Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Intihar-kriz Dergisi Makale

Intihar-kriz Dergisi Makale

Ratings:
(0)
|Views: 843|Likes:
Published by sergius3
The work entitled "Le Suicide" by Fench Sociologist Emile Durkheim in 1897 had triggered a significant interest in a phenomenon of suicide. in an attempt to study a dilemma of indivuals in modern society, sociologists have been analyzing a relationship between suicide and another social factors The Mugla region, in comparison with the rest of Turkey, has a high suicide and attempted suicide rate.
The work entitled "Le Suicide" by Fench Sociologist Emile Durkheim in 1897 had triggered a significant interest in a phenomenon of suicide. in an attempt to study a dilemma of indivuals in modern society, sociologists have been analyzing a relationship between suicide and another social factors The Mugla region, in comparison with the rest of Turkey, has a high suicide and attempted suicide rate.

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: sergius3 on Dec 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

 
KR Z
Kriz
Dergisi 11 (3) 1-19
MU
!
LA
L
NT HAR
VE
NT HAR G R
"
MLER N N
SOSYOLOJ K
OLARAKNCELENMES +
Bozver***urgün Okök*,
Ayla
Top**,
Sergender
Sezer**,
ÜnalÖZETAmaç Fransız Sosyolog Emile
Durk-
heım'ın 1897'de basılan "Le Smcıde"
adlı
eseriyle,
o tarıh-ten günümüze intihar olgusuçok
disiplinli
bir ara
!
tırma konusu olmu
!
tur
Mu
"
la
bölgesindeki intihar ve intihargın
!
ımlerının oranları Türkiye genelindeki intihar
giri
!
imlerinin
oranlarına göre oldukça yüksektirYöntem: Bu
çalı
!
ma,
Mu
"
la
yöresindeki intihar
ve
intihar
giri
!
imi
olaylarını incelemek
üzere
Mu
"
la
Valili
"
i
tarafından olu
!
turulanKomisyonun, Haziran 2002-Mari 2003 ayları
arasında
gerçekle
!
tirdi
"
i bir ara
!
tırmadır Buçalı
!
manınamacı , intiharlar
konusunda
yapılan+ Bu
çaı
!
ma
5-7 Haziran 2003'de Ankara'dayapıları X Ulusal Sosyal PsikiyatrıKongresı'nde
sözel
bildin
olarak sunulmu
!
turDoç Dr
Mu
"
la
Üniversitesi Fen-EdebıyatFakültesi Sosyoloji
Bolumu
Ö
"
retim UyesıAr
!
Gor
Mu
"
la
Üniversitesi Fen-EdebıyatFakültesi Sosyoloji
Bolumu
*"
Ar
!
Gor Ege Üniversitesi Fen-EdebıyatFakültesi Sosyoloji
Bolumu
çalı
!
maları temel alarak intihar olgusunu
sosy-
olojik
olarak açıklayıp Türkiye genelindeki
inti-
harlarla Mu
"
la'dakı intihar ve intihar
giri
!
imlerini
kar
!
ıla
!
rarakMu
"
la'dakı intiharların nedenlen
konusunda
genellemeler yapmaktır Bir betim-
leme
ara
!
tırması olan bu çalı
!
mada
Mu
"
la
ile
ilgili
bir
veri
bankası olu
!
turularak veriler bilgisa-yarortamındade
"
erlendirilmi
!
ve
sosyal
anlam-larına göre intiharlar ve intihar
giri
!
imleri
kate-
gorıle
!
tırılmı
!
tı Ardından,
Mu
"
la ilçe
ve köy-lerinde derinlemesine mülakat tekni
"
iyle intihargiri
!
iminde bulunan
ki
!
ilerin
kendilerinden,
inti-
har
edenlerin yakınlarından olu
!
an 84
ki
!
ilik
ornekfem grubuyla en az bir kez, 30 dakikadan
az
olmamak ko
!
uluyla, derinlemesine mülakatyapılmı
!
r Bulgular: statistiksel verilenn veyapılan görü
!
melerin
sonucunda,
intihar ya daintihar
giri
!
imlerinin
çok
yonlu
olmasının yanı
sıra
bölge dinamikleriyle
ili
!
kili
oldu
"
u
sap-
tanmı
!
tır
I
ntıhar ve intihar giri
!
imlerinde,
turizm
ve
modernle
!
menin de etkisiyle de
"
i
!
melerin
hızlı
ya
!
andı
"
ı
Mu
"
la
bölgesinde,
bireylerin
uyum ve yabancıla
!
ma sorunuyla yuz yüze
 
