Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đồi Gió Hú - Emily Bronte

Đồi Gió Hú - Emily Bronte

Ratings: (0)|Views: 832|Likes:
Published by Jude
Một câu chuyện tình kì lạ, nhất là những người trong cuộc. Những tính cách gần như nổi loạn thống lĩnh, tạo nên những tình huống cuốn trôi tất cả vào với nhau. Nhưng đằng sau mọi sự hoang dã đặc biệt đó, chính tình yêu là căn nguyên. Đó chính là điểm cuốn hút nhất của cuốn sách này.
Một câu chuyện tình kì lạ, nhất là những người trong cuộc. Những tính cách gần như nổi loạn thống lĩnh, tạo nên những tình huống cuốn trôi tất cả vào với nhau. Nhưng đằng sau mọi sự hoang dã đặc biệt đó, chính tình yêu là căn nguyên. Đó chính là điểm cuốn hút nhất của cuốn sách này.

More info:

Published by: Jude on Dec 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/22/2011

pdf

text

original

 
Emily Bronte
http://ebooks.vdcmedia.com 
CHÛÚNG 1
Töi vûâa trúãvïìnhaâsau chuyïën ài thùm öng Heathcliff, võ chuã  nhaâvaâcuäng laângûúâi laáng giïìng duy nhêët röìi àêy seägêy phiïìn phûác cho töi.Trïn khùæp Anh quöëc naây töi khoáloâng tòm àûúåc möåt núi nûúng thên naâo heão laánh hún chöën naây. Núi àêy hoaân toaân thñch húåp vúái töi, vò nguyïån voång duy nhêët cuãa töi laâàûúåc traánh gùåp gúä  moåi ngûúâi. ÊËn tûúång àêìu tiïn cuãa töi vïìöng Heathcliff laâ: àêy quaãlaâ  ngûúâi laáng giïìng lyátûúãng trong caãnh söëng biïåt lêåp. Öng khöng thïí  biïët àûúåc töi vui mûâng ra sao khi thêëy thaái àöåthiïëu thên thiïån cuãa öng taåKhi töi thuác ngûåa laåi gêìn, öng ta nhòn töi chùçm chùçm, cùåp mùæt àen êín dûúái haâng löng maây rêåm löåveãngúâvûåc: - Öng Heathcliff phaãi khöng aå? - Töi hoãi. Àïíàaáp laåi öng ta chó gêåt àêìu. - Töi laâLockwood, khaách múái àïën thuï nhaâcuãa öng. - Töi noái tiïëp - Töi tûåcho mònh caái vinh haånh cöëàïën thùm öng thêåt súám ngay sau khi túái núi. Töi hy voång viïåc töi söëng úãêëp Thrushcross seä  khöng gêy phiïìn phûác cho öng.- Töi seäkhöng cho pheáp bêët kyâkeãnaâo gêy phiïìn phûác cho töi - öng ta ngùæt lúâi - öng vaâo ài. Lúâi múâi cuãa öng ta rñt qua hai haâm rùng nghiïën chùåt nhû thïí  muöën noái: “Quyãtha ma bùæt öng ài!”. Töi àêm toâmoâtrûúác möåt keã  xem ra coân ñt cúãi múãhún caãtöi, nïn töi nhêån lúâi. Con ngûåa cuãa töi àang xö ngûåc vaâo caánh cöíng, vaâröët cuöåc öng Heathcliff cuäng giú tay múãnoára. Öng vûâa lûäng thûäng bûúác ài trïn con àûúâng dêîn lïn ngöi nhaâphña trûúác mùåt töi, vûâa cêët tiïëng goåi möåt tïn gia nhên:- Joseph, ra dùæt ngûåa cho öng Lockwood vaâmang ñt rûúåu vang dûúái hêìm lïn!
 
