Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pranešėjas / Reporter - 2009 Lapkritis / November 2009

Pranešėjas / Reporter - 2009 Lapkritis / November 2009

Ratings: (0)|Views: 596 |Likes:
Published by pprancke
JAV Lietuvių Bendruomenės
Lithuanian American Community, Inc.
Pranešėjas / Reporter
Nr. 2009‐3 2009 Lapkritis / November 2009

Šiame numeryje
JAV LB Taryba
XIX Tarybos vadovaujantys vienetai – 2
XIX Tarybos nutarimai – 2
JAV LB Krašto valdyba (KV)
KV metinės veiklos ataskaitos:
Pirmininko – 5
Vykdomosios vicepirmininkės – 9
Informacijos reikalai – 12
Mokslo reikalai – 12
Organizaciniai reikalai – 14
Plėtotės reikalai – 15
Sporto reikalai – 16
Tinklapio reikalai – 17
KV Tarybų metinės veiklos ataskaitos:
Kultūros tarybos – 19
Religinių reikalų tarybos – 24
Socialinių reikalų tarybos – 25
Švietimo tarybos – 32
Visuomeninių reikalų tarybos – 37
JAV LB Apygardos ir apylinkės
Valdybos – 43
Internetinės nuorodos – 43
Laiškas iš Sen. McCain – 44
Laiškas iš Sen. Obama – 45
Kontaktinė informacija – 46

In this issue
LAC National Board of Directors (NBD)
XIX NBD governing units – 2
XIX NBD decisions – 2
LAC National Executive Committee (NEC)
NEC annual reports:
Presidentʹs report – 5
Executive vice presidentʹs – 9
Information affairs – 12
Academic affairs – 12
Organizational affairs – 14
Community development – 15
Sport issues – 17
Website issues – 17
NEC Council annual reports:
Cultural Affairs Council – 19
Religious Affairs Council – 24
Human Services Council – 25
Education Council – 32
Public Affairs Council – 37
LAC Districts and Chapters
Governing Boards – 43
Internet links – 43
Letter from Sen. McCain – 44
Letter from Sen. Obama – 45
Contact information – 46
JAV Lietuvių Bendruomenės
Lithuanian American Community, Inc.
Pranešėjas / Reporter
Nr. 2009‐3 2009 Lapkritis / November 2009

Šiame numeryje
JAV LB Taryba
XIX Tarybos vadovaujantys vienetai – 2
XIX Tarybos nutarimai – 2
JAV LB Krašto valdyba (KV)
KV metinės veiklos ataskaitos:
Pirmininko – 5
Vykdomosios vicepirmininkės – 9
Informacijos reikalai – 12
Mokslo reikalai – 12
Organizaciniai reikalai – 14
Plėtotės reikalai – 15
Sporto reikalai – 16
Tinklapio reikalai – 17
KV Tarybų metinės veiklos ataskaitos:
Kultūros tarybos – 19
Religinių reikalų tarybos – 24
Socialinių reikalų tarybos – 25
Švietimo tarybos – 32
Visuomeninių reikalų tarybos – 37
JAV LB Apygardos ir apylinkės
Valdybos – 43
Internetinės nuorodos – 43
Laiškas iš Sen. McCain – 44
Laiškas iš Sen. Obama – 45
Kontaktinė informacija – 46

In this issue
LAC National Board of Directors (NBD)
XIX NBD governing units – 2
XIX NBD decisions – 2
LAC National Executive Committee (NEC)
NEC annual reports:
Presidentʹs report – 5
Executive vice presidentʹs – 9
Information affairs – 12
Academic affairs – 12
Organizational affairs – 14
Community development – 15
Sport issues – 17
Website issues – 17
NEC Council annual reports:
Cultural Affairs Council – 19
Religious Affairs Council – 24
Human Services Council – 25
Education Council – 32
Public Affairs Council – 37
LAC Districts and Chapters
Governing Boards – 43
Internet links – 43
Letter from Sen. McCain – 44
Letter from Sen. Obama – 45
Contact information – 46

More info:

Published by: pprancke on Dec 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2012

pdf

text

original

 
 JAV 
 
Lietuvi
ų
Bendruomen
ė
s
 
Lithuanian
 
 American
 
Community,
 
Inc.
 