KR Z
kaldıkları
ve bunun de
intiharları
tetıkleyıcı
bir
özelli
"
i
oldu
"
u
saptanan bulgular arasındadır
Anahtar
Kelimeler:
Sosyoloji,
ntihar,
nti-
har
giri
!
imi,
Türkiye,
Mu
"
la
The Socıologıcal Study ol Suıcıde andAttempted silicide n The
Mu
#
la
Regıorı
SUMMARY
Object:
The
work
entıtled "Le Suıcıde" byFench Socıologıst
Emile Durkheım
in 1897 hadtrıggered a stgnıfıcant ınterest in a phenomenonof suıcıde. in an attemp to study a dilemma ofındıvuals in modem socıety, socıologısts have
been
analyzıng a relatıonshıp between suıcıdeand another socıal factors The
Mu
"
la
regıon, incomparıson
wıth
the rest of Turkey, has a hıgh
suıcıde
and attempted suıcıde rate.
Method:
Thıs
case
study puts
forward
data concernıngthe
work
carrıed out by a Commıssıon set up bytheGovernershıp of
Mu
"
la
on the subject of suı-cıde and attempted suıcıde in the
area.
The fol-
lowıng
ıs a summary of
research
completed thusfar 1 The statıstıcal placement of
Mu
"
la
area
intermsof
rates
of suıcıde in respect to Turkey's
average
2 Statıstıcal data concernıng suıcıdeand attemped suıce
cases
in the
Mu
"
la
regıonbetween 1997-2002 3.
Information
puttogetherconcludıng ın-depth ıntervıews related
wıth
apartıcıpant group consıstıng of 84
cases
4 Thestatıstıcal data and the depht-ıntervıews relatedto 84
cases
for suıcıde and attempted suıcıdeshowed that suıcıde ıs a
multr
factorıal
phenom-enon and also affected by regıonal dynamıcs
ResultsrThe
results ındıcated that mdıvıduals
are
experıencıng a great problem in adaptatıonand becomıng alınated in socıety at
Mu
"
la
regıon where modernızatıon and
change
of
socı-
ety are extremely fast due to tounsım. t ısbelıeved that
these
are the maın factors trıgger-ıng the suıcıde and attempted suıcıdes in thısregıon Dıscussıon and suggestıons for thereductıon of suıcıde and attempted suıcıde
ratesbased
on completed research.
Key Words:
Socılology, suıcıde, attempted
suıcıde,
Turkey,
Mu
"
la
G R
"
 
Bu bolümde
intihar
kavramına sosyolojk bir
bekı
!
açısı
getirilerek,intihar
nedenlenne genelolarak bakılıcaktır Ardından çalı
!
manın daha
anlamlı kılınabilmesi
için
Türkiye
genelinde ve
Mu
"
la
ilindeki
intihar
olaylarına kısaca tablo ve
grafikle
de
"
inilerek
Mu
"
la'nın
toplumsal yapısıhakkında genel bir
bilgi
sunulacaktır
!
ının
istemli
olarak
olumle
sonuç-
landırdı
"
ı
eyleme
intihar,
sonuçlanamayaneyleme ise
intihargiri
!
imi
denmektedir.
Durkheım intiharı,
"bir insanın do
"
uraca
"
ı sonu-cu bilerek
olumlu
ya da olumsuz bir eylemledo
"
rudan do
"
ruya
veya
araçlı olarak kendi ken-
dini
olume sürüklemesi" olarak tanımlar
(Durkheım
1992) Batıgun, tamamlanmamı
!
inti-
har,ba
!
arısız
intihar,
çeli
!
kili
giri
!
im
gibi
oldurucu olmayan
intihar
davranı
!
larının da varoldu
"
unu
belirtir
Sayıl
intihar
eyleminin,
"inti-
har",
"intihar
giri
!
imi"
ve
"intihar
!
üncesi"olmak üzere uç temel kavramı da
belirledi
"
ini
tartı
!
ır
(Sayıl
2000) Ancak bu uç kavramı
bir-
birinden
ayırmak oldukça guçtur Örne
"
in amacıkendine
kıymak
olan bir çok insan eylemden
sonra
ya
!
amını sürdürmektedir Bu
ki
!
iler
raslantısal olarak ya
!
amlarını sürdürmekte ve
eylemleri
giri
!
im
olarak
kabul
edilmektedirBuna kar
!
ın
olumu
amaçlamayan ama
olumu
kullanarak
çevrelerini
etkilemek isteyen bazı
bireyler,
ciddi
olmayan bir
intihar
eyleminden
sonra
ya
!
amlarını
yitirebilirler
Bunlar içinse
 
