Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
105. Acatistul Sfantului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului

105. Acatistul Sfantului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului

Ratings: (0)|Views: 998|Likes:
Published by Maria Ioana

More info:

Published by: Maria Ioana on Dec 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2014

pdf

text

original

 
Acatistul Sfântului Grigorie Palama,
 Arhiepiscopul Tesalonicului 
Rugăciunile începătoare (pag 5) 14/27 nov
Condac 1
Luminător al dreptei credinţe, sprijin al Bisericii şi învăţător, podoabă amonahilor, apărător nebiruit al teologilor, făcător de minuni, laudă a Tesalonicului,şi propovăduitor al Harului, Sfinte Grigorie roagă-te să se mântuiască sufletelenoastre. Să-l lăudăm în cântări Dumnezeieşti pe păstorul Tesalonicului, dăruieşte luminare şi Har îmbelşugat celor care strigă:
Bucură-te Părinte Grigorieşi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!Icos 1
Înger 
 
în
 
lume
 
şi
 
văzător al celor de Sus,
 
te-ai arătat Preafericite Grigorie şicu viaţa ta cea Dumnezeiască te-ai învrednicit de daruri îngereşti. Minunându-nede viaţa ta, Părinte, strigăm:Bucură-te, cel prin care Lumina Dumnezeiască străluceşte!Bucură-te, părtaş al învăţăturii celei bune, prin care întunericul este alungat!Bucură-te, adânc neatins al darurilor duhovniceşti!Bucură-te, că te-ai arătat întărire ortodocşilor!Bucură-te, că eşti strălucire a Bisericii şi făclie de nepătruns a Harului!Bucură-te, prin care grăitorii de Dumnezeu se bucură!
Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
 
Condac 2
Părinte, din tinereţe ţi-ai ridicat ochii sufletului la Împăratul Hristos şi ai părăsit slava celor pământeşti,şi cu nevoinţe duhovniceşti urmând pe Domnul, ai cântat:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Toată ştiinţa cea din afară ai dobândit, Preafericite, ca un cunoscător şi preaînţelept. Te-ai arătat, maiapoi, înfocat iubitor al frumuseţii celei nepieritoare a înţelepciunii Lui Dumnezeu, Grigorie, înţelepţind cuDumnezeieştile tale cuvinte, pe cei care cu evlavie îţi strigă:Bucură-te, vistierie a luminii celei nematerialnice!Bucură-te, că ţi-ai întors faţa de la rătăcirea cea din lume!Bucură-te, că ai primit Harul dăruit de Dumnezeu!Bucură-te, cel ce ai omorât năvălirile patimilor!Bucură-te, cel ce ai făcut să vieze puterile sufletului!Bucură-te, slujitorule preafierbinte al Lui Hristos, că eşti mai presus de tot ce este stricăcios!
Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
 
Condac 3
Te-ai îmbrăcat cu putere sfântă în Athos, luând schima monahicească şi în slăbiciunea trupului, te-aisupus pe tine la nevoinţe, Fericite Grigorie, strigând Celui ce te întărea:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Strălucind cu isihia şi cu nevoinţa stăruitoare în toate faptele, prin rugăciunea minţii te-ai unit cuMântuitorul în taină, umplându-te de Lumina Dumnezeiască şi luminând pe cei ce strigă către tine:Bucură-te, pildă a înfrânării, şi lucrător al rugăciunii minţii!Bucură-te, candelă a isihiei, vas de mare preţ al Mântuitorului!Bucură-te, gură de Dumnezeu purtătoare a vorbirii Duhului!Bucură-te, comoară a vieţuirii adevărate ce ai trecut dincolo de hotarele stricăciunii!Bucură-te, că Îl vezi pe Dumnezeu şi eşti văzut de Acesta!Bucură-te, cel ce ai zădărnicit nebuneştile tâlcuiri şi ai alungat grozave ameninţări!
Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
 
Condac 4
Trăind în linişte, ca un Înger, Părinte, te-ai umplut de Dumnezeiasca strălucire, şi fiind plin de luminaDumnezeiască,
 
ai
 
ieşit
 
din
 
Athos ca un soare, Grigorie,
de
 
 Dumnezeu înţelepţitule,
încălzindu-i pe cei care strigă:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
1
 
