Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
101. Acatistul Sfantului Ierarh Nectarie

101. Acatistul Sfantului Ierarh Nectarie

Ratings: (0)|Views: 2,800 |Likes:
Published by Maria Ioana

More info:

Published by: Maria Ioana on Dec 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2012

pdf

text

original

 
Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie
Rugăciunile începătoare
 
(pag 5)
-vindecător-
9/22nov
Condac 1
Pe steaua cea nouă şi strălucitoare a Ortodoxiei, pe cel ce este nou zid deapărare a Bisericii, cu bucurie în inimi să îl lăudăm, că slăvit fiind de lucrareaDuhului,
 
izvorăşte
 
tămăduiri
 
şi
 
Har 
 
 bogat. Pentru aceea îi strigăm:
 
Bucură-te
 
SfinteNectarie
 
şi
 
cu
 
rugăciunile
 
tale
 
vindecă
 
neputinţele
 
noastre
 
sufleteşti
 
şi trupeşti!Icos 1
O
 
viaţă
 
neprihănită
 
ai
 
trăit
 
în
 
lume
 
Arhiereule
 
al
 
Lui
 
Hristos
,
 
 Nectarie, deDumnezeu inspirat şi în toate dăruit şi
 
ai fost purtător al bucuriilor cereşti, ca unulcare te-ai arătat drept şi cuvios. Şi noi grăim către tine astfel:Bucură-te, locaş al sfinţeniei şi al lucrării cereşti!Bucură-te, mijlocitor al Harului, cucernic şi tare!Bucură-te, a credinţei răsplată strălucitoare!Bucură-te, că prin tine se înalţă cei credincioşi şi sunt risipiţi ceiduşmănoşi!Bucură-te, că te-ai lepădat de cele materiale şi pe deplin Sfânt te-ai arătat!Bucură-te, că prin tine Biserica se slăveşte şi insula Eghina se veseleşte!
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!Condac 2
Înţelepciune având, Cuvioase, încă din tinereţe ţi-ai luminat sufletul cu raza cea Dumnezeiască şi aiurmat
 
strălucirii
 
Sfintelor 
 
Porunci.
 
În
 
virtuţi ai
 
înaintat şi
 
de
 
mic
 
copil
 
I-ai
 
cântat
 
Lui
 
Hristos:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Mergând în oraşul Sfântului Constantin, te-ai arătat îndrumător, cu frică de Dumnezeu şi hrănindu-te dinînţelepciunea cea Dumnezeiască, pe cele sfinte le-ai cercetat şi le-ai apărat. Cei pe care cu cuvântul tău i-aiumplut de bucurie sfântă îţi strigă astăzi unele ca acestea:Bucură-te, nectar al ambroziei, că de la Dumnezeu ai fost dăruit!Bucură-te, că de Mântuitorul ne-ai fost trimis
vindecător luminat!
Bucură-te, că Părinţilor celor din vechime le-ai urmat!Bucură-te, cunună nou împletită a Bisericii drept măritoare!Bucură-te, că străluceşti în Slava Creatorului!Bucură-te, bunule chivernisitor al poruncilor cereşti!
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!Condac 3
Sfinte Nectarie, ai căutat şi ţi-ai dorit înţelepciunea din tinereţile tale şi pe Hristos L-ai rugat cu lacrimifierbinţi să te împodobească cu frumuseţea ei şi cu dragoste I-ai cântat Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Sufletul tău s-a bucurat că te-ai dus la Atena să capeţi învăţătura cea folositoare, ca odinioară SfinţiiPărinţi Vasile şi Grigorie. Pentru aceea, cu bucurie îţi cântăm şi noi unele ca acestea:Bucură-te, fiu al luminii cereşti, că ai fugit de amăgirile lumeşti!Bucură-te, că cele spre Îndumnezeire n-ai încetat să le doreşti!Bucură-te, minte purtătoare de Dumnezeu, plină de înţelesuri Divine!Bucură-te, cărbune al Dumnezeiescului Duh, foc aprins al cugetării creştine!Bucură-te, că viaţă fără de pată ai trăit şi înşelăciunea lui veliar ai zdrobit!Bucură-te, că ai deschis uşa sufletului spre iubirea Lui Hristos!
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!Condac 4
Având
 
în
 
tine râvna Dumnezeiască a Cuvioşilor Părinţi, fără încetare ţi-ai dorit viaţa cea îngerească. Deaceea ai intrat cu bucurie în Hios în cerescul cin monahal, şi pe vrăjmaşul l-ai lăsat păgubit, că te-ai rugat LuiDumnezeu şi I-ai cântat neîncetat:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
1
 
