Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
62Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cerita wayang

cerita wayang

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 8,960|Likes:
Published by Lala Adhayana

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Lala Adhayana on Dec 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
Uwong yen wis darbe samubarang tur rumangsa digdaya kerep-kerepe banjur takabur.Semono uga Prabu Kalimantara, ratu saka nagara Nusantara utawa Cempaka Kawedhar iki. Wujude buta, sekti mandraguna. Isih enom, gegayuhane ngrabi widadari lannguwasani tribawana.Ana ing negarane sing gedhe lan jembar laladane, Prabu Kalimantara mbawahakewadyabala raseksa kang seneng ulah kaprajuritan, prigel-prigel nggunakake sanjata lankedhotan. Para nayakane prasasat ora ana kang ora duwe kasekten.Para agul-aguling praja mau, ing antaraning kaya ta Arya Sarotama, Ardadhedhali,Tunggulnaga, lan Karawelang. Sang nata uga kagungan titihan garudha yaksa aranBanarata, ndadekake Prabu Kalimantara saya diwedeni dening para ratu saindengingndonya.Ringkesing crita lelakone Prabu Kalimantara iki, nuju sawijining dina sang prabu nglurug perang menyang Suralaya ngirid bala yaksa sagelar-sapapan. Sang Prabu nedya nyuwunwidadari sajodho kang bakal dikarsakake minangka garwa prameswari.Para wadya dorandara maune iya padha nyoba arep mbalekake bala raseksa kangnggunggahi kahyangan iku. Nanging wadya dorandara tetela ora kongang nadhahiyudane para manggala perang wadyabalane Prabu Kalimantara sing racak-racake padhadhugdheng kuwi.Wadya dorandara keseser perange, dhinawuhan padha mundur. Kori Selamatangkep age-age ditutup. Para raseksa ngepung rapet Repatkepanasan. Bathara Guru lan Bathara Narada banjur nganakake pirembugan, netepake manawa perlu golek jago kanggongundurake para raseksa Prabu Kalimantara sawadya iku.Untung dene wadya raseksa kang ngepung Repatkepanasan kuwi isih bisa disemayani.Bathara Narada banjur golek sraya marang Wukir Retawu padhepokane BegawanManumayasa.Sang begawan iku apeputra loro, yakuwi Bambang Sekutrem lan Bambang Sriyadi utawaBambang Sriyati. Kekarone marisi sipat lan budi luhure kang rama.
 
Hyang Narada, sarawuhe ing Pratapan Wukir Ratawu banjur ngendika marang BegawanManumayasa yen ngersakake mundhut putrane Begawan Manumayasa, ya BambangSekutrem, kinarsakake minangka jago kanggo munah satru sekti Prabu Kalimantarasawadya kang ngunggahi Suralaya. Sadurunge budhal, dewa maringi nugraha sanjata panah aran Pasopati marang Bambang Sekutrem.Sawise matur sendika, Sekutrem banjur methuki Prabu Kalimantara sawadyabalane kangkandheg ana jaba amarga gapura lawang seketheng Selamatangkep ditutup deningBathara Cingkarabala lan Bathara Balaupata, dewa loro kang tugase njaga gapuranekahyangan.Bareng weruh ana satriya ijen tanpa rowang marepegi, Prabu Kalimantara cingak. “Welha dalah! Kok iki para dewa mung ngajokake jago manungsa lumrah. Sing jenenge paradewa dhewe, kang padha nduweni kadigdayan wae wis ora ana sing kuwawa nandhingiyadaningsun, kok iki.…” mangkono batine Prabu Kalimantara.Prabu Kalimantara banjur ndhawuhi titihane, garudhayaksa Banarata supaya nladhungSekutrem. Ananging Sekutrem wis siap. Jemparing Pasopati linepasake ngenani GarudhaBanarata lan Prabu Kalimantara pisan. Prabu Kalimantara nggereng sarosane, banjur ambruk ndhepani bantala, nemahi pati bebarengan karo titihane.Kaget semu gumun weruh ratu-gustine tiwas, para manggalayuda, Arya Sarotama lanArdadhedali sawadya ngroyok Sekutrem. Ananging sing dikroyok iku satriya srayaningdewa sing banget prigel ulah sanjata. Wadya raseksa padha sirna gempang tan mangga puliha.Lan eloking lelakon, dene kuwandane Prabu Kalimantara banjur malih dadi senjata pusaka Jamus Kalimasada. Kuwandane para manggala uga dadi gegaman kang tembenedadi pusakane Pandhawa.
 
Ana ing crita-crita pedhalangan –kejaba ing lakon
 Babad Wanamarta
 – jenenge paragawayang siji iki arang-arang banget kepurungu, beda karo jeneng-jenenge para Pandhawalan Kurawa. Pancen dudu paraga lumrah, karuan iki sawijining tokoh manggalaning para jim kang urip ing kraton kajiman ing alas gung liwang-liwung, Alas Mrentani utawaMertani alias Alas Wanamarta.Lakon kasebut, sing kalebu lakon carangan, versine sajake ora mung trima siji loro.Minangka conto, pambabade alas sing sateruse dadi negara Amarta utawa Batanakawarsautawa Indraprastha kuwi ana sing nyritakake yen sing mrentahake iku Pabu Duryudana,ratu Astina. Pamrihe ora kok dimen Pandhawa bisa duwe nagara, nanging supayaPandhawa sirna dimangsa sato wana galak utawa jim setan peri prayangan. Jalaran AlasMrentani ngono kondhang gawat keliwat-liwat, wingit kepati-pati.Crita liya, sing ndhawuhake mbabad alas wingit kuwi Sri Bagendha Matswapati, rajaWiratha minangka tandha panarima marang lelabuhane Pandhawa mbengkas reruweting praja. Nalika mbabad alas kuwi, Pandhawa uga dibantu dening wadyabala Wiratha.Intine lakon
 Babad Wanamarta
iku salah sijine ngene: alas werit sing nedya kababatmau, kraton kajiman kebak brekasakan. Tetunggule jim cacah lima, sing jeneng-jenenge biasane dicritake kadidene: sing pembayun jim Prabu Yudhisthira, panenggake jim AryaDhandhun Wacana, panengah jim Raden Dananjaya, uga sok ana sing nyebutakake jimKumbang ali-ali. Warujune jim Nangkula-Sadewa. Nalika Alas Mrentani wiwit dibabad Bratasena, jim Dandhun Wacana duka yayah sinipi, prentah marang kabeh andhahane supaya ngrangket Bratasena. Bratasena banjur dijalasutra nganti ora bisa ngglawat. Isane mung kari sambat-sambat ngundang Permadi. Nalika iku Permadi kang diutus ngupadi Sena, sawise sowan Begawan Abiyasa, winisik murih marang pratapan Pringcendhani, ketemu pendhita ula gedhe Begawan Wilwuk.Ana kono pinundhut mantu kadhaupake karo putrine sing sesilih Endang Jimabang, lan pinaringan pusaka lenga jayengkaton, sing kasiate bisa kanggo meruhi kabeh alaming jimsetan peri prayangan.

Activity (62)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Septya Amanda liked this
Hafid Setiyadi liked this
Hernindra Laily liked this
Endro Rastadi liked this
ducanecun liked this
Nora Emon liked this
Luffi Srianinda Saputri liked this
Ana Clalu Cyhankg Dhia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->