Praneš 
ė
 jas
 
 /
 
Reporter 
 
Nr.
 
2009
3
 
2009
 
Lapkritis
 
/
 
November
 
2009
 
http://www.lietuviu
 bendruomene.org
 
http://www.lithuanian
american.org
 
 
Šiame
 
numeryje
 
 /
 
In
 
this
 
issue
 
JAV
 
LB
 
Taryba
 
XIX
 
Tarybos
 
vadovaujantys
 
vienetai
 
 
2
 
XIX
 
Tarybos
 
nutarimai
 
 
2
 
JAV
 
LB
 
Krašto
 
valdyba
 
(KV)
 
KV
 
metin
ė
s
 
veiklos
 
ataskaitos:
 
Pirmininko
 
 
5
 
Vykdomosios
 
vicepirminink
ė
s
 
 
9
 
Informacijos
 
reikalai
 
 
12
 
Mokslo
 
reikalai
 
 
12
 
Organizaciniai
 
reikalai
 
 
14
 
Pl
ė
tot
ė
s
 
reikalai
 
 
15
 
Sporto
 
reikalai
 
 
16
 
Tinklapio
 
reikalai
 
 
17
 
KV
 
Taryb
ų
metin
ė
s
 
veiklos
 
ataskaitos:
 
Kult
ū
ros
 
tarybos
 
 
19
 
Religini
ų
reikal
ų
tarybos
 
 
24
 
Socialini
ų
reikal
ų
tarybos
 
 
25
 
Švietimo
 
tarybos
 
 
32
 
Visuomenini
ų
reikal
ų
tarybos
 
 
37
 
JAV
 
LB
 
Apygardos
 
ir
 
apylink
ė
s
 
Valdybos
 
 
43
 
Internetin
ė
s
 
nuorodos
 
 
43
 
Laiškas
 
 
Sen.
 
McCain
 
 
44
 
Laiškas
 
 
Sen.
 
Obama
 
 
45
 
Kontaktin
ė
informacija
 
 
46
 
LAC
 
National
 
Board
 
of
 
Directors
 
(NBD)
 
XIX
 
NBD
 
governing
 
units
 
 
2
 
XIX
 
NBD
 
decisions
 
 
2
 
LAC
 
National
 
Executive
 
Committee
 
(NEC)
 
NEC
 
annual
 
reports:
 
President
ʹ
s
 
report
 
 
5
 
Executive
 
vice
 
president
ʹ
s
 
 
9
 
Information
 
affairs
 
 
12
 
Academic
 
affairs
 
 
12
 
Organizational
 
affairs
 
 
14
 
Community
 
development
 
 
15
 
Sport
 
issues
 
 
17
 
Website
 
issues
 
 
17
 
NEC
 
Council
 
annual
 
reports:
 
Cultural
 
Affairs
 
Council
 
 
19
 
Religious
 
Affairs
 
Council
 
 
24
 
Human
 
Services
 
Council
 
 
25
 
Education
 
Council
 
 
32
 
Public
 
Affairs
 
Council
 
 
37
 
LAC
 
Districts
 
and
 
Chapters
 
Governing
 
Boards
 
 
43
 
Internet
 
links
 
 
43
 
Letter
 
from
 
Sen.
 
McCain
 
 
44
 
Letter
 
from
 
Sen.
 
