Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
167Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Adriana Baban - Consiliere Educational A

Adriana Baban - Consiliere Educational A

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 4,727 |Likes:
Published by deaconuana

More info:

Published by: deaconuana on Dec 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

 
CONSILIERE EDUCAŢIONALAGhid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliereCapitolul 1
Rolul consilierii educaţionale în procesul formativ (Adriana Baban)1.1. învăţământ tradiţional vs. învăţământ modern 0 1.2. Nevoia de consiliere educaţională
Capitolul 2
Consiliere psihologişi consiliere educaţională (Adriana Baban) n 2.1.Delimitări conceptuale 2.2. Caracteristicile consilierii 2.3. Obiectivele consilierii
Capitolul 3
Principii şi metode de consiliere (Domnica Petrovai, Adriana Baban,) Q 3.1.Pregătirea consilierului 3.2. Atitudinile consilierului 3.3. Abilităţile consilierului 3.4.Proiectarea activităţilor de consiliere 3.5. Metode de lucru în consiliere
Capitolul 4
Elemente de psihologia dezyoIţăriţ.,(Oana Benga)
 
4.1. Conceptul de dezvoltare4.2. Deficit vs. diferenţă în dezvoltare 4.3. Etapele de dezvoltare
Capitolului 5
Personalitatea copilului şi adolescentului (Adriana Baban, Viorel Mih) 5.1.Dinamica dezvoltării personalităţii * 5.2. Nivelele de abordare a personalităţii
 
5.3. Nivelulcognitiv 5.4. Nivelul emoţional
 
5.5. Nivelul comportamental
 
5.6. Interacţiunea nivelelor 
Capitolul 6
Autocunoaştere şi dezvoltare personală (Adriana Baban, Domnica Petrovai)6.1. Principiile psihologiei centrate pe persoană 6.2. Cunoaşterea de sine şi imaginea desine 6.3.Metode de autocunoaştere 6.4 Autocunoaştere şi intercunoaştere6.5. Stima de sine 6.6. Abuzul emoţional şi fizic: obstacol major în formarea stimei de sine
Capitolu 7
Comunicare şi conflict (Adriana Baban, Domnica Petrovai)7.1.Rolul comunicării 7.2.Modalităţi de ameliorare a comunicării7.3. Conflictul şi managementul conflictului 7.4. Deficitul de comunicare şi riscul pentrusuicid la copii şi adolescenţi
Capitolul 8
Rezolvarea de probleme 8.1. Conceptul de problemă 8.2. Procesul rezolutiv
Capitolul 9
Stilul de viaţă (Domnica Petrovai, Adriana Baban) 9.1. Stil de viaţă sanogen şistil de viaţă patogen 9.2. Rolul programelor de prevenţie a îmbolnăvirilor şi a educaţiei pentru sănătate. 9.3. Fumatul şi dependenţa de nicotină 9.4.Alcoolul şi dependenţa de alcool9.5. Drogurile şi dependenţa de droguri
Capitolul 10
Psihosexualitatea (Adriana Baban, Domnica Petrovai)10.1. Sexualitatea -dimensiune complexă a fiinţei umane 10.2. Scopul educaţiei sexuale 10.3. Tematica orelor deeducaţie sexuala 10.4. Prevenţia abuzului sexual 10.5. Obstacole în realizarea educaţieisexuale
Capitolul 11
Strategii de învăţare (Gabriela Lemeni) 11.1. Ce sunt strategiile de învăţare?11.2. Modalităţi de selectare a strategiilor de învăţare 11.3. Deprinderi eficiente de studiu11.4. Ce ne motivează pentru studiu?
Capitolul 12
Stresul şi controlul stresului (Adriana Baban). 12.1. Ce este stresul ?12.2. Componentele stresului. 12.3. Modalităţi de management al stresului
Capitolul 13
Creativitatea şi stimularea comportamentului creativ 13.4. Noţiuni introductiveMituri despre creativitate I3.3. Abordarea creativităţii 13.4. Şcoala şi creativitatea. 13.5.Metode de stimulare a creativităţii
Capitolul 14
Managementul clasei (Domnica Petrovai, Gabriela Lemeni)14.1. Strategiile preventive. 14.2. Strategii de modificare comportamentală
Capitolul 15
Orientarea pentru carieră. 15.1. Specificul activităţilor de orientare. 15.2.Construcţia identităţii vocaţionale. 15.3. Investigarea caracteristicilor personale relevante pentru cariera 15.4. Comportamentul explorator 15.5. Decizia de carieră
Capitolul 16
Model de programă pentru orele de consiliere şi orientare sau dirigenţie16.1.Obiective cadru, de referinţă şi operaţionale pentru clasele I-II;conţinuturi şi sugestiimetodologice 16.2. Obiective cadru, de referinţă şi operaţionale pentru clasele III-VI;conţinuturi şi sugestii metodologice 16.3.Obiective cadru, de referinţă şi operaţionale pentru
 
