Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
44Activity

Table Of Contents

Pojam ličnosti u jelinsko-rimskom svetu
Ličnost i sloboda
ISTINA I ZAJEDNICA*
I. Uvod: problem istine u svetootačko doba
II Istina, biće i istorija: jelinska svetootačka sinteza
1. "Logosni" pristup
2. Evharistijski pristup
3. Svetotrojični pristup
4. "Apofatički" pristup
5. Hristološki pristup
6. "Ikonični" pristup
Š. Istina i Spasenje: Egzistencijalne posledice Istine kao Zajednice
2. Istina i ličnost
3. Istina i Spasitelj
IV. Istina i Crkva: eklisiološke konsekvence jelinske svetootačke sinteze
1. Telo Hristovo oblikovano u Duhu
2. Evharistija kao mesto istine
O LJUDSKOJ SPOSOBNOSTI I NESPOSOBNOSTI*
DOGMAT O BOGU TROJICI DANAS*
1. Potreba za jednom novom (fresh) studijom
2. Pitanje Božijeg Bića u odnosu na svet
3. Problem Božijeg Bića u Samome Sebi
4. Mesto Trojičnog Boga u Eklisiologiji
5. Zaključak
BITIJE BOGA I BITIJE ČOVEKA
1. Potreba za ozbiljnim bogoslovskim dijalogom
2. Jedno sporno pitanje: Trojično bogoslovlje i čovekova ličnost
3. "Personalizam–egzistencijalizam" i bogoslovski pojam ličnosti
4. Neoplatonizam i svetootačko bogoslovlje
5. Apofatizam i ontologija
6. Lično postojanje Božije i ljudska ličnost
7. Značaj hristologije i istorije
8. Eshatološki karakter spasenja
9. Epilog
HRISTOLOGIJA I POSTOJANJE
1. Uvodne napomene
2. Pojava dijalektike stvorenog-nestvorenog
3. Egzistencijalni smisao dijalektike stvorenog-nestvorenog
4. Prevazilaženje dijalektike stvorenog-nestvorenog: hristološko rešenje
Hristologija i postojanje : Odgovor I *
Odnos jelinstva i hrišćanstva po pitanju stvaranja
Pitanje smrti i opstanka sveta
Hristologija i postojanje : Odgovor II *
I. Pojam ništavila
II. Je li Bog nužno Tvorac?
III. Nerazumevanje po pitanju pojma "prirode"
IV. Tema besmrtnosti duše
V. Epilog rasprave
ČOVEK I NJEGOV IDENTITET*
ZAJEDNICA I DRUGAČIJOST*
I Uvod
II Zajednica i drugačijost u "palom" postojanju
IV Zajednica i drugačijost u eklisiološkom postojanju
1. Naša vera u Trojičnog Boga
2. Naša vera u Hrista
3. Naša vera u Svetog Duha
4. Naša vera u Crkvu
IV Zajednica i drugačijost u ličnostnom postojanju
V Zaključak
DOPRINOS KAPADOKIJE HRIŠ]ANSKOJ MISLI *
2. Teološki doprinos
3. Filosofski značaj
4. Antropološke posledice
DOPRINOS KAPADOKIJSKIH OTACA HRIŠ]ANSKOM POJMU LIČNOSTI
O BI]U LIČNOSTI — KA ONTOLOGIJI PERSONALNOSTI
I Pitanje personalnosti kao ontološko pitanje
II Pretpostavke za ontologiju personalnosti
III Zaključci za ontologiju personalnosti
BOLEST I LEČENJE U PRAVOSLAVNOJ TEOLOGIJI*
Uvod
I Pojam bolesti
II Terapeutske aksiome Svetog Maksima
LIČNOST I GENETSKI ZAHVATI
O POJMU AUTORITETA*
! individua-pojedinac
PRAVO I LIČNOST U PRAVOSLAVNOJ TEOLOGIJI*
2) Da li se pravoslavno bogoslovlje može predavati kao specijalizovan predmet?
EVHARISTIJA I CARSTVO BOŽIJE*
1. Biblijske Činjenice
2. BuduĆe Carstvo, uzrok i praobraz Evharistije
3. Liturgijska praksa
4. Sabranje " " ( na jedno mesto)
5. Prolaz vernih kroz iskustvo podviga i krŠtenja
6. Evharistija kao pokret i putovanje
7. Žrtva pashalnog jagnjeta
8. Vaskrsno torŽestvo
9. SeĆanje na buduĆnost
10. Konstituisanje "institucije Crkve"
11. Zajednica Svetoga Duha
12. PreobraŽaj sveta
HRISTOS, SVETI DUH I CRKVA*
II Problem siniteze između Hristologije i Pnevmatologije
Š Implikacija sinteze po pitanju eklisiologije
1. Značaj lokalne Crkve u eklisiološji
Zaključci
