Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Olimpizam i pozitivizam

Olimpizam i pozitivizam

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 803|Likes:
Published by Nebojša
Izvod iz knjige “Filozofski aspekti modernog olimpizma“, Ljubodrag Simonović, „Lorka“, Beograd, 2001. comrade@sezampro.rs
Ducijev blog: http://ljubodragsimonovic.wordpress.com/

Izvod iz knjige “Filozofski aspekti modernog olimpizma“, Ljubodrag Simonović, „Lorka“, Beograd, 2001. comrade@sezampro.rs
Ducijev blog: http://ljubodragsimonovic.wordpress.com/

More info:

Published by: Nebojša on Aug 15, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

 
Izvod iz knjige ³Filozofski aspekti modernog olimpizma³, Ljubodrag Simonovi, ÄLorka³, Beograd,2001. E-mail:comrade@sezampro.rs 
OLIMPIZAM I POZITIVIZAM
Pozitivistika misao XIX veka najvanije je filozofsko izvorite i uporite modernog olimpizma.Kuberten ne nastoji da razvije pozitivnu filozofiju, ve da iskoristi njen izvorni duh i one postulatekoji mogu da doprinesu efikasnoj borbi za ouvanje i razvoj vladajueg poretka. "Punou"olimpizma ne odreuje u prvom redu pozitivna filozofija, ve novi "praktini" izazovi koji se prednjom pojavljuju. U tom smislu olimpizam nije samo pokuaj oivotvorenja pozitivne filozofije, ve inastojanje da se daju novi pozitivistiki odgovori, a to znai razvije efikasniji mehanizam vlasti, primeren novom odnosu klasnih snaga, za dranje "masa" u pokornosti. Moderni olimpizam nijesamo shvatanje sveta, ve pre svega aktivni (konzervirajui) odnos prema njemu koji se pojavljuje uvidu borbe protiv onih koji nastoje da taj svet promene. Kuberten je nastojao da sa svojimolimpizmom bude u prvim redovima antislobodarske borbe. Uprkos tome to je bio skriboman,Kubertenova osnovna intencija nije bila razvoj teorije, ve politika praksa. Njegovi spisi susvojevrsna razrada strategije i taktike borbe protiv radnikog pokreta, kolonijalizovanih naroda iene. Kuberten ne nastoji da uini buruja umnijim i plemenitijim, ve da pokrene umalu"ivotinju" u njemu, razvije mu gramzivost i povede ga u nova kolonijalna osvajanja. Otuda jefanatini osvajako-tlaiteljski duh jedna od dominirajuih karakteristika olimpizma.Govorei o Kontovoj pozitivnoj filozofiji Markuze konstatuje: "Rijetko se kada u prolosti nekafilozofija nametala tako jakom i otvorenom ponudom s namjerom da bude iskoritena za odranjevladajueg autoriteta i za zatitu uloenih interesa od bilo kakvog revolucionarnognapada.(...)Pozitivna filozofija je jedino oruje koje je sposobno da se bori protiv "anarhike snageisto revolucionarnih naela", jedino njoj moe uspjeti "da apsorbira sadanju revolucionarnunauku"." I dalje: "Zemaljski gospodari otkrit e, takoer, da pozitivizam tei "sreivanju itave vlastiu rukama onih koji tu vlast posjeduju - bez obzira tko bili". Comte postaje jo otvoreniji. Onoptuuje "udne i krajnje opasne" teorije i napore koji su usmjereni protiv vladajueg poretkasvojine. Svi oni stvaraju "apsurdnu utopiju". Potrebno je, naravno, poboljati uslove niih klasa, alito treba uiniti a da se ne poremete klasne prepreke i da se ne "narui neophodni ekonomski poredak". U ovoj taki pozitivizam, takoer, daje sebi svjedoanstvo. On obeava da e "osigurativladajue klase protiv svake anarhistike najezde" i da e pokazati put valjanom postupku smasama."
(1)
Kubertenov odnos prema antici, hrianstvu, prosvetiteljstvu, idejama vodiljamaFrancuske graanske revolucije, filantropskom pokretu, demokratskim institucijama i nacionalnimkulturama izraz je nastojanja da iz istorije odstrani sve ono to stvara mogunost za razvojslobodarske misli i za iskorak iz postojeeg sveta. Olimpizam je vie nego duhovna kontrarevolucija: on nije obraun samo s emancipatorskim nasleem graanskog drutva XIX veka, ve i scelokupnom duhovnom (kulturnom) tradicijom Zapada. Koristei se Marksovom "
 XI tezom o Fojerbahu
" mogao bi se uobliiti sledei olimpijski postulat : filozofi su do sada objanjavali svet -radi se o tome da se svim sredstvima i po svaku cenu sprei njegova promena.
 
