Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hafez - دیوان حافظ

Hafez - دیوان حافظ

Ratings: (0)|Views: 130 |Likes:
Published by onlymehdi
خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی (حدود ۷۲۷-۷۹۲ هجری قمری)، شاعر بزرگ قرن هشتم ايران و یکی از سخنوران نامی جهان است. اغلب اشعار حافظ غزل می‌باشد.
دیوان حافظ که مشتمل بر حدود ۵۰۰ غزل، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه، و تعدادی رباعی است، تا کنون بیش از چهارصد بار به اشکال و شیوه‌های گوناگون، به زبان اصلی فارسی و دیگر زبان‌های جهان به‌چاپ رسیده است. شاید تعداد نسخه‌های خطّی ساده یا تذهیب گردیدهٔ آن در کتابخانه‌های ایران، افغانستان، هند، پاکستان، ترکیه، و حتی کشور‌های غربی از هر دیوان فارسی دیگری بیشتر باشد. (ص ص ۲۶۵ - ۲۶۷، ذهن و زبان حافظ)

حافظ به زبان عربی یعنی نگه دارنده و به کسی گفته می‌شود که بتواند قرآن را از حفظ بخواند.

در خصوص سال دقیق ولادت او بین مورخین و حافظ‌شناسان اختلاف نظر وجود دارد. دکتر ذبیح الله صفا ولادت او را در ۷۲۷ (تاریخ ادبیات ایران) و دکتر قاسم غنی آن را در ۷۱۷ (تاریخ عصر حافظ) می‌دانند. برخی دیگر از محققین همانند علامه دهخدا بر اساس قطعه ای از حافظ ولادت او را قبل از این سال‌ها و حدود ۷۱۰ هجری قمری تخمین می‌زنند (لغتنامه دهخدا، مدخل حافظ). آنچه مسلم است ولادت او در اوایل قرن هشتم هجری قمری و بعد از ۷۱۰ واقع شده و به گمان غالب بین ۷۲۰ تا ۷۲۹ روی داده‌است.
خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی (حدود ۷۲۷-۷۹۲ هجری قمری)، شاعر بزرگ قرن هشتم ايران و یکی از سخنوران نامی جهان است. اغلب اشعار حافظ غزل می‌باشد.
دیوان حافظ که مشتمل بر حدود ۵۰۰ غزل، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه، و تعدادی رباعی است، تا کنون بیش از چهارصد بار به اشکال و شیوه‌های گوناگون، به زبان اصلی فارسی و دیگر زبان‌های جهان به‌چاپ رسیده است. شاید تعداد نسخه‌های خطّی ساده یا تذهیب گردیدهٔ آن در کتابخانه‌های ایران، افغانستان، هند، پاکستان، ترکیه، و حتی کشور‌های غربی از هر دیوان فارسی دیگری بیشتر باشد. (ص ص ۲۶۵ - ۲۶۷، ذهن و زبان حافظ)

حافظ به زبان عربی یعنی نگه دارنده و به کسی گفته می‌شود که بتواند قرآن را از حفظ بخواند.

در خصوص سال دقیق ولادت او بین مورخین و حافظ‌شناسان اختلاف نظر وجود دارد. دکتر ذبیح الله صفا ولادت او را در ۷۲۷ (تاریخ ادبیات ایران) و دکتر قاسم غنی آن را در ۷۱۷ (تاریخ عصر حافظ) می‌دانند. برخی دیگر از محققین همانند علامه دهخدا بر اساس قطعه ای از حافظ ولادت او را قبل از این سال‌ها و حدود ۷۱۰ هجری قمری تخمین می‌زنند (لغتنامه دهخدا، مدخل حافظ). آنچه مسلم است ولادت او در اوایل قرن هشتم هجری قمری و بعد از ۷۱۰ واقع شده و به گمان غالب بین ۷۲۰ تا ۷۲۹ روی داده‌است.