CRKVA I NJEN IDENTITET*
Pojam simvola
Simvolizam u hrišćanskoj veri
Simvolizam u pravoslavnom bogosluženju
Ikonijski simvolizam u bogosluženju
Jedan pogled na današnje stanje
EVHARISTIJSKA ZAJEDNICA I KATOLIČNOST CRKVE*
1. "Jedan" i "mnoštvo" u evharistijekom saznanju prvobitne Crkve
2. Sastav i struktura evharistijske opštine kao odraz katoliciteta (sabornosti)
3. Evharistijska opština i "saborna (katoličanska) Crkva u svetu"
INSTITUCIJA SABORA*
II Istorijski temelji institucije sabora
III Episkopalni karakter sabora
IV Eklisiološki značaj saborske institucije
V Kanonske posledice
1) u odnosu na jurisdikciju sabora
2) u odnosu na sastav sabora
3) u odnosu na sazivanje i predsedavanje saborom
RUKOPOLOŽENJE I ZAJEDNICA*
II Rukopolaganje u svetlu zajednice
III Zaključne misli
LOKALNA CRKVA U PERSPEKTIVI ZAJEDNICE
I Istorijska i eklisiološka pozadina
II Pitanja koja se danas tiču bogoslovlja pomesne Crkve
1. Crkvenost i pomesnost
2. Pomesnost i univerzalnost
TVAR KAO EVHARISTIJA
EVHARISTIJSKO VI\ENJE SVETA*
1. Evharistija kao Liturgija
2. Evharistija kao "prinošenje" (anafora) sveta
3. Evharistija i celosnost čoveka
4. Evharistija i etika
5. Evharistija — predokus eshatona
OČUVANJE BOŽJE TVOREVINE*
1. Kratak pogled u istoriju: prvi vekovi
2. Srednji vek
3. Moderna vremena
4. Pozitivni elementi iz Predanja
1. Shvatanje tvorevine u prvim vekovima
2. Tvar sa nekakvim "početkom"
3. Stvaranje "ni iz čega"
4. Zaključak
1. Šta je čovek?
2. Čovekov promašaj
3. Čovek, nada tvorevine
4. Sveštenstvo čoveka
NAUKA I EKOLOGIJA: TEOLOŠKI PRISTUP*
Dihotomija između religije i nauke
Okruženje — izazov za religiju i nauku
O kreativnoj saradnji nauke i religije
1. Putem etike
2. Putem motivacije
3. Pojmovni način
KNJIGA OTKROVENJA I PRIRODNO OKRUŽENJE
Istorija posmatrana eshatološki
Istorija gledano kosmološki
Istorija i kosmologija
Svet je liturgija
SVETI DUH — PREOBRAŽENJE I OSVE]ENJE*
Potreban nam je evharistijski etos
Svetost i crkvenost su nerazdvojne
Sveti Duh je sloboda
Uvek postoji opasnost
OBOŽENJE SVETIH KAO IKONA CARSTVA BOŽIJEG*
O pogrešno shvaćenoj svetosti
Svetost kao crkveno iskustvo
Svetost kao oslikavanje Carstva Božijeg
IKUMENSKI STARAC SILUAN ATONSKI*
1. Dogmat o Svetoj Trojici ili uopšte o Bogu
2. Hristologija
3. Učenje o Crkvi
SVEDOČENJE I SLUŽENJE PRAVOSLAVNE ŽENE U UJEDINJE- NOJ EVROPI
1. Ujedinjena Evropa kao duhovna stvarnost i mesto Pravoslavlja u njoj
2. Žena na prostoru Pravoslavlja: teološki i sociološki pristup
O. GEORGIJE FLOROVSKI: VASELJENSKI (i/ekumenski) UČI- TELJ*
PRAVOSLAVNA EKLISIOLOGIJA I EKUMENSKI POKRET
JEDAN JEDINSTVENI IZVOR*
TEOLOŠKI PROBLEM RECEPCIJE*
1. Uvod
II. Klasični pojam recepcije i njegov teološki značaj
II. Aktuelna ekumenska situacija
Neka temeljna pravoslavna eklisiološka načela u vezi sa dotičnom temom
2. Eklisijalni karakter Svetskog Saveta Crkava
a - Osnova Svetskog Saveta Crkava
b - Ispovijedanje Simvola vjere
v - Zajedničko hvatanje u koštac sa problemima savremenosti
3. Neki zaključci
EKUMENIZAM I POTREBA ZA VIZIJOM*
Međuzavisnost
Razlike
Anglikanska Crkva i centralni autoritet
Anglikanska Crkva i rukopolaganje žena
Potreba za vizijom jedinstva
VASELJENSKA PATRIJARŠIJA
DOPRINOS PRAVOSLAVNE CRKVE SVETU
Svetost
Doživljaj Carstva Božijeg
Pravoslavno Bogoslovlje
ZAPADNA EKLISIOLOGIJA*
Pitanja
Teologija i ikonomija u zapadnoj misli
Problem Filioljue
Egzistencijalne posledice učenja o Filioljue
