Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ngu Phap Tieng Viet

Ngu Phap Tieng Viet

Ratings:
(0)
|Views: 1,442|Likes:
Published by sang

More info:

Published by: sang on Dec 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

 
CH
 
ĐỀ
4: NG
Ữ 
PHÁP TI
NG VI
T
M
c tiêu
Ki
ế
n th
ứ 
c
 – Li
t kê, lí gi
i
đượ 
c m
t s
khái ni
m ng
pháp c
ơ 
b
n: các ph
ươ 
ng th
cng
pháp, t
lo
i và các lo
i t
, câu, các ki
u câu và thành ph
n câu,
đ
o
nv
ă
n… – Lí gi
i
đượ 
c t
lo
i, c
u t
o các ki
u câu, thành ph
n câu, và
đ
o
n v
ă
ntrong h
th
ng và trong ho
t
độ
ng.
 ĩ 
n
ă
ng:
Xác
đị
nh và phân tích
đượ 
c t
lo
i, câu,
đ
o
n v
ă
n.S
d
ng
đượ 
c các t
lo
i, các ki
u câu và
đ
o
n v
ă
n
đ
úng chu
n m
c.
Thái
độ
 
Th
y
đượ 
c tác d
ng c
a vi
c nghiên c
u ng
pháp ti
ế
ng Vi
t
đố
i v
ớ 
i ho
t
độ
ng giao ti
ế
 p và ho
t
độ
ng ngh
nghi
 p sau này.Có ý th
c v
n d
ng nh
ng hi
u bi
ế
t v
ng
pháp ti
ế
ng Vi
t vào vi
c h
ct
 p ti
ế
ng Vi
t và các b
môn khác.
Gi
ớ 
i thi
u n
i dung
STT Tên ch
 
đề
ti 
ế 
1 M
t s
khái ni
m c
ơ
b
n 22 T
lo
i ti
ế
ng Vi
t 53 C
m t
ti
ế
ng Vi
t 34 Câu ti
ế
ng Vi
t 155
 Đ
o
n v
ă
n 46 V
ă
n b
n 47 Ki
m tra 1
T
ài li
u và thi
ế
t b
d
y h
c
1. Di
 p Quang Ban.
Giao ti
ế 
 p v
ă 
n b
n, m
ch l 
c, liên k 
ế 
t,
đ 
o
n v
ă 
n
. NXBKhoa h
c Xã h
i, 2003.
 
2. Di
 p Quang Ban.
 Ng 
ữ 
pháp ti
ế 
ng Vi
. NXB Giáo d
c, 2005.
 
3. Lê Biên.
ừ 
lo
i ti
ế 
ng Vi
. NXB
Đạ
i h
c Qu
c gia Hà N
i, 20024. Cao Xuân H
o (ch
biên).
Ng 
ữ 
pháp ch
ứ 
c n
ă 
ng ti
ế 
ng Vi
, quy
n 1. NXB Giáo d
c, 1999.5. Hoàng Thung, Lê A,
Đ
inh Tr 
ng L
c.
Ti
ế 
ng Vi
t 3
. NXB
Đạ
i h
c S
ư
  ph
m, 2003.6. Nguy
n Minh Thuy
ế
t (ch
biên).
Sách giáo khoa ti
ế 
ng Vi
t 2, 3, 4, 5
. NXB Giáo d
c, 2005.7. Bùi Minh Toán,
Đặ
ng Th
Lanh, Lê H
u T
nh.
Ti
ế 
ng Vi
t,
 p 1 và 2
. NXB Giáo d
c, 1996.8. U
ban Khoa h
c Xã h
i Vi
t Nam
. Ng 
ữ 
pháp ti
ế 
ng Vi
. NXB Khoa h
cXã h
i, 1993.
 
