Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
174Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ve ky thuat

Ve ky thuat

Ratings:

4.8

(1)
|Views: 23,479|Likes:
Published by hutonline.net

More info:

Published by: hutonline.net on Apr 04, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

 
 Bách Khoa OnlineGiao l
ư 
u - H
c h
i - Chia s
kinh nghi
mc
a các th
ế
h
sinh viên Bách Khoahutonline.net
 
 
 
M
C L
C
Ch
ươ 
ng 1:
 
B
N V
T C
U THÉP
§
1.Khái ni
m chung 03
§
2.Cách bi
u di
n các lo
i thép hình 03 
§
3.Các hình th
c l
 p n
i c
a k 
ế
t c
u thép 05
§
4.
Đặ
c
đ
i
m c
a b
n v
ế
t c
u thép 08
§
5.Gi
ớ 
i thi
u m
t s
b
n v
ế
t c
u thép và trình t
bi
u di
n 11
Ch
ươ 
ng 2:
 
B
N V
T C
U BÊ TÔNG C
T THÉP
§
1.Khái ni
m chung 21
§
2.Các lo
i c
t thép 21 
§
3.Các qui
đị
nh và ký hi
u qui
ướ 
c dùng trên b
n v
BTCT 22
§
4.Cách
đọ
c và v
b
n v
BTCT 25
Ch
ươ 
ng 3:
 
B
N V
T C
U G
 
§
1.Khái ni
m chung 32
§
2.Các hình th
c l
 p n
i c
a k 
ế
t c
u g
32 
§
3.N
i dung và
đặ
c
đ
i
m k 
ế
t c
u g
35
§
4.Trình t
thi
ế
t l
 p b
n v
ế
t c
u g
41
Ch
ươ 
ng 4:
 
B
N V
NHÀ
§
1.Khái ni
m chung 44
§
2.M
t b
ng toàn th
47 
§
3.Các hình bi
u di
n c
a m
t ngôi nhà 48
§
4.B
n v
nhà công nghi
 p 55
§
5.Trình t
thi
ế
t l
 p b
n v
nhà 58
Ch
ươ 
ng 5:
 
B
N V
CÔNG TRÌNH C
U
§
1.Khái ni
m chung 62
§
2.Các lo
i b
n v
công trình c
u 66
2
Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net
 
 
V
XÂY D
Ự 
NG
Trong ph
n này chúng ta s
v
n d
ng nh
ng khái ni
m
đ
ã h
c
ở 
ph
ntr 
ướ 
c nh
ư
các quy
đị
nh v
hình bi
u di
n, v
nét v
, v
ghi kích th
ướ 
c ...vào vi
c bi
u di
n các k 
ế
t c
u công trình và các công trình xây d
ng .Các k 
ế
t c
u công trình có nhi
u d
ng ph
c t
 p , nh
ư
ng nói chung cóth
quy v
m
y lo
i sau:-K 
ế
t c
u thép-K 
ế
t c
u bê tông c
t thép-K 
ế
t c
u g
 Sau khi
đ
ã bi
ế
t cách bi
u di
n các k 
ế
t c
u , chúng ta s
nghiên c
ucách th
hi
n m
t công trình .Chúng ta không
đ
i sâu vào các v
n
đề
chuyênmôn c
a các công trình , mà ch
nghiên c
u các quy t
c thi
ế
t l
 p b
n v
,các yêu câù
đố
i v
ớ 
i b
n v
trong t
ng giai
đ
o
n thi
ế
t k 
ế
.
Ch
ươ 
ng 1:
 
B
N V
T C
U THÉP
§1. KHÁI NI
M CHUNG
ế
t c
u thép là k 
ế
t c
u do các thanh thép hình và các b
n thép ho
c v
 m
ng kim lo
i ghép l
i v
ớ 
i nhau b
ng nhi
u hình th
c l
 p n
i .
Đ
ó là lo
i
ế
t c
u
đượ 
c dùng r 
ng rãi trong xây d
ng .Trong k 
ế
t c
u thép th
ườ 
ng có hai lo
i k 
ế
t c
u : h
thanh và h
v
.-H
thanh g
m các y
ế
u t
c
ơ 
b
n là d
m, c
t, dàn...
đượ 
c dùng
để
làmkhung nhà , nh
 p c
u ...-H
v
g
m các v
m
ng b
ng kim lo
i ghép l
i v
ớ 
i nhau
để
làm cácthùng ch
a , n
i h
ơ 
i ,
ng d
n ...Thi công k 
ế
t c
u thép th
ườ 
ng chia ra làm hai giai
đ
o
n : ch
ế
t
o
ở 
 công x
ưở 
ng và
ở 
l
 p ráp hi
n tr 
ườ 
ng . Nh
ư
v
y trong b
n v
thi công , ngoàivi
c ghi
đầ
y
đủ
kích th
ướ 
c , còn c
n ghi các kí hi
u ch
rõ vi
c l
 p ráp ti
ế
nhành
ở 
công x
ưở 
ng hay
ở 
hi
n tr 
ườ 
ng .
§2. CÁCH BI
U DI
N CÁC LO
I THÉP HÌNH
Thép hình g
m m
y lo
i chính sau :
I.
THÉP GÓC
 
( hay thép ch
 
L
)Hình 89 v
hình chi
ế
u tr 
c
đ
o c
a m
t
đ
o
n thanh thép góc .Có lo
i thépgóc
đề
u cánh và lo
i thép góc không
đề
u cánh . Trên b
n v
 
để
ch
lo
i thépgóc này ng
ườ 
i ta dùng kí hi
u
L
 b
×
s (
đề
u cánh )
L
 b
1
× h
2
× s ( không
đề
u cánh )
3
Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Activity (174)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tien Anh liked this
dungtrung liked this
Phong Lê Anh liked this
Đức Bằng liked this
Còn Còn liked this
Nguyen Minh Tam liked this
caotung68 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->