clasele VII-IX;conţinuturi şi sugestii metodologice 16.4.Obiective cadru, de referinţă şioperaţionale pentru clasele X-XII; conţinuturi şi sugestii metodologice
 
Anexe: fişe de lucru pentru elevi
Cuvânt înainte
Copil înseamnă orice persoană din lume în vârstă de până la 18 ani. Toţi copiii auaceleaşi drepturi. Nici un copil nu trebuie să fie victima vreunei discriminări. La bazaConvenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului se află interesul major alcopilului.Drepturile fundamentale ale copilului:• Orice copil are dreptul la dezvoltare fizică şi psihică armonioasă (articolul 6)• Orice copil are dreptul de a-şi exprima opiniile în toate chestiunile care îl privesc (articolul12-15)•Orice copil are dreptul de a fi protejat împotriva violenţei fizice şi psihice şi împotrivaoricărei forme de maltratare (articolul 19)•Orice copil are dreptul la educaţie; educaţia trebuie să pregătească copilul pentru viaţă, să îidezvolte respectul pentru drepturile omului, să îl formeze în spiritul înţelegerii şi toleranţei(articolul 28-29)•Orice copil are dreptul la protecţie împotriva folosirii drogurilor (articolul 33)•Orice copil are dreptul la protecţia împotriva exploatării sexuale, a abuzului sexual,împotriva prostituţiei şi a pornografiei (articolul 34)•Nici un copil nu trebuie supus unor tratamente crude sau degradante (articolul 37)•Orice copil care a fost supus abuzului fizic şi psihic are dreptul la refacere fizică şi psihică şila reintegrare socială (articolul 39)
Capitolul 1ROLUL CONSILIERII EDUCAŢIONALE ÎN PROCESUL FORMATIV1.1 învăţământ tradiţional vs. învăţământ modern
Reforma învăţământului în România subliniază importanţa comutării accentului de pelatura informatia procesului educativ spre cea formativă, atât de deficitară până nudemult.Invăţământul de tip tradiţional se focalizează pe aspectele cognitive ale elevului,urmărind preponderent pregătirea lui secvenţiape discipline şcolare. Se ignoră astfelarmonizarea laturii cognitive a persoanei cu cea afectivă, atitudinală şi comportamentală. într-un astfel de cadru educaţional elevul este tratat ca un "recipient" pentru informaţii şi mai puţinca o persoană reală, cu individualitate şi reacţii emoţionale determinate de tribulaţiile unei personalităţi în formare. Şcoala riscă să devină astfel un mediu artificial, rupt de exigenţele şi presiunile vieţii reale.Învaţamantul românesc trebuie să aibă ca scop nu doar absolvenţi bine informaţi, ciformarea de persoane cu resurse adaptative la solicitările sociale şi psihologice ale vieţii, cuun sistem axiologic ferm conturat. în fapt, scopul ultim al educaţiei este pregătirea pentruviaţă a elevului. Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundăeficient nevoilor psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru diminuarea şi prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentruformarea unor cetăţeni responsabili ai societăţii civile, este vitală. Sistemul de învăţământromânesc nu este încă în totalitate pregătit să răspundă noilor exigenţe impuse de tipul desocietate democratică spre care România tinde, şi nici schimbărilor de esenţă pe care le aducenoul secol pe întregul mapamond. Conservatorismul, depersonalizarea, intelectualismul şiantihedonismul, autoritarismul şi obedienţa, elitismul şi inegalitatea de şanse, segregareaşcolii de persoa, familie, comunitate şi societate sunt doar teva dintre tareleînvăţământului românesc care mai persistă din nefericire şi astăzi.
1.2. Nevoia de consiliere educaţională
 
