Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Trac Nghiem Nhom Nito Co Dap An

Trac Nghiem Nhom Nito Co Dap An

Ratings: (0)|Views: 391|Likes:
Published by 982627

More info:

Published by: 982627 on Dec 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
CHƯƠNG II - NHÓM NITƠ
1 – T×m c©u
sai
trong sè nh÷ng c©u sau:A. Nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè nhãm VA cã 5 electron líp ngoµi cïng.B. So víi c¸c nguyªn tè cïng nhãm VA, nit¬ cã b¸n kÝnh nguyªn tö nhá nhÊt.*C. So víi c¸c nguyªn tè cïng nhãm VA, nit¬ cã tÝnh kim lo¹i m¹nh nhÊt.D. Do ph©n tö N
2
cã liªn kÕt ba rÊt bÒn nªn nit¬ tr¬ ë nhiÖt ®é thêng.2- CÊu h×nh electron líp ngoµi cïng cña c¸c nguyªn tè nhãm VA A. ns
2
np
5
*B. ns
2
np
3
C. ns
2
np
2
D.ns
2
np
4
3- C©u nµo
 
sai 
?A. Ph©n tö N
2
bÒn ë nhiÖt ®é thêngB. Ph©n tö nit¬ cã liªn kÕt ba gi÷a hai nguyªn tö*C. Ph©n tö nit¬ cßn mét cÆp electron cha tham gia liªn kÕtD. Ph©n tö nit¬ cã n¨ng lîng liªn kÕt lín4 – Trong phßng thÝ nghiÖm, nit¬ tinh khiÕt ®îc ®iÒu chÕ A. kh«ng khÝ B. NH
3
vµ O
2
*C. NH
4
NO
2
D. Zn vµ HNO
3
5 – Trong c«ng nghiÖp, nit¬ ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch nµo sau ®©y?A. Dïng than nãng ®á t¸c dông hÕt oxi cña kh«ng khÝB. Dïng ®ång ®Ó khö hÕt oxi cña kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é cao*C. Hãa láng kh«ng khÝ råi chng cÊt ph©n ®o¹nD. Dïng hi®ro t¸c dông hÕt víi oxi ë nhiÖt ®é cao råi h¹ nhiÖt ®é ®Ó níc ngng tô6 – C©u nµo sau ®©y
sai?
*A. Amoniac lµ chÊt khÝ kh«ng mµu, kh«ng mïi, tan nhiÒu trong H
2
OB. Amoniac lµ mét baz¬C. §èt ch¸y NH
3
kh«ng cã xóc t¸c thu ®îc N
2
vµ H
2
OD. Ph¶n øng tæng hîp NH
3
tõ N
2
vµ H
2
lµ ph¶n øng thuËn nghÞch7 – KhÝ NH
3
tan nhiÒu trong H
2
O v×A. lµ chÊt khÝ ë ®iÒu kiÖn thêng*B. cã liªn kÕt hi®ro víi H
2
OC. NH
3
cã ph©n tö khèi nháD. NH
3
t¸c dông víi H
2
O t¹o ra m«i trêng baz¬8 - ChÊt cã thÓ dïng ®Ó lµm kh« khÝ NH
3
A. H
2
SO
4
®Æc B. CaCl
2
khanC. CuSO
4
khan*D. KOH r¾n.9 – Thµnh phÇn cña dd NH
3
gåmA. NH
3
, H
2
O B. NH
4+
, OH
-
C. NH
3
, NH
4+
, OH
-
*D. NH
4+
, OH
-
, H
2
O, NH
3
.10 – C©u nµo
 
sai 
trong sè c¸c c©u sau ?A. Dd NH
3
cã tÝnh chÊt cña mét dd baz¬, do ®ã nã cã thÓ t¸c dông víi dd axit*B. Dd NH
3
t¸c dông víi mäi dd muèi kim lo¹i
 