Meu istraivaima Kubertenovog dela ima onih (Prokop) koji smatraju da Kuberten nije imaoneposredne veze sa Kontom, ve da ga je Frederik Le Ple uveo u svet pozitivne filozofije. Bilo prekoLe Plea ili itajui Konta, Kuberten je usvojio osnovna metodoloka i doktrinarna polazita Kontovefilozofije i putem olimpijske ideje i prakse pokuao da realizuje Kontovu ideju o "pozitivnomdrutvu". Moe se rei da meunarodni sport predstavlja pokuaj oivotvorenja iinstitucionalizovanja pozitivne filozofije i njeno pretvaranje u globalni duhovni (politiki) pokret.
 
Urlike Prokop u meunarodnom sportu s pravom vidi "
ins
i
tuc
i
 ju a
n
alog 
n
u poz
i
ivn
oj f 
i
lozof 
i
 j
i
".
(2)
Olimpijska filozofija i sport pojavljuju se kao jedinstvo misli i prakse u izgradnji pozitivnog drutva.
 
Osnov Kubertenove olimpijske doktrine ine ideje koje su kamen temeljac Kontove "socijalnefizike": ideja reda ("socijalna statika") i ideja progresa ("socijalna dinamika").
 
Ideja reda
 
Polazite Kontove teorije je drutveno stanje koje karakterie "duboka anarhija" (
a
n
arch
i
e profo
nd 
e
),
(3)
koja proistie iz revolucionarnih previranja s kraja XVIII i s poetka XIX veka, i nastojanje da seobezbedi stabilan razvoj kapitalizma. Ono to je nakon svega potrebno je pomirenje (sinteza) reda i progresa. Red postoji u drutvu kada postoji stabilnost temeljnih principa i kada gotovo svi lanovidrutva imaju isto miljenje. Po Kontu, takvo stanje postojalo je u feudalnom dobu tamo gde jevladalo katolianstvo. Sledei katolike kontrarevolucionarne mislioce Bonala i De Mestra, Kont seobraunava s protestantizmom kao "negativnom ideologijom" (De Mestr) koja samo stvaraintelektualnu anarhiju. Razvojem nauke o drutvu, kao njegove duhovne okosnice, ljudi e opetmisliti na isti nain to e obezbediti stabilnost drutva. Iz toga sledi da je pozitivno obrazovanjenuna osnova za uspostavljanje pozitivnog poretka. Kont smatra da je Francuska revolucija bilaneophodna, jer se stari poredak temeljio na prevazienom teolokom znanju koje je razvojem naukeizgubilo vrednost. Revolucija sama po sebi nije pruila mogunost za reorganizovanje drutva, jer je bila "negativna" i "metafizika" po svojim zahtevima. Otuda sledi potreba da se stvori nova(pozitivna) religija i novo svetenstvo koje e, poput katolike crkve u srednjem veku, da ujedinidrutvo.
(4)
Pozitivno jednoumlje, koje je suprotno idejnom i politikom pluralizmu, osnov jeKontove politike koncepcije.
 
