Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
OMMI 2008 Fuzzy Logic Prioritizing Maintenance Work in Operative Planning

OMMI 2008 Fuzzy Logic Prioritizing Maintenance Work in Operative Planning

Ratings: (0)|Views: 124|Likes:

More info:

Published by: doc.dr. Marinko Aleksic on Dec 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2010

 
GCCI Xgtk| Xabfz0 Gxk|bzigf Cbifzkfbfok bfj Cbzk|ibas Iss{ks
! <88=!
Uga{ck ;! Iss{k ?&
 2
I__F 24:8I__F 24:8I__F 24:8I__F 24:8####;2=2;2=2;2=2;2=2
J| Cb|ifng Baknsio bfj J| Xkzb| _zbfg`kuio
# E{ppy agdio x|ig|izipifd cbifzkfbfoktg|n if gxk|bziuk xabffifd
@ Ek|fbfjks! K Jibs Agxks
# Kuba{bzigf ge midm zkcxk|bz{|k szkka baagys bxxaikj zgmkbz |koguk|y szkbc dkfk|bzg|s e|gc ogclifkj oyoak dbs z{|lifks
B _milai
# \kcbififd aiek bsskssckfz iss{ks if midm O| cb|zkfsizio szkkas bfjjkukagxckfz ge fkt iffgubziuk zggas eg| cio|g#jbcbdk jkzkozigf bfj ifzkd|izybsskssckfz
E Cbs{ybcb! @ _mifdakjkonk|
# \kokfz Jkukagxckfzs if B_CK ogjks ogfok|fifdmidm O| cb|zkfsizio szkkas
N Cbiak! B Nakfn
# Aiek bsskssckfz ge midm zkcxk|bz{|k ogcxgfkfzs gf zmk lbsis ge UDL d{ijkaifks
J \glk|zsgf! B _milai
# Tkajifd bfj Tkaj \kxbi| ifugauifd 9O| Cb|zkfsizio _zkkas0Iss{ks b|isifd e|gc gf#sizk k}xk|ikfok bfj cg|k |kokfz |kskb|om eifjifds
O Xkz|y! B @kybfbzmbf! X Liaab|j! K Db|ilgaji
# K}xk|ickfzba omb|bozk|isbzigf bfjcgjkaaifd ge X9< tkajs
_ Li|ns
# Uk|y mkbuy skozigf 9O| cb|zkfsizio szkka obszifds ge [_O bxxaiobzigfs0Jkukagxckfzs eg| 488 O bxxaiobzigfs
 
