Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tamilan Express - 17-12-2009

Tamilan Express - 17-12-2009

Ratings: (0)|Views: 773|Likes:
Published by minminipoochi

More info:

Published by: minminipoochi on Dec 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2012

pdf

text

original

 
RNI REGN. 64212/96 Postal Regn. No. TN/ARD/35/09-11
www.tamiltorrents.netwww.tamiltorrents.net
 
C
ûPj​úRoR​#pYôdÏúLhÓ§.Ø.L.Üm,A.§.Ø.L.Üm​¾®​Wl©Wf​Nô​WmùNYW,​ ×​\mARuáhP​¦dLh£​«​]​Úm,£ß£ß AûUl​©​]​Úm¾®W​L​úYh​ûP​Vô¥​ YÚ​¡​\ôo​Ls. ​​​​​AkR​YûL​«p,​Yk​R​Yô£​R²j​ùRôÏ​§​«p​ A.§.Ø.L.ÜdÏ​BR​W​L​¾®W​Uô​Ll©Wf​Nô​Wm​ ùN¡​o​Ck​§VÏ¥V​W​ÑdLh£​«u​ Uô¨Xj​RûX​Yo​ùN.Ï.​Rª​ Z​W​Nu.​Ck​Rj​ùRôÏ​ §​«p​Ad​Lh​£d​Ïd​L¦​N​Uô]​ùNp​YôdÏ​CÚd​¡​\Õ​Gu​T​ Õm,​Rª​ Z​W​Nú]​  CeÏ​Gm.Gp.H.YôL​CÚk​ Õs​[ôo​Gu​T​ Õm​ϱl​©​Pj​Rd​LÕ.​​​ A.§.Ø.L.ÜdÏBRúL¾®​W​]​©Wf​Nô​Wj​§pC\e​¡​Ùs[​ ùN.Ï.Rª​ Z​W​N​²​Pm​Rª​ Zu​Gdv​©​W​^ýd​LôL​ £X​úLs​®​Lû[​Øu​ûYj​úRôm.​CúRô​AYo​ T§p​Ls!​
g
Gm.Gp.H.YôL CÚkRYo Gu\ Øû\«p YkRYô£ ùRôϧ Tt± Ee Ls LÚjÕ Gu]?
​​​​Øt​±​Ûm​Y\iP​ùRôϧ.​Y[​Uô]​ùRô¯​Ûm,​®Y​Nô​V​Øm​¡ûP​VôÕ.​ ùRôÏ​§​«uA¥lP®YNô​Vm​u.B]ô​ÛmAR]ôp©WúVô​_​]​ ªpûX.​AûW​èt​\ôiÓ​LôX​UôL​R²j​ùRôÏ​§​VôL​CÚd​Ïm​JúW​ùRôϧ​ CÕ.Rôrj​Rl​Th​úPôo,​ªLÜm©tT​Ój​Rl​Th​úPôo,​Cv​Xô​ª​Vo​LsCkR​ êuß​úTÚm​CeúL​80​NR​®​¡​Rm​Y£d​¡​\ôo​Ls.​AúR​NU​Vj​§p​©ûZl​×d​ LôL​ùNuû]​úTôu\​ùT¬V​SL​We​L​ÞdÏ​Ce​¡​ÚkÕ​ùNuß​Y£l​T​Yo​Ls​ A§​Lm.​úRo​Rp​ùYt±​Gu\​ç​«p​Tôoj​Rôp,​77,​80,​91​úTôu\​úRo​Rp​Ls​ Es​TP​ùTÚm​Tô​Ûm​A.§.Ø.L.ÜdúL​ùYt​±​ûVd​ùLôÓjR​ùRôϧ.​
g
 ¿eLs A.§.Ø.L. A¦dÏ BRWY°dL ®úN` LôWQm HúRàm CÚd ¡\Rô?
​​​​Ge​Ls​úLô¬d​ûL​Ls​TX​A.§.Ø.L.​Bh​£​«p​¨û\​úYt​\l​Th​¥​Úd​¡u​ \].​Rt​úTô​Õs[​§.Ø.L.​AWÑ​R#j​®úWô​Rl​úTôdûL​LûPl​©​¥jÕ​YÚ​¡​ \Õ.​AR​]ôp​R#j​Ud​L​°u​úLô¬d​ûL​Ls​¨û\​úY\​A.§.Ø.L.​ùYt±​ùT\​ úYi​Óm.​BL​úY​Rôu​BR​W​Y​°d​¡​ú\ôm.​​​
g
R#j UdLÞdLôL §.Ø.L. AWÑ, AÚkR§Vo CPJ Õd¸Ó Es°hP TX ®`VeLû[f ùNn Õs[úR?
​CÕ​Al​Th​P​Uô]​ùTônl​©Wf​Nô​Wm.​Ut\​Uô¨​Xe​L​û[d​Lôh​¥​Ûm​CeÏ​ LPkR​êuß​P​§.Ø.L.Bh£​«p​R#j​Õ​L​°u​ùTôÚ[ô​RW​úUmTôh​ Ód​ùLuß​Gk​Rj​§h​P​Øm​¨û\​úYt​\l​T​P​®pûX.​AÚk​R​§​Vo​CP​J​Õd​¸Ó​ Gu​TÕ​ªLl​ùT​¬V​úUôN¥.​AÕ​Ko​Es​JÕd​¸​Ó​Rôú]!​CkR​CP​J​Õd​¸h​ ûPd​ùLôÓdL​Uô¨X​AW​ÑdÏ​A§​Lô​WúU​CpûX.​CÚk​Rô​Ûm​ùLôÓj​Õ​®h​ úPôm​Gu​¡​\ôo​Ls.​CÕ​R#j​Ud​Lû[​HUôt​ßm​úYûX.​Es​JÕd​¸hûP​ CYo​LsUfN​W​ûY​«pØR#pP​Ø​û\l​T​ÓjR​úYi​¥​V​Õ​Rôú]?​ ÕûQ​NTô​Sô​V​L​WôL​CÚd​Ïm​ÕûW​Nô​ªûV​Ød​¡V​CXôd​Lô​®tÏ​AûUf​N​ Wôd​Lh​ÓúU​Tôod​L​Xôm.​
g
úRoRp ©WfWj§p GûR Øu² ßj§l úTÑÅoLs?
​​"R#j​Ud​L​°u​NêL​úUm​Tôh​ÓdÏ​A.§.Ø.L.​ÕûQ​VôL​CÚd​Ïm'​Gu​T​ ûR​Ùm,​§.Ø.L.®u​Ud​Ls​®úWô​Rl​úTôd​ûL​Ùm,​R#j​®úWô​Rl​úTôd​ûL​ Ùm,​ùR°​Yô​Ll​©Wf​Nô​Wm​ùNn​úYôm.​
 s
 
