Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dhikri i mëngjesit dhe mbrëmjes

Dhikri i mëngjesit dhe mbrëmjes

Ratings: (0)|Views: 2,761 |Likes:
Published by zenulla

More info:

Published by: zenulla on Dec 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2012

pdf

text

original

 
 
Dhikri i mëngjesit dhe mbrëmjes
د ُم ْ ح َ ل ْاَِ ِ،هُد َ ْ و َةُ َ ص ّ لاو َ ُ َ س ّ لاو َى َعَن ْ  ََيب ّ ِَهُد َ ْ  َ
Elhamdu lil-ahi vahdeh, ves-salatu ves-selamu ala men la nebijje ba
deh(Falënderimi i takon vetëm All-llahut, mëshira dhe shpëtimi (i All-llahut) qofshin mbi atë pas të cilits`ka më Pejgamber, Muhamedin
)(75)
]
اَ َ ل َإ إ َ ُي ح َ لا ُ ق َلاَهُذ ُخ ُ أ ْت َ ٌ َ ِَ و َ ٌ ْ  َ ُ ل َ َي ِ ف  ِ ا َ م َ س ّ لا َ و َي ِ ف ض ِ ر ْ َ ان ْ  َا َِ ذل ّا ُ  َش ْ  َهُد َ ْعِَ إِ ِ  ِ ْ  ِ ِ ُ َ ْ  َ َن َ  ْ َ ْ  ِ د ِ ْَ َ و َ ْ  ُ  َ ْخ َ َ و َ َ ط ُ ح ِ  ُءٍ ي ْ ش َ  ِن ْ  ِ ِ م ِ  ْعِَ إِم َ  ِءَ  َ َ  ِ و َ ُ   ٍ  ْ ك ُ ِ ا َ م َ س ّ لاض َ ر ْ َ او ََ و َهُ ُؤ ُ  َم َ  ُ ظ ُ  ْ ِ َ ُ و َي  ِ َ لا ُظ ِ  َ لا
[
All-llahu La Ilahe il-la huvel-Hajjul-Kajjumu, la te`hudhuhu sinetun ve la nevmun, lehu ma fis-semavative ma fil-erdi, men dhel-ledhi jeshfe
u
indehu il-la bi idhnihi, ja
lemu ma bejne ejdihim ve ma halfehumve la juhitune bi shej`in min
ilmihi il-la bima shae vesi'a Kursijjuhus-semavati vel-erda, ve la jeuduhuhifdhuhuma ve huvel-
Alijjul-
Adhim.(All-llahu është Një, s`ka Zot tjetër përveç Atij, Ai është mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm.Atë nuk e zë as kotja as gjumi; Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Tij. Kush mund tëndërmjetësojë tek Ai, pos me lejen e Tij. Ai di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen. Ngaajo që Ai di, të tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar. Kursija e Tij përfshin qiejt dhe tokën, kursekujdesi i Tij ndaj të dyjave nuk i vjen rëndë, Ai është më i Larti, më i Madhi)(76)suret Kul huvAll-llahu ehadKul e
udhu bi Rabbil felekKul e
udhu bi Rabbin-nas, (nga tri herë)(77)
ََ
 
