Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dinh_che_ban_le

dinh_che_ban_le

Ratings: (0)|Views: 1,299|Likes:
Published by bluedom

More info:

Published by: bluedom on Dec 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

text

original

 
C
ác
Đ
nh
C
h
ế
 
B
án
L
GVHD: Ths. Tr 
n Thanh S
ơ 
n
 Nhóm Sinh Viên Th
ươ 
ng M
i 1&21
M
Ở 
BÀI
 Ngày nay do thu nh
 p c
a ng
ườ 
i dân ngày càng gia t
ă
ng, h
có khuynhh
ướ 
ng thích mua s
m
ở 
nh
ng n
ơ 
i sang tr 
ng, ti
n nghi, n
ơ 
i có th
v
a mua s
m,v
a th
ư
giãn, gi
i trí,… N
m b
t
đượ 
c nhu c
u
đ
ó các nhà kinh doanh sáng t
o ranhi
u lo
i
đị
nh ch
ế
bán l
khác nhau nh
ư
là: c
a hàng chuyên doanh, c
a hàng bách hóa, chu
i c
a hàng, c
a hàng gi
m giá, siêu th
,… N
ế
u nh
ư
khách hàngmu
n mua m
t lo
i s
n ph
m
độ
c
đ
áo, m
ớ 
i l
, khác xa v
ớ 
i nh
ng ng
ườ 
i khác, h
 có th
vào c
a hàng chuyên doanh.
 
đ
ó h
s
tha h
l
a ch
n nh
ng s
n ph
mmà mình yêu thích nh
ư
ng không s
ợ 
 
đụ
ng hàng. Còn n
ế
u mu
n mua s
n ph
m c
acác th
ươ 
ng hi
u n
i ti
ế
ng, ho
c v
a mua s
m v
a th
ưở 
ng th
c các lo
i hình gi
i tríthì không l
a ch
n nào t
t h
ơ 
n là vào c
a hàng bách hoá. Khi
đ
i d
o ph
ch
c h
nchúng ta c
ũ
ng th
y các c
a hàng có cách bài trí, ph
c v
, th
ươ 
ng hiêu, gi
ng nhau,
đ
ó chính là các chu
i c
a hàng. Trong các c
a hàng gi
m giá có nhi
u ch
ng lo
ihàng hoá tha h
cho b
n l
a ch
n nh
ư
ng giá l
i
t m
m. Khi b
n quá b
n
n,mu
n ch
ế
bi
ế
n m
t lo
i th
c
ă
n
để
t
o không khí gia
đ
ình thì ch
c h
n n
ơ 
i
đ
ó siêu th
. Vì
ở 
 
đ
ây có các lo
i th
c ph
m t
ươ 
i s
ng
đ
ã
đượ 
c ch
ế
bi
ế
n s
ơ 
c
ng v
ớ 
i tàin
u
ă
n c
a b
n thì s
t
o nên m
t món
ă
n tuy
t v
ờ 
i. Ngoài ra, khi các ch
doanhnghi
 p kinh doanh các c
a hàng, siêu th
 
đ
ó
đ
ã làm cho h
tr 
ở 
nên chuyên nghi
 ph
ơ 
n, cung c
 p các l
ai d
ch v
t
t h
ơ 
n, kh
n
ă
ng thuy
ế
t ph
c ng
ườ 
i tiêu dùng caoh
ơ 
n do h
 
đ
ã xây d
ng
đượ 
c nh
ng th
ươ 
ng hi
u uy tín. Do
đ
ó s
thúc
đẩ
y
đượ 
c s
  phát tri
n c
a n
n kinh t
ế
th
tr 
ườ 
ng, làm cho
đấ
t n
ướ 
c ta ngày m
t giàu m
nhh
ơ 
n.V
ớ 
i
đề
tài “
Các
đị
nh ch
ế 
bán l 
chúng tôi s
gi
ớ 
i thi
u cho các b
n bi
ế
tv
các lo
i
đị
nh ch
ế
bán l
, c
ũ
ng nh
ư
cách th
c bán hàng c
a các c
a hàng này
để
  b
n có th
hi
u bi
ế
t thêm v
chúng. Mong r 
ng Th
y và các b
n
đ
óng góp ý ki
ế
n
để
 
đề
tài này t
t h
ơ 
n.
Nhóm sinh viên th
ự 
c hi
n.
 
