Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contract de Inchiriere Imobil

Contract de Inchiriere Imobil

Ratings:
(0)
|Views: 1,495|Likes:
contract de inchiriere imobil in limba romana
contract de inchiriere imobil in limba romana

More info:

Published by: Dumitrescu & Asociatii on Dec 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
CONTRACT DE INCHIRIERENR...........................DIN................................I.PARTILE CONTRACTANTE.SC
..............................
SRL
cu sediul in.............................., inregistratala ORC de pe langa Tribunalul
Timis
sub
nr. J35
/............/........... avandcontul
RO..............................
deschis la .........................................,
CUI
............................ , reprezentata prin .............................., incalitate de
LOCATOR
si.............................. cu sediul in .............................., inregistrata laOficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul ................................. sub nr. ........./............./................,avand contul .............................., deschis la ..........................................sucursala .........................................., avand
CUI
........................................, atribut fiscal ...........................,reprezentata prin .............................., in calitate de
CHIRIAS
, s-aincheiat prezentul contract de inchiriere, cu respectarea urmatoarelorclauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI.2.1.
Locatorul SC .............................................. SRL, inchireaza spatiulcomercial in suprafata de .......... mp – folosinta exclusiva si ........ m.p. –folosinta comuna avand pozitia identificata prin schita anexa lacontract, situat in .............................., din ..............................,str........................... nr........ bl......... sc........ ap........... pentrudesfasurarea urmatoarelor activitati comerciale :...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.2.
Predarea - primirea spatiului si a mijloacelor fixe din dotare esteconsemnata in procesul verbal anexa 1, care face parte integranta dincontract si care se va intocmi si se va semna de parti la data predariispatiului.
III. DURATA CONTRACTULUI.
 
3.1.
Durata inchirierii incepe din data 20.03.2006 pana la data de20.03.2008, cu drept de prelungire prin acordul expres al ambelorparti. Tacita relocatiune nu opereza in raporturile dintre partilecontractante.
IV. PRETUL – MODALITATI DE PLATA.4.1.
Pretul lunar al contractului este format din chiria de baza lunara,si cota parte cheltuieli generale.
4.2.
Chiria de baza lunara este echivalentul in lei a sumeide ....................... EURO + TVA.
4.3.
Cota parte din cheltuielile generale ale spatiului comercial va fistabilita conform cu contoarele instalate separat pentru suprafatainchiriata.
4.4.
Plata pretului se va face in termen de 5 zile calendaristice de ladata facturarii. Facturarea are loc intre 8-10 ale lunii pentru luna incurs. Facturarea de catre locator dupa aceasta data nu are nici unefect sanctionator pentru acesta, termenele de plata pentru chiriasurmand a curge de la data facturarii.
4.5.
 Toate sumele exprimate in EURO in prezentul contract vor fifacturate de catre locator catre chirias la cursul de vanzare al BNR dela data facturarii.
V. GARANTII, FACILITATI, SANCTIUNI.5.1.
La semnarea contractului, chiriasul va achita o garantie desecuritate in valoare de o chirie lunara la cursul BNR.
5.2.
Garantia de securitate va fi folosita de catre locator pentruacoperirea debitelor chiriasului reprezentand chiria de baza, cota partedin cheltuielile generale sau eventualele pagube cauzate de chirias inspatiul inchiriat sau spatiului comercial alaturat folosit de locator,garantia putand acoperii orice daune pe care chiriasul le-ar datoralocatorului. Folosirea totala sau partiala a garantiei se notificachiriasului. In cazul in care dupa folosirea garantiei se continua intreparti raporturile nascute prin prezentul contract, chiriasul va aveaobligatia refacerii sau completarii garantiei in termen de 7 zilecalendaristice. In caz contrar, dupa acest termen chiriasul va datorapenalitati in valoare de 1% din totalul garantiei pe zi de intarziere.
5.3.
Restituirea garantiei se va face de catre locator dupa preluareaspatiului de la chirias in baza unui proces verbal de predare – primire aspatiului, in conditiile stimulate in prezentul contract.
5.4.
In cazul in care chiriasul nu a respectat una dintre obligatiileprevazute la art. 6.2, lit. a, e, f, g, k, locatorul este in drept sa retinapartial sau total garantia pentru prejudicile aduse. Suma ramasa dupaacoperirea prejudicilor se va elibera chiriasului in termen de 7 zile
 
calendaristice de la data semnarii procesului verbal de predare primire.
5.5.
In cazul renuntarii la beneficiul contractului, inainte de implinireatermenului de 6 luni, locatorul urmeaza a fi despagubit cu o sumaegala cu valoarea chiriei pentru o luna, cu titlu de daune – interese. Seconsidera renuntare la beneficiu si nerespectarea obligatiilor prevazutela art.6.2 lit.a. La semnarea prezentului, chiriasul emite un bilet laordin la dispozitia locatorului cu valoarea daunei stabilite.
5.6.
Neplata oricaror sume la care chiriasul s-a obligat in baza acestuicontract, la scadentele prevazute prin clauzele contractuale obligachiriasul la plata unei penalitati de 0,5% din valoarea sumeineachitate, pentru fiecare zi de intarziere.
5.7.
Neplata totala sau partiala a chiriei precum si a utilitatilor pe operioada de maxim 15 zile calendaristice de la data facturarii conducela rezilierea contractului si evacuarea chiriasului fara somatie sau altaformalitate.
5.8.
Pact comisoriu de ultim grad: In cazul neexecutarii oricareiobligatii asumate de chirias prin prezentul contract (indiferent undefigureaza acesta : contract, proces-verbal, anexa privind obligatiile deplata a utilitatilor, schita anexa, acte aditionale etc.) locatorul poaterezilia contractul de inchiriere, fara punerea in intarziere a debitorului,fara preaviz sau intocmirea altor formalitati, si fara interventiainstantei de judecata. In acest caz contractul inceteaza de drept lanotificarea chiriasului de catre locator cu privire la vointa de renuntare.Notificarea poate fi facuta prin scrisoare recomandata, cu confirmarede primire, fax, executor judecatoresc, comunicare sub luare desemnatura de primire etc. Drept urmare, chiriasul este obligat saelibereze spatiul in termen de 2 zile lucratoare. In caz contrar locatoruleste in drept sa procedeze la evacuarea chiriasului.Evacuarea se va face pe cheltuiala chiriasului, riscul deteriorarii,pierderii de marfuri sau a altor bunuri materiale aflate in spatiu ramanein sarcina chiriasului.In plus, locatorul este in drept sa pretinda cheltuieli de depozitare.Cheltuielile de depozitare se raporteaza la valoarea lunara a pretuluicontractului.
VI. ALTE OBLIGATII ALE PARTILOR6.1 Locatorul
se obliga:a)Sa puna la dispozitia chiriasului spatiul inchiriat;b)Sa asigure accesul chiriasului la spatiul inchiriat;c)Sa asigure accesul chiriasului la utilitatile necesare desfasurariiactivitatii specificate in prezentul contract, urmand ca acesta sasuporte contravaloarea lor;

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Oana Toader liked this
Dragnea Raducu liked this
Ana Maria liked this
florynbv liked this
Viorel Dobos liked this
Dan liked this
Dan liked this
gabrielamedelet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->