ă
m tr 
ướ 
c, hôm
đ
ó tôi v
ớ 
i vài ng
ườ 
i
đồ
ng nghi
 p
đ
i tiêu khi
n
ở 
m
t quán bar tênlà Yêu L
c. H
Âu qu
n bò, khoác ba lô ki
u h
c sinh bình th
ườ 
ng,
đế
n tr 
ướ 
c m
t tôi, và
đ
ã nói v
ớ 
i tôi câu nói
đ
ó.Khi nói, cô
y nhìn ch
m ch
m vào m
t tôi."- Cái gì?"Tôi t
ưở 
ng tôi nghe nh
m, cho dù lúc
đ
ó quán bar 
đ
ang b
t nh
c
đồ
ng quê nhè nh
."- Em... em có th
ng
v
ớ 
i ông."Cô ta nh
c l
i, âm s
c kiên
đị
nh h
ơ 
n m
i t
ưở 
ng t
ượ 
ng.M
y th
ng b
n gi
ờ 
i
đ
ánh, th
ườ 
ng ngày v
n s
ợ 
g
m tr 
ờ 
i không ai bi
ế
t làm lo
n, b
t
đầ
u
nào lên, t
ớ 
i t
 p ch
trích H
Âu
đ
áng l
nên ng
v
ớ 
i m
t ng
ườ 
i m
t
đ
êm, th
m chí cóng
ườ 
i b
t
đầ
u vu
t lên m
t cô, xoa ng
c cô.H
Âu s
ợ 
hãi, song không b
 
đ
i, không né tránh, c
nhìn tôi thôi.
 
"- Cô bao nhiêu tu
i r 
i? Cô v
thành niên à?" Nhìn cái thân hình nh
bé phát d
c ch
ư
a l
y gì làm
đầ
y
đủ
c
a cô, tôi không kh
i nghing
ờ 
. Nh
ư
ng
đ
ôi m
t c
a cô quá
đẹ
 p, màu da tr 
ng th
m t
trong ra v
ngoài mang m
t v
 cu
n hút khó t
ưở 
ng t
ượ 
ng n
i.Khi l
ớ 
n h
ế
t, h
n có l
cô ta s
là m
t vai ra trò
đ
ây!"- Tôi
đ
ã 16!"Cô ta nói kh
."- Bé th
ế
thôi á? Cô làm ngh
gì?"Xem ra cô
y có v
không th
làm n
i cái ngh
làm
đĩ 
!"-... Làm
đĩ 
" Nói câu này, cô t
rõ v
rúm ró." - Cô c
n ti
n à? Tu
i còn bé th
ế
này mà không ch
u h
c hành"Chút lý trí còn t
n t
i trong tôi
đ
ã lên gi
ng giáo hu
n cô, v
ch
ă
ng tôi mu
n nói thêm vàicâu mà. Nh
ư
ng khi nhìn vào
đ
ôi
đồ
ng t
nông và tr 
ơ 
, tôi th
y tôi
đ
ã nh
m t
ưở 
ng mìnhthông minh, cái nhìn kia bình th
n, t
nhiên, nh
ư
h
i ý ki
ế
n ng
ườ 
i lãnh
đạ
o m
t v
n
đề
đ
ó.Sau
đ
ó tôi mang cô ta v
nhà, nh
ư
ng không gi
cô l
i qua
đ
êm. Làm xong chuy
n kia,cho cô ta n
ă
m tr 
ă
m t
, th
cô ta
đ
i.Tôi th
a nh
n t
i
đ
ó khi tôi g
i cô ta
đ
i, ánh m
t l
ư
u luy
ế
n c
a cô ta làm tôi h
ơ 
i có ý ti
ế
c,nh
ư
ng tôi v
n l
nh lùng
đ
óng s
 p c
a chính, d
n chính mình:"Cô ta ch
là m
t con
đĩ 
"
để
an
i n
i ân h
n c
day d
t mãi trong tôi.M
t con
đ
i
ế
m k 
d
. Tôi c
ườ 
i
đ
au kh
v
ớ 
i tôi, tr 
n
đờ 
i này cái chó gì c
ũ
ng có
đủ
i, g
 pcàng nhi
u, thì thành th
c càng nhanh thôi mà. Nh
ư
ng tôi không th
ng
ờ 
ng, trong hai n
ă
m sau, tôi g
 p l
i cô
y, và h
a, bao nuôi cô
y 2 n
ă
m, hai n
ă
m
đ
ó n
ế
u c
n thì
ở 
luôn t
i nhà tôi, m
i tháng tôi cho cô
y hai nghìn t
.

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
Hai Nguyen Thanh liked this
ozon05 liked this
陳彥甫 liked this
nhoem731 liked this
Hải Yến liked this
angel10021991 liked this
boyhamchoihn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->