 َح ْ ب َ ْ َ ب َ ْ َو َ ُ  ْم ُ ل ْاّِِد ُم ْ ح َ ل ْاو َّِِَ َ ل َإِّ إِّُ اهُد َ ْ و َ َ  ِ  َ ُ ل َ، ُ ل َ ُ  ْم ُ ل ْا ُ ل َو َد ُم ْ ح َ ل ْا َ ُ و َى َعَ  ك ُءٍ ي ْ  َ ٌ د ِ َ، ر َ َ ل ُأ َ ْ َ َ  ْخ َ َيف ِاذ ََ ِ ْ  َلا ، َ  ْخ َ و َ َهُد َ ْ  َ، ُ ْ عُ َو َ َ  ِن ْ  ِ   َاذ ََ ِ ْ  َلا   َ و  َ،هُد َ ْ  َ ر َ ُ ْ عُ َ َ  ِن َ  ِ ِ س َ  َ ل ْاءِ  ُ و  ِ ب َ ِ لا، ر َ ُ ْ عُ َ َ  ِن ْ  ِ ٍ اذ َعَيف ِر ِ  ّلا ٍ اذ َعَ و َيف ِ  ِ ب ْق َل ْا
.Asbahna ve asbaha el-Mulku lil-lah vel-hamdulil-lah la Ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve
ala kul-li shejin kadir. Rabbi es`eluke-l-hajre ma fi hadhel-jevmi vehajre ma ba
dehu ve e
udhu bike min sherri ma fi hadhel-jevmi ve sherri ma ba
dehu. Rabbi e
udhu bikeminel-keseli ve su`il-kiber.Rabbi e
udhu bike min
adhabin fin-nar ve
adhabin fil-kabr.(E arritëm mëngjesin; e gjithë pasuria i takon All-llahut; falënderimi është për All-llahun, nuk ka tëadhuruar tjetër përveç All-llahut, i Cili është një dhe i pashoq; Atij i takon sundimi dhe falënderimi; Aimbi çdo send është i plotfuqishëm. O Zot, prej Teje kërkoj mbarësinë (të mirën) e kësaj dite dhe tëditëve të tjera dhe prej Teje kërkoj mbrojtjen nga e liga e kësaj dite dhe ditëve të tjera. O Zot, kërkojmbrojtjen Tënde nga përtacia dhe mendjemadhësia. O Zot, më mbro nga dënimi i Xhehennemit dhenga dënimi i varrit.)(78)
 ّ ُ  ّلا َ  ِ
 
َ َح ْ ب َ ْ َ َ  ِو َ َس َ  ْ َو َ َ  ِ َح َو َ َ  ِ ُ م ُ  ََو َ َ ل َإر ُ ش ُ  لا
All-llahume bike esbahna ve bike emsejna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejken-nushur.(O Zot im, me emrin Tënd e arrijmë mëngjesin dhe me emrin Tënd e arrijmë mbrëmjen, me emrinTënd ngjallemi dhe me emrin Tënd vdesim dhe te Ti është kthimi)(79)
 
 ّ ُ  ّلا َ  ْَي ر َ َ ل َإِإِ َ  ْَي ِ َق ْ َخ َ ََو َ َ د ُب ْعَ ََو َى َعَ َ د ِ ْ عَ َ د ِعْ و َ و َ َ ُ  ْ ط َ  َ ْ ا ُعُ َ َ  ِن ْ  ِ   َ َ ُ  ْ  َ َءُ  ُَ َ ل َ َ  ِم َ  ْ  ِ ِ
 