Creşterea numărului de eşecuri şi abandonuri şcolare, de comportamente delicventesau nesănătoase, de tulburări emoţionale în rândul elevilor, reprezintă indicatori ai faptului căşcoala trebuie să facă mult mai mult în această direcţie. Pentru a răspunde acestor nevoi reale,Ministerul Educaţiei şi Cercetării propune prin noul Curriculum Naţional introducereadisciplinei opţionale, Consilierea şi Orientarea, pentru toate cele trei nivele de şcolarizare: primar, gimnazial şi liceal. Noua disciplină vine în întâmpinarea nevoilor fundamentale aleoricărui copil şi adolescent: cunoaşterea de sine şi respectul de sine, de a comunica şi a serelaţiona armonios cu ceilalţi, de a poseda tehnici de învăţare eficientă şi creativă, de luare dedecizii şi rezolvare de probleme, de a rezista presiunilor negative ale grupului. Formarea unuistil de viaţă sănătos, integrarea sexualităţii în maturarea emoţională, controlul stresului,dobândirea de repere în orientarea şcolară şi profesională sunt condiţii esenţiale pentrudezvoltarea armonioasă a personalităţii elevului.Profesorul trebuie să vadă în elev şi altceva decât recipientul informaţiilor pe care letransmite. Disciplina de Consiliere şi Orientare oferă cadrul formal în care profesorul poate sălucreze nu doar cu dimensiunea raţional-intelectia elevului dar şi cu cea afectivă,motivaţională, atitudinală şi socială. Prin aceasta nu dorim să subliniem că formarea şidezvoltarea complexă a elevului trebuie să se realizeze doar în cadrul orelor de Consiliere şiOrientare; după cum este departe de noi intenţia de a diminua rolul formativ complex alcelorlalte discipline şcolare. Totuşi, Consilierea şi Orientarea este disciplina de învăţământcare îşi propune explicit acest scop. Disciplina Consiliere şi Orientare reprezintă una dinmodalităţile esenţiale prin care şcoala trebuie să îşi urmeze scopul primordial: de procesformativ centrat pe elev, capabilă să valorizeze tipuri diverse de elevi şi abilităţi, să răspundănevoilor comunităţii şi să infuzeze societatea cu persoane competente pentru viaţa privată, profesionaşi publică. Relevanţa problematicii abordate prin disciplina Consiliere şiOrientare explică numărul foarte mare de elevi, profesori şi părinţi care optează pentru ea.Activităţile implicate de Consiliere şi Orientare au loc în condiţiile unui relativ vidinformaţional şi formativ. Disciplina implică o formare specifică a profesorilor în scopulabordării corecte şi flexibile a tematicilor. Pregătirea universitară a viitorilor profesori pentrucariera didactică nu oferă cursuri care să furnizeze suport informaţional şi formativ relevant pentru Consiliere şi Orientare.Lucrarea de faţă este un ghid teoretic şi practic destinat profesorilor care doresc să îşiasume rolul de formator şi facilitator al dezvoltării armonioase a copilului şi adolescentului, astării lui de bine şi a unei calităţi de viaţă superioară, în toate dimensiunile sale: emoţională,mentală, spirituală, profesională, socială şi fizică. Avem convingerea că beneficiarii acesteicărţi nu vor fi doar profesorii, în aspiraţia lor firească de dezvoltare profesională, dar şi actorii principali ai activităţii lor: elevii, cât şi partenerii lor în procesul formativ: părinţii. Nu credemcă suntem lipsiţi de realism şi modestie dacă afirmăm că pe termen mediu şi lung beneficiariidemersului implicat de activitatea de consiliere educaţională sunt comunitatea şi societateacare au nevoie de persoane echilibrate şi fericite, creative şi responsabile, competente şiadaptabile, optimiste şi eficiente.
Capitolul 2CONSILIERE PSIHOLOGICA ŞI CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ2.1. Delimitări conceptuale
Consilierea este un proces complex ce cuprinde o arie foarte largă de intervenţii careimpun o pregătire profesională de specialitate. Mai specific, termenul de consilierea descrierelaţia interumană de ajutor dintre o persoană specializată, consilierul, şi o altă persoană caresolicită asistenţă de specialitate, clientul (Egan, 1990). Relaţia dintre consilier şi persoanaconsiliată este una de alianţă, de participare şi colaborare reciprocă (Ivey, 1994).
 
Există maimulte tipuri de consiliere, deşi formele prezentate în tabelul 2.1. nu se exclud una pe alta. De

Activity (167)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
xuedezu liked this
Emilia Morosan liked this
wildcatruxy liked this
Oany Oany liked this
Madalina Donose liked this
Madalina Donose liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->