C
ác
Đ
nh
C
h
ế
 
B
án
L
GVHD: Ths. Tr 
n Thanh S
ơ 
n
 Nhóm Sinh Viên Th
ươ 
ng M
i 1&22
CH
ƯƠ 
NG 1. T
NG QUAN V
BÁN L
.
1.1.Bán l
là gì ?
Bán l
t
t c
nh
ng ho
t
độ
ng liên quan
đế
n vi
c bán các s
n ph
m v
tch
t và các d
ch v
tr 
c ti
ế
 p cho ng
ườ 
i s
d
ng cu
i cùng
đ
áp
ng nhu c
u nhân, gia
đ
ình và các t
ch
c không kinh doanh.Bán l
 
đ
ã có t
lâu
đờ 
i, t
vi
c bán hàng
đơ 
n gi
n
ở 
các ch
ợ 
t
thành th
 
đế
n nông thôn, các qu
y hàng c
 
đị
nh ho
c l
ư
u
độ
ng,
đế
n các c
a hi
u d
ch v
,c
ahàng t
ng h
ợ 
 p ho
c chuyên doanh,các trung tâm th
ươ 
ng m
i l
ớ 
n nh
, h
th
ngsi
u th
 
ở 
các trung tâm thành ph
… Kinh t
ế
càng phát tri
n, ho
t
độ
ng bán l
 
đượ 
c th
c hi
n d
ướ 
i nhi
u hình th
c khác nhau, có th
ti
ế
n hành tr 
c ti
ế
 p quang
ườ 
i bán hàng, ho
c qua
đ
i
n tho
i, th
ư
t
, catalogue, máy bán hàng t
 
độ
ng,internet … S
n ph
m bán l
cho ng
ườ 
i s
d
ng cu
i cùng r 
t
đ
a d
ng t
các m
thàng tiêu dùng thông th
ườ 
ng cho cá nhân,gia
đ
ình, t
ch
c không kinh doanh
đế
ncác d
ch v
nh
ư
: pháp lý, t
ư
v
n, k 
ế
toán,y t
ế
,
đ
ào t
o,b
o hi
m,
ă
n u
ng,khách s
n,vui ch
ơ 
i, gi
i trí, s
ch
a, c
t tóc,u
n tóc, th
m m
, v
n chuy
n hành khách,vàhàng hoá… Ngày nay, bán l
 
đượ 
c ti
ế
n hành t
i các c
a hàng ho
c không qua c
a hàng,ng
ườ 
i bán l
có th
là ng
ườ 
i bán hàng chuyên nghi
 p ho
c bán chuyên nghi
 p vàs
d
ng linh ho
t các hình th
c bán l
 
để
ph
c v
t
t nh
t nhu c
u
đ
a d
ng c
ang
ườ 
i tiêu dùng kh
 p n
ơ 
i.
Ơ
Vi
t Nam, ho
t
độ
ng bán l
 
đượ 
c nhi
u thành ph
n kinh t
ế
cùng tham giaho
t
độ
ng, bao g
m: h
th
ng các ch
ợ 
có qui mô l
ớ 
n ho
c nh
th
thành th
 
đế
nnông thôn, các hình th
c bán l
 
đ
a d
ng trong nhân gian, các hình th
c c
a hàng,h
th
ng siêu th
c
a các công ty th
ươ 
ng m
i, các công ty d
ch v
công c
ng (v
nchuy
n hành khách, khu vui ch
ơ 
i – gi
i trí, d
ch v
khác… ), h
th
ng c
a hàng
ă
nu
ng , d
ch v
s
a ch
a … Ngoài ra, c
ă
n c
vào m
t s
tính ch
t trong các ho
t
độ
ng, nhi
u lo
i hìnht
ch
c trong xã h
i
đ
ang cung c
 p các d
ch v
cho các t
ng l
ớ 
 p nhân dân c
ũ
ng cócác
đặ
c
đ
i
m c
a ho
t
độ
ng bán l
( ví d
: b
nh vi
n, tr 
ườ 
ng h
c, c
ơ 
quan nhàn
ướ 
c, t
ch
c xã h
i … ). Vì v
y, các t
ch
c này c
ũ
ng c
n xem xét
để
v
n d
ngcác nguyên t
c bán hàng nh
m
đạ
t
đượ 
c m
c tiêu và hi
u qu
ph
c v
công chúng.
1.2.T
m quan tr
ng c
a ho
t
độ
ng bán l
.
Qua th
c t
ế
ho
t
độ
ng bán l
 
ở 
n
ướ 
c ta c
ũ
ng nh
ư
các n
ướ 
c khác trên th
ế
 gi
ớ 
i nh
ư
: s
n
ơ 
i bán l
hàng hoá, doanh s
bán l
trong t
ng k 
 
ở 
m
i khu v
c
đị
alý, s
ng
ườ 
i th
c hi
n công vi
c bán l
hàng hóa trên th
tr 
ườ 
ng … ; bán l
là lo
ihình ho
t
độ
ng có t
m quan tr 
ng b
c nh
t trong nhi
u l
 ĩ 
nh v
c bán hàng c
a cácngành kinh t
ế
.
Đ
ây là công vi
c liên quan tr 
c ti
ế
 p
đế
n nhu c
u tiêu dùng s
n ph
m h
u hình và vô hình c
a t
t c
các t
ng l
ớ 
 p dân c
ư
 
ở 
m
i qu
c gia. Vì v
y, bán l
có các vai trò quan tr 
ng tiêu bi
u nh
ư
:
-
 
Ph
c v
ng rãi nhu c
u
đ
a d
ng c
a ng
ườ 
i tiêu dùng trong xã h
i.
 
