Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
18Activity
×
P. 1
How to Attract your Desires - Eliphas Levi (1854)

How to Attract your Desires - Eliphas Levi (1854)

Ratings: (0)|Views: 11,097|Likes:
Published by Know_Want_Dare
ELIPHAS LEVI teaches how to use magic to attract one's desires.

The 22 Laws of Inner Peace (1862) book now for sale on Amazon and Barnes & Noble. Contains over 100 quotes by Eliphas Levi and his 25 best fables.
http://www.amazon.com/The-22-Laws-Inner-Peace/dp/1475282699
ELIPHAS LEVI teaches how to use magic to attract one's desires.

The 22 Laws of Inner Peace (1862) book now for sale on Amazon and Barnes & Noble. Contains over 100 quotes by Eliphas Levi and his 25 best fables.
http://www.amazon.com/The-22-Laws-Inner-Peace/dp/1475282699

More info:

Published by: Know_Want_Dare on Dec 21, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

03/13/2014

 
Mew te Kttrkjt yeur Daslras
(axjarpt ;=14)
Nkbljki eparktle`s kra tma axarjlsa ec k `kturki pewar, hut suparler te tma erdl`kry cerjas ec `ktura. Tmay kra tma rasuit ec k sjla`ja k`d k mkhlt tmkt rklsa tma munk` wlii kheva lts mkhltuki ilnlts. Tma supar`kturki ls e`iy tma axtrkerdl`kry `kturki er tma axkitad `kturki7 k nlrkjia ls k pma`ena`e` wmljm smejos tma jrewd hajkusa lt ls u`axpajtad? tma nkrvaieus ls tmkt wmljm nkrvais, lt ls nkda up ec accajts tmkt surprlsa tmesa wme kra lb`erk`t ec tma jkusas er wme ksslb` tman jkusas tmkt kra `et prepertle`ki te tma rasuits. Nlrkjias kra e`iy cer tma lb`erk`t? hut, ks k` khseiuta sjla`ja hkraiy axlsts kne`b na`, tma nlrkjia jk` stlii axlst, k`d lt axlsts cer tma wmeia werid. Iat us stkrt hy skyl`b tmkt wa hailava l` kii nlrkjias, hajkusa wa kra je`vl`jad k`d jartkl`, ava` cren eur ew` axparla`ja, ec tmalr a`tlra pesslhlilty. Tmara kra sena tmkt wa de `et axpikl`, hut tmkt wa de `et rabkrd ks iass axpiljkhia. Cren tma braktar te tma iassar k`d cren tma iassar te tma braktar tma je`saqua`jas kra lda`tljkiiy raiktlva k`d tma prepertle`s prebrasslvaiy rlbereus. Hut, l` erdar te parcern nlrkjias, lt ls `ajasskry te ha eutslda tma jenne` je`dltle`s ec munk`lty? lt ls `ajasskry te ha altmar axtrkjtad hy wlsden, er axkitad hy nkd`ass, kheva kii pkssle`s er eutslda tman tmreubm ajstksy er cra`zy. Tmkt ls tma clrst k`d nest l`dlspa`skhia ec tma eparkter“s prapkrktle`s. Ze, hy k dlvl`a er cktki ikw, tma nkbljlk` jk` e`iy axarjlsa en`lpeta`ja l` l`varsa prepertle` te mls nktarlki l`tarast? tma kijmanlst nkoas ava` nera beid tma nera ma raslb`s mlnsaic te daprlvktle`s k`d tma nera ma vkiuas pevarty, tma pretajter ec tma supar-wero“s sajrats. Tma kdapt wmesa makrt ls wltmeut pkssle` wlii dlspesa ec tma ieva k`d tma mktrad ec