Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
231Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MODUL BMM 3103

MODUL BMM 3103

Ratings:
(0)
|Views: 7,458|Likes:
Published by MOHD RUSLEE
Semoga bahan yang saya muatkan ini akan dapat menjadi rujukan para bakal guru PISMP seluruh negara...... Cikgu Ruslee IPGM Kota Bharu, Kelantan.
Semoga bahan yang saya muatkan ini akan dapat menjadi rujukan para bakal guru PISMP seluruh negara...... Cikgu Ruslee IPGM Kota Bharu, Kelantan.

More info:

Published by: MOHD RUSLEE on Dec 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2014

pdf

text

original

 
MODUL BMM 3103PENGUJIAN, PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN1.1 Sinopsis
Topik ini membincangkan konsep-konsep penting dalam penilaian danpentaksiran bahasa Melayu iaitu pentaksiran, pengujian, penilaian. Di akhir topik,para pelajar akan menjalankan beberapa aktiviti serta menjawab beberapasoalan untuk menguji pemahaman anda. Rujukan lanjut melalui sumber internet,perbincangan dalam talian serta aktiviti kolaboratif bersama pensyarah andaboleh juga dilakukan.Tahukah anda, penilaian hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripadaproses pengajaran dan pembelajaran (P & P), bukannya semata-matadijalankan melalui ujian dan peperiksaan sahaja. Ia merupakan satu prosespengumpulan maklumat berkenaan dengan kemajuan dan prestasi pelajar.Dengan itu, di peringkat sekolah berbagai-bagai kaedah penilaian digunakanuntuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian pelajar 
TAJUK 1: PENGERTIAN DAN KONSEP1.2 Hasil pembelajaran
1.2.1. Konsep pentaksiran1.2.2. Konsep pengujian1.2.3. Konsep penilaian1.2.4. Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian
1.3 Kerangka Konsep1.4 Pentaksiran
Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuatpenghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Maklumat meliputi halhalberkaitan topik, bukti dan prestasi. Penghakiman melibatkan hal-hal sepertipertimbangan dan pencapaian aspek pendidikan, manakala produk pulamelibatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai.
Pengertian dan Konsep
Pentaksiran Pengujian PenilaianPerkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaianmelibatkan operasi, dapatan dan hasil. Aspek-aspek utama dalam pentaksiranialah:-i. Instrumenii. Kumpulan yang ditaksir iii. Responiv. Kumpulan yang menaksir v. Skor 
1.5 Pengujian
1
 
Merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan carayang sistematik.
Ia juga satu cara bagi mengukur tingkah laku seseorang individu.
Ia dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu, sebelum, semasa dan selepassesuatu pengajaran
Ujian boleh diberikan sebelum sesuatu pengajaran berlaku dengan tujuanuntuk mengumpul maklumat. Ujian itu dikenali sebagai ujian pra atau pretest.
Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku ujian diberikan sama adasecara lisan atau bertulis. Ujian ini bagi mengetahui kemajuan yangdicapai oleh pelajar-pelajar dan pemahaman mereka terhadap P&P guru.Ujian ialah satu alat. Dalam P & P bahasa, ujian ialah bahan yang bertulis atautercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatukemahiran bahasa. Misalnya, guru membina ujian kloz bagi menguji kefahamanmembaca atau ujian imlak bagi menguji kefahaman mendengar. Namun, perludiingat bahawa ujian mungkin menjadi kurang baik jika pentadbir ujianmenggunakannya dan menginterpretasinya secara tidak jujur. Oleh itu, ujianperlulah digunakan sesuai dengan perkara yang hendak diuji itu. Contohnya, jika guru menguji tahap kefahaman murid Tahun 4 dengan menggunakan bahanbacaan yang layak untuk Tingkatan 1, sudah semestinya keputusan pelajar initidak menggalakkan.
1.6 Penilaian
Penilaian telah didefinisikan dengan banyak cara. Stufflebeam et. al. (1971: xxv)menyatakan “penilaian” sebagai
the process of delineating, obtaining, and  providing useful information for judging decision alternatives.
Terry D. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatuproses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuatpertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan.Penilaian merupakan satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. Iaadalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku danmembuat pertimbangan menilai. Proses menilai dapat memberi maklumattentang pencapaian objektif pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dankeberkesanan sesebuah kurikulum. Pentafsiran penilaian berdasarkan datakuantitatif dan penghuraian kualitatif. Ia boleh dijalankan sebelum, semasa atauselepas satu sesi pengajaran guru. Ia boleh dijalankan berdasarkan sesuatupembelajaran spesifik atau kepada keseluruhan kurkulum.
Kepentingan Penilaian Ujian Di Bilik Darjah
Penilaian dan ujian mempunyai beberapa tujuan. Antaranya ialah untuk:
mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yangsedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara yang hendak diajar.
menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari perkara yangtelah disampaikan.
membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan temantemansekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama disekolah.
menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amatlemah dalam pencapaian mereka.membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta
2
 
kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian merekasentiasa dapat meningkatkan pengajaran mereka; dan
membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan merekadalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pulamemperbaikinya.
1.7 Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian
Rajah 1.Berdasarkan rajah di atas, kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyaiperkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu prosespengajaran dan pembelajaran. Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produkP&P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan.
PENILAIANPENTAKSIRAN PENGUJIANArahan:
Anda dikehendaki mengumpul satu set bahan ujian bulanan, semester dan akhir tahun. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, sila jawab soalan-soalan dibawah;a. Sila nyatakan tujuan-tujuan pengujian, pengukuran, dan penilaiandilakukan.b. Sila buat catatan dan rumusan tentang perbezaan antara konsepkonseppengujian, penilaian, dan pengukuran ini dalam
bentuk grafik.
c. Sejauh manakah kertas ujian bulanan, semester dan akhir tahun yang dibinamenepati ciri-ciri pentaksiran yang berkesan?
1.8 Aktiviti2.1 Sinopsis
Sebagaimana yang anda tahu,Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yangdibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali disusun olehBenjamin S. Bloom pada tahun 1956 dan seterusnya Domain Krathwohl. Dalamhal ini, tujuan pendidikan dibahagi kepada beberapa
domain
(ranah, kawasan)dan setiap domain tersebut diperincikan berdasarkan hierarkinya. Dalampanduan pembelajaran ini, dua aspek ini akan dibincangkan serta aktiviti yangberkaitan boleh dijalankan bersama pensyarah anda untuk memudahkanpemahaman anda. Selamat berjaya !
2.2 Hasil Pembelajaran
2.2.1. Menghuraikan konsep pentaksiran, pengujian, dan penilaian.2.2.2. Menjelaskan taksonomi Bloom, taksonomi Solo, dan domainKrathwohl.2.2.3. Membina jadual spesifikasi ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu;2.2.4. Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dansistem bahasa Melayu dan melaksanakan pemarkahan ujian BahasaMelayu.
TAJUK 2: TAKSONOMI DAN DOMAIN KRATHWOHL
3

Activity (231)

You've already reviewed this. Edit your review.
Rogiyah Giah liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Mohamad Asraff Jasni liked this
メメメメ メメメメ liked this
Leong Xin Yi liked this
Aye Nadiah liked this
Muhammad Firdaus liked this
Miszz Shuhadah Safiee liked this
Muhammad Firdaus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->