Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
221Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mc 001 1,2,3 Metodologie Calcul Performanta Energetica

Mc 001 1,2,3 Metodologie Calcul Performanta Energetica

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 15,259|Likes:
Published by DianaRitan

More info:

Published by: DianaRitan on Dec 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
*)
Anexele nr. 1-3 se public
ă
în Monitorul Oficial al României Partea I bis
ş
i în Buletinul Construc
ţ
iiloreditat de c
ă
tre Institutul Na
ţ
ional de Cercetare-Dezvoltare în Construc
ţ
ii
ş
i Economia Construc
ţ
iilor-INCERC Bucure
ş
ti
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC
Ţ
IILOR
Ş
I TURISMULUIO R D I N U LNr._________________ din______________________pentru aprobarea reglement
ă
rii tehnice"Metodologie de calcul al performan
ţ
ei energetice a cl
ă
dirilor",
În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc
ţ
ii, cumodific
ă
rile ulterioare,având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 16/20.12.2006 al Comitetului Tehnic deCoordonare General
ă
, avizul nr. 20463/12.12.2006 al Asocia
ţ
iei de Standardizare din România,precum
ş
i avizele nr. 8837/08.12.2006
ş
i nr. 9318/21.12.2006 ale Inspectoratului de Stat în Construc
ţ
ii, în temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 372/2005 privind performan
ţ
a energetic
ă
a cl
ă
dirilor,precum
ş
i al art. 2 pct. 45
ş
i art. 5 alin. (4) din Hot
ă
rârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea
ş
i func
ţ
ionarea Ministerului Transporturilor, Construc
ţ
iilor
ş
i Turismului, cu modific
ă
rile
ş
icomplet
ă
rile ulterioare,ministrul transporturilor, construc
ţ
iilor
ş
i turismului emite urm
ă
torul
O R D I NArt.1.
(1)
Se aprob
ă
reglementarea tehnic
ă
 
"Metodologie de calcul al performan
 ţ 
eienergetice a cl 
ă
 dirilor",
elaborat
ă
de Universitatea Tehnic
ă
de Construc
ţ
ii Bucure
ş
ti, în parteneriat cuUniversitatea de Arhitectur
ă
 
ş
i Urbanism „Ion Mincu” Bucure
ş
ti – UAUIM, Universitatea Tehnic
ă
 Cluj Napoca, Universitatea Tehnic
ă
Gh. Asachi Ia
ş
i, Universitatea Politehnic
ă
Timi
ş
oara,Universitatea „Transilvania” Bra
ş
ov
ş
i Institutul Na
ţ
ional de Cercetare-Dezvoltare în Construc
ţ
ii
ş
iEconomia Construc
ţ
iilor-INCERC Bucure
ş
ti, denumit
ă
în continuare metodologie.
(2)
Metodologia este structurat
ă
pe trei p
ă
r
ţ
i, astfel:
a)
Partea I – „Anvelopa cl
ă
dirii”, indicativ Mc 001/1 – 2006, prev
ă
zut
ă
în anexa nr. 1 laprezentul ordin;
b)
Partea a II – a – „Performan
ţ
a energetic
ă
a instala
ţ
iilor aferente cl
ă
dirii”, indicativMc 001/2 – 2006, prev
ă
zut
ă
în anexa nr. 2 la prezentul ordin;
c)
Partea a III –a „Auditul
ş
i certificatul de performan
ţă
a cl
ă
dirii”, indicativMc 001/3 – 2006, prev
ă
zut
ă
în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
Art.2.
— Institutul Na
ţ
ional de Cercetare-Dezvoltare în Construc
ţ
ii
ş
i EconomiaConstruc
ţ
iilor-INCERC Bucure
ş
ti, unitate aflat
ă
în coordonarea Ministerului Transporturilor,Construc
ţ
iilor
ş
i Turismului, va monitoriza implementarea metodologiei
ş
i va propune, ori de câte orieste necesar, revizuirea acesteia, pentru a reflecta progresul tehnic în domeniul eficien
ţ
ei energetice acl
ă
dirilor.
Art.3.
— Anexele nr. 1-3*
)
fac parte integrant
ă
din prezentul ordin.
 
  Anexa nr. 1 la OMTCT nr. .......... /2006 
 
METODOLOGIE DE CALCUL ALPERFORMAN
Ţ
EI ENERGETICE A CL
Ă
DIRILORPARTEA I ANVELOPA CL
Ă
DIRIIIndicativ Mc 001 / 1 – 2006
- decembrie 2006 -
 
CUPRINS
I.1.
 
ObiectI.2.
 
Domeniu de aplicareI.3.
 
BibliografieI.4.
 
Terminologie
ş
i nota
ţ
iiI.5.
 
Definirea
ş
i ierarhizarea elementelor componente ale anvelopei cl
ă
dirilor
ş
i aparametrilor de performan
ţǎ
termo-higro-energetic
ǎ
asociate acestoraI.6.
 
Parametri de climat exterior specifici pentru aplicarea motodologieiI.7.
 
Elemente privind concep
ţ
ia constructiv-arhitectural
ă
, general
ă
 
ş
i de detaliu, careinfluen
ţ
eaz
ǎ
performan
ţ
ele cl
ǎ
dirii sub aspect termic, al ventil
ă
rii naturale, al însoririi
ş
ial iluminatului naturalI.8.
 
Regimuri de utilizare a cl
ǎ
dirilor
ş
i influen
ţ
a acestora asupra performan
ţ
ei energeticeI.9.
 
Stabilirea prin calcul a valorilor parametrilor de performan
ţă
termic
ă
, energetic
ă
 
ş
i depermeabilitate la aer a anvelopei cl
ă
dirilorI.10.
 
Stabilirea prin calcul a parametrilor de performan
ţǎ
termic
ǎ
a elementelor de anvelop
ǎ
 aflate în contact cu solulI.11.
 
Cerin
ţ
e de performan
ţă
 
ş
i niveluri de performan
ţă
termic
ă
, energetic
ă
 
ş
i depermeabilitate la aer, pentru elementele anvelopei cl
ǎ
dirilor
ş
i pentru ansamblul acesteiaI.12.
 
Evaluarea influen
ţ
ei sistemelor solare pasive
ş
i a sistemelor de protec
ţ
ie solar
ǎ
asupraperforman
ţ
ei energetice a cl
ǎ
dirii.I.13.
 
Condi
ţ
ii de climat interior
ş
i de iluminat natural pentru asigurarea confortuluihigrotermic
ş
i vizualI.14.
 
Particularit
ǎţ
i de aplicare a metodologiei pentru cl
ǎ
dirile existente care urmeaz
ǎ
a fimodernizate termic
ş
i energetic

Activity (221)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
codename_bya liked this
Holly Powers liked this
Mincu Gina liked this
Chelemen Marya liked this
Radu Cosma liked this
Campean Ioachim liked this
lordoffire liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->