17.12.2009, RªZu Gdv©Wv, 1
 ©.Bo. B]kj
- ùN.Ï.RªZWNu A§W¥l úTh¥!
 CRr​:​14}48úR§​:​17.12.2009
B£¬Vo

:

Bo. £YÏUôo
TAMILAN EXPRESS
A The New Indian Express Group PublicationMarketing Offices
ùNuû] :
Madan Mohan K
Gdv©Wv LôoPuv,29, CWiPôYÕ ©WRô] NôûX,AmTjço ùRô¯túThûP, ùNuû] -600058.úTôu : 044-23457601. úTdv : 044-23457619. 
92824 38111
kmadanmohan@epmltd.com
UÕûW :
Dilip TSR
1/2A,
 
NôªVôo úRôl×,CWômSôh ûaúWôÓ, ®WLòo, UÕûW - 625 009.úTôu : 0452-6451093/2311302.C.Gu.©.Cu úTdv : 0452-2311200 
92443 17035
dilip@epmltd.com
úLôûY :
Chandrasekaran M
110, TeL_ ªp úWôÓ, WôUSôR×Wm,úLôVØjço - 641 045.
úTôu : 0422- 2315251/2319766 úTdv : 0422-2311320. 
92443 17154
chandrasekharan@epmltd.com
 §Úf£ :
Rajesh Menon
TôTô PYov 2-YÕ ×ú[ôo,24, ùRuòo ûaúWôÓ, §pûX SLo,§Úf£ - 620017.
úTôu : 0431} 6462882/2743492. úTdv : 0431}2743499.
 
9500969405
rajeshmenon@epmltd.com
 §ÚùSpúY# :
Sridhar R
10/6, ao`ô Lômlù[dv, 3}YÕ Uô¥,Sôoj ûTTôv NôûX,YiQôoúThûP. §ÚùSpúY#}627003.
úTôu : 0462}6455889/2501487 úTdv : 0462}2501496.
 
92443 17192
sridhar@epmltd.com
úYío :
Muniraj M
20, TôXô´ Y¦L Y[ôLm,ÏÚ úRôl×, @úTv}1, NjÕYôfNô¬,úYío } 632009.
úTôu : 0416}2258402
/ 2258403
úTdv : 0416}2258420.
 
92443 17096
 
muniraj@epmltd.com
Delhi :
Avnish Singh
.. 9212443351
Phone : 237037606. Fax : 011-51555059avnishsingh@epmltd.com
Kolkata :
Aloka Kapur
..
Phone : 22430857. Fax : 033-22435814alokakapur@epmltd.com
Mumbai :
 
Amitabh Bishnoi
.. 9769521222
Phone : 22882996. Fax : 022-22886954amitabh@epmltd.com
CiPoùSh ØLY¬:
http://www.tamilanexpress.com
E-mail ID : tamilanexpress@epmltd.com
Printed and Published by
R.K. JHUNJHUNWALA
on behalf ofExpress Publications (Madurai) Ltd.,
at Express Press, "Express Gardens''29, Second Main Road,Ambattur Industrial Estate, Chennai - 600058.
Editor: R. Sivakumar
www.tamiltorrents.netwww.tamiltorrents.net

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ganesan0011 liked this
karthivisu2009 liked this
M Ashok Kumar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->