C. Dd NH
3
t¸c dông víi dd muèi kim lo¹i mµ hi®roxit cña nã kh«ng tan trong H
2
OD. Dd NH
3
hßa tan ®îc mét sè hi®roxit vµ muèi Ýt tan cña Ag
+
, Cu
2+
, Zn
2+
11 – Khi ®èt khÝ NH
3
trong khÝ clo, khãi tr¾ng bay ra lµ*A. NH
4
ClB. HClC. N
2
D. Cl
2
12 – Ph¬ng tr×nh ph¶n øng nµo sau ®©y
kh«ng
thÓ hiÖn tÝnh khö cña NH
3
?A. 4 NH
3
+ 5O
2
 
4NO + 6H
2
O*B. NH
3
+ HCl
NH
4
ClC. 8NH
3
+ 3Cl
2
 
6NH
4
Cl + N
2
D. 2NH
3
+ 3CuO
3Cu + 3H
2
O + N
2
13 – Dung dÞch NH
3
cã thÓ hßa tan Zn(OH)
2
lµ doA. Zn(OH)
2
lµ hi®roxit lìng tÝnhB. Zn(OH)
2
lµ mét baz¬ Ýt tan*C. Zn(OH)
2
cã kh¶ n¨ng t¹o thµnh víi NH
3
phøc chÊt tanD. NH
3
lµ mét hîp chÊt cã cùc vµ lµm mét baz¬ yÕu14 – Muèi amoni lµ chÊt ®iÖn li thuéc lo¹i nµo?A. YÕuB. Trung b×nh*C. M¹nhD. TÊt c®Òu ®óng15 – Cã thÓ ph©n biÖt muèi amoni víi muèi kh¸c b»ng c¸ch cho nã t¸c dông víi kiÒmm¹nh v× khi ®ãA. muèi amoni chuyÓn thµnh mµu ®á*B. tho¸t ra mét chÊt khÝ kh«ng mµu, mïi khai vµ xècC. tho¸t ra mét chÊt khÝ mµu n©u ®áD. tho¸t ra chÊt khÝ kh«ng mµu, kh«ng mïi16 - §Ó ®iÒu chÕ 2 lÝt NH
3
tõ N
2
vµ H
2
víi hiÖu suÊt 25% th× thÓ tÝch N
2
cÇn dïng ë cïng®iÒu kiÖn lµA. 8 lÝtB. 2 lÝt*C. 4 lÝt D. 1lÝt17 – Dïng 4,48 lÝt khÝ NH
3
(®ktC. sÏ khö ®îc bao nhiªu gam CuO?A. 48 gB. 12gC. 6g*D. 24g18 – HiÖn tîng nµo x¶y ra khi dÉn khÝ NH
3
®i qua èng ®ùng bét CuO nung nãng?A. Bét CuO tõ mµu ®en sang mµu tr¾ng*B. Bét CuO tõ mµu ®en chuyÓn sang mµu ®á, cã h¬i níc ngng tôC. Bét CuO tõ mµu ®en chuyÓn sang mµu xanh, cã h¬i níc ngng tôD. Bét CuO kh«ng thay ®æi mµu19 – Muèi ®îc sö dông lµm bét në cho b¸nh quy xèp lµ muèi nµo?A. NH
4
HCO
3
*B. (NH
4
)
2
CO
3
C. Na
2
CO
3
D. NaHCO
3
20 – ThÓ tÝch khÝ N
2
(®ktC. thu ®îc khi nhiÖt ph©n 10g NH
4
NO
2
A. 11,2 lÝtB. 5,6 lÝt*C. 3,5 lÝtD. 2,8 lÝt21 – Mét nguyªn tè R cã hîp chÊt víi hi®ro lµ RH
3
. Oxit cao nhÊt cña R chøa 43,66% khèilîng R. Nguyªn tè R ®ã lµ
 