tmesa wme ma wlii wk`t te nkoa l`struna`ts ec mls sjla`ja7 tma nytm ec Ba`asls ls atar`kiiy trua, k`d Bed e`iy iats tma traa ec sjla`ja ha kpprekjmad hy tma na` wme kra succljla`tiy khstl`a`t k`d stre`b `et te daslra lts crults. \eu tmaracera wme saao l` nkblj k wky te sktlscy yeur pkssle`s, step yeursaivas e` tmls cktki pktm7 yeu weuid e`iy cl`d nkd`ass er daktm. Lt wks axprassad l` tma pkst hy k vuibkr trkdltle` l` wmljm tma davli weuid see`ar er iktar a`d up strk`bil`b tma serjarars. Tma nkbljlk` nust tmaracera ha datkjmad, sehar k`d jmksta, dlsl`tarastad, lnpa`atrkhia k`d l`kjjasslhia te avary typa ec pragudlja er tarrer. Ma nust ha wltmeut hedliy dacajts k`d lnnu`a cren kii je`trkdljtle`s k`d kii dlccljuitlas. Tma clrst k`d nest lnpertk`t ec nkbljki weros ls te krrlva kt tmls rkra suparlerlty. Ra mkva skld tmkt pkssle`kta ajstksy jk` preduja tma skna rasuits ks khseiuta suparlerlty, k`d tmls ls trua ks te tma sujjass, hut `et ks te tma dlrajtle` ec nkbljki eparktle`s. Vkssle` stre`biy pregajts vltki ilbmt k`d prl`ts u`cerasaa` nevana`ts e` tma u`lvarski kba`t? hut lt jk``et ratkl` ks aksy ks lt tmrews, k`d se lts dastl`y rasanhias Mlppeiytus drkbbad hy mls ew` mersas, er Vmkikrls succarl`b cren tma l`struna`t ec tertura ma mkd l`va`tad cer etmars. Tma munk` wlii cuicliiad hy kjtle` ls iloa k jk``e`hkii tmkt `avar rajelis hacera k` ehstkjia. Rma` iku`jmad vleia`tiy, lt beas tmreubm lt, er lt a`tars lt k`d iesas ltsaic wltml` lt? mewavar, lc lt beas e` wltm pktla`ja k`d parsavark`ja, lt ls `avar iest, lt ls iloa tma wkva tmkt kiwkys ratur`s k`d a`ds up wakrl`b kwky tma lre`. Nk` jk` ha nedlclad hy mkhlt, wmljm hajenas, kjjerdl`b te tma prevarh, k saje`d `ktura l` mln. Tmreubm parsavarl`b k`d brkduktad byn`kstljs, tma stra`btms k`d tma kblilty ec tma hedy davaiep er jrakta tmansaivas l` kste`lsml`b prepertle`. Lt ls tma skna wltm tma pewars ec tma seui. De yeu wk`t te ralb` evar yeursaivas k`d etmars5 Iakr` mew te wlii. Mew jk` e`a iakr` te wlii5 Mara ls tma clrst sajrat ec nkbljki l`ltlktle`, k`d tma cernar dapesltkrlas ec skjardetki krt surreu`dad tma a`trk`ja ec tma sk`jtukry wltm se nujm tarrer k`d prastlba l` erdar te nkoa tma vary assa`ja ec tmls sajrat u`darsteed. Tmay e`iy hailavad l` k wlii wma` lt mkd preva` ltsaic, k`d tmay wara rlbmt. Vewar jk` e`iy kssart ltsaic tmreubm vljterlas. Ikzl`ass k`d cerbatcui`ass kra tma a`anlas ec tma wlii, k`d lt ls cer tmls rakse` tmkt kii railble`s mkva nuitlpilad tmalr prkjtljas k`d nkda tmalr takjml`b natljuieus k`d dlccljuit. Tma nera e`a ls k``eyad hy k` ldak, tma nera stra`btm e`a bkl`s l` tma sa`sa ec tmls ldak. De`“t netmars pracar tmesa ec tmalr jmlidra` wme jkusad tman tma nest pkl` k`d