ÀÖÌI GIOÁ HUÁ 3
http://ebooks.vdcmedia.com Joseph bûúác ra dùæt ngûåa cho töi. Àoálaâmöåt laäo giaâvaâxem ra laäo chùèng vui veãchuát naâo khi thêëy töi. “Laåy chuáa cûáu giuáp”, laäo lêím bêím trong luác dùæt con ngûåa cuãa töi ài. Ngöi nhaâcuãa öng Heathcliff coátïn laâÀónh GioáHuá. Caái tïn “Àónh gioá” laâmöåt tûâmaâdên àõa phûúng àùåt cho bêët kyâcaái gò phúi mònh dûúái nhûäng cún gioábaäo thöíi hun huát qua nhûäng caánh àöìng hoang daämiïìn Yorkshire nhû ngöi nhaânaây. Gêìn ngöi nhaâcoámöåt vaâi cêy con, thên nghiïng ngaätrûúác sûác gioáthöíi maånh. Möåt rùång buåi cêy gai goác, bao nhiïu caânh àïìu hûúáng vïìmöåt phña nhû thïíàang chòa tay xin mùåt trúâi böëthñ cho chuát nùæng, tö àiïím troån veån cho bûác tranh aãm àaåm naây. Ngöi nhaâ  àûúåc xêy dûång rêët vûäng chùæc, caác goác àûúåc gia cöëthïm bùçng nhûäng khöëi àaálúán vaâcaác cûãa söíàïìu xêy loäm sêu vaâo tûúâng. Trûúác khi bûúác vaâo nhaâ, töi dûâng laåi xem xeát möåt phiïën àaá  lúán coáchaåm tröíbïn trïn caánh cûãa. Trïn phiïën àaácoákhùæc niïn àaåi ngöi nhaânaây àûúåc dûång nïn: “1500” vaâmöåt caái tïn “Hareton Earnshaw”. Töi muöën tòm hiïíu kyähún, nhûng võ chuãnhaâàang söët ruöåt àúåi töi. Vaâo trong nhaâ, chuáng töi ài thùèng túái phoâng khaách cuãa gia àònh. ÚÃvuâng Yorkshire naây ngûúâi ta goåi phoâng khaách laâ“chñnh saãnh”. Bïn kia laânhaâbïëp. Àùçng cuöëi chñnh saãnh coánhûäng kïådaâi baây àêìy nhûäng chiïëc àôa thiïëc vaâbònh baåc. Bïn trïn loâsûúãi coátreo vaâi khêíu suáng cöívaâmöåt cùåp suáng tay cuãa kyåbinh. Saân nhaâlaát àaá  trùæng nhùén. Mêëy chiïëc ghïëtûåa lûng cao sún xanh xïëp thaânh hònh voâng cung quanh loâsûúãi. Trong möåt höëc tûúâng bïn dûúái mêëy chiïëc kïå, möåt con choásùn àang nùçm vúái lûáa choácon kïu ùèng ùèng, vaâcoân coánhiïìu con choánûäa nùçm trong nhûäng goác coân laåi. Cùn phoâng vaâàöìàaåc chùèng coágò khaác vúái nhûäng thûáta thûúâng thêëy trong möåt trang traåi úãvuâng YorkshireåNhûng öng Heathcliff tröng chùèng giöëng möåt traåi chuãvuâng Yorkshireåöng coá  nûúác da cuãa möåt gaädigan, nhûng qua y phuåc vaâtaác phong öng coá  veãlaâmöåt ngûúâi xuêët thên tûâmöåt gia àònh tûãtïë. Öng bûúác laåi gêìn loâsûúãi, töi theo sau röìi ngöìi xuöëng àöëi diïån vúái öng taåöng chùèng noái nùng gò. Trong luác àoá, con choásùn àaärúâi bêìy con, tiïën àïën sau chên töi, àûa mùæt nhòn töi. Hai meáp noácong lïn, húãcaãhai haâm rùng. Khi töi thûãàûa tay vuöët ve noá, noáàaáp laåi bùçng möåt tiïëng gêìm gûâkeáo daâi.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->