Kont nastoji da se obrauna s radikalizmom Francuske graanske revolucije tako to e, polazei od promena koje je ona pokrenula, da ukroti njenu izvornu snagu i iskoristi je za uvrivanje i razvojnovonastalog poretka. On eli da "pomiri" revolucionarni duh, koji je uklonio sa istorijske scene prevazieni "metafiziki" stupanj razvoja istorije, sa novim "progresivnim" duhom "pobednike buroazije" (Enthoven) iz ega treba da proistekne stabilni razvoj kapitalizma i uspostavljanje pozitivnog, kao konanog stupnja u razvoju civilizacije. Iako Kuberten tvrdi da je ubrzaniindustrijski razvoj, koji je oduzeo smisao ivotu, polazite za njegovo nastojanje da ponudiolimpijsku filozofiju kao novu integrativnu duhovnu snagu drutva, pravi razlog za to je tenja da semilitarizuje francuska buroazija i pokrene u nove kolonijalne pohode, kao i strah od sve snanijegradnikog pokreta i nove revolucionarne (komunistike) misli. Zastraen Pariskom komunom i sveglasnijim revolucionarnim pokliima francuskog (i evropskog) proletarijata, Kubertenu ne pada na pamet da se "miri" sa revolucionarnim duhom koji otvara mogunost za prevazilaenje klasnogdrutva, ve nastoji da sa svojim "reformama" uniti klicu
n
o
v
um-
a koji je stvoren u modernomdrutvu. U tom kontekstu njegova olimpijska ideja predstavlja obraun s emancipatorskimimpulsima Kontovog pozitivizma. Kubertenova olimpijska doktrina i praksa odgovor su namogunost koju stvara revolucionarni radniki pokret za obraun s poretkom koji se temelji na privilegijama i za realizaciju ideja vodilja Francuske graanske revolucije. Buruj za Kubertena nijesamo branilac kapitalizma, ve i privilegija bogatake "elite" koje je ona stekla u robovlasnitvu ifeudalizmu. Otuda su njegovi politiki saveznici aristokratija i Katolika crkva - zakleti neprijateljiFrancuske graanske revolucije i emancipatorskog naslea XIX veka; otuda je antiki svet, u komese
emo
 s
jo nije pojavio na politikoj sceni, ideal sveta kome treba teiti; otuda njegovo nastojanjeda odnose izmeu radnika i kapitalista svede na odnose izmeu feudalaca i kmetova; otuda njegovzakljuak o Francuskoj graanskoj revoluciji da se "samo forma promenila, sutina je ostala ista",kao i njegov stav da je feudalni poredak bio "demokratski".
 
Borba izmeu protivrenosti uklonjena je kako iz Kontovog, tako i Kubertenovog drutvenog
 
 poretka. Dominira "spontana harmonija" (Gurvi), a ne "integracija dijelova uz postojanje drutvenih protivrjenosti".
(5)
Kuberten kao dosledni socijalni profilaktiar ima holistiki pristup drutvu : ono postaje organska celina koja skladno funkcionie. Nasuprot Sen-Simonu, Furijeu i Marksu, koji usukobima izmeu drutvenih grupa (klasa) vide motor drutvenog progresa, Kuberten, poput Konta iSpensera, smatra da politiki sukobi ugroavaju zdravlje drutvenog organizma i usporavaju njegov(neminovni) napredak, i stoga nastoji da sve (pozitivne) drutvene pojave dovede u organsko jedinstvo i ukloni one (negativne) koje ga ugroavaju. Kuberten je odbacio borbu potlaenih zaslobodu, jednakost i bratstvo - bez koje se ne moe zamisliti istorija oveanstva. Sukob je dozvoljensamo u kontekstu socijalno darvinistikog evolucionizma: borba za dominaciju i prirodna selekcija postaju temelj "usavravanja" i "progresa" oveanstva. To je ono to daje unutranju dinamiku"socijalnoj statici". U osnovi Kubertenove koncepcije reda je "injenica" da su "vladajue klase"(aristokratija i buroazija) uspostavile neprikosnovenu vlast nad radnicima i da je time okonanaistorija klasnih borbi. Nije sluajno to je "pomirenje" jedan od kljunih pojmova koji je Kubertenusvojio od Konta, i od njega stvorio univerzalni princip njegove socijalne teorije. Kont u svojoj pozitivnoj filozofiji tei da pomiri nauku i religiju, kao i da uskladi ideale Francuske graanskerevolucije sa kontrarevolucionarnom doktrinom svog vremena. Kuberten u "pomirenju" pronalaziarobnu formulu koja treba da "pomiri" staro i novo, katolianstvo sa modernim olimpijskim paganizmom, radnike sa gazdama, enu sa
 pater fam
i
i
a
 s
-
om, "nie rase" sa kolonijalnimgospodarima - da bi se uspostavio drutveni mir i omoguila ekspanzija kapitalizma.
 