C
ác
Đ
nh
C
h
ế
 
B
án
L
GVHD: Ths. Tr 
n Thanh S
ơ 
n
 Nhóm Sinh Viên Th
ươ 
ng M
i 1&23
-
 
Gi
i quy
ế
t vi
i làm cho
đ
ông
đả
o ng
ườ 
i lao
độ
ng
ở 
m
i qu
c gia, nh
t là lao
độ
ng n
-
 
Góp ph
n nâng cao
đờ 
i s
ng v
t ch
t và tinh th
n cho các t
ng l
ớ 
 p dân c
ư
t
 thành th
 
đế
n nông thôn.
-
 
Thúc
đẩ
y s
luân chuy
n hàng hoá t
nhà s
n xu
t
đế
n ng
ườ 
i tiêu dùng nhanhchóng.
1.3.
Đặ
c
đ
i
m c
a ho
t
độ
ng bán l
.
Bán l
đượ 
c ti
ế
n hành
ở 
 
đ
âu, bán trong c
a hàng hay không qua c
ahàng, th
c hi
n theo hình th
c này hay hình th
c khác
đ
i
u có m
t s
 
đặ
c
đ
i
m c
ơ 
  b
n sau: 
1.3.1.Khách hàng ch
 
độ
ng và
độ
c l
p trong quy
ế
t
đị
nh mua hàng.
Thông th
ườ 
ng
đố
i v
ớ 
i ho
t
độ
ng bán l
, ng
ư
òi bán hàng không có quá trìnhth
ă
m dò nhu c
u tr 
ướ 
c khi ti
ế
 p xúc v
ớ 
i ng
ườ 
i tiêu dùng. Khách hàng có kh
n
ă
ngtài chính, có
độ
ng c
ơ 
mua hàng c
th
và có quy
ế
t
đị
nh mua t
ươ 
ng
đố
i
độ
c l
 p sov
ớ 
i ng
ườ 
i mua hàng cho các t
ch
c. Vì v
y trong quá trình ti
ế
 p xúc, ng
ườ 
i bánhàng ph
i nh
y c
m v
ớ 
i nhu c
u và xây d
ng m
i quan h
lâu dài v
ớ 
i h
.
1.3.2.Nhi
u hình th
ứ 
c và c
nh tranh r
t m
nh m
.
Bán l
hàng hoá
đượ 
c nhi
u thành ph
n kinh t
ế
trong m
i qu
c gia cùngtham gia ho
t
độ
ng,ti
ế
n hành kinh doanh theo nhi
u qui mô l
ớ 
n nh
khác nhau,cách th
c bán hàng
đ
a d
ng và linh ho
t. Bán l
còn t
 p trung theo các khu v
c,chuyên doanh v
m
t s
lo
i hàng hoá gi
ng nhau ho
c t
ươ 
ng t
, các gian hàngho
c c
a hi
u n
m c
nh nhau thành chu
i liên hoàn ( buôn có b
n, bán có ph
ườ 
ng). Vì v
y, c
nh tranh trong bán l
di
n ra r 
t gay g
t gi
a các công ty th
ươ 
ng m
i,gi
a các c
a hàng và gi
a nh
ng ng
ườ 
i bán hàng v
ớ 
i nhau. Hi
u qu
cao hay th
 pvà lâu dài hay không ph
thu
c ph
n l
ớ 
n vào quan
đ
i
m kinh doanh;
đạ
o
đứ
c, k 
 n
ă
ng c
a ng
ườ 
i qu
n lý và ng
ườ 
i bán hàng.
1.3.3.Bán nhi
u lo
i hàng hoá.
Ph
n l
ớ 
n các n
ơ 
i bán l
cung c
 p nhi
u lo
i hàng hoá khác nhau, v
a
đ
áp
ng nhu c
u
đ
a d
ng c
a khách hàng, v
a t
ă
ng c
ườ 
ng hi
u qu
kinh doanh trongt
ng
. Th
m chí trong các c
a hàng chuyên doanh:tu
theo ch
ng lo
i s
n ph
m, nhà s
n xu
t còn
đ
a d
ng hóa thành nhi
u m
t hàng có kích c
ỡ 
, ch
t l
ượ 
ng,màu s
c, ki
u dáng khác nhau
để
t
i
đ
a hóa s
l
a ch
n c
a khách hàng. Chonên ng
ườ 
i bán hàng ph
i hi
u rõ nh
ng
đặ
c
đ
i
m c
ơ 
b
n c
a s
n ph
m, m
ớ 
i có th
 giúp khách hàng l
a ch
n m
t hàng phù h
ợ 
 p nh
ư
mong mu
n, có c
ơ 
s
ở 
v
ng ch
c
để
tr 
l
ờ 
i các câu h
i và thuy
ế
t ph
c
đượ 
c khách hàng.

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bao Hoang liked this
Phan Thế Anh liked this
Winding Road liked this
Xuân Anh liked this
Mai Duong liked this
Đặng Nga liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->