Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reza-e-Harf by Mohsin Naqvi

Reza-e-Harf by Mohsin Naqvi

Ratings:

4.33

(6)
|Views: 2,501 |Likes:
Published by heera

More info:

Published by: heera on Apr 03, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
 m mm mˆ ˆˆ ˆ ññññä ää ä  u uu u† † † ÍÍÍÍ
 / // /
ZZZZ
ââââ
ÂÂÂÂ
««««
™ ™ ™ 
 ' '' '
 ç  çç  ç L LL L
}}}}
®®®®Ã Ãàà
{{{{
ÛÛÛÛ
 ÷ ÷÷ ÷
ZZZZ
ŠŠŠŠ
ÔÔÔÔ
 ÷ ÷÷ ÷
}}}}
 % %% %
ääää
Å ÅÅ Å 
 ¸ ¸¸ ¸
àÃàà
FFFF
,,,,
ÐÐÐÐ
gggg
mmmm
,,,,
ïïïï
wwww
ssss
íííí
ÝÝÝÝ
~~~~
1
http://www.hallagulla.com/urdu/ 
 
ÊÊÊÊ `  ` ` † † † k
ZZZZ
^^^^
OOOO
[[[[ ////
****
****
ÓÓÓÓ
xxxx
ssss
Å ÅÅ Å 
ŠŠŠŠ
****
zzzz
mmmm
,,,,
////
 Æ ÆÆ Æ ˆ  ˆˆ  ˆ  Ö ÖÖ Ö n  n n 6(((( Þ ÞÞ Þ ¿  ¿¿  ¿  Û  ÛÛ  Û  n  n n 6VVVV!!!!
ZZZZ}}}}
 ' '' '
 ç  çç  ç L LL L
}}}}
 º  ºº  º 
 c cc c
****
XXXX
1
¹ ¹¹ ¹ 
VVVV
åååå
ZZZZ
ÚÚÚÚ
±±±±
ZZZZ[[[[WWWW
ÙÙÙÙ
 ' '' '
 ç  çç  ç L LL L
ZZZZ
 n nn n
{{{{???? XXXX
2
ZZZZ[[[[
ÆÆÆÆ
----
VVVV
ÌÌÌÌ
 % %% %ææææGGGG L LL L
~~~~
||||
VVVV
Å ÅÅ Å 
ŒŒŒŒ
IIIIKKKK
ìììì
XXXX
3
Ô  ÔÔ  Ô  
....
Ó ÓÓ Ó 
ÆÆÆÆ
ZZZZ
0000
++++
 ƒ ƒƒ ƒ
}}}}
~~~~
 H HH H
àÃàà
FFFF
,,,,
ÐÐÐÐ
XXXX
4
 ß ßß ß
ggggZZZZ{{{{
~~~~
qqqq
b
ÂÂÂÂ
gggg
ƒƒƒƒ
VVVV
Ç ÇÇ Ç 
XXXX
5
 % %% %ææææGGGG L LL L
}}}}
$$$$
++++
yyyy
ÐÐÐÐ
gggg
™ ™ ™ 
SSSS
ŠŠŠŠ
 O OO O
ÌÌÌÌ
WWWW
@@@@
****
ìììì
XXXX
6
zzzz
ÃÃÃÃ
~~~~
ZZZZ[[[[
tttt
 9 99 9
 . .. . ç  çç  ç X XX X N NN NEEEE
ZZZZ
((((
gggg
™ ™ ™ ****
****
 7 77 7
õ   õõ   õ   X XX X M MM M
XXXX
7
tttt
È ÈÈ È 
 ! !! !
 h  h h é éé é N NN N
 Û  ÛÛ  Û 
zzzz
 y  y y 
zzzzVVVVzzzzZZZZ
áááá
XXXX
8
 à àà à
$$$$
++++
gggg XXXX
9
WWWW````
 # ## # -  - - 
 £  ££  £ 
é éé é GGGGEEEE
ðððð
ääää
ðððð
hhhhZZZZ
ŠŠŠŠ
{{{{
ŠŠŠŠ
 c cc c
****
XXXX
10
!!!!
****
ŠŠŠŠ
wwww
''''
,,,,
°°°°
XXXX
11
RRRR[[[[
tttt
ÎÎÎÎ
aaaa
VVVV
ÂÂÂÂ
====
ggggffff
~~~~
7777
,,,,
YYYY
DDDD
XXXX
12
cccc
» »» » 
{{{{
ÎÎÎÎ
¯¯¯¯
VVVV
àÃàà
!!!!
****
kkkk
H
ŠŠŠŠ
}}}}
Ç ÇÇ Ç 
???? XXXX
13
gggg
mmmm
,,,,
ïïïï
wwww
ssss
íííí
ÝÝÝÝ
~~~~
2
http://www.hallagulla.com/urdu/ 
 
wwww
 4 44 4
ð ðð ð X XX X N NN N
ZZZZ
ZZZZ
#
ÐÐÐРѠÑÑ Ñ
))))
§§§§
“ “ “ 
XXXX
14
 ] ]] ] À   ÀÀ   À  
 £  ££  £ 
é éé é L LL L
 & && &
 A  AA  A ô ôô ô N NN NEEEE
àÃàà
 Ê ÊÊ Ê /  / / õ   õõ   õ   N NN NHHHH
ßßßßÍ ÍÍ Í 
VVVV
» »» » ââââ
????
XXXX
15
ÕÕÕÕ
 \ \\ \
 >  > > 
î îî î X XX X
™ ™ ™ 
ÌÌÌÌ
&&&&
 4 44 4
ð ðð ð X XX X N NN N
VVVV
ā āā ā 
 $ $$ $ð ðð ð GGGG N NN N
 ÷ ÷÷ ÷
ZZZZ
ìììì
XXXX
16
 ç çç ç
ßßßß
VVVV
Å ÅÅ Å 
ŠŠŠŠ
ßßßß
ZZZZzzzzhhhh||||
 ' '' '
 ç  çç  ç L LL L
}}}}
>>>>
$$$$
++++
yyyy
 $ $$ $ð ðð ð GGGG N NN N
XXXX
17
}}}}
....
˜˜˜˜
XXXX
18
 7 77 7 Ò  ÒÒ  Ò ð ðð ð EEEE L LL L
]]]]
~~~~
 ²  ²²  ² 
 £  ££  £ 
 Õ  ÕÕ  Õ  ä ää äY N NN N
ëëëë
????
ā āā ā 
""""
!!!!
****
u
zzzz{{{{
ÌÌÌÌ
XXXX
19
À ÀÀ À 
ggggZZZZ]]]]
))))
,,,,
xxxx
~~~~
 $ $$ $
 Õ  ÕÕ  Õ  ä ää äL LL L
M
yyyy
åååå
XXXX
20
ââââ
ffff
ìììì
íííí
ÐÐÐÐ
wwww
 % %% %ææææGGGG L LL L
~~~~
gggg~~~~
KKKK
****
VVVV XXXX
21
ZZZZ
#
ÌÌÌÌ
©©©©
ÆÆÆÆ
iiii
ââââ
ääää
WWWW
ññññ
XXXX
22
÷÷÷÷
á  áá  á  
ÄÄÄÄ
§§§§
ZZZZ
#
 )  ) ) 
ˆ ˆˆ ˆ 
ƒƒƒƒ
Ï ÏÏ Ï 
XXXX
23
RRRR
LLLL
nnnn
p
wwww
ÐÐÐÐ
 ²  ²²  ² 
      
