Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kehujahan Hadits Ahad Dalam Masalah Aqidah

Kehujahan Hadits Ahad Dalam Masalah Aqidah

Ratings: (0)|Views: 58|Likes:
Published by abu nabila

More info:

Published by: abu nabila on Dec 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2010

pdf

text

original

 
Didownloaddari:http://www.vbaitullah.or.i
KEHUJAHAN HADITS AHAD DALAMMASALAH AKIDAH
YusufbinAbdullahbinYusufAlWabil,MA    15Mei2004   
1 Pendahuluan
Pembahasaniniadakaitannyadengantanda-tandaharikiamat.Halinikarenatanda- tandaitubanyakditerangkandalamhaditsaha
.Dansebagianulamadarikalan- ganulamatheologi
.Demikianpuladengansebagianulamaushu
,yangmen
Haditsdarisegidatangnyakepadakitaadadua.YaituMutawatirdanAhad. 
Mutawatir
adalahhaditsyangdiriwayatkanolehsegolonganulamabanyakyangtidakmungkinmereka berdustamulaidariawalsanadsampaiakhir
Ahad
yaituhaditsselainMutawatirLihatTaqribAnNawawy.TadribAlRawi2/176,QawaidAtTahditshalaman146karyaQasimidanTafsirMusthalahAlHaditshalaman18-21,Dr.MahmudTahhan. 
ContohnyaulamaMu'tazilahdanulamaMutaakhirin,sepertiMuhammadAbduh,MahmudSyaltutAhmadSyalabi,AbdulKarimUtsman,danlain-lain.LihatAlFarqBainalFiraqhalaman180editorMuhyidinAbdulHamid,FathulBari13/233,QadhiAlQudhah,AbdulJabbarAlHamdanihalaman88/90Dr.AbdulKarimUtsman,RisalahTauhidhalaman202,M.AbduheditorM.RasyiRidha. LihatsikapMu'tazilahterhadapSunnahNabihalaman92-93olehAbiLubabahHusein,Kitab Masihiyah,PerbandinganAgamahalaman44olehDr.AhmadSyalabi,lihatFatawa,Mahmud Syaltuthalaman62yangberkata:"Paraulamasepakatbahwahaditsahadtidakmemberikafaedahterhadapakidahdantidakbolehdijadikandasardalammasalahghaib".Danlihatkitabnya "IslamAkidahdanSyariat"halaman53.Lihat"AlMasihdalamAlQur'an,Taurat,danInjil"53karyaAbdulKarimKhatib. 
LihatSyarahAlKaukabAlMunirFiUshulFiqh2/352karyaM.binAhmadAlHanbalieditorDr
 
gatakanbahwahaditsahaditutidakdapatdijadikanpedomandalamakidahtetapharusberdasarkandalilyangqath'iyaituayatatauhaditsRasulullahShallallahu'AlaihiWaSallamPendapatiniditolak,karenahaditsyangperawinyaterpecayadansampaikepada kitadengansanadshahih,makawajibdiimanidandibenarkan,baikituberupahaditahadmaupunmutawatir.InilahmadzhabparaulamaSalafusShalihberdasarkanrman AllahSubhanahuwaTa'ala"Dantidakpatutbagilaki-lakiyangMukmindantidak(pula)bagiperempuanyangMukmin,apabilaAllahdanRasul-Nyatelahmenetapkansu- atuketetapan,akanadabagimerekapilihan(yanglain)tentangurusan mereka.
(QS.AlAhzab:36
Danrman-Nya"TaatilahAllahdanRasul-Nya.
(QS.AliImran:32
IbnuHajarberkata: "Sungguhsudahterkenalperbuatanshahabatdantabi'indengandasarha- ditsahaddantanpapenolakan.Makatelahsepakatmerekauntukmenerimhaditsahad.
IbnuAbil'Izziberkata: "Haditsahad,jikaparaummatmenerimasebagaidasaramaldanmembenarkannya,makadapatmemberikanilmuyakin(kepastian)menurutjumhur ulama.Danhaditsahadtermasukbagianhaditsmutawatir,sedangkanbagkalanganulamaSalaftidakadaperselisihandalammasalahini.
AdaorangbertanyakepadaImamSya'irahimahullah,diaberkata
MuhammadSuhailidanDr.NazihHamad. 
LihatFathulBari13/234
LihatSyarahAqidahAthThahawikaryaAlibinAlibinAbiIzzAlHanahalaman399-400teladieditolehparaulamadanhaditsnyatelahditakhrijolehSyaikhMuhammadNashiruddinAlAlbani cetakanMaktabIslami,cetakanIV,1391H
 
"RasulullahShallallahu'AlaihiWaSallamtelahmenetapkandemikian dandemikian."LaluorangitubertanyakepadaImamSya'irahimahullah"Bagaimanamenurutmu?"MakaImamSya'irahimahullahberkata:"MahaSuciAllah!Apakahkamumelihatsayadalambai'at,kamumelihatsaya diikat?Sayaberkatakepadamu,bahwaRasulullahShallallahu'AlaihiWSallamtelahmenetapkan,dankamubertanya,'bagaimanapendapatmu?'
KemudianImamSya'irahimahullahmenjawab:"Apabilasayameriway- atkanhaditsshahihdariRasulullahShallallahu'AlaihiWaSallam,lalusaya tidakmengambilnya,makasayaakanmemintakamuagarmenjadisaksibah- waakalsayatelahhilang.
ImamSya'irahimahullahtidakmembedakan antarahaditsahadataumutawatir,haditstentangakidahatauamaliyah. NamunyangdibicarakannyahanyaberkisartentangshahihatautidaknysuatuhaditsImamAhmadrahimahullahberkata"SemuayangdatangdariNabiShallallahu'AlaihiWaSallamdengansanabaik,makakitatetapkandanbilatidaktetap(tidaksah)dariRasulullah Shallallahu'AlaihiWaSallam,dankitatidakmenerimanyamakakitakembalikanurusanitukepadaAllahSubhanahuwaTa'ala."AllahSubhanahu waTa'alaberrman"ApayangdiberikanRasulkepadamumakaterimalahdiadanapa yangdilarangnyabagimumakatinggalkanlah,danbertakwalah kepadaAllah,sesungguhnyaAllahsangatkerashukuman-Nya.
(QS.AlHasyr:7
DengandemikianImamSya'irahimahullahtidakmensyaratkankecualikeshahihan hadits. 
IbnuTaimiyahberkata:"Hadits,apabilasudahshahihsemuaumatIslam sepakatwajibuntukmengikutinya.
LihatMukhtasharAshShawwa'iqAlMursalahalaAlJahmiyahwaAlMu'aththilah2/350,karya IbnulQayyimdiringkasolehMuhammadbinAlMasih,diedarkanolehLembagaKajianIlmiyadanFatwaRiyadhdanlihatArRisalahImamSya'ihalaman401,tahqiqAhmadSyakirterbitan AlMuhtarAlIslamiyyahcetakanII1399H,danlihatSyarahAthThahawihalaman399karyaIbnu AbilIzz
LihatMukhtasharAshShawwa'iq2/350. 
LihatIttihafAlJamaah1/4. 
LihatMajmu'FatawaIbnuTaimiyyah19/85. 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->