ي ّ  َعَءُ  ُَو َيب ِ ْذ َ ِ  ْ  ِغْ ف َيل ِ ُ  ّ ِف َ ُ  ِ ْ  َ َ  ُذ لاإِ َ  ْَ
All-llahume ente Rabbi la Ilahe il-la ente halakteni ve ene
abduke ve ene
ala
ahdike ve va
dikemesteta
tu e
udhu bike min sherri na sana
tu eb`u leke bi ni
metike
aleje ve eb`u bi dhenbi fagfir li feinnehu la jagfirudh-dhunube il-la Ente.(O All-llah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; Ti më ke krijuar dhe unë jam robi Yt,do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit Tënd, sa të kem mundësi; Kërkoj mbrojtjenTënde nga e keqja që kam vepruar, Unë jam mirënjohës ndaj dhuntive Tua, i pranoj mëkatet e mia,andaj më fal, ngase mëkatet nuk i fal askush tjetër përveç Teje)(80)
 ّ ُ  ّلاي إِ ُ ح ْ ب َ ْ َ َ د ُ ِ  ْ ُ،د ُ ِ  ْ ُو َ َ  َم َ  َ َ  ِ  ْ عَ، َ  َ َ ئ ِ َ و َ، َ م ِ ج َ و َ َ ق ِ ْخ َ، َ  ّَ َ  ْَّُ اَ َ ل َإِّ إِ َ  ْَ، َ د َ ْ و َ َ  ِ  َ َ َ ل َ، ّ َو اًدم ّ ح َ  ُ َ د ُب ْعَ  َ ل ُ ُ ر َ و َ
.All-llahumme inni asbahtu ush-hiduke, ve ush-hidu hamelete
Arshike ve Melaiketeke ve xhemi
a halkike,Enneke EnteAll-llahu la Ilahe il-la Ente vahdeke la sherike Lek, ve enne Muhammeden
abduke veresuluke.(O Zoti im, u gdhiva, dëshmoj për Ty dhe mbajtësit e Arshit Tënd, melaiket Tua dhe të gjitha krijesatTua, se vërtetë Ti je All-llahu i Vetëm, s`ka të adhuruar tjetër përveç Teje, Ti je i Vetëm dhe i pashoqdhe dëshmoj se Muhammedi alejhis-selam është rob dhe i dërguar i Yt.)(81)
 ّ ُ  ّلا َ َ ب َ ْ َي ِن ْ  ِِ ٍٍ م َ  ْ  ِ،و ْ َد ٍ َ أ َ ِن ْ  ِ َ ق ِ ْخ َ، َ  ْم ِ ف َ َ د َ ْ و َ َ  ِ  َ َ َ ل َ، َ  َف َد ُم ْ ح َ ل ْا َ ل َو َ ُ  ْ ش  لا
.All-llahume ma asbaha bi min ni
ْ
metin ev bi ehadin min halkike, fe minke vahdeke la sherike lek, felekel-hamdu ve lekesh-shukru(O Zoti im, ajo që më është dhënë mua apo ndonjërit prej krijesave Tua nga begatitë e tëra ështëvetëm nga Ti që Je i pashoq; Ty të qoftë lavdërimi dhe falënderimi)(82)
 ّ ُ  ّلاي ِف ِعَيف ِي ِد َ َ، ّ ُ  ّلاي ِف ِعَيف ِي ِ م ْ  َ، ّ ُ  ّلاي ِف ِعَيف ِ ِ ص َ  َ،َ َ ل َإِّ إِ َ  ْَ
.
 ّ ُ  ّلاي إِ ُ ْ عُ َ َ  ِن َ  ِ ِ  ْ ُ ل ْا، ِ ق ْ َل ْاو َ، ُ ْ عُ َو  َ  ِن ْ  ِ ِ اذ َعَ  ِ ب ْق َلا،َ َ ل َإِّ إِ َ  ْَ
.All-llahume
afini fi bedeni, All-llahume
afini fi sem
ْ
i, All-llahume
afini fi besari, la ilahe il-la ente,e
udhu bike minel-kufri vel-fakri, ve e
udhu bike min adhabil-kabr, la ilahe il-la ente (tri herë nëmëngjesë dhe tri herë në mbrëmje)(O Zoti im, më jep shëndet në trupin tim, O Zoti im, më jep shëndet në të dëgjuarit tim, O Zoti im, mëjep shëndet në të pamurit tim. S'ka të adhuruar tjetër përveç Teje. O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tëndenga kufri (mosbesimi) e varfëria dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga dënimi i varrit. S'ka të adhuruartjetër përveç Teje).(83)
ي َ ب ِس ْ  َّُ اَ َ ل َإِّ إِ َ ُ ِ  ْ َعَ ُ  ْك ّ  َ ت َ َ ُ و َ ر َ ِ  ْ  َ ل ْا ِظ ِ  َ ل ْا
.HasbijAll-llahu la Ilahe il-la hu(ve),
Alejhi tevekkeltu ve Huve Rabbul-`arshil-`adhim. (7 herë)(Më mjafton mua All-llahu; s'ka të adhuruar tjetër përveç Tij. Tek Ai jam mbështetur dhe Ai është Zotii Arshit të Madh)(84)
 ّ ُ  ّلاي إِ َ ل ُأ َ ْ َ َ  ْ َ ل ْا َ  َف ِ َ ل ْاو َيف ِ َ ْد لاةِ َ خ ِ او َ، ّ ُ  ّلاي إِ َ ل ُأ َ ْ َ َ  ْ َ ل ْا َ  َف ِ َ ل ْاو َيف ِي ِ ِ،َ  َ ْ ُو َي ِْ َو َ،يل ِ َ و َ، ّ ُ  ّلا ْ  ُ ْ ايت ِار َ  ْ عَ،ن ْ  ِ آو َ يت ِعَ و ْ ر َ، ّ ُ  ّلاي ِظ ْ  ِ ْ ان ْ  ِن ِ  ْ َّ د َ َ،ن ْ  ِ و َي ِ ْخ َ،ن ْ عَ و َي ِم ِ  َ،ن ْ عَ و َيل ِم َ  ِ،ن ْ  ِ و َي ِ ْ ف َ، ُ ْ عُ َو َ َ  ِم َ ظ َ  َ  ِ ْ َ َ  َغْ ُن ْ  ِي َ  ِح ْ ت َ
.All-llahume inni es`elukel-`afve vel-`afijete fid-dunja vel-ahireh, All-llahume inni es`elukel-`afve vel-afijete fi dini ve dunjaje ve ehli ve mali. All-llahumes-tur
avrati ve amin rev
ati. All-llahumeahfedhnimin bejni jedejje ve min halfi ve
an jemini ve
an shimali ve min fevki ve e
udhu bike en ugtale mintahti.
 