Icos 4
Cu cu puterea înţelepciunii şi cu învăţăturile Sfinte, cugetătorule de Dumnezeu, ai
 
respins
 
învăţătura
 
cearea a lui Varlaam, minunându-i pe toţi cu Harul tău, arătându-te învăţător Dumnezeiesc celor ce strigă:Bucură-te, mare învăţător al Bisericii, care ai surpat pe necredincioşi!Bucură-te, cel plin de Dumnezeiască şi nematerialnică strălucire!Bucură-te, sabie cu două tăişuri împotriva vrăjmaşilor!Bucură-te, cel blând în toate şi fără răutate!Bucură-te, grădinar al virtuţilor cereşti, care arzi pricinile patimilor!Bucură-te, cuvântător preaînţelept al dreptelor învăţături!
Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
 
Condac 5
Cu limba ta grăitoare de cuvinte Dumnezeieşti, Grigorie, în Sinod cu adevărat ai înfăţişat dogmele celesfinte, ca unul ce ai fost de aceeaşi simţire cu Sfinţii Părinţi, împreună cu care strigi:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Ierarh
 
cugetător 
 
de
 
Dumnezeu,
 
vistierie
 
a virtuţilor şi tainic trăitor al Sfintelor înălţări, cu Dumnezeiascăalegere ai fost păstor al Tesalonicului, Cuvioase, pentru care auzi de la noi acestea:Bucură-te, gură a teologilor, tărie a ortodocşilor, strălucit arhipăstor al Tesalonicului!Bucură-te, icoană de Dumnezeu făurită a păstorilor!Bucură-te, trâmbiţă Dumnezeiască a învăţăturilor Sfinte!Bucură-te, apărător Dumnezeiesc al Ortodoxiei!Bucură-te, cel ce curăţeşti întinăciunea sufletelor!Bucură-te, învăţător al vieţii celei neprihănite, care trezeşti râvna credincioşilor!
Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
 
Condac 6
Propovăduitor al Domnului, ai întunecat cu strălucirea cuvintelor Dumnezeieşti pe cei care împotrivaacesteia au ridicat glasul,
 
 pe toţi trezindu-i la adevăr, Grigorie,
 
strigând
 
Lui Dumnezeu:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Strălucind în Sinod, ca un luminat teolog, cu gura înţelepiunii celei de negrăit, ai învăţat că fiinţa LuiDumnezeu este de neîmpărtăşit, dar lucrarea Lui Dumnezeu se împărtăşeşte celor ce strigă:Bucură-te, Sfinte propovăduitor al Lui Dumnezeu şi al celor sfinte!Bucură-te, Dumnezeiescule îndrumător al trezviei minţii!Bucură-te, călăuzitorule al rugăciunii celei dinlăuntru, nerătăcite!Bucură-te, ca te-ai umplut de daruri Dumnezeieşti!Bucură-te, temelie a dogmelor ortodoxe, care ai văzut strălucirea Lui Dumnezeu!Bucură-te, cel ce tâlcuieşti strălucirea cea de Sus şi alungi patimile înţelepţilor!
Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!Condac 7
Mare între Ierarhi cu adevărat te-ai arătat descoperitor al celor Dumnezeieşti, înţeleptule Grigorie, caunul care ai dus viaţă ca a Apostolilor şi pe toţi i-ai învăţat să cânte:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
 Nectar 
 
nematerialnic,
 
mană
 
hrănitoare
 
de
 
suflet
 
şi
 
miere din piatră izvorâtă, cum a spus Împăratul David,sunt întocmirile cuvintelor tale, Preaminunate Grigorie, bucurându-i pe cei ce strigă unele ca acestea:Bucură-te, următor al Mântuitorului şi cel de un chip cu El!Bucură-te, râvnitor al Părinţilor şi cu ei împreună sălăşluitor!Bucură-te, hrana desăvârşită a ospăţului sufletesc!Bucură-te, mustrător al mincinoaselor învăţături!Bucură-te, far Dumnezeiesc al celor înţelepţi!Bucură-te, călăuză a popoarelor ortodoxe!
Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
 
Condac 8
Har îmbelşugat în revărsare s-a dat buzelor tale, arătătorule de Dumnezeu, Grigorie. Din tine un râumare ca din Rai izvorând inunda Biserica toată când strigai Domnului:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
2
 
Icos 8
Muntele
 
Athos
 
împreună
 
cu
 
Tesalonicul
 
vestesc
 
strălucitele
 
tale
 
lupte,
 
Părinte.
 
