Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
174Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ve ky thuat

Ve ky thuat

Ratings:

4.8

(1)
|Views: 23,442|Likes:
Published by hutonline.net

More info:

Published by: hutonline.net on Apr 04, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

 
 Bách Khoa OnlineGiao l
ư 
u - H
c h
i - Chia s
kinh nghi
mc
a các th
ế
h
sinh viên Bách Khoahutonline.net
 
 
 
M
C L
C
Ch
ươ 
ng 1:
 
B
N V
T C
U THÉP
§
1.Khái ni
m chung 03
§
2.Cách bi
u di
n các lo
i thép hình 03 
§
3.Các hình th
c l
 p n
i c
a k 
ế
t c
u thép 05
§
4.
Đặ
c
đ
i
m c
a b
n v
ế
t c
u thép 08
§
5.Gi
ớ 
i thi
u m
t s
b
n v
ế
t c
u thép và trình t
bi
u di
n 11
Ch
ươ 
ng 2:
 
B
N V
T C
U BÊ TÔNG C
T THÉP
§
1.Khái ni
m chung 21
§
2.Các lo
i c
t thép 21 
§
3.Các qui
đị
nh và ký hi
u qui
ướ 
c dùng trên b
n v
BTCT 22
§
4.Cách
đọ
c và v
b
n v
BTCT 25
Ch
ươ 
ng 3:
 
B
N V
T C
U G
 
§
1.Khái ni
m chung 32
§
2.Các hình th
c l
 p n
i c
a k 
ế
t c
u g
32 
§
3.N
i dung và
đặ
c
đ
i
m k 
ế
t c
u g
35
§
4.Trình t
thi
ế
t l
 p b
n v
ế
t c
u g
41
Ch
ươ 
ng 4:
 
B
N V
NHÀ
§
1.Khái ni
m chung 44
§
2.M
t b
ng toàn th
47 
§
3.Các hình bi
u di
n c
a m
t ngôi nhà 48
§
4.B
n v
nhà công nghi
 p 55
§
5.Trình t
thi
ế
t l
 p b
n v
nhà 58
Ch
ươ 
ng 5:
 
B
N V
CÔNG TRÌNH C
U
§
1.Khái ni
m chung 62
§
2.Các lo
i b
n v
công trình c
u 66
2
Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net
 
 
V
XÂY D
Ự 
NG
Trong ph
n này chúng ta s
v
n d
ng nh
ng khái ni
m
đ
ã h
c
ở 
ph
ntr 
ướ 
c nh
ư
các quy
đị
nh v
hình bi
u di
n, v
nét v
, v
ghi kích th
ướ 
c ...vào vi
c bi
u di
n các k 
ế
t c
u công trình và các công trình xây d
ng .Các k 
ế
t c
u công trình có nhi
u d
ng ph
c t
 p , nh
ư
ng nói chung cóth
quy v
m
y lo
i sau:-K 
ế
t c
u thép-K 
ế
t c
u bê tông c
t thép-K 
ế
t c
u g
 Sau khi
đ
ã bi
ế
t cách bi
u di
n các k 
ế
t c
u , chúng ta s
nghiên c
ucách th
hi
n m
t công trình .Chúng ta không
đ
i sâu vào các v
n
đề
chuyênmôn c
a các công trình , mà ch
nghiên c
u các quy t
c thi
ế
t l
 p b
n v
,các yêu câù
đố
i v
ớ 
i b
n v
trong t
ng giai
đ
o
n thi
ế
t k 
ế
.
Ch
ươ 
ng 1:
 
B
N V
T C
U THÉP
§1. KHÁI NI
M CHUNG
ế
t c
u thép là k 
ế
t c
u do các thanh thép hình và các b
n thép ho
c v
 m
ng kim lo
i ghép l
i v
ớ 
i nhau b
ng nhi
u hình th
c l
 p n
i .
Đ
ó là lo
i
ế
t c
u
đượ 
c dùng r 
ng rãi trong xây d
ng .Trong k 
ế
t c
u thép th
ườ 
ng có hai lo
i k 
ế
t c
u : h
thanh và h
v
.-H
thanh g
m các y
ế
u t
c
ơ 
b
n là d
m, c
t, dàn...
đượ 
c dùng
để
làmkhung nhà , nh
 p c
u ...-H
v
g
m các v
m
ng b
ng kim lo
i ghép l
i v
ớ 
i nhau
để
làm cácthùng ch
a , n
i h
ơ 
i ,
ng d
n ...Thi công k 
ế
t c
u thép th
ườ 
ng chia ra làm hai giai
đ
o
n : ch
ế
t
o
ở 
 công x
ưở 
ng và
ở 
l
 p ráp hi
n tr 
ườ 
ng . Nh
ư
v
y trong b
n v
thi công , ngoàivi
c ghi
đầ
y
đủ
kích th
ướ 
c , còn c
n ghi các kí hi
u ch
rõ vi
c l
 p ráp ti
ế
nhành
ở 
công x
ưở 
ng hay
ở 
hi
n tr 
ườ 
ng .
§2. CÁCH BI
U DI
N CÁC LO
I THÉP HÌNH
Thép hình g
m m
y lo
i chính sau :
I.
THÉP GÓC
 
( hay thép ch
 
L
)Hình 89 v
hình chi
ế
u tr 
c
đ
o c
a m
t
đ
o
n thanh thép góc .Có lo
i thépgóc
đề
u cánh và lo
i thép góc không
đề
u cánh . Trên b
n v
 
để
ch
lo
i thépgóc này ng
ườ 
i ta dùng kí hi
u
L
 b
×
s (
đề
u cánh )
L
 b
1
× h
2
× s ( không
đề
u cánh )
3
Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Activity (174)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tien Anh liked this
dungtrung liked this
Phong Lê Anh liked this
Đức Bằng liked this
Còn Còn liked this
Nguyen Minh Tam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->