A. nit¬ *B. phèt phoC. vana®iD. mét kÕt qukh¸c22 – Cho hçn hîp N
2
H
2
vµo b×nh ph¶n øng cã nhiÖt ®é kh«ng ®æi. Sau thêi gianph¶n øng, ¸p suÊt khÝ trong b×nh gi¶m 5% so víi ¸p suÊt ban ®Çu. BiÕt ti lÖ sè mol cñanit¬ ®· ph¶n øng lµ 10%. Thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ sè mol cña N
2
vµ H
2
trong hçn hîp®Çu lµ*A. 15% vµ 85%B. 82,35% vµ 77,5%C. 25% vµ 75%D. 22,5% vµ 77,5%.23 – Hçn hîp gåm O
2
N
2
cã tØ khèi h¬i so ®èi víi hi®ro lµ 15,5. Thµnh phÇn phÇntr¨m cña O
2
vµ N
2
vÒ thÓ tÝch lµA. 91,18% vµ 8,82%B. 22,5% vµ 77,5%C. 25% vµ 75%*D. mét kÕt qukh¸c24 – Mét oxit nit¬ cã c«ng thøc NO
x
trong ®ã N chiÕm 30,43% vÒ khèi lîng. C«ng thøccña oxit nit¬ ®ã lµA. NO*B. NO
2
C. N
2
O
2
D. N
2
O
5
25 – Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®ro ë nhiÖt ®é 0
0
C vµ 10 atm.Sau ph¶n øng tæng hîp NH
3
, l¹i ®a b×nh vÒ 0
0
C. BiÕt r»ng cã 60% hi®ro tham gia ph¶nøng, ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµA. 10 atm*B. 8 atmC. 9 atmD. 8,5 atm26 – Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®ro ë nhiÖt ®é 0
0
C vµ 10 atm.Sau ph¶n øng tæng hîp NH
3
, l¹i ®a b×nh vÒ 0
0
C. BiÕt r»ng cã 60% hi®ro tham gia ph¶nøng. NÕu ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ 9atm th× phÇn tr¨m c¸c khÝ tham giaph¶n øng lµ:A. N
2
: 20% , H
2
: 40%B. N
2
: 30% , H
2
: 20%*C. N
2
: 10% , H
2
: 30%D. N
2
: 20% , H
2
: 20%.27 – Cã hai nguyªn tè X, Y thuéc nhãm A trong b¶ng tuÇn hoµn. Tæng sè ®iÖn tÝch h¹tnh©n cña nguyªn tö X vµ Y b»ng sè khèi cña nguyªn tö natri. HiÖu sè ®iÖn tÝch h¹tnh©n cña chóng b»ng sè ®iÖn tÝch h¹t nh©n cña nguyªn tö nit¬. VÞ trÝ cña X, Y tronghÖ thèng tuÇn hoµn lµA. X vµ Y ®Òu thuéc chu kú 3B. X vµ Y ®Òu thuéc chu kú 2C. X thuéc chu kú 3, nhãm VIA ; Y thuéc chu kú 2, nhãm VA*D. X thuéc chu kú 3, nhãm VA, Y thuéc chu kú 2, nhãm VIA28 – Mét hçn hîp khÝ X gåm 3 oxit cña nit¬ : NO, NO
2
, N
x
O
y
.BiÕt % V
NO
= 45% ;
2
 NO NO
%V 15% ;%m 23,6%
= =
. C«ng thøc cña N
x
O
y
A. NO
2
*B. N
2
O
5
C. N
2
O
4
D. N
2
O
3
29 – Ngêi ta cã thÓ ®iÒu chÕ khÝ N
2
tõ ph¶n øng nhiÖt ph©n amoni ®icromat(NH
4
)
2
Cr
2
O
7
:(NH
4
)
2
Cr
2
O
7
 
Cr
2
O
7
+ N
2
 
+ 4 H
2
OBiÕt khi nhiÖt ph©n 32 g muèi thu ®îc 20g chÊt r¾n. HiÖu suÊt cña ph¶n øng nµyA. 90%B. 100%C. 91%*D. kÕt qukh¸c30 – Mét b×nh kÝn dung tÝch 112 lÝt trong ®ã chøa N
2
vµ H
2
theo tØ lÖ thÓ tÝch

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lebanhan9687 liked this
Erratic Bee liked this
Nguyễn Đạt liked this
Hang Pham liked this
Hùng Đào liked this
vuquanhuan liked this
ha_phan_93 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->