Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Etika a internetové médiá (Tomas Bella)

Etika a internetové médiá (Tomas Bella)

Ratings: (0)|Views: 4,533|Likes:
Published by kvasinka
Diplomová práca z roku 2001.
Viac info: http://perohryz.eu/media/etika.html

Internet prináša pre masmédiá množstvo nových možností na šírenie ich komunikátov, pre žurnalistov môže byť aj cenným zdrojom informácií. Zároveň však v prostredí internetových médií vystupujú výraznejšie do popredia niektoré tradičné etické problémy žurnalistiky a objavujú sa aj úplne nové etické otázky.
Diplomová práca z roku 2001.
Viac info: http://perohryz.eu/media/etika.html

Internet prináša pre masmédiá množstvo nových možností na šírenie ich komunikátov, pre žurnalistov môže byť aj cenným zdrojom informácií. Zároveň však v prostredí internetových médií vystupujú výraznejšie do popredia niektoré tradičné etické problémy žurnalistiky a objavujú sa aj úplne nové etické otázky.

More info:

Published by: kvasinka on Dec 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Katedra žurnalistiky
Tomáš Bella
Etika a internetové médiá
Diplomová práca
Vedúci diplomovej práce: doc. JUDr. Luboš Šef 
č
ák, PhD.
Bratislava 2001
Po
č
et strán textu: 132, Po
č
et príloh: 25, Po
č
et použitých prame
ň
ov: 74
Abstrakt:
Internet prináša pre masmédiá množstvo nových možností na šírenie ich komunikátov, pre žurnalistov môže by
ť
 aj cenným zdrojom informácií. Zárove
ň
však v prostredí internetových médií vystupujú výraznejšie do popredia niektorétradi
č
né etické problémy žurnalistiky a objavujú sa aj úplne nové etické otázky.
K
ľ
ú
č
ové slová:
etika, nové médiá, online žurnalistika, internet, hypertext, world wide web (www), etický kódex,konvergencia médií, zdroje informácií, globálna legislatíva, vydavatelia, ochrana súkromia, plagiátorstvo, personalizácia.
 