Pitanja:
Eklisiologija
Pnevmatologija
SAVREMENA TEHNOLOGIJA UGROŽAVA SLOBODU LIČNOSTI
INTERVJU ZA "ISKON"
CRKVA U OSVIT TRE]EG HILJADUGODIŠTA*
Bogoslovlje je dogmatsko i liturgijsko
Jezik Crkve - jezik ljubavi i razumevanja
Crkva — prostor "podvižništva i osvećenja"
Hristos — nasušna potreba modernog čoveka
Vaseljenska Patrijaršija — služitelj jedinstva Pravoslavnih Crkava
EKLISIOLOŠKE PRETPOSTAVKE SVETE EVHARISTIJE
Apostolic Continuity and Succession
Dva pristupa apostolskom prejemstvu: "istorijski" i "eshatološki"
Konkretne posledice na život Crkve
Zaključci za ekumensku debatu
I. Zapadno predanje o Apostolskom prejemstvu u ranoj Crkvi
II Sirijsko-palestinsko predanje o Apostolskom prejemstvu
1. Sveti Ignjatije Antiohijski i izvori koji se odnose na njega
2. Pseudo-Klimentovi spisi
3. Egezip i prva Episkopska lista Apostolskog prejemstva
JELINSTVO I HRIŠ]ANSTVO — SUSRET DVAJU SVETOVA*
Jelinstvo u istorijskim osnovama Hrišćanstva
Prodor jelinstva u judejstvo Palestine i dijaspore
Judejski element u državama Nasledikâ Aleksandra Velikog
Prodiranje jelinskog obrazovanja u judejstvo
Uticaj jelinske filosofije na Judeje
Judejski otpor jelinskom prodiranju
Judejska apokaliptika i jelinska misao
Jevrejski karakter Apokaliptike
Jelinski uticaji na jevrejski karakter judejstva
Hrišćanstvo u jelinofonom judejstvu
Pitanje istoričnosti Isusa
Problem "jelinista" Novoga Zaveta
Prve hrišćanske *opštine (sastavljene) od Judeja i Jelina
Jelinski jezik i početna hristologija
Hrišćanstvo u idolopokloničkom jelinstvu
Prenošenje hrišćanstva u "paganski" svet
Mesto Pavla u problemu odnosa Jelinâ i Judejâ***
Jelini preuzimaju vođstvo Crkve
Putovanja Apostola Pavla
Pavlova i jelinska duhovna (kulturna) tradicija
Apostol Pavle i jelinske kategorije mišljenja
Jelinstvo u Jevanđelju po Jovanu
Jelinsko viđenje sveta i pojam Ovaploćenja
Jelinska kosmologija i rana hristologija
Povezivanje Hrista sa jelinskom idejom kosmosa
Od jelinske kosmologije do hrišćanske ktisiologije
Svete Tajne
Etički i društveni ideali
Organizacija Crkve
Jelinstvo na početku epohe Otaca
Uvodne napomene
Forme i tendencije jelinizacije hrišćapstva
Suštinska jelinizacija hrišćanstva: Jeresi
Umerena jelinizacija hrišćanstva
Prvi apologeti
Justin
Drugi apologeti 2. veka po Hr
Prva pojava jednog hristijanizovanog jelinstva
Apostolski Oci
Irinej
Zaključci: rađanje jednog novog sveta
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zizioulas Ioannis Dogmatics Sabrana Dela Working

Zizioulas Ioannis Dogmatics Sabrana Dela Working

Ratings: (0)|Views: 2,185 |Likes:
Published by bakisin
Zizioulas Ioannis Dogmatics Sabrana Dela Almost Complete Works
Zizioulas Ioannis Dogmatics Sabrana Dela Almost Complete Works

More info:

Published by: bakisin on Dec 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 13 to 181 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 194 to 252 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 265 to 504 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 517 to 522 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 535 to 601 are not shown in this preview.

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zepcak liked this
zepcak liked this
voanerges liked this
_нине_ liked this
zepcak liked this
stojanjanjic liked this
stojanjanjic liked this
Danilo Erakovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->