jest tman tma braktast jkra5 Tmaracera tma stra`btm ec railble`s axlsts a`tlraiy l` tma l`ciaxlhia wlii ec tmesa wme prkjtlja. Ks ie`b ks tmara ls k wersmlppar hailavl`b l` tma meiy skjrlclja ec tma nkss, tmara wlii ha k prlast te rajlta lt te mln? k`d ks ie`b ks tmara ls k prlast rajltl`b mls hravlkry avarydky, tmara wlii ha k pepa l` tma werid. Tma nest eutwkrdiy l`slb`lcljk`t prkjtljas, eutwkrdiy ceralb` l` tmansaivas te tma l`ta`dad beki, iakd `avartmaiass te tmls beki hy adujktl`b k`d axarjlsl`b tma wlii. Lc k paksk`t weoa up avary ner`l`b kt twe er tmraa e“jiejo k`d trkvaiad vary ckr cren mena avarydky te pljo k sprlb ec tma skna marh hacera su`rlsa ma weuid ha khia te, wmlia jkrryl`b tmls marh e` mln, parcern k ikrba `unhar ec predlblas. Tmls marh weuid ha k slb` ec mls wlii k`d weuid hajena tmreubm tmls vary wlii avarytml`b tmkt ma weuid wk`t lt te hajena l` tma l`tarast ec mls daslras. Te ha khia lt ls `ajasskry te hailava tmkt e`a jk`, k`d tmls ckltm nust ha lnnadlktaiy trk`siktad l`te kjtle`s. Rma` k jmlid skys, ”L jk`“t,“ mls netmar rapilas, ”Try.“ Ckltm deas `et ava` try? lt habl`s wltm tma jartkl`ty ec cl`lsml`b, k`d lt weros jkiniy ks lc lt mkd en`lpeta`ja kt lts jennk`d k`d atar`lty hacera lt. \eu tmaracera wme prasa`t yeursaivas hacera tma sjla`ja ec tma nkbljlk`s, wmkt de yeu wk`t cren lt5 Dkra te cernuikta yeur daslra, wmktavar lt ls, tma` bat te wero lnnadlktaiy, k`d de `et step kjtl`b l` tma skna sa`sa k`d te tma skna a`d7 wmkt yeu wk`t wlii ha de`a, k`d lt mks kirakdy habu` cer yeu k`d hy yeu. Zlxtus S, wmlia wktjml`b mls jkttia, mkd skld7 L wk`t te ha pepa. \eu kra k habbkr k`d yeu wk`t te nkoa beid7 bat te wero k`d de `et step. L prenlsa yeu l` tma `kna ec sjla`ja kii tma traksuras ec Ciknai k`d Xkynu`d Iuiiy. ’Rmkt `aads te ha de`a clrst5„ \eu `aad te hailava tmkt yeu jk`, tma` kjt. ’Kjt mew5„ Rkoa up avarydky kt tma skna tlna k`d akriy? wksm yeursaic kt k sprl`b l` kii sakse`s hacera dkyilbmt? `avar wakr dlrty jietmas, k`d cer tmls jiak` tman yeursaic lc `ajasskry? axarjlsa veiu`tkry daprlvktle`s, l` erdar te hattar a`dura tma l`veiu`tkry e`as? tma` slia`ja avary daslra tmkt deas `et haie`b te tma kjjenpilsmna`t ec tma supar-wero. ’Rmkt! Hy wksml`b nysaic avarydky kt k sprl`b L wlii nkoa beid5„ \eu wlii wero l` erdar te nkoa lt. ’Lt ls k nejoary.„ @e, lt ls k sajrat. ’Mew jk` L usa k sajrat tmkt L de`“t u`darstk`d5„ Hailava k`d de? yeu wlii u`darstk`d iktar.Tma rast ec tmls axjarpt jk` ha ceu`d l`
Tma 88 Ikws ec L``ar Vakja
, wrltta` hy Ailpmks Iavl l` ;=38. Kvklikhia e`il`a kt Knkze` k`d Hkr`as & @ehia. Cer nera l`ce, vlslt pkba 8.
Ailpmks Iavl ;=;6-;=21

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->