GCCI Xgtk| Xabfz0 Gxk|bzigf Cbifzkfbfok bfj Cbzk|ibas Iss{ks
! <88=!
Uga{ck ;! Iss{k ?&
 <
E[PPY AGDIO X\IG\IZIPIFD CBIFZKFBFOK TG\NIF GXK\BZIUK XABFFIFD
J| Cb|ifng Baknsi
Ą
2
! bfj J| Xkzb| _zbfg`kui
Ą
<
!
2
Fbuba \kxbi| Eboiaizy! Cgfzkfkd|g! Ziubz
<
Xkz|gak{c Ifj{sz|y ge _k|lib! _k|lib! Fgui _bj
 J| Cb|ifng Baknsi
Ą
is Mkbj ge zmk Zkomfgagdy Jkxb|zckfz ge Kakoz|gfio_kozg| if zmk Fbuba \kxbi| Eboiaizy Ziubz -Cgfzkfkd|g Cifisz|y ge Jkekfsk)bfj Uisizifd X|gekssg| bz Ngzg| Cb|izick Ebo{azy& Mk tbs x|kuig{say Ei|sz kfdifkk| eg| Guk|mb{a Zkomfgagdy if F\E Ziubz Cgfzkfkd|g! Mkbj ge zmk Fbuba guk|mb{a tg|nifd xabok if Ailyb bfj Mkbj ge Cbifzkfbfok _kozg| ifzmk Pkfiob cian ifj{sz|y if Lgsfib bfj Mk|pkdguifb& J| Cb|ifng Baknsi
Ą
 tbs bf k}xk|z zkbc ckclk| if 28 x|g`kozs tmiom ifoa{jk Zyxk ,Ngzg|,E|idbzk |kogfsz|{ozigfs! Fbuidbzigfba % Zg|xkjg _yszkc G\NB <888!Ogccbfj#ogfz|ga % ogcc{fiobzigf syszkc MG\IPGF! Cb|ifk DI_& Mk mbs 2= ykb|s k}xk|ikfok tg|nifd bs bf kfdifkk| bfj cbifzkfbfokcbfbdk|& Mk mbs b L_o if ifj{sz|iba kakoz|gfios bfj b XmJ if cbifzkfbfokkfdifkk|ifd& Mk is basg bf K}xk|z eg| \OC ' \LI bfj mbs xb|zio{ab| ifzk|ksz eg| Cbifzkfbfokcbfbdkckfz! \isn cbfbdkckfz! ECKB bfj \OEB& Mk mbs b{zmg|kj bfj og#b{zmg|kj < zk}zlggns! bfj blg{z ?8 b|zioaks& J|& Xkzb| _zbfg`kuio! is b sxkoiba bjuisk| zg zmk X|ksijkfz ge zmk FI_ b&j&-Xkz|gak{c Ifj{sz|y ge _k|lib) cbfbdkckfz lgb|j& Mk tbs basg zmk Cbfbdifd Ji|kozg| ge Og|xg|bzk Jkukagxckfz Jkxb|zckfz ge FI_ b&j -Xkz|gak{c Ifj{sz|yge _k|lib)&! zmk Jkx{zy _ko|kzb|y ge zmk szbzk if Cifisz|y ge Jkekfsk! X|gekssg| bz zmk Ciaizb|y Bobjkcy! _omgga ge Fbzigfba Jkekfsk bfj X|gekssg| bz Lkad|bjk[fiuk|sizy& J| _zbfg`kuio tbs x|g`koz % x|gd|bc cbfbdk| ge 2; x|g`kozsifoa{jifd zmk Gxxg|z{fizy Ogfei|cbzigf X|gd|bc tizm _mkaa D_I! \ksz|{oz{|ifdbfj \kg|dbfipbzigf ge FI_ b&j&! Icxakckfzbzigf ge |isn lbskj bxx|gbomks if FI_! bfj Ifzkd#|isn -K[ EX4 x|g`koz) kzo& Mk mbs b XmJ bfj C_o if Ifj{sz|iba Kfdifkk|ifd bfj eiuk ykb|s k}xk|ikfok ifcbfbdifd zmk jkukagxckfz ge b fbzigfba gia bfj dbs ogcxbfy! zkf ykb|s ge bobjkcio bfj |kskb|omk}xk|ikfok bfj eiuk ykb|s ge k}xk|ikfok tg|nifd bs bf kfdifkk| bfj cbifzkfbfok cbfbdk|& Mk mbsb{zmg|kj bfj og#b{zmg|kj ? zk}zlggns! ztg cgfgd|bxms bfj blg{z 288 b|zioaks& J| _zbfg`kuio mbs cbjkzm|kk |kskb|om sz{jy uisizs bl|gbj bfj mbs lkkf bf ifuizkj sxkbnk| bz ogfek|kfoks bfj sycxgsi{cs&
Blsz|boz
_zb|zifd e|gc b szbzkckfz zmbz b lbsio x|glakc if zmk gxk|bziuk xabffifd x|gokss is b{fir{k bfj b{zgcbziobzkj ckzmgjgagdy eg| jkzk|cifbzigf ge x|ig|iziks if cbifzkfbfoktg|n! b mik|b|omioba cgjka eg| jkzk|cifbzigf ge cbifzkfbfok tg|n x|ig|iziks tbs cbjkbfj e{ppyeiobzkj& Bf g|idifba ckzmgj eg| cgj{ab| x|gj{ozigf ge ogcxak} e{ppy syszkcs{sifd Cbzabl bfj _yc{aifn tbs jkukagxkj& B lbsio sic{abzigf cgjka tbs cbjk zg jkbatizm b tijk |bfdk ge x|glakcs tizm b xgssiliaizy zg bfbaysk skfsiziuizy ge eifba sga{zigfzg jieek|kfz ifx{z ub|iblaks& Bxxaiobzigf ge zmis cgjka is sicxak bfj iz mbs b xgssiliaizyzg smg|zkf zmk lbsio cgjka j{k zg zmk ifo|kbsk if izs {sk if gxk|bziuk xabffifd x|gokss&
Nky tg|js0
 
cbifzkfbfok! gxk|bziuk xabffifd! x|ig|iziks! e{ppy agdio! cgjkaifd! sic{abzigf&
 
GCCI Xgtk| Xabfz0 Gxk|bzigf Cbifzkfbfok bfj Cbzk|ibas Iss{ks
! <88=!
Uga{ck ;! Iss{k ?&
 ?
2
 
X\GLAKC
Bs cgsz eboiaiziks g| xabfzs b|k sziaa eidmzifd bdbifsz zmk cbifzkfbfok ge |kboziukszyak! zmk x|glbliaizy ge l|kbnjgtfs bfj gzmk| {fxabffkj kukfzs tmiom ifzk||{xz jbiay eagt ge tg|n is midm& Basg! if cgsz g|dbfipbzigfs zmk tg|nagbj is k}okssiuk bfj x|ig|iziks b|k ogfszbfzay cgfizg|kj bfj ombfdkj& Zmk j|btlbons j{k zg bf {foakb|jkeifizigf ge x|ig|iziks ^2! <S b|k bs egaagts0
 