Biserica
 
te cinsteşte ca peun Dumnezeiesc arătător al înţelesului Luminii celei mai presus de minte, prin care îi luminezi pe cei ce strigă:Bucură-te, faima strălucită a Tesalonicului, cel prin care Athosul este cinstit!Bucură-te, casă de Dumnezeu luminată!Bucură-te, bogăţie de neînchipuit a vieţii în duh!Bucură-te, că ai răsturnat vorbăria deşartă a lui Varlaam!Bucură-te, putere neclintită a Ortodoxiei!Bucură-te, gură ce porţi strălucirea luminii celor trei sori!
Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
 
Condac 9
Cuvioase Părinte Grigorie, prin tainica
 
revărsare
 
din
 
Cer 
 
râuri
 
curg
 
din
 
tine,
 
adăpând cu apa
 
vieţii
 
inimileînsetate, care strigă Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Cu uşurinţă, Părinte, ai îndurat feluritele încercări pentru mărturisirea cea bună şi încercat fiind precumaurul în foc, ai strălucit tuturor, urcând spre cele mai bune pe cei care cu evlavie îţi strigă:Bucură-te, piatră a curajului, stâncă a răbdării, care nu te înfricoşezi de a ispitelor năvală!Bucură-te, cel care ai stins focul patimilor şi ai îndurat necazurile cu bucurie!Bucură-te, propovăduitor al tainelor Lui Dumnezeu, care dai credincioşilor cele mântuitoare!Bucură-te, prieten Îndumnezeit al Lui Hristos şi zid de neclintit al Bisericii Sale!Bucură-te, că Domnului te-ai înfăţişat cu slavă!Bucură-te, făclie mult luminoasă a poporului binecredincios!
Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
 
Condac 10
Cu cuvintele gurii tale se propovăduieşte Credinţa Ortodoxă în Duhul cel Dumnezeiesc. Te-ai făcutSfinţilor Părinţi împreună vieţuitor şi graiurile lor le-ai pus laolaltă, Cuvioase, şi ai strigat:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Te-ai hrănit cu
 
razele
 
Luminii
 
necreate,
 
a
 
Luminii
 
care
 
a
 
strălucit
 
 pe
 
Tabor. Descrii cu sfinţenie slava,frumuseţea şi strălucirea
 
acesteia şi-i trezeşti spre împărtăşire de ea pe cei care strigă:Bucură-te, al luminii celei necreate tainic cunoscător!Bucură-te, al patimilor ucigătoare de suflet izbăvitor!Bucură-te, că ai arătat nebuna înţelepciune a lui Varlaam!Bucură-te, că faci să plece fruntea duşmanilor şi seceri învăţăturile străine!Bucură-te, vistierie luminoasă a teologiei!Bucură-te, mângâiere a sufletelor celor întristate!
Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!Condac 11
Cu înaltă cugetare şi cu înţelepciune de Sus, Grigorie, ai propovăduit măreţiile Lui Dumnezeu. Tu faci săcrească darurile roadelor Dumnezeieşti pentru cei curaţi cu duhul, care strigă:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Luminătoare cu razele virtuţilor s-a arătat viaţa ta, Grigorie
de
 Dumnezeu
 
 grăitorule.
Pline de luminăsunt cu adevărat cuvintele tale, că prin învăţăturile tale Lui Dumnezeu îi duci pe toţi cei care strigă ţie:Bucură-te, grăitor Sfânt al cuvântului Harului!Bucură-te, temelie a Ortodoxiei şi izvor al învăţăturii!Bucură-te, pildă de vieţuire sfântă!Bucură-te, cel care curăteşti întinăciunea sufletelor şi îndrepţi pe calea mântuirii!Bucură-te, luminător al cunoştinţelor celor de Sus!Bucură-te, prin care Biserica dănţuieşte şi tot credinciosul se bucură!
Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
 
Condac 12
Pentru cei care vin la tine cu evlavie şi cinstesc luptele tale strălucite, Sfinte Ierarh Grigorie, cere Har Dumnezeiesc
 
şi
 
mântuirea
 
sufletelor,
 
căci
 
ca
 
un
 
slujitor 
 
luminat
 
străluceşti
 
celor 
 
ce
 
cântă:
 
Aliluia!
 
Aliluia!
 
Aliluia!
 
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
otycodrus liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Toni Mcconnell liked this
otycodrus liked this
Helen Ap liked this
Florin Valeriu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->