Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Puranaanooru

Puranaanooru

Ratings: (0)|Views: 24 |Likes:
Published by venkiraja

More info:

Published by: venkiraja on Dec 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2010

pdf

text

original

 
 
puRanAnURu ( in Tamil Script, TSCII format )ÒÈ¿¡ëÚ
Etext Preparation : Staff & Students of K.A.P. Viswanatham HigherSecondary School, Tiruchirappalli, Tamilnadu, IndiaDr. C. Kesavaraj, BDS, FICD, Trustee, K.A.P. Viswanatham HigherSecondary School (Project Sponsor)Dr.R. Vasudevan, Former Director, School of Energy, BharathidasanUniversity, Trichi, Tamilnadu (Tech. support)Dr. R. Rajendran, Senior Teacher, K.A.P. Viswanatham Higher SecondarySchool, Trichi, Tamilnadu (coordination)Text Input & Proof-reading: Ms. J. Jayanthi (Librarian); S. Sinnakannan(Typist), Sivadayal, Christopher (Students), K.A.P. Viswanatham HigherSecondary School, Trichi, Tamilnadu, IndiaWeb version: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, SwitzerlandThis Etext file has the verses in tamil script in TSCII-encoding.So you need to have a TSCII-conformant tamil font to view the Tamilpart properly. Several TSCII conformant fonts are available freefor use on Macintosh , Unix and Windows (95/98/NT/3.11) platforms atthe following websites:http://www.tamil.net/tscii/http://www.geocities.com/Athens/5180/tsctools.htmlIn case of difficulties send an email request tokalyan@geocities.com To view the webpage in Tamil script, you need to do the following:i) Open the font preferences part of your Web browser and selectyour preferred font face (TSCII conformant fontfaces carry TSCending: MylaiTSC, MaduramTSC, InaimathiTSC,...) for the User-definedcase. (InaimathiTSC font is available to the Windows system onlywhen Murasu Anjal is running in the background).ii) select "user-defined" case for the font encoding for viewing thePage 1 of 180puRanAnURu (in tamil script, TSCII format)
 
above Etext file.If necessary reload the page after selecting the user-definedencoding case.© Project Madurai 1999-2000Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devotedto preparation of electronic texts of tamil literary works and todistribute them free on the Internet. Details of Project Maduraiareavailable at the website http://www.tamil.net/projectmaduraiYou are welcome to freely distribute this file, provided thisheader page is kept intact.þôÀ¾¢Å¢¨Éî ¦ºö¾Å÷¸û:¾Á¢ú¿¡ðÊý ¾¢ÕáôÀûÇ¢, ¾¢ø¨Ä¿¸÷,¸¢.¬.¦À.Å¢ÍÅ¿¡¾õ §Áø¿¢¨ÄôÀûÇ¢¨Âî º¡÷ó¾Å÷¸ûþôÀ½¢ìÌ ²üÀ¡Î ¦ºö§¾¡÷:-¼¡ì¼÷ º¢. §¸ºÅáˆ, BDS, FICD ¾¡Ç¡Ç÷, ¸¢.¬.¦À.Å¢ÍÅ¿¡¾õ §Áø¿¢¨ÄôÀûÇ¢¦¿È¢Â¡Ç÷:¼¡ì¼÷þá. šͧ¾Åý, ÓýÉ¡û þÂìÌ¿÷, ±Ã¢¦À¡Õû ÀûÇ¢,À¡Ã¾¢¾¡ºý Àø¸¨Äì¸Æ¸õ , ¾¢ÕáôÀûÇ¢.´Õí¸¢¨½ôÒ:-¼¡ì¼÷. þá.þᧃó¾¢Ãý, ¸¢.¬.¦À.Å¢ÍÅ¿¡¾õ §Áø¿¢¨ÄôÀûÇ¢, Óи¨Ä¡º¢Ã¢Â÷À¾¢Å¡Ç÷¸û:¦ºøÅ¢.¦ƒ.¦ƒÂó¾¢, áĸ÷; ¾¢Õ. º.º¢ýÉì¸ñ½ý,±Øò¾÷ÁüÚõ Á¡½Å÷¸û: º¢Å¾Â¡û,¸¢È¢Š§¼¡·À÷þõÁ¢ýۨà ¾Ì¾Ã ¾Á¢¦ÆØòÐì¸Ç¢Ä¡ì¸ô ¦ÀüÈÐ. ±É§Å, þ¾¨Éô ÀÊ츾í¸ÙìÌ ¾Ì¾Ã ¾Á¢ú ±ØòÐÕ §¾¨Å. Àø§ÅÚ ¸½É¢ þÂì̾Çí¸Ùì̾̾à ±ØòÐì¸û þÄźÁ¡¸ì ¸¢¨¼ì¸¢ýÈÉ. þÅü¨Èô À¢ýÅÕõŨĸí¸Ç¢ø ²¾¡Å¦¾¡ýȢĢÕóÐ ¾í¸Ç¡ø ¾ÕÅ¢ì¸Å¢ÂÖõ.http://www.tamil.net/tscii/http://www.geocities.com/Athens/5180/tsctools.html §Áľ¢¸ ¯¾Å¢ìÌò ¦¾¡¼÷Ò¦¸¡ûÇ §ÅñÊ ӸÅâkalyan@geocities.com,kumar@vt.edu © ÁШÃò ¾¢ð¼õ 2000ÁШÃò ¾¢ð¼õ ¾Á¢úî ¦ºùÅ¢Ä츢Âí¸¨Ç Á¢ýÛ¨ÃÅÊÅ¢ø, ¾¨Ç¢ýÈ¢ °ÎŨÄ¢ý ãÄõ ÀÃôÒõ ´Õ ¾¢Èó¾, ¾ýÉ¡÷Å, ¯Ä¸Ç¡Å¢Â Ó¨ÉôÀ¡Ìõ. þò¾¢ð¼õ ÌÈ¢ò¾ §Áľ¢¸ Å¢ÀÃí¸¨Çô À¢ýÅÕõ Ũĸò¾¢ü ¸¡½Ä¡õ.
 