î îî î 
ŠŠŠŠ
zzzz!!!! XXXX
24
QQQQ
ŠŠŠŠ
ZZZZkkkk¥¥¥¥]]]]
óóóó
ZZZZ
OOOO
gggg
ññññ
ÌÌÌÌ
XXXX
25
ÈÈÈÈ
wwww
YYYY
ƒ ƒƒ ƒ 
====
!!!! XXXX
26
OOOO
»»»»
÷÷÷÷
á  áá  á  
ÄÄÄÄ
 ^ ^^ ^
¸¸¸¸
VVVV
~~~~
gggg
hhhhWWWW
ññññ
XXXX
27
QQQQhhhhZZZZyyyy
Å ÅŠŠàÃàà
ðððð
ßßßß
gggg]]]]
 Ã ÃàÃ
~~~~
{{{{
u
7777
XXXX
28
ŠŠŠŠ
gggg
 c cc c
****
ññññ
gggg
;;;;
ìììì
ZZZZ
¤ ¤¤ ¤ 
////
ZZZZ
ÙÙÙÙ
xxxx
àÃàà
XXXX
29
ZZZZ[[[[
tttt
 £ ££ £
gggg
 ^ ^^ ^
4
ìììì
XXXX
30
 ó óó ó
Å ÅÅ Å 
ðððð
ÆÆÆÆ
ÎÎÎÎ
gggg````
Å ÅÅ Å 
QQQQ
ŠŠŠŠ
ZZZZ
ÏÏÏÏ
####
Ö    ÖÖ    Ö    
7777bbbb
XXXX
31
QQQQ
YYYY
hhhh
ÂÂÂÂ
ÆÆÆÆ
!!!!
****
±±±±
ZZZZ
qqqq
-
ŠŠŠŠ
zzzz
 u uu u
}}}}
ÐÐÐÐ
6666
,,,,
}}}}
::::
gggg
xxxx
XXXX
32
 ' '' '
 ç  çç  ç L LL L
~~~~
‹ ‹ ‹ 
ÆÆÆÆ
 + ++ + B  B B ð ðð ð EEEEFFFF O OO O
XXXX
33
YYYY
ÂÂÂÂ
îîîî
ÌÌÌÌ
¸¸¸¸
XXXX
34
RRRR[[[[
ÆÆÆÆ
!!!!
****
ggggllll
~~~~
ÂÂÂÂ
tttt
» »» » 
§§§§iiii
 c cc c
****
VVVV
ƒƒƒƒ
****
****
åååå
XXXX
35
]]]]
ËËËË
ÇÇÇÇ
VVVV
ÐÐÐÐ
àÃàà
yyyy
|
~~~~
ZZZZ
ñ ññ ñ 
XXXX
36
 ' '' '
 ç  çç  ç L LL L
}}}}
ó óó ó 
Å ÅÅ Å 
((((
ŠŠŠŠ
????
ìììì
ZZZZkkkk
Å ÅÅ Å 
XXXX
37
zzzz{{{{ZZZZ
bbbb
ZZZZ
bbbb
ÐÐÐÐ
 n nn n
}}}}zzzz{{{{
pppp
ZZZZ[[[[
++++
¦¦¦¦zzzzZZZZVVVVššššzzzzZZZZVVVV
ÐÐÐÐ
XXXX
38
gggg
mmmm
,,,,
ïïïï
wwww
ssss
íííí
ÝÝÝÝ
~~~~
3
http://www.hallagulla.com/urdu/ 

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
Samreen Araeen liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Fakhar Abbas liked this
Salman Saleem liked this
Ahsan Rana liked this
hussaini14 liked this
vishikhan liked this
romancepoetry liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->