P
J
-
H
V
G
A
S
P
J
O
V
P
,
P
P
Č
V
Z
A
C
Č
W
1
 
Úvod
V úvode diplomovej práce sa zvykne konštatova
ť
, že pri výskume bol jedným z k
ľ
ú
č
ových problémovnedostatok vhodnej literatúry, že skúmaná oblas
ť
ešte nie je dostato
č
ne prebádaná. Fenomén internetu zrejmenemožno charakterizova
ť
výstižnejšie, ako konštatovaním, že pri príprave tejto práce bol problémom naopaknadbytok literatúry.Prvé internetové médiá vznikli len pred necelým desa
ť
ro
č
ím a o špecifickej etike týchto médií sa v USAza
č
alo hovori
ť
len pred nieko
ľ
kými rokmi. Na Slovensku doteraz diskusia na túto tému pod
ľ
a našich poznatkovnebola otvorená žiadnou vedeckou prácou, dokonca ani
č
lánkom v novinách. Chýbajú teda názory autorovz rozli
č
ných krajín
1
, chýba poh
ľ
ad z dlhšieho
č
asového odstupu, úplne absentuje názor širšej verejnosti mimookruhu zainteresovaných (zvä
č
ša predstavitelia akademickej obce a „zaslúžilí novinári“
č
inní v internetovýchmédiách) a takisto zatia
ľ
chýbajú h
ĺ
bkové výskumy stavu etiky v internetových médiách.Napriek tomu pri zhromaž
ď
ovaní materiálov ich rozsah ve
ľ
mi rýchlo presiahol možnosti skúmania v rámcitejto práce a v rámci jej stanoveného rozsahu. Diela amerických autorov venujúce sa problematikeinternetových médií nám boli totiž rovnako dostupné, ako pri tradi
č
nom skúmaní
2
texty slovenské. Ako príkladmožno uvies
ť
nieko
ľ
ko desiatok hodín zvukového záznamu z konferencie venovanej špeciálne problematikeetiky a hodnôt v nových médiách, ktorá sa konala v USA už v roku 1997. Ešte pred piatimi-desiatimi rokmi bybolo prakticky nemožné dosta
ť
sa k podrobnému záznamu celej vedeckej konferencie, ktorá sa konala naopa
č
nom konci sveta. Odstránenie technickej bariéry však nerieši problém, ako efektívne spracova
ť
takémnožstvo informácií, aké predstavuje zvukový záznam nieko
ľ
kod
ň
ovej diskusie.Internet je globálne médium a doterajšie skúsenosti ukazujú, že pod
ľ
a vývoja v bohatších krajinách možnorelatívne presne predpoveda
ť
vývoj internetového trhu kdeko
ľ
vek na svete. Západná Európa o nieko
ľ
ko rokovzaostáva za USA a o nieko
ľ
ko
ď
alších rokov „predbieha“ napríklad
Č
eskú republiku, za ktorou zasa Slovenskozaostáva približne o dva-tri roky.Táto skuto
č
nos
ť
definuje aj cie
ľ
našej práce: nemožno predbehnú
ť
rozvoj spolo
č
nosti a náhlym skokomvyrovna
ť
rozdiel v životnej úrovni, zato je však možné a dokonca ve
ľ
mi rozumné hovori
ť
o problémoch, ktoré saobjavujú zatia
ľ
len v náznakoch.V oblasti etiky vo vä
č
šine prípadov nemožno dáva
ť
presné návody, nemožno predklada
ť
kvantitatívneanalýzy a jednozna
č
né závery. Našim cie
ľ
om bolo skôr nazna
č
i
ť
východiská - špecifiká internetových médiíoproti tradi
č
ným mediálnym formám - a
ur 
č
i
ť
okruhy otázok
, ktoré sa v sú
č
asnosti rysujú ako potenciálneetické problémy internetových médií, prípadne už etickými problémami sú, no verejnos
ť
ani sami novinári ich takzatia
ľ
nevnímajú.Ma za
č
iatku práce uvádzame definície základných pojmov a stru
č
ne vysvet
ľ
ujeme podstatu internetus prihliadnutím na nové možnosti, ktoré ponúka médiám. V druhej kapitole popisujeme rozdiely medzi tradi
č
nýmpublikovaním (
č
i vysielaním rozhlasu alebo televízie) a šírením komunikátov prostredníctvom medzinárodnejpo
č
íta
č
ovej siete.Jadro práce tvorí tretia kapitola, v ktorej podrobne rozoberáme jednotlivé etické problémy, s ktorými samôže stretnú
ť
žurnalisti pracujúci v internetových médiách. Pri kategorizácii jednotlivých problémov smenepoužili štruktúru tradi
č
ného etického kódexu, ke
ď
že žiaden celkom nevyhovoval našim potrebám. V mnohýchprípadoch je totiž pri internetových médiách nutné zdôrazni
ť
viaceré aspekty problému, ktorému sa v tradi
č
nomkódexe venuje len pár slov, a naopak - pri niektorých bodoch nie je z h
ľ
adiska internetových médií dôvod nahlbšiu analýzu. Až na výnimky sme sa teda sústredili iba na tie problémy, v ktorých existujú možné odlišnostimedzi tradi
č
nými a novými médiami. V prílohe
č
. 1 však
č
itate
ľ
môže nájs
ť
preh
ľ
ad obsahu práce kopírujúcištruktúru etického kódexu Slovenského syndikátu novinárov.V štvrtej kapitole sa venujeme problémom, ktoré
č
akajú vo veku internetu novinárov z tradi
č
ných médií - jedným z nich je napríklad otázka správneho citovania internetových zdrojov.Je nutné upozorni
ť
ešte na niektoré špecifiká v odkazovaní na zdroje informácií, ktoré uvádzame v tejtopráci. Pri citovaní z internetu sa totiž niektoré inak povinné údaje nedajú zisti
ť
, resp. nemajú zmysel (miestovydania a strana v dokumente), iné sú nejednozna
č
né (napr. dátum - jeden dokument môže by
ť
viackrátupravovaný, dátum navyše vôbec nemusí by
ť
uvedený). Pri citovaní preto zvä
č
ša neuvádzame miesto vydaniaani stranu, ke
ď
že takáto identifikácia pri internetových zdrojoch zvä
č
ša neexistuje. Na druhej strane je všakunikátna internetová adresa (URL) jediným údajom, ktorý v absolútnej vä
č
šine prípadov každý dokumentidentifikuje jednozna
č
ne.
1
č
šina použitej literatúry vychádza z etických novinárskych štandardov bežných v USA,
č
o však pod
ľ
a nášhonázoru neznižuje ich relevantnos
ť
, naopak, v niektorých prípadoch nás upozor 
ň
uje na „vyššie eticképožiadavky“, na ktoré zvykneme na Slovensku
č
asto bez premýš
ľ
ania rezignova
ť
.
2
Rozumej skúmaní prame
ň
ov dostupných len v tradi
č
nej forme (na papieri).
2

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
martinuli liked this
ujo black liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->