(O Zoti im, kërkoj nga Ti falje dhe shpëtim në këtë botë dhe në Ahiret. Zoti im, kërkoj që të më falëshdhe të më mbrosh në fenë time dhe në jetën time, ma mbro familjen dhe pasurinë time. O Zoti im, m'imbulo të metat e mia dhe më qetëso në momentet trishtuese.O Zot, më ruaj nga para dhe prapa, në tëdjathtë, në të majtë dhe nga lartë; kërkoj nga ti që të më mbrosh të mos më lëshojë toka.)(85)
 ّ ُ  ّلا َل ِعَ ِ  ْ َ ل ْاةِ َ َ ش ّ لاو َ َ  ِ ف َ ِ ا َ م َ س ّ لاض ِ ر ْ َ او َ ّ ر َ  ك ُءٍ ي ْ  َ ُ  َ  ِ َ و َ،د ُ َ  ْ َ ْ ََ َ ل َإِّ إِ َ  ْَ ُ ْ عُ َ َ  ِن ْ  ِ   َيس ِ  ْ َن ْ  ِ و َ   َ ِ ط َ  ْش ّ لا ِ ك ِ  ْ  ِ و َ ، ْ َو َ َ  ِ  َ ْَى َعَيس ِ  ْ َاًء ُو ْ َهُ ّ ج ُ َىل َإِ ٍ ِس ْ  ُ
.All-llahume
alimel-gajbi vesh-shehadeti fatires-semavati vel-erdi, Rabbe kul-le shej`in ve melikehu,eshhedu en la Ilahe il-la ente, e
udhu bike min sherri nefsive sherrish-shejtani ve shirkihi ve en akterife
ala nefsi su`en ev exhurrehu ila muslimin.(O Zoti im, Ti je Ai i Cili i di të fshehtat dhe të dukshmet, Krijues i qiejve dhe i tokës, Zot i çdo sendidhe Mbizotërues i saj, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; kërkoj mbrojtjen Tënde nga ekeqja e vetes sime dhe nga e keqja e djallit dhe nga ajo që ai (shejtani) shpie në shirk dhe kërkoj tëmë mbrosh që vetvetes e as ndonjë muslimani të mos i bëj keq)(86)
 ِس ْ  ِّِ اذ ِل ّا   ُ  َ َ  َ ِ م ِ  ْ اءٌ ي ْ  َيف ِض ِ ر ْ او َيف ِءِ م َ س ّ لا َ ُ و َ ُ م ِ س ّ لا
 