ĐẠ
I C
ƯƠ 
NG V
NG
Ữ 
PHÁP
Ho
t
độ
ng 1: Tìm hi
u khái ni
m v
ng
pháp và ng
pháph
c
Thông tin
1. Ngoài các b
ph
n ng
âm và t
v
ng – ng
ngh
 ĩ 
a, h
th
ng ngôn ng
 còn có m
t b
ph
n h
ế
t s
c quan tr 
ng là ng
pháp. Theo quan ni
m thôngth
ườ 
ng, ng
pháp là toàn b
các quy t
c, các lu
t l
v
c
u t
o và bi
ế
n
đổ
it
, k 
ế
t h
ợ 
 p các t
thành câu
đồ
ng th
ờ 
i còn là quy t
c c
u t
o c
a các
đ
o
nv
ă
n và v
ă
n b
n. Ng
pháp h
c là chuyên ngành nghiên c
u v
ng
pháp c
a m
t ngôn ng
.2. C
ũ
ng theo cách phân chia truy
n th
ng, Ng
pháp h
c bao g
m hai phânngành: T
pháp h
c và Cú pháp h
c. T
pháp h
c nghiên c
u các quy lu
tc
u t
o t
, các quy t
c bi
ế
n
đổ
i t
t
lo
i. Cú pháp h
c nghiên c
u cácquy t
c
ế
t h
ợ 
 p t
thành c
m t
và câu.
Để
hoàn thành nhi
m v
này, Cú pháp h
c ph
i gi
i quy
ế
t các v
n
đề
nh
ư
: c
u t
o và các lo
i c
m t
, c
u t
ovà ng
ngh
 ĩ 
a các câu và các lo
i câu. Tuy tách làm hai b
ph
n nh
ư
ng gi
aT
pháp h
c và Cú pháp h
c có m
i liên h
m
t thi
ế
t v
ớ 
i nhau.Hi
n nay, có xu h
ướ 
ng m
ở 
ng ph
m vi nghiên c
u c
a Ng
pháp h
c t
ớ 
ic
l
 ĩ 
nh v
c trên câu nên
đố
i t
ượ 
ng nghiên c
u c
a Ng
pháp h
c còn baohàm c
vi
c nghiên c
u các
đơ 
n v
nh
ư
 
đ
o
n v
ă
n và v
ă
n b
n (
đơ 
n v
trên
 
câu). Xu h
ướ 
ng m
ở 
ng này
đ
ã hình thành m
t phân ngành m
ớ 
i là Ng
  pháp v
ă
n b
n.
Nhi
m v
 
 Nhi
m v
1:
D
a vào n
i dung c
a thông tin trên
đ
ây, hãy k 
và nêu nhi
mv
nghiên c
u c
a các b
ph
n trong chuyên ngành Ng
pháp ti
ế
ng Vi
t.
 Nhi 
ệ 
m v
2:
B
n hãy phân tích m
i quan h
gi
a vi
c nghiên c
u t
phápvà cú pháp ti
ế
ng Vi
t
đ
ánh giá
1. Theo các b
n, khi nghiên c
u v
t
pháp và cú pháp ti
ế
ng Vi
t c
n nh
nm
nh nghiên c
u nh
ng v
n
đề
gì?2. Có hai cách phân lo
i t
ghép trong ti
ế
ng Vi
t nh
ư
sau:Cách 1: – T
ghép h
ợ 
 p ngh
 ĩ 
a – T
ghép phân ngh
 ĩ 
a – T
ghép ng
u h
ợ 
 pCách 2: – T
ghép chính ph
  – T
ghép
đẳ
ng l
 pTheo b
n, cách phân lo
i nào là cách phân lo
i ng
pháp? T
i sao?
Ho
t
độ
ng 2: Tìm hi
u các
đơ
n v
ng
pháp
Thông tin
H
th
ng ngôn ng
g
m nhi
u
đơ 
n v
khác nhau, có nh
ng
đơ 
n v
m
t m
t(ho
c ch
m
t hình th
c mà không có m
t ngh
 ĩ 
a, ho
c ch
mang ýngh
 ĩ 
a); l
i có nh
ng
đơ 
n v
hai m
t (hình th
c và ý ngh
 ĩ 
a). Lo
i
đơ 
n v
th
 hai là nh
ng
đơ 
n v
ng
pháp.
Nhi
m v
 
 Nhi
m v
1:
D
a vào nh
ng ki
ế
n th
c
đ
ã h
c v
h
th
ng tín hi
u ngônng
, b
n hãy li
t kê và phân tích các
đơ 
n v
ng
pháp trong ti
ế
ng Vi
t.
 Nhi 
ệ 
m v
2:
T
vi
c phân tích các
đơ 
n v
ng
pháp, b
n hãy
đị
nh ngh
 ĩ 
a
đơ 
n v
ng
pháp.
Đ
ánh giá
1. Xác
đị
nh các
đơ 
n v
ng
pháp trong trích
đ
o
n sau:

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hoan Nguyen liked this
dienviflower liked this
akirakuroba liked this
chanhchua164171 liked this
celut3 liked this
cencenhi liked this
tthien_vn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->