Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ly Luan Nha Nuoc Va Phap Luat - Phan tich ba tinh huong trong thuc te de lam ro tac dong cua lam phat.

Ly Luan Nha Nuoc Va Phap Luat - Phan tich ba tinh huong trong thuc te de lam ro tac dong cua lam phat.

Ratings: (0)|Views: 1,234|Likes:
Published by gacon2408

More info:

Published by: gacon2408 on Dec 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2009

pdf

text

original

 
Bài t
p nhóm tháng th
ứ 
hai
 – 
Lý lu
ận Nhà nướ 
c và pháp lu
t
 – 
Nhóm B2 K3411
1
I.
 
L
ờ 
i m
ở 
 
đầ
u
Trong quá trình hình thành l
ch s
 
loài ngườ 
i,
chúng ta đã trả
i qua b
n ki
ểu nhà nước. Trong đónhà nước tư sả
n là ki
ểu nhà nướ 
c bóc l
t cu
i cùng, hoàn thi
n và phát tri
n nh
t trong l
ch s
các ki
u
nhà nướ 
c bóc l
t. M
ặc dù tính đế
n nay, s
t
n t
i c
ủa nhà nước tư sả
n ng
ắn hơn nhiề
u so v
ới nhà nướ 
cch
 
nô và nhà nướ 
c phong ki
ến song, chính nó đã mang lạ
i cho n
ền văn minh nhân loạ
i nhi
u ti
ế
n b
l
ớ 
n.Bên c
nh s
ti
ế
n b
mà ki
ểu nhà nước này đem lạ
i thì còn có m
t s
h
n ch
ế
.Vì th
ế
 
để
hi
ểu rõ hơn về
 
nhà nước tư sả
n, nhóm B2 quy
ết đị
nh ch
ọn đề
 
tài :”N
guyên t
c t
ch
cvà ho
ạt độ
ng c
ủa nhà nước tư sản” làm vấn đề
th
o lu
n trong bài t
p nhóm tháng th
hai.
II.
 
N
i dung chính
1.
 
Tìm hi
u nh
ữ 
ng khái ni
m liên quan:
B
 
máy nhà nướ 
c là h
th
ống các cơ quan nhà nướ 
c t
 
trung ương đến địa phương đượ 
c t
ch
cvà ho
ạt độ
ng d
a trên nh
ng nguyên t
ắc điề
u ki
n c
th
 
theo quy đị
nh c
a pháp lu
t nh
m v
n hànhquy
n l
ực nhà nướ 
c hay th
c hi
n các ch
ức năng nhiệ
m v
c
th
c
ủa nhà nướ 
c.
“Nguyên tắc” có nghĩa là các cơ sở 
c
t lõi n
n t
ng . Khái ni
m nguyên t
c trong khoa h
c pháplý hi
ện đại đượ 
c hi
u là nh
ững tư tưở 
ng ch
 
đạ
o, nh
ững định hướng cơ bản. Như vậ
y có th
hi
u nguyênt
c t
ch
c và ho
ạt độ
ng là nh
ững tư tưở 
ng ch
 
đạ
o, nh
ững định hướng cơ bản đượ 
c xác l
p trong hi
ế
n
 pháp làm cơ sở 
n
n t
ng cho vi
c t