Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skim Kerja Tahun 7 2010[1]

Skim Kerja Tahun 7 2010[1]

Ratings: (0)|Views: 362|Likes:
Published by Mohd Syawal

More info:

Published by: Mohd Syawal on Dec 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2011

pdf

text

original

 
SKIM KERJA BAHASA MELAYU TAHUN 7
( EDITED )
1
 
SKIM KERJA BAHASA MELAYU – TAHUN 7
BULAN /MINGGUTAJUK / ISIPELAJARANKECEKAPAN/KEMAHIRANHURAIANPEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITICADANGANAKTIVITICADANGAN AKTIVITICATATAN
MUST DOSHOULD DOCOULD DO
1
A. LisanMemper-kenalkandirikepadarakan.
Memper-kenalkanrakan barukepadakeluarga
FokusKemahiran
:Mendengar dan bertutur.
KemahiranSampingan
:MenulisMenyatakan nama,tarikh lahir dantempat lahir.Menyatakan latar  belakang keluarga.Membina ayat tanyauntuk mengetahui dirikepada rakan.Menulis biodatasendiri.
Aktiviti menjawabsoalan yangdikemukakan tentang biodata diri dankeluarga.
Mencatat isi-isi pentingmengenai diri dankeluarga.
Wakil kumpulanmenyampaikan tentang biodata sendiri.
Aktiviti berceritauntuk memperkenalkandiri menggunakan bahasa yang mudah,tepat dan ringkas
Main perananmemperkenalkanrakan baru kepadakeluarga.
Aktiviti bertulisdengan mengisi borang peribadi.
Aktiviti bercerita untuk memperkenalkan dirimenggunakan bahasayang mudah, tepat danringkas.
Main perananmemperkenalkan rakan baru kepada keluarga.
Aktiviti bertulis denganmengisi borangmemohon kad pintar.
MenyusunmaklumatProjek membuat buku skrip yang bertajuk “tokohyang diminati”
B. Pemahaman:-Teks deskriptif 
Petikan Fakta“Tokoh”FokusKemahiran
:MembacaMemaham
KemahiranSampingan
:MenulisMemahami isi-isi ataumaklumat dalam teks.Menyusun isi-isimengikut ururtan.Menaakul isi tersuratdan tersirat yangterkandung dalamteks.
Mendengar bacaanguru.
Membaca kuat teks pilihan dengan sebutan,intonasi dan gaya pembacaan yang baik.
Membaca senyapsambil memahami isidan idea yang terdapatdalam petikan berkenaan.
Aktiviti Lisan:Membincangkanmakna perkataan yangtidak difahami bersamaguru.
Aktiviti Bertulis:
Memadankan maksud perkataan.
Membaca kuat teks pilihan dengansebutan, intonasi dangaya pembacaan yang baik.
Membaca senyapsambil memahami isidan idea yangterdapat dalam petikan berkenaan.
Aktiviti Lisan:Mencari makna perkataan dalamkamus.
Aktiviti Bertulis:
Mengisi tempat-tempat kosong
Membaca kuat bahanfakta dengan sebutan,intonasi dan gaya pembacaan yang baik.
Membaca senyapuntuk memahami isi,idea yang terdapatdalam petikan.
Aktiviti kumpulan:membuat rumusan isi-isi penting.
Menjawab soalan pemahaman dan bercapahmenggunakan bahasayang gramatis.
Menjana ideaMenyusunmengikutkeutamaan
2
 
2
A. Tatabahasa :
GOLONGANKATA
1. Kata Namai. Kata NamaKhasii. Kata NamaAm
FokusKemahiran
:PengetahuanBahasa
KemahiranSampingan
:Mendengar Bertutur MenulisMengenal pasti katanama dan jenisnya.Membezakan katanama am dan khas.Mengenali proses pembentukan katanama terbitan.Mengenal pasti bentuk kata nama dan penggunaan katanama (pembentukan)dalam ayat dengan betul.
Mendengar  bahan rakaman.
Secara berkumpulanmenyeneraikangolongan kata namasertamengkategorikan-nyake dalam ruang yangdisediakan.Contoh: NamaKhas NamaAm
Mendapatkan bahan rakaman.
Secara berkumpulanmenyediakangolongan kata namasertamengkategorikan.
Mendengar bahanrakaman / membaca bahan cetak.
Aktiviti kumpulanmenyenaraikan katanama yang didengar daripada bahan rakaman/ bahan cetak 
Menyenaraikannama benda yangterdapat dalam bilik darjah.
Mengkategorikankata nama.
Aktiviti bertulis.
Mencirikanmaklumat
B.Penulisan:Karangan1.Pengenalanumum2.Ciri-cirikarangan yang baik 3.Kesilapanumum dalam penulisankarangan
Karangan JenisFakta
1.FormatKarangan JenisFakta“Tokoh YangDiminati /Dikagumi”
FokusKemahiran
:Menulis
KemahiranSampingan
:Mendengar Bertutur Menyatakanmaklumat pentinguntuk mengenalitokoh.Membina ayat tanyayang berkaitan untuk mendapatkanmaklumat tokoh.
o
Siapakahnama tokohyang kamuminati?
o
Bilakah beliau lahir?
o
Di manakah beliaudilahirkan?
o
Sebabmeminati/mengagumitokoh
membaca teks pendek mengenai seorangtokoh – (teks pertama)
Soalan pendek untuk mencatat isi-isi penting dari teks yangdiberi
Menyusun perengganyang terdapat dalam petikan (petikankedua) yang telahdicampuraduk untuk menjadi karanganyang berurutan (rujuk contoh teks pertama)
Menyalin semulakarangan yang telahdisusun mengikuturutan.
Membaca tekssecara senyap(bahan cetak) yangdisediakan oleh guruyang berkaitandengan tajuk (bahancetak bolehdiperolehi daripadaakhbar, majalah dll)
Aktiviti berkumpulan untuk mencatat isi-isi penting dari bahancetak.
Menyambungkarangan berdasarkan isi-isiyang telah dicatat.
Menuliskarangan pendek.
Membaca teks secarasenyap (bahan cetak)yang disediakan olehguru yang berkaitandengan tajuk (bahancetak boleh diperolehidaripada akhbar,majalah dll)
Mencarimaklumat tentang tokohyangDiminati/Dikagumi.
Perbincangankumpulan danmelaporkan hasil perbincangan.
Menulis karangan pendek.
Menyediakan
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nisa Taurz liked this
mimicome liked this
Amirah Mirae liked this
msbee135 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->