Obama
 
 
45
 
Contact
 
information
 
 
46
 
Pastabos
 
 /
 
Notes
 
Akronimai
 
Į
terpiami
į
orginalus,
 
kad
 
sutrumpinti
 
tekst
ų
ilg
į
:
 
KV
 
 
 JAV
 
LB
 
Krašto
 
Valdyba
 
LB
 
 
Lietuvi
ų
Bendruomen
ė
LF
 
 
Lietuvi
ų
Fondas
 
LR
 
 
Lietuvos
 
Respublika
 
MKS
 
 
Mokslo
 
ir
 
K
ū
rybos
 
Simpoziumas
 
PLA
 
 
Pasaulio
 
Lietuvi
ų
Archivas,
 
Chicago,
 
IL
 
PLB
 
 
Pasaulio
 
Lietuvi
ų
Bendruomen
ė
PLC
 
 
Pasaulio
 
Lietuvi
ų
Centras,
 
Lemont,
 
IL
 
TMID
 
 
Tautini
ų
Mažum
ų
ir
 
Išeivijos
 
Departamentas
 
USBF
 
 
U.S.
 
Baltic
 
Foundation
 
VP
 
 
Vicepirmininkas,
 
Vicepirminink
ė
Vertimai
 
 Jeigu
 
kitaip
 
nepažym
ė
ta,
 
teksto
 
originalas
 
rašytas
 
lietuviškai.
 
Acronyms
 
Inserted
 
into
 
original
 
text
 
to
 
reduce
 
its
 
length:
 
DNMD
 
 
Dept.
 
of
 
National
 
Minorities
 
and
 
Diaspora
 
EC
 
 
Executive
 
Committee
 
LAC
 
 
Lithuanian
 
American
 
Community,
 
Inc.
 
LC
 
 
Lithuanian
 
Community
 
LF
 
 
Lithuanian
 
Foundation
 
LWA
 
 
Lithuanian
 
World
 
Archive,
 
Chicago,
 
IL
 
LWC
 
 
Lithuanian
 
World
 
Community
 
LWCtr
 
 
Lithuanian
 
World
 
Center,
 
Lemont,
 
IL
 
NBD
 
 
LAC
 
National
 
Board
 
of
 
Directors
 
NEC
 
 
LAC
 
National
 
Executive
 
Committee
 
RL
 
 
Republic
 
of
 
Lithuania
 
SAS
 
 
Symposium
 
on
 
Arts
 
and
 
Sciences
 
USBF
 
 
U.S.
 
Baltic
 
Foundation
 
VP
 
 
Vice
 
President
 
Translations
 
Unless
 
otherwise
 
indicated,
 
the
 
original
 
text
 
is
 
in
 
Lithuanian.
 
 
2
 
2009
 
Lapkritis
 
/
 
November
 
2009
 
Taryba
 
 /
 
National
 
Board
 
of 
 
Directors
 
XIX
 
Tarybos
 
vadovaujantys
 
vienetai
 
Pirmoje
 
sesijoje,
 
kuri
į
vyko
 
Denver,
 
CO,
 
2009
 
m.
 
rugs
ė
 jo
 
m
ė
n.
 
25
27
 
d.,
 
XIX
 
Taryba
 
išsirinko
 
trij
ų
met
ų
kadencijai
 
 JAV
 
LB
 
Tarybos
 
Prezidiumo,
 
 JAV
 
LB
 
Kontrol
ė
s
 
Komisijos,
 
ir
 
 JAV
 
LB
 
Garb
ė
s
 
Teismo
 
narius,
 
LR
 
Seimo
 
ir
 
PLB
 
Komisijos
 
 JAV
 
LB
 
atstovus,
 
ir
 
 JAV
 
LB
 
Krašto
 
Valdybos
 
pirminink
ą 
.
 
JAV
 
LB
 
Tarybos
 
Prezidiumas
 
Prezidium
ą 
sudaro
 
 Juozas
 
Polikaitis
 
 
Lemont,
 
IL
 
(pirmininkas,
 
 jpolikaitis@aol.com),
 
Loreta
 
Timukien
ė
 
Tinley
 
Park,
 
IL
 
(sekretor
ė
 ,
 
loretatim@gmail.com),
 
Vilija
 
Vakaryt
ė
 
Oak
 
Lawn,
 
IL
 
(sekretor
ė
 ,
 
vilijavakaris@comcast.net),
 
ir
 
nariai
 
Arvydas
 
Barzdukas
 
 
Falls
 
Church,
 
VA,
 
 Janina
 
Udrien
ė
 
Farmington
 
Hills,
 
MI,
 
ir
 
Irena
 
Vilimien
ė
 
Palos
 
Hills,
 
IL.
 