 ُ ِ َ ل ْَ
Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me`a-ismihi shej`un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-semi
ul-
alim (triherë)(Me emrin e All-llahut pranë emrit të të Cilit nuk bën dëm asgjë në tokë e as në qiell, Ai që dëgjonshumë dhe di çdo send)(87)
 ْ ِ ر َّِ  ِ ًر  ِ َ ِ و  ً ِد ٍم ّ ح َ م ُ  ِو 
ρ
 
  َ ِ
Redijtu bil-lahi Rabben ve bil-Islami dinen, ve bi Muhammedin
nebijjen.(Jam i kënaqur që Zoti im është All-llahu, feja ime është Islami dhe Pejgamberi im Muhammedi
).(88)
 َي  َ َ ُ  َ َ  ِم َ  ِث ُ  ِ  َ ْ اَ ْ  ِ ْ َي ِ ل ي ِ أ ْ َ ُ  ّك ُو ََي ِ  ْ ِ ت َى َ لإِيس ِ  ْ ََ َ ف َ ْ  َن ٍ  ْعَ
Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li she`ni kul-leha ve la tekilni ila nefsi tarfete ajnin.(O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmirësotërë gjendjen time dhe mos më lë të mbështetem në veten time, as sa një lëvizje e syrit)(89)
 َح ْ ب َ ْ َ َ ب َ ْ َو َ ُ  ْم ُ ل ْاِِ ر َن َ م ِ ل َ َ لا، ّ ُ  ّلاي إِ َ ل ُأ َ ْ َ َ  ْخ َاذ ََ ِ ْ  َل ْا، ُ ح َ  ْف َ،هُ َ ص ْ  َو َ،هُر َ  ُو َ ُ  َك َ  َ  َو َ،هُاد َُ و َ، ُ ْ عُ َو  َ  ِن ْ  ِ   َ َ ِ ف ِ  و َ  َهُد ْ  َ
.Asbahna ve asbahal-Mulku lil-lahi Rabbil-
ْ
alemin. All-llahumme inni es`eluke hajre hadhel-jevmi fet-hahu, ve nasrehu ve nurehu, ve bereketehu, ve hudahu, ve e
udhu bike min sherri ma fihi, ve sherri maba
dehu.(E arritëm mëngjesin dhe e tërë pasuria i takon All-llahut, Zotit të botërave.O Zoti im, unë kërkojmirësinë e kësaj dite, hapjen e saj, ndihmën e saj, dritën e saj, dhuntinë dhe udhëzimin e saj. Kërkojtë më mbrosh nga e keqja e saj dhe e ditëve të tjera pas saj)(90)
 َح ْ ب َ ْ َى َعَةِ َ ط ْ ف ِ ِ ْ ِ ا،ى َعَ و َ ِ م َ  ِك َ ِ خ ْ ِ ا،ى َعَ و َن ِ  ِ َ ب ِ َد ٍم ّ ح َ  ُ
ρ
 
ى َعَ و َ ِ   ِ َ ِَ َِ ا َ  ْإِ ً ِ َ ًم ِس ْ  ُ َ و َ َ ك َن َ  ِن َ ك ِ  ِ ش ْ م ُ ل ْا
.Asbahna
ala fitretil-Islam ve
ala kelimetil-Ihlas, ve
ala dini nebijjina Muhammedin
, ve
ala mil-letiebina Ibrahime Hanifen muslimen ve ma kane minel-mushrikin.(E arritëm mëngjesin në natyrshmërinë Islame, në fjalën e sinqertë (fjala: LA ILAHE IL-LALL-LLAH), nëfenë e Pejgamberit tonë, Muhammedit
dhe në popullin (fenë) e babait tonë Ibrahimit, i cili ka qenëbesimdrejtë, musliman e nuk ka qenë prej mushrikëve (idhujtarëve)

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sabina Sabina Iseni added this note
Mash´All-llah.Mire.
Dardan Thaçi liked this
Anyla liked this
Arta Hasimi liked this
ebu bekr liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->