Kont polazi od Aristotelove teze da je ovek 
 zoo
n
pol 
i
ik 
o
n
. Za razliku od Rusoovog "drutvenogugovora" po kome je drutvo rezultat meusobnog dogovora ljudi, za Konta "socijabilitet socijalnogreda poiva na spontanom nagonu ljudi" - "drutvenost rezultira spontano iz same ljudske prirode".
(6)
Kuberten odbacuje Aristotelovo shvatanje oveka kao politikog bia, Rusoov
co
n
trat 
 s
oc
i
al 
,kao i Kontovu teoriju. ovek je gramziva ivotinja, a drutvo je rezultat prirodne evolucije i kaotakvo predstavlja najvii oblik organizovanja ivotinjskog sveta, pri emu je "pravo jaega"vladajua integrativna mo drutva. Struktura drutva odgovara strukturi ivotinjskog sveta: na jednoj strani su zveri ("gospodarska rasa"), a na drugoj preivari ("radne mase"). "Odnosi" izmeu"gospodarske rase" i radnih "masa" odgovaraju odnosima koji su uspostavljeni izmeu grabljivica i preivara i koji su uslovljeni nainom na koji zveri obezbeuju svoj opstanak : "prirodno pravo"zveri da prodiru bijoljede postaje "prirodno pravo" monih da pljakaju i ubijaju radnike i pripadnike "niih rasa". Otuda Kuberten stvara utisak o genetskoj predodreenosti bele rase,otelotvorene u zapadno-evropskoj buroaziji, da vlada svetom i govori o "gospodarskoj rasi", a ne ogospodarskoj klasi, koja je tokom evolucije (borbe za opstanak) stekla osobenosti koje je ine"superiornom" u odnosu prema drugim rasama. Interesantno je da se i Kont u svom kasnijem delu"
is
tem poz
i
ivn
e pol 
i
ik 
e
" poziva na "prirodni red": "Sami materijalni interesi, koje moralna snagatreba da pretresa s politikom moi, upravljeni su dvjema opim principima koji proizlaze iz tonog procjenjivanja prirodnog reda. S jedne strane, mukarac treba da hrani enu, s druge strane aktivnaklasa treba da hrani kontemplativnu klasu."
(7)
 Prema Kontu, "industrijska revolucija" predstavlja "glavnu neophodnu bazu velikog pokretaelementarnog razvoja koji je dosad karakterizirao moderno drutvo".
(8)
On priznaje "neposredniutjecaj industrijske revolucije na promjenu socijalnih pojava i na oblikovanje novog filozofskognaina miljenja"
(9)
i "sagledava znaenje poele rada za stvaranje kooperacije meu ljudima".
(10)
"Iako Comte," tvrdi Fiamengo, "nije elementu poele rada posvetio vie panje u svome dijelu niulazio u analizu drutvene poele rada, vezivanje pojmova kooperacije, drutvenog solidariteta isocijabiliteta, koje on vidno razlikuje od porodice kao unije, zasnovane na elementima osjeajnosti isimpatije, te konano sagledavanje znaenja poele rada za obuhvatanje itave ljudske vrste u jedinstveni socijalni organizam, predstavlja bez sumnje smionu participaciju ideja koje su donekle

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nebojša liked this
Jana Toman liked this
Amina Hrustić liked this
Mirsad Letić liked this
Kocha Kapetanovich liked this
Branislava Popović liked this
tengen liked this
porfirogenit1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->