JAV
 
LB
 
Kontrol
ė
s
 
Komisija
 
Kontrol
ė
s
 
Komisij
ą 
sudaro
 
Kastytis
 
Giedraitis
 
 
Detroit,
 
MI,
 
Rasa
 
Karvelien
ė
 
Detroit,
 
MI,
 
ir
 
Linas
 
Orentas
 
 
Detroit,
 
MI.
 
JAV
 
LB
 
Garb
ė
s
 
Teismas
 
Garb
ė
s
 
Teism
ą 
sudaro
 
Laurynas
 
Vismanas
 
 
New
 
York,
 
NY
 
(pirmininkas,
 
laurynas@aol.com),
 
Violeta
 
Gedgaudien
ė
 
Newhall,
 
CA,
 
Algis
 
Lukas
 
 
Silver
 
Springs,
 
MD,
 
Dijana
 
Norkien
ė
 
Ashford,
 
CT,
 
ir
 
Arvydas
 
Urbonavi
č
ius
 
 
Plattsmouth,
 
NE.
 
LR
 
Seimo
 
ir
 
PLB
 
Komisijos
 
JAV
 
LB
 
atstovai
 
Birut
ė
Bublien
ė
 
Bloomfield
 
Hills,
 
MI,
 
 Jurgis
 
 Joga
 
 
Valencia,
 
CA,
 
Vytas
 
Maci
ū
nas
 
 
Cherry
 
Hill,
 
NJ,
 
dr.
 
 Jonas
 
Prunskis
 
 
Barrington
 
Hills,
 
IL,
 
ir
 
Giedr
ė
Stank
ū
nien
ė
 
Cos
 
Cob,
 
CT.
 
JAV
 
LB
 
Krašto
 
Valdybos
 
pirmininkas
 
Vytas
 
Maci
ū
nas
 
 
Cherry
 
Hills,
 
NJ.
 
XIX
 
NBD
 
governing
 
units
 
At
 
its
 
first
 
session,
 
September
 
25
27,
 
2009,
 
in
 
Denver,
 
CO,
 
XIX
 
NBD
 
selected
 
members
 
of
 
the
 
LAC
 
NBD
 
Presidium,
 
LAC
 
Audit
 
Commission,
 
and
 
LAC
 
Honor
 
Court,
 
RL
 
Parliament
 
and
 
LWC
 
Commission
ʹ
s
 
LAC
 
representatives,
 
and
 
LAC
 
NEC
 
president.
 
LAC
 
NBD
 
Presidium
 
Presidium
 
is
 
composed
 
of
 
 Juozas
 
Polikaitis
 
of
 
Lemont,
 
IL
 
(chair,
 
 jpolikaitis@aol.com),
 
Loreta
 
Timukiene
 
of
 
Tinley
 
Park,
 
IL
 
(secretary,
 
loretatim@gmail.com),
 
Vilija
 
Vakaryte
 
of
 
Oak
 
Lawn,
 
IL
 
(secretary,
 
vilijavakaris@comcast.net),
 
and
 
members
 
Arvydas
 
Barzdukas
 
of
 
Church
 
Falls,
 
VA,
 
 Janina
 
Udriene
 
of
 
Farmington
 
Hills,
 
MI,
 
and
 
Irena
 
Vilimiene
 
of
 
Palos
 
Hills,
 
IL.
 
LAC
 
Audit
 
Commission
 
Audit
 
Commission
 
is
 
composed
 
of
 
Kastytis
 
Giedraitis
 
of
 
Detroit,
 
MI,
 
Rasa
 
Karveliene
 
of
 
Detroit,
 
MI,
 
and
 
Linas
 
Orentas
 
of
 
Detroit,
 
MI.
 