Tbszk ge cbifzkfbfok cbf#mg{|s gf zbsns ge b |kabziukay agt icxg|zbfok
 
O|{oiba zbsns agsz if cbifzkfbfok lbonagd
 
[f{ziaipkj cbifzkfbfok obxboiziks
 
Jissbziseikj smgx eag{| cbfbdkckfz! xk|sgffka bfj o{szgck|s
 
Abon ge ebizm if zmk keekoziukfkss ge cbifzkfbfok syszkc bfj izs obxboiziksZmis is tmy zmk ckzmgjagdy eg| x|ig|izy jkzk|cifbzigf cbnks b uk|y icxg|zbfz skdckfzge gxk|bziuk xabffifd if cbifzkfbfok& Zmk|k b|k jieek|kfz ckzmgjs eg| jkzk|cififdcbifzkfbok tg|n x|ig|iziks bfj sgck ge zmkc tiaa lk ckfzigfkj& Zmk cgsz e|kr{kfzsiz{bzigf if bf g|dbfipbzigf is iaa{sz|bzkj ly b ckzmgj ge ‑kcgzigfba– bfj ‑|kba–x|ig|iziks
^
?
S
&
 
Zmk zk}z sbys zmbz b zyxioba ‑kcgzigfba– x|ig|izy is lbskj gf ekkaifds ifszkbj ge gf gl`koziuk jkzk|cifbzigf ge x|ig|izy icxg|zbfok&
 
Tmkf jkzk|cififd x|ig|izy ge zmki| gtf cbifzkfbfok |kr{i|kckfzs! xkgxak gfaymbuk if cifj zmki| gtf sogxk ge boziuiziks&
 
Basg! kuk|ygfk if bf g|dbfipbzigf zbnks bjubfzbdk ge zmk x|ig|izy syszkc bfjbatbys jkeifk zmki| |kr{i|kckfzs zg mbuk x|ig|izy midmk| zmbf fkokssb|y bs!gzmk|tisk! iz cby mbxxkf zmbz zmki| tg|n is fkuk| jgfk&
 
B ‑|kba– x|ig|izy if cbifzkfbfok tg|n is jkeifkj ly uiktifd ogfskr{kfoks ge {fjgfk tg|n bfj kr{ixckfz ogfjizigf jkzk|cifkj ly ifsxkozigf&
 
‑\kba– x|ig|iziks akbj zgtb|js zmk ijkb zmbz cgsz ge zmk tg|n is xabffkj bfj zmkfkeeioikfzay ob||ikj g{z boog|jifd zg b somkj{ak! tmiom bs b ogfskr{kfok mbsomkbxk| cbifzkfbfok tg|n bfj cg|k keekoziuk jkbaifd&Gfk ge zmk ckzmgjgagdiks eg| jkzk|cififd x|ig|iziks! tmiom is e{|zmk| kablg|bzkj bfjbj`{szkj eg| x|bozioba {sk! is b |kabziuk x|ig|izy d|bjbzigf zkomfir{k g| b ‑\KJ\I_Z–zkomfir{k& ‑\KJ\I_Z– ifjk} is bf g{zx{z ge ztg o|izk|ib& Zmk ei|sz o|izk|igf is bf ifjk}ge b |kabziuk icxg|zbfok ge b eboiaizy bfj zmk skogfj o|izk|igf is bf ifjk} ge b |kabziukicxg|zbfok ge b zyxk ge cbifzkfbfok tg|n& Zmk agtk| uba{k ge ‑\KJ\I_Z– ifjk}
^
:!;
S
 is! zmk midmk| x|ig|izy ge bf gxk|bzigf x|gokj{|k is&FB_B$s \OC d{ijk lggn |kogcckfjs b x|ig|izy jkzk|cifbzigf ckzmgj lbskj gfzmk ogfskr{kfoks ge Kr{ixckfz Ebia{|k ^5S! tmiom is if boog|jbfok tizm b lbsiox|ifoixak eg| zmk skakozigf ge b cbifzkfbfok sz|bzkdy lbskj gf \OC ckzmgjgagdy&X|ig|iziks b|k jkzk|cifkj ly bf icxboz gf cissigf! sbekzy ge aiek bfj bubiabliaizy ge |kj{fjbfoy&Aink ‑\KJ\I_Z– zkomfir{k! ^2S basg s{ddkszs b x|ig|izy jkzk|cifbzigf zkomfir{klbskj gf zmk egaagtifd0

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->