Page 2 of 180puRanAnURu (in tamil script, TSCII format)
 
http://www.tamil.net/projectmadurai .þõÁ¢ýۨèÂ, þõÓ¸ôÒô Àì¸ò¾¢üÌ Á¡üÈÁ¢ýÈ¢, ¾¡í¸û ±ùÅƢ¢Öõ À¢Ã¾¢Â¡ì¸§Á¡, ÁÚ¦ÅǢ£§¼¡ ¦ºöÂÄ¡õ.
ÒÈ¿¡ëÚ
1. þ¨ÈÅÉ¢ý ¾¢Õ×ûÇõ!À¡ÊÂÅ÷:¦ÀÕó§¾ÅÉ¡÷.À¡¼ôÀ𧼡ý: þ¨ÈÅý¸ñ½¢ ¸¡÷¿Úí ¦¸¡ý¨È; ¸¡Á÷Åñ½ Á¡÷À¢ý ¾¡Õí ¦¸¡ý¨È;°÷¾¢ Å¡ø¦Åû §Ç§È; º¢È󾺣÷¦¸Ø ¦¸¡ÊÔõ «ù§ÅÚ ±ýÀ;¸¨ÈÁ¢¼Ú «½¢ÂÖõ «½¢ó¾ýÚ; «ì¸¨ÈÁ¨È¿Å¢ø «ó¾½÷ ÑÅÄ×õ ÀΧÁ;¦ÀñÏÕ ´Õ ¾¢Èý ¬¸¢ýÚ; «ù×Õò¾ýÛû «¼ì¸¢ì ¸Ã츢Ûõ ¸ÃìÌõ;À¢¨È Ѿø Åñ½õ ¬¸¢ýÚ; «ôÀ¢¨ÈÀ¾¢¦Éñ ¸½Ûõ ²ò¾×õ ÀΧÁ;±øÄ¡ ¯Â¢÷ìÌõ ²Áõ ¬¸¢Â,¿£ÃÈ× «È¢Â¡ì ¸Ã¸òÐò,¾¡úº¨¼ô ¦À¡Ä¢ó¾ «Õó¾Åò §¾¡ü§¸.2. §À¡Õõ §º¡Úõ!À¡ÊÂÅ÷: ÓÃﺢä÷ ÓÊ¿¡¸Ã¡Â÷.À¡¼ôÀ𧼡ý: §ºÃÁ¡ý ¦ÀÕ狀¡üÚ ¯¾¢Âý §ºÃÄ¡¾ý.¾¢¨½: À¡¼¡ñ.ШÈ: ¦ºÅ¢ÂÈ¢×ê¯; Å¡úò¾¢ÂÖõ ¬õ.Áñ ¾¢½¢ó¾ ¿¢ÄÛõ,¿¢Äõ ²ó¾¢Â Å¢ÍõÒõ,Å¢ÍõÒ ¨¾ÅÕ ÅÇ¢ÔõÅÇ¢ò ¾¨Äþ ¾£Ôõ,¾£ Óý¢Â ¿£Õõ, ±ýÈ¡í̳õ¦ÀÕõ â¾òÐ þÂü¨¸ §À¡Äô§À¡üÈ¡÷ô ¦À¡Úò¾Öõ, ÝúÂÐ «¸ÄÓõÅÄ¢Ôõ, ¦¾ÈÖõ, «½¢Ôõ, ¯¨¼§Â¡ö!¿¢ý¸¼ü À¢Èó¾ »¡Â¢Ú ¦ÀÂ÷òÐõ ¿¢ý¦Åñ¾¨Äô ҽâì ̼¸¼ø ÌÇ¢ìÌõ¡½÷ ¨ÅôÀ¢ý, ¿ýÉ¡ðÎô ¦À¡Õ¿!Å¡É ÅÃõÀ¨É! ¿£§Â¡, ¦ÀÕÁ!Page 3 of 180puRanAnURu (in tamil script, TSCII format)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->