LAC
 
Honor
 
Court
 
Honor
 
Court
 
is
 
composed
 
of
 
Laurynas
 
Vismanas
 
of
 
New
 
York,
 
NY
 
(chair,
 
laurynas@aol.com),
 
Violeta
 
Gedgaudiene
 
of
 
Newhall,
 
CA,
 
Algis
 
Lukas
 
of
 
Silver
 
Springs,
 
MD,
 
Dijana
 
Norkiene
 
of
 
Ashford,
 
CT,
 
and
 
Arvydas
 
Urbonavicius
 
of
 
Plattsmouth,
 
NE.
 
RL
 
Parliament
 
and
 
LWC
 
Commission
ʹ
s
 
LAC
 
representatives
 
Birute
 
Bubliene
 
of
 
Bloomfield
 
Hills,
 
MI,
 
 Jurgis
 
 Joga
 
of
 
Valencia,
 
CA,
 
Vytas
 
Maciunas
 
of
 
Cherry
 
Hill,
 
NJ,
 
dr.
 
 Jonas
 
Prunskis
 
of
 
Barrington
 
Hills,
 
IL,
 
and
 
Giedre
 
Stankuniene
 
of
 
Cos
 
Cob,
 
CT.
 
LAC
 
NEC
 
president
 
Vytas
 
Maciunas
 
of
 
Cherry
 
Hills,
 
NJ.
 
XIX
 
Tarybos
 
Nutarimai
 
Pirmoje
 
sesijoje,
 
kuri
į
vyko
 
Denver,
 
CO,
 
2009
 
m.
 
rugs
ė
 jo
 
m
ė
n.
 
25
27
 
d.,
 
XIX
 
Taryba
 
nutar
ė
:
 
Finansiniais
 
reikalais
 
 
Į
pareigoja
 
 JAV
 
LB
 
Krašto
 
Valdyb
ą 
(KV)
 
išsi
ų
sti
 
aukotojams
 
kvitus
 
 
 JAV
 
LB
 
Krašto
 
Valdybai
 
atsi
ų
stas
 
pinigines
 
aukas
 
pagal
 
IRS
 
nuostatus.
 
 
Į
pareigoja
 
 JAV
 
LB
 
KV
 
išsi
ų
sti
 
kvitus
 
 
Vasario
 
16
tos
 
dienos
 
aukas
 
ir
 
solidarumo
į
naš
ą 
.
 
 
Ragina
 
 JAV
 
LB
 
KV
 
išgryninti
 
gautus
č
ekius
 
ir
 
apmok
ė
ti
 
einam
ą 
sias
 
s
ą 
skaitas
 
per
 
30
 
dien
ų
.
 
 
Į
pareigoja
 
 JAV
 
LB
 
KV,
 
kad
 
apygard
ų
ir
 
apylinki
ų
iždininkai
 
per
 
30
 
dien
ų
pristatyt
ų
gruodžio
 
31
 
d.
 
ir
 
 birželio
 
30
 
d.
 
 bank
ų
s
ą 
skait
ų
kopijas
 
 JAV
 
LB
 
KV
 
vicepirmininkui
 
finans
ų
reikalams.
 
 
Į
pareigoja
 
 JAV
 
LB
 
KV,
 
kad
 
visa
 
finansin
ė
ataskaita
 
 b
ū
t
ų
tvarkoma
 
angl
ų
kalba
 
arba
 
abiejomis
 
kalbomis
 
(lietuvi
ų
ir
 
angl
ų
),
 
atsižvelgiant
į
GAAP
 
(Generally
 
Accepted
 
Accounting
 
Principles)
 
pagal
 
XIX
 
NBD
 
Decisions
 
At
 
its
 
first
 
session,
 
which
 
took
 
place
 
in
 
Denver,
 
CO,
 
on
 
September
 
25
27,
 
2009,
 
XIX
 
NBD
 
decided:
 
On
 
financial
 
affairs
 
 
Obligates
 
NEC
 
to
 
send
 
receipts
 
to
 
donors
 
for
 
donations
 
received
 
 by
 
NEC
 
according
 
to
 
IRS
 
regulations.
 