Icos 4
Strigat-ai catre Arhiereul Cel dintru înălţime din toată inima ta, iar El a auzit rugăciunea ta. De aceeadegrabă a liniştit apele mării şi furtuna a potolit. Văzând acestea, cei care prin rugăciunile tale au fost salvaţi îţicântă cu mulţumire unele ca acestea:Bucură-te, că de la Dumnezeu ne-ai fost trimis vindecător!Bucură-te, izvor nesecat al minunilor!Bucură-te, că în rândul Tuturor Sfinţilor ai intrat!Bucură-te, vas nepreţuit al darurilor cereşti!Bucură-te, că furtuna mării o linişteşti şi strigătul hulitorilor îl potoleşti!Bucură-te, noule ales al Lui Hristos!
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!Condac 5
La fel ca Sfinţii de demult,
 
în vremurile de pe urmă te-ai arătat Ierarh Sfânt şi vrednic de cinstire. Viaţaţi-ai petrecut-o
 
în
 
acelaşi
 
chip
 
cu ei şi ai
 
săvârşit
 
minuni,
 
izbăvindu-i
 
din
 
necazuri
 
 pe
 
cei ce strigă:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
În ţara Egiptului,
 
ca
 
 păstor al
 
Pentapolisului,
 
te-ai
 
arătat
 
cu
 
adevărat Arhiereu înţelept, ales şi luminat deDumnezeu şi ai alergat spre învăţătura
 
Lui
 
Hristos precum odinioară Pavel.
 
Cei credincioşi,
 
cunoscând virtuţiletale, cu glas de bucurie strigă unele ca acestea:Bucură-te, podoaba cea nouă a preoţiei!Bucură-te, vas al blândeţii şi tezaurul iubirii!Bucură-te, dătătorul păcii şi izvorâtorul milei!Bucură-te, că te-ai arătat celor cuvioşi îndrumător!Bucură-te, chip al trăirii celei neprihănite!Bucură-te, cuvântător neîntrecut al celor Dumnezeieşti!
 
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!Condac 6
Au văzut creştinii din toată Biserica Egiptului că eşti un adevărat păstor al Evangheliei. Mulţimilecredincioşilor care ascultau cuvântul învăţăturii tale gândeau că au dobândit un nou Sfânt Părinte învăţător şiîmpreună cu tine nu încetau să-I cânte Lui Dumnezeu:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Ai strălucit şi în pământul elen, Cuvioase, asemenea unui nou Apostol, luminând inimile credincioşilor cu focul sfintelor învăţături şi cu sfinţenia vieţii tale. Fiind luminaţi de strălucirea ta şi noi îţi strigăm astfel:Bucură-te, luminător al Bisericii Domnului!Bucură-te, că având râvna Apostolilor potoleşti pornirile inimilor!Bucură-te, izvorul Harului şi al vindecărilor!Bucură-te, cel care cureţi sufletele de robia patimilor!Bucură-te, ascet tare, Lui Hristos următor!Bucură-te, că sufletele spre Hristos le-ai îndreptat!
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!Condac 7
Ai fost mare între Ierarhi, înţelept între
 
învăţători
 
şi
 
smerit
 
ascet
 
al
 
Lui
 
Hristos,
 
Cuvioase. Ai fost chemat
 
fii
 
 părinte
 
duhovnic
 
celor 
 
ce
 
se
 
 pregăteau
 
 pentru
 
slujirea
 
 preoţească.
 
Împreună
 
cu
 
ei
 
te
 
slăvim şi Lui Dumnezeu Îicântăm:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Ai urmat Căile Dumnezeieşti, cel ce eşti nectar al dreptăţii şi fruct de viaţă sfântă. Pe noi, la vreme destrâmtoare, neîncetat ne-ai izbăvit, iar sufletele noastre se bucură când îţi cântă ţie unele ca acestea:Bucură-te, cel ce izvorăşti apele Harului!Bucură-te, primăvara sfinţeniei care alungi iarna din gând!Bucură-te, strălucire ce luminezi întunericul cel adânc!Bucură-te, cel ce încurci gândurile celor păcătoşi!Bucură-te, cel ce bucuri inima celor credincioşi!Bucură-te, vindecătorul bolnavilor!
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!
2
 
Condac 8
Din marea ta milă, Părinte, izvorăsc minuni nemaivăzute care-i ridică pe cei ce se află în durere. LaSfânta
 
Mănăstire a ta,
 
fără încetare soseşte mulţime de
 
lume care cere
 
vindecare şi izbăvire din
 
 boli şi
 
neîncetat
 
Îicântă Lui
 
Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Mănăstirea ta din insula Eghina este liman izbăvitor, Sfinte. Aici duhovniceşte ai condus sufletelemonahiilor spre mântuire şi cu înţelepciune le-ai îndreptat către Hristos. Pentru acestea neîncetat se vor rugacătre tine zicând:Bucură-te, chipul smereniei, tezaur sfânt al curăţiei!Bucură-te, candelă a purităţii şi chivot al nepătimirii!Bucură-te, locaş al virtuţilor şi sanctuar al cumpătării!Bucură-te, dezlegarea suferinţelor!Bucură-te, că pe mulţi din pericole i-ai salvat!Bucură-te, că pe amăgitorul în prăpastia cea adâncă l-ai aruncat!
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!Condac 9
Sfintele tale Moaşte sunt pline de Har Sfânt şi de miros de bună mireasmă duhovnicească. Mirul careizvorăşte din ele bine înmiresmează, nu doar Sfânta Mănăstire a ta, ci şi întreaga insulă Eghina, sfinţindu-i pe ceicare nu încetează a-I cânta Lui Dumnezeu:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Izvorâtoare de Har şi de bogate daruri cereşti sunt Sfintele tale Moaşte! Prin ele mulţime de bolnavi suntvindecaţi şi cei slăbănogi sunt îndreptaţi. Împreună cu dânşii, strigăm unele ca acestea:Bucură-te, scăldătoarea vindecărilor şi dezlegarea suferinţelor!Bucură-te, că degrabă alergi în ajutor şi tămăduire dăruieşti!Bucură-te, că de îngrozitorul
cancer 
pe mulţi i-ai vindecat!Bucură-te, că demonilor rană de mult plâns ai dat!Bucură-te, că vanitatea înţelepciunii lumeşti ai îngenunchiat!Bucură-te, că în chip minunat pe credincioşi i-ai ajutat!
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!Condac 10
Cei
 
credincioşi
 
care
 
s-au
 
îndulcit
 
din hrana
 
 binefacerilor tale te numesc ajutor şi acoperitor.
 
 Niciunul dincei care
 
te-au
 
chemat
 
cu credinţă
 
nu a rămas
 
nemângâiat
 
de Harul
 
tău
 
şi
 
toţi
 
au
 
cântat:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Purtătorule
 
de
 
Dumnezeu,
 
s-a
 
răspândit
 
 pretutindeni
 
vestea
 
minunilor 
 
tale.
 
Şi
 
 pe
 
cei
 
de
 
departe
 
degrabă
 
i-aiajutat şi din pericole sau din necazuri i-ai salvat. De aceea, către tine aleargă zicând:Bucură-te, că mare eşti între Părinţi şi loc de cinste ai între Sfinţi!Bucură-te, triumf al credinţei şi zid de apărare creştinilor!Bucură-te, izvor al Harului, care ne descoperi slava adevărului!Bucură-te, bucuria şi puterea credincioşilor!Bucură-te, sprijinul şi întărirea sufletelor!Bucură-te, cel prin care Hristos se slăveşte şi diavolul se stârpeşte!
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!Condac 11
 Noi,
 
cei
 
izbăviţi
 
sub
 
acoperământul
 
tău,
 
Părinte,
 
îţi
 
mulţumim
 
 
degrabă
 
vii
 
în
 
toate
 
necazurile
 
noastre săne
 
alungi
 
tristeţea.
 
Cu ajutorul tău, Îl slăvim pe
 
Domnul
 
Iisus Hristos
 
cântându-I:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Cu flăcările minunilor tale ai ars zelul demonilor şi ai venit în ajutorul credincioşilor. Fiind ei cuprinşide grele suferinţe, le-ai stins durerea şi i-ai vindecat de multe boli. Cu evlavie rostim acestea:Bucură-te, vindecătorul bolnavilor şi spaima demonilor!Bucură-te, că pe cei chinuiţi de friguri i-ai vindecat!Bucură-te, că pe slăbănogi i-ai îndreptat!Bucură-te, că prin tine Milostivirea Lui Dumnezeu se arată!Bucură-te, cel care ai oprit seceta şi ai dat ploaie bogată!
3

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
svayambhu liked this
Lenuta Georgescu liked this
AnOnYmOuS_1995 liked this
elena_alexandru liked this
iarifilip liked this
DIA1975 liked this
vepeter liked this
Remmus Rem liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->