KR Z
ölüm
amaç
de
"
il
sonuçtur. ntiharda dünyadan
tamamen
uzakla
!
ma iste
"
i varken,
ntihar
giri
!
imlerinin
bazılarında ise dünyaya çevreyeve topluma bütünle
!
me iste
"
i söz konusudur(Oda
"
1996).
niharlar,
her ne kadar bireysel bireylem olarak kabul edilse de, sosyolojik olarakbakıldı
"
ında, bu
dürtüyü
ortaya çıkaran sosyal
faktörlerin
de
tetikieyici
oldu
"
u ve bu nedenle
bireyi
bu eyleme yönlendiren nedenlerden
yola
Çıkılarak açıklanması gerekti
"
i kabul
edilir.
Ayrıca,
bireyci
ve sosyolojik bakı
!
açıları
birbiri-
ni dı
!
lamayıp tamamlamaktadırlar. Buradasosyoloji hangi sosyal ko
!
ullarda
intihar
olasılı
"
ının artıp hangi ko
!
ullarda azalabilece
"
i
konusunda
bir yol gösterici
görevi
üstlenir.Sosyologlar
intiharı
ara
!
tırırken özgün bireyseldavranı
!
ı açıklama
giri
!
iminde
bulunmayıp,Cole'a göre "insan gruplarının davranı
!
larını ve
sosyal
gruplara üye olan
bireyin
davranı
!
ınınbunlardan nasıl
etkilendi
"
ini
açıklamak" isterler(Cole1999).Toplumsal
de
"
er
sistemlerinde
farklı
algılanan ve insanlık
tarihi
kadar eski olan
inti-
har
olgusu, genel olarak kabul görmeyen venegatif
etkiyüklü
bir olgudur.
Çe
!
itli
gruplar
arasındaki
intihar
oranlarındaki
farklılıkları
açıklamaya çalı
!
an 1897'de yayımlanan
ntihar
adlı
eserinde Durkheim,
intihar
olgusunu
sosyo-
lojik
bir bakı
!
açısıyla
irdelemi
!
tir.
Sosyal grup-larındaki
ntihar
oranlarının salt
psikolojik
de
"
i
!
kenlerle açıklanamayaca
"
ını göstermeye
çalı
!
an
ve
intihar
oranlarını bireysel ve sosyaletkenlerin
etkile
!
iminin
belirledi
"
ine inanan
Durkheim intihar
ve bir
takım
sosyal faktörler
arasındaki
ili
!
kileri
ortaya koymu
!
tur.
ntihar
konusunda
bir çok
veriyi
ara
!
tırdıktan sonragruplar arasındaki bütünle
!
me düzeyi vetoplumun bireysel davranı
!
ı düzenleme düzeyiile ba
"
lantılı bulmu
!
tur. Bu
ikili
temel üzerindedört
intihar
tipi
birbirinden
ayrılmaktadır.
{
#
ekil
1)Durkhe m'e
göre,
"ilk tip olan
etçil
intihar
ile
bencil
intihar
bireyin
anlamve ba
"
lı sosyal gru-plara
uyum
derecesi le
ilgilidir.
E
"
er birey, bir
#
ekil
1.
Durkheim'da ntihar
TipleriA
!
ırı
Bütünle
!
me
(Elcil
rrtihar)
A
!
ırı
Düzen Yetersiz Düzen
{Kaderci
ntihar)
(Anomik
intihar)Yetersiz Bütünle
!
me(Egoistik-Bencil ntihar)
Kaynakça:
David
Lee
&
Howard
Newby
(1983)
The
Problem
of Sociology,
Hutchinson,
London
yandan
anlamlı gruplara
uyum
sa
"
layamazdi
"
er yandan da bu gruplara a
!
ırı
derecede
uyum
sa
"
larsa
intihara götüren
!
artları yarat-maktadır" (Kösem hal 1971)
Ki
!
iler
herhangi birgruba ait de
"
illerse zor dönemlerde
yalnızlıkla
yüz yüze
kalırlar.
Bu noktada
Durkheim bencil
intiharı
aile
ili
!
kilerinden
mahrumiyetleaçıklamı
!
tır. Durkheim, bekar olanların
evli
olanlara kıyasla
intihar
e
"
iliminin
daha
fazlaoldu
"
unu tespit etmi
!
tir. Bekar ve çocuksuz
ki
!
iler
evli
ve
çocuklu
olanlara oranla ailesiyle
daha
az bütünle
!
mektedir.
Durkheim'ın
di
"
er iki
intihar
tipi
anomik vekaderci
intihar
tipidir.
Anomik
intiharlar
sanayitoplumlarının bir ürünüdür.
Anomik
intiharlar
toplumsal de
"
i
!
menin
hızlı
oldu
"
u dönemlerde
geleneksel
norm ve de
"
erlerin zedetenmesiyleortaya çıkarlar. Durkheim'a göre ekonomik

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vagina liked this
Leyla Tuğba Çabuk liked this
Fatma Yelda Köseli liked this
mavigezegen liked this
Melike Eren liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->