 
Obligates
 
NEC
 
to
 
send
 
receipts
 
for
 
Feb.
 
16
 
donations
 
and
 
solidarity
 
contributions.
 
 
Urges
 
NEC
 
to
 
deposit
 
received
 
checks
 
and
 
to
 
pay
 
its
 
ongoing
 
expenses
 
within
 
30
 
days.
 
 
Obligates
 
NEC
 
to
 
get
 
LAC
 
chapter
 
and
 
district
 
treasurers
 
to
 
send
 
within
 
30
 
days
 
the
 
December
 
31
 
and
 
 June
 
30
 
copies
 
of
 
their
 
 bank
 
account
 
statements
 
to
 
NEC
 
vice
 
president
 
of
 
financial
 
affairs.
 
 
Obligates
 
NEC
 
to
 
assure
 
that
 
all
 
financial
 
accounts
 
are
 
in
 
English
 
or
 
in
 
 both
 
languages
 
(Lithuanian
 
and
 
English)
 
and
 
comply
 
with
 
Generally
 
Accepted
 
 
 JAV 
 
LB
 
Praneš 
ė
 jas
 
 /
 
LAC
 
Reporter 
 
3
 
IRS
 
(Internal
 
Revenue
 
Service)
 
reikalavimus.
 
 
Ragina
 
 JAV
 
LB
 
apylinkes,
 
laikantis
į
stat
ų
 ,
 
surinkti
 
solidarumo
į
naš
ą 
 ,
 
taip
 
puosel
ė
 jant
 
 bendruomenin
į
solidarum
ą 
.
 
 
Į
pareigoja
 
 JAV
 
LB
 
apylinkes
 
atlikti
 
metines
 
iždo
 
revizijas
 
ir
 
kontrol
ė
s
 
komisijos
 
protokolo
 
kopijas
 
pristatyti
 
 JAV
 
LB
 
KV
 
vicepirmininkui
 
finans
ų
reikalams.
 
Jaunimo
 
reikalais
 
 
Į
pareigoja
 
 JAV
 
LB
 
KV
 
t
ę
sti
 
ir
 
pl
ė
toti
 
Lietuvos
 
išeivijos
 
student
ų
stažuot
ė
s
 
program
ą 
Lietuvoje
 
(18–29
 
met
ų
 jaunimui).
 
 
Į
pareigoja
 
 JAV
 
LB
 
KV
 
t
ę
sti,
 
tobulinti
 
ir
 
vystyti
 
Lietuvos
 
išeivijos
 
moksleivi
ų
savanoriško
 
darbo
 
program
ą 
Lietuvoje
 
(16–18
 
met
ų
 jaunimui).
 
 
Į
pareigoja
 
 JAV
 
LB
 
KV
 
sukurti
 
Lietuvos
 
išeivijos
 
student
ų
stažuot
ė
s
 
program
ą 
Lietuvoje
 
(lietuviškai
 
nekalban
č
iam
 
18–29
 
met
ų
 jaunimui).
 
 
Į
pareigoja
 
 JAV
 
LB
 
KV
 
sukurti
 
 JAV
 
gyvenan
č
io
 
lietuvi
ų
kilm
ė
s
 
 jaunimo
 
stažuot
ė
s
 
program
ą 
 ,
 
sudarant
 
galimybes
 
dirbti
 
su
 
Šiaur
ė
s
 
Amerikos
 
lietuviais
 
specialistais
 
ar
 
verslininkais
 
(18–29
 
met
ų
 jaunimui).
 
 
Į
pareigoja
 
 JAV
 
LB
 
KV
 
platinti
 
informacij
ą 
lietuvi
ų
kilm
ė
s
 
 jaunimui
 
apie
 
veikian
č
ias
 
lietuvi
ų
stovyklavietes
 
ir
 
 j
ų
programas
 
Šiaur
ė
s
 
Amerikoje.
 
Kult
ū
ros
 
reikalais
 
 
Pritaria
 
 JAV
 
LB
 
Kult
ū
ros
 
tarybos
 
prad
ė
tam
 
projektui
 
paruošti
 
Žalgirio
 
m
ū
šio
 
600
 
met
ų
 jubiliejin
į
medal
į
ir
 
sukurti
 
 jubiliejin
į
plakat
ą 
.
 
 
Į
pareigoja
 
 JAV
 
LB
 
Kult
ū
ros
 
taryb
ą 
toliau
 
r
ū
pintis
 
 bendradarbiavimu
 
su
 
Lietuva
 
d
ė
l
 
archyv
ų
sutvarkymo.
 
 
Ragina
 
 JAV
 
LB
 
Kult
ū
ros
 
taryb
ą 
informuoti
 
visuomen
ę
apie
 
2010
 
m.
 
Šiaur
ė
s
 
Amerikos
 
Dain
ų
švent
ę
Kanadoje
 
ir
 
skatinti
 
dalyvauti
 
 joje.
 
 
Pritaria
 
 JAV
 
LB
 
Kult
ū
ros
 
tarybos
 
si
ū
lymui
 
ruošti
 
lietuvi
ų
autori
ų
knyg
ų
 ,
 
film
ų
ir
 
kit
ų
meno
 
k
ū
rini
ų
pristatymus
 
 JAV
 
lietuvi
ų
visuomenei.
 
 
Į
pareigoja
 
 JAV
 
LB
 
Kult
ū
ros
 
taryb
ą 
raginti
 
apylinkes
 
remti
 
ir
 
kviesti
 
vietinius
 
menininkus
 
program
ų
atlikimui,
 
parodoms
 
ir
 
pan.
 
 
Ragina
 
 JAV
 
LB
 
Kult
ū
ros
 
taryb
ą 
skatinti
 
apylinkes
 
prisid
ė
ti
 
prie
 
savo
 
miesto
 
organizuojam
ų
šven
č
i
ų
 ,
 
parad
ų
ir
 
t.
 
t.
 
Organizaciniais
 
reikalais
 
 
Į
pareigoja
 
 JAV
 
LB
 
KV
 
sukurti
 
strategin
į
 JAV
 
LB
 
plan
ą 
ir
 
užtikrinti
 
 JAV
 
LB
 
gyvastingum
ą 
 ,
 
atsižvelgiant
į
 besikei
č
ian
č
ias
 
 JAV
 
LB
 
veiklos
 
s
ą 
lygas.
 
 
Ragina
 
apylinki
ų
valdybas
į
traukti
 
tarybos
 
narius
į
apylinki
ų
veikl
ą 
.
 
 
Į
pareigoja
 
 JAV
 
LB
 
KV
 
atnaujinti
 
 JAV
 
LB
 
tinklalap
į
pagal
 
naujausius
 
reikalavimus.
 
 
Į
pareigoja
 
 JAV
 
LB
 
KV
 
t
ę
sti
 
seminarus
 
siekiant
 
supažindinti
 
naujus
 
narius
 
su
 
 JAV
 
LB
 
strukt
ū
ra,
 
tikslais
 
ir
 
veikla.
 
 
Į
pareigoja
 
 JAV
 
LB
 
KV
 
paruošti
 
apklausai
 
anket
ą 
 ,
 
siekiant
 
ištirti
 
m
ū
s
ų
tautie
č
i
ų
supratim
ą 
ir
 
 j
ų
nuomon
ę
apie
 
 JAV
 
LB
 
veikl
ą 
.
 
Accounting
 
Principles
 
in
 
accordance
 
with
 
IRS
 
requirements.
 
 
Urges
 
LAC
 
chapters,
 
in
 
compliance
 
with
 
LAC
 
Bylaws,
 
to
 
collect
 
solidarity
 
contributions,
 
thus
 
fostering
 
LAC
 
solidarity.
 
 
Obligates
 
LAC
 
chapters
 
to
 
have
 
their
 
finances
 
audited
 
annually
 
and
 
to
 
send
 
their
 
auditing
 
commission
 
reports
 
to
 
the
 
NEC
 
vice
 
president
 
of
 
financial
 
affairs.
 
On
 
matters
 
of
 
young
 
people
 
 
Obligates
 
NEC
 
to
 
continue
 
and
 
to
 
expand
 
the
 
internship
 
program
 
in
 
Lithuania
 
for
 
Lithuanian
 
diaspora
ʹ
s
 
students
 
(for
 
18
to
 
29
year
olds).
 
 
Obligates
 
NEC
 
to
 
continue,
 
to
 
improve
 
and
 
to
 
develop
 
a
 
volunteer
 
work
 
program
 
in
 
Lithuania
 
for
 
Lithuanian
 
diaspora
ʹ
s
 
students
 
(for
 
16
to
 
18
year
olds).
 
 
Obligates
 
NEC
 
to
 
create
 
an
 
internship
 
program
 
in
 
Lithuania
 
for
 
Lithuanian
 
diaspora
ʹ
s
 
students
 
(for
 
18
to
 
29
year
old
 
non
Lithuanian
 
speakers).
 
 
Obligates
 
NEC
 
to
 
create
 
an
 
internship
 
program
 
for
 
for
 
young
 
people
 
of
 
Lithuanian
 
descent
 
living
 
in
 
the
 
U.S.
 
to
 
work
 
with
 
North
 
American
 
Lithuanian
 
specialists
 
and
 
 business
 
people
 
(for
 
18
to
 
29
year
olds).
 
 
Obligates
 
NEC
 
to
 
inform
 
young
 
people
 
of
 
Lithuanian
 
descent
 
about
 
functioning
 
Lithuanian
 
campgrounds
 
and
 
their
 
programs
 
in
 
North
 
America.
 
On
 
cultural
 
affairs
 
 
Approves
 
the
 
project
 
started
 
 by
 
the
 
LAC
 
Cultural
 
Affairs
 
Council
 
(CAC)
 
to
 
design
 
a
 
medal
 
to
 
commemorate
 
the
 
600
year
 
anniversary
 
of
 
the
 
Battle
 
of
 
Grunwald
 
and
 
to
 
create
 
a
 
commemorative
 
poster.
 
 
Obligates
 
CAC
 
to
 
continue
 
working
 
with
 
Lithuania
 
to
 
put
 
archives
 
in
 
order.
 
 
Urges
 
CAC
 
to
 
inform
 
the
 
public
 
about
 
the
 
2010
 
North
 
American
 
Song
 
Festival
 
in
 
Canada
 
and
 
to
 
encourage
 
participation.
 
 
Approves
 
the
 
CAC
 
proposal
 
to
 
organize
 
presentations
 
of
 
 books,
 
films
 
and
 
other
 
creations
 
 by
 
Lithuanians
 
to
 
the
 
Lithuanian
American
 
public.
 
 
Obligates
 
CAC
 
to
 
urge
 
LAC
 
chapters
 
to
 
support
 
and
 
to
 
invite
 
local
 
artists
 
to
 
perform,
 
exhibit
 
their
 
art,
 
etc.
 
 
Urges
 
CAC
 
to
 
encourage
 
LAC
 
chapters
 
to
 
participate
 
in
 
festivals,
 
exhibits,
 
etc.,
 
organized
 
 by
 
their
 
municipalities.
 
On
 
organizational
 
affairs
 
 
Obligates
 
NEC
 
to
 
create
 
a
 
strategic
 
LAC
 
plan
 
and
 
to
 
assure
 
LAC
ʹ
s
 
vitality
 
under
 
the
 
ever
 
changing
 
operating
 
conditions.
 
 
Urges
 
LAC
 
chapter
 
 boards
 
to
 
include
 
NBD
 
members
 
in
 
chapter
 
activities.
 
 
Obligates
 
NEC
 
to
 
renew
 
the
 
LAC
 
website
 
according
 
to
 
the
 
latest
 
requirements.
 
 
Obligates
 
NEC
 
to
 
continue
 
seminars
 
seeking
 
to
 
introduce
 
new
 
members
 
with
 
LAC
 
structure,
 
goals
 
and
 
work.
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->