More info:

Published by: onlymehdi on Dec 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

 
 
1
 
ﻆﻓﺎﺣ
 
ناﻮﻳد
 
هﺪﻨﺴﻳﻮﻧ
:
ﻆﻓﺎﺣ
 
ﺮﺸﻧ
 
ﺦﻳرﺎﺗ 
:
رذآ
82 
ﭗﻳﺎﺗ 
:
http://diglib.sharif.edu
www.3Jokes.com
 
 
2
 
لﺰﻏ
1 
ﺎﻬﻟوﺎﻧ
 
و
 
ﺎﺳﺎﻛ 
 
ردا
 
ﻲﻗﺎﺴﻟا
 
ﺎﻬﻳا
 
ﺎﻳ 
 
ﻻاﻞﻜﺸﻣ
 
دﺎﺘﻓا
 
ﻲﻟو
 
لوا
 
دﻮﻤﻧ
 
نﺎﺳآ
 
ﻖﺸﻋ
 
ﻪﻛ ﺎﻫ
 
ﻪﻓﺎﻧ
 
يﻮﺑ
 
ﻪﺑﺪﻳﺎﺸﮕﺑ
 
هﺮﻃ
 
ناز
 
ﺎﺒﺻ
 
ﺮﺧﺎﻛ 
 
يالد
 
رد
 
دﺎﺘﻓا
 
نﻮﺧ
 
ﻪﭼ
 
ﺶﻨﻴﻜﺸﻣ
 
ﺪﻌﺟ
 
بﺎﺗ 
 
زﺎﻫ
 
 ﻣمد
 
ﺮﻫ
 
نﻮﭼ
 
ﺶﻴﻋ
 
ﻦﻣا
 
ﻪﭼ
 
نﺎﻧﺎﺟ
 
لﺰﻨﻣ
 
رد
 
اﺮ ﻲﻣ
 
دﺎﻳﺮﻓ
 
سﺮﺟﻞﻤﺤﻣ
 
ﺪﻳﺪﻨﺑﺮﺑ
 
ﻪﻛ 
 
درادﺎﻫ
 
ﺪﻳﻮﮔ 
 
نﺎﻐﻣ
 
ﺮﻴﭘ 
 
تﺮﮔ 
 
ﻦﻛ 
 
ﻦﻴﮕﻧر
 
هدﺎﺠﺳ
 
ﻲﻣ
 
ﻪﺑﻲﺑ
 
ﻚﻟﺎﺳ
 
ﻪﻛ لﺰﻨﻣ
 
ﻢﺳر
 
و
 
هار
 
ز
 
دﻮﺒﻧ
 
ﺮﺒﺧﺎﻫ
 
ﻞﻳﺎﻫ
 
ﻦﻴﻨﭼ
 
ﻲﺑادﺮﮔ 
 
و
 
جﻮﻣ
 
ﻢﻴﺑ
 
و
 
ﻚﻳرﺎﺗ 
 
ﺐﺷﻞﺣﺎﺳ
 
نارﺎﺒﻜﺒﺳ
 
ﺎﻣ
 
لﺎﺣ
 
ﺪﻨﻧاد
 
ﺎﺠﻛ ﺎﻫ
 
ﺎﻧﺪﺑ
 
ﻪﺑ
 
ﻲﻣﺎﻛ 
 
دﻮﺧ
 
ز
 
مرﺎﻛ 
 
ﻪﻤﻫﺮﺧآ
 
ﺪﻴﺸﻛ 
 
ﻲﻣﻞﻔﺤﻣ
 
ﺪﻧزﺎﺳ
 
وا
 
ﺰﻛ 
 
يزار
 
نآ
 
ﺪﻧﺎﻣ
 
ﻲﻛ 
 
نﺎﻬﻧﺎﻫ
 
ﻲﻤﻫ
 
ﺮﮔ 
 
يرﻮﻀﺣﻆﻓﺎﺣ
 
ﻮﺸﻣ
 
ﺐﻳﺎﻏ
 
وا
 
زا
 
ﻲﻫاﻮﺧﺎﻬﻠﻤﻫا
 
و
 
ﺎﻴﻧﺪﻟا
 
عد
 
يﻮﻬﺗ 
 
ﻦﻣ
 
ﻖﻠﺗ 
 
ﺎﻣ
 
ﻲﺘﻣ
 
لﺰﻏ
2 
ﺎﺠﻛ 
 
باﺮﺧ
 
ﻦﻣ
 
و
 
ﺎﺠﻛ 
 
رﺎﻛ 
 
حﻼﺻ
 
 
3
ﺎﺠﻛ 
 
ﻪﺑ
 
ﺎﺗ 
 
ﺖﺳﺎﺠﻛ 
 
ﺰﻛ 
 
هر
 
توﺎﻔﺗ 
 
ﻦﻴﺒﺑ
 
سﻮﻟﺎﺳ
 
ﻪﻗﺮﺧ
 
و
 
ﺖﻓﺮﮕﺑ
 
ﻪﻌﻣﻮﺻ
 
ز
 
ﻢﻟدباﺮﺷ
 
و
 
نﺎﻐﻣ
 
ﺮﻳد
 
ﺖﺳﺎﺠﻛ ﺎﺠﻛ 
 
بﺎﻧ
 
ار
 
اﻮﻘﺗ 
 
و
 
حﻼﺻ
 
يﺪﻧر
 
ﻪﺑ
 
ﺖﺳا
 
ﺖﺒﺴﻧ
 
ﻪﭼﺎﺠﻛ 
 
بﺎﺑر
 
ﻪﻤﻐﻧ
 
ﺎﺠﻛ 
 
ﻆﻋو
 
عﺎﻤﺳ
 
ﺪﺑﺎﻳرد
 
ﻪﭼ
 
نﺎﻨﻤﺷد
 
لد
 
ﺖﺳود
 
يور
 
زﺎﺠﻛ 
 
بﺎﺘﻓآ
 
ﻊﻤﺷ
 
ﺎﺠﻛ 
 
هدﺮﻣ
 
غاﺮﭼ
 
ﺖﺳﺎﻤﺷ
 
نﺎﺘﺳآ
 
كﺎﺧ
 
ﺎﻣ
 
ﺶﻨﻴﺑ
 
ﻞﺤﻛ 
 
ﻮﭼﺎﺠﻛ 
 
بﺎﻨﺟ
 
ﻦﻳا
 
زا
 
ﺎﻣﺮﻔﺑ
 
ﻢﻳور
 
ﺎﺠﻛ 
 
ﺖﺳا
 
هار
 
رد
 
هﺎﭼ
 
ﻪﻛ 
 
ناﺪﺨﻧز
 
ﺐﻴﺳ
 
ﻪﺑ
 
ﻦﻴﺒﻣﻲﻤﻫ
 
ﺎﺠﻛ ﻦﻳﺪﺑ
 
لد
 
يا
 
يورﺎﺠﻛ 
 
بﺎﺘﺷ
 
لﺎﺻو
 
رﺎﮔزور
 
دﺎﺑ
 
ﺶﺷﻮﺧ
 
دﺎﻳ 
 
ﻪﻛ 
 
ﺪﺸﺑﺎﺠﻛ 
 
بﺎﺘﻋ
 
نآ
 
و
 
ﺖﻓر
 
ﺎﺠﻛ 
 
ﻪﻤﺷﺮﻛ 
 
نآ
 
دﻮﺧ
 
ﺖﺳود
 
يا
 
راﺪﻣ
 
ﻊﻤﻃ
 
ﻆﻓﺎﺣ
 
ز
 
باﻮﺧ
 
و
 
راﺮﻗﺎﺠﻛ 
 
باﻮﺧ
 
و
 
ماﺪﻛ 
 
يرﻮﺒﺻ
 
ﺖﺴﻴﭼ
 
راﺮﻗ
 
لﺰﻏ
3 
ار
 
ﺎﻣ
 
لد
 
درآ
 
ﺖﺳد
 
ﻪﺑ
 
يزاﺮﻴﺷ
 
كﺮﺗ 
 
نآ
 
ﺮﮔا

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->