Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
032005

032005

Ratings:
(0)
|Views: 307|Likes:
Published by bvinci

More info:

Published by: bvinci on Apr 04, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2012

pdf

text

original

 
 
 
 
 
1
nr. 3/2005
IOAN ROBU, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureºti:IOAN ROBU, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureºti:IOAN ROBU, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureºti:IOAN ROBU, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureºti:IOAN ROBU, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureºti:
Porunca a patra, aºa cum citim în Catehismul Bisericii Catolice, „deschide cea de-a doua tablã a Legii. Ea indicãordinea iubirii. Dumnezeu a voit ca, dupã El, sã ne cinstim pãrinþii, cãrora le datorãm viaþa ºi care ne-au transmiscunoaºterea lui Dumnezeu. Suntem obligaþi sã-i cinstim ºi sã-i respectãm pe toþi aceia pe care Dumnezeu i-a învestit cu autoritatea sa, spre binele nostru. Aceastã poruncã este exprimatã în forma pozitivã a unor îndatoriri de împlinit. Ea vesteºte poruncile urmãtoare, care se referã la un respect deosebit faþã de viaþã, de cãsnicie, de bunurilepãmânteºti, de cuvânt. Ea constituie unul dintre fundamentele doctrinei sociale a Bisericii.Porunca a patra se adreseazã în mod expres copiilor în relaþiile cu tatãl ºi cu mama lor, pentru cã aceastã relaþieeste universalã. Ea se referã, de asemenea, la relaþiile de rudenie cu membrii grupului familial. Ea cere sã seacorde cinstire, afecþiune ºi recunoºtinþã bunicilor ºi strãbunilor. În sfârºit, se extinde la îndatoririle elevilor faþã deprofesor, ale angajaþilor faþã de patroni, ale subordonaþilor faþã de ºefii lor, ale cetãþenilor faþã de patria lor, faþã decei care o administreazã sau o guverneazã.Aceastã poruncã implicã ºi subînþelege îndatoririle pãrinþilor, tutorilor, profesorilor, ºefilor, magistraþilor,guvernanþilor, ale tuturor celor care exercitã o autoritate asupra altora sau asupra unei comunitãþi de persoane.Acelaºi catehism vorbeºte despre: familie în planul lui Dumnezeu, familie ºi societate, îndatoririle membrilorfamiliei, relaþia dintre familie ºi Împãrãþia lui Dumnezeu, autoritãþi în societatea civilã. Vedem, în expunerea catehismuluidespre porunca a patra din Decalog, cât de larg este câmpul acestei porunci: familia creºtinã, familia societãþiicivile, familia Împãrãþiei lui Dumnezeu. Vã îndemn sã citiþi din catehism cele privitoare la porunca a patra. Sper cã înfiecare familie catolicã sau familie mixtã existã un catehism de-al nostru.La 2 februarie 1994, Sfântul Pãrinte Papa Ioan Paul al II-lea a emis un document,
Scrisoare cãtre familii 
, din caredoresc sã citez în continuare:„Porunca a patra a Decalogului priveºte familia, unitatea sa interioarã; am putea spune, solidaritatea sa. În felul în care este formulatã, porunca nu vorbeºte în mod explicit de familie. ªi totuºi, chiar despre familie estevorba. Pentru a exprima legãtura între generaþii, legislatorul divin nu a gãsit cuvânt mai potrivit decât acesta: „Cinsteºte...” (
Ex 
20,12). Este un alt mod de a exprima ce este familia. O astfel de formulare nu prezintã familia în mod „artificial”,ci pune în luminã subiectivitatea ei ºi drepturile care rezultã din aceasta. Familia este o comunitate de relaþiiinterpersonale deosebit de profunde: între soþi, între pãrinþi ºi fii, între generaþii. Este o (com)unitate care trebuie sã fieasiguratã în mod deosebit. ªi Dumnezeu nu gãseºte garanþie mai bunã decât aceasta: „Cinsteºte”.„Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta, ca sã-þi fie bine ºi sã trãieºti ani mulþi pe pãmântul pe care Domnul Dumnezeultãu þi-l va da þie” (
Ex 
20,12). Aceastã poruncã urmeazã celor trei porunci fundamentale care privesc raportul omului ºi alpoporului lui Israel cu Dumnezeu: „
Shema, Izrael ...
Ascultã, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn” (
Dt 
6,4). „Sã nu ai alþi dumnezei în afarã de Mine” (
Ex 
20,3). Iatã prima ºi cea mai mare poruncã, porunca iubirii de Dumnezeu„mai mult decât orice lucru”: el trebuie iubit „din toatã inima, din tot sufletul ºi din toate puterile” (Dt 6,5; cf. Mt 22,37). Estesemnificativ cã porunca a patra se înscrie tocmai în acest context: „Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta”, pentru cã eisunt pentru tine, într-un anumit sens, imaginea Domnului, cei care þi-au dat viaþa, care te-au introdus în existenþaumanã: într-un neam, într-o naþiune, într-o culturã. Dupã Dumnezeu, ei sunt primii tãi binefãcãtori. Dacã Dumnezeusingur este bun, adicã este binele însuºi, pãrinþii participã într-un mod singular la aceastã bunãtate supremã. Deci:cinsteºte-þi pãrinþii! Aceastã cinste este asemãnãtoare cultului datorat lui Dumnezeu.Porunca a patra este în strânsã legãturã cu porunca iubirii. Între „cinsteºte” ºi „iubeºte” legãtura este profundã.Cinstea, în ceea ce reprezintã, este legatã de virtutea dreptãþii, însã aceasta, la rândul ei, nu poate sã fie înþeleasã pedeplin fãrã raportarea la iubire: de Dumnezeu ºi de aproapele. ªi cine e mai apropiat decât rudele, pãrinþii ºi copiii?Acest raport interpersonal indicat de porunca a patra comportã, oare, un sens unilateral? Înseamnã aceastasã-i cinsteºti doar pe pãrinþi? În sens literal, da. Indirect putem vorbi ºi de „cinstea” datoratã fiilor. „Cinsteºte” înseamnã:recunoaºte! Adicã sã recunoºti valoarea persoanei, mai întâi a tatãlui ºi a mamei, ºi apoi a celorlalþi. Cinstea este oatitudine în mod esenþial dezinteresatã. S-ar putea spune cã este „un dar sincer al unei persoane cãtre o altãpersoanã”, ºi în acest sens cinstea coincide cu iubirea. Dacã porunca a patra pretinde cinstirea tatãlui ºi a mamei,pretinde aceasta þinând seama de binele întregii familii. Tocmai de aceea, porunca implicã exigenþe care-i privescpe pãrinþi. Pãrinþi (pare sã le aminteascã porunca divinã), acþionaþi astfel încât comportamentul vostru sã meritecinstea (ºi iubirea) fiilor voºtri! Nu lãsaþi sã se piardã în van porunca divinã a cinstei ce vã este datoratã! În definitiv,este vorba de o cinste reciprocã. Porunca „cinsteºte-l pe tatãl tãu ºi pe mama ta” spune în mod indirect pãrinþilor:cinstiþi-i pe fiii ºi pe fiicele voastre. Ei meritã aceasta pentru cã existã, pentru cã sunt ceea ce sunt: acest lucru evalabil din primul moment al zãmislirii. Astfel, aceastã poruncã, ce exprimã legãtura intimã a familiei, pune înluminã fundamentul unitãþii sale interioare”.
Porunca a IVPorunca a IVPorunca a IVPorunca a IVPorunca a IV-a din Decalog ºi Familia-a din Decalog ºi Familia-a din Decalog ºi Familia-a din Decalog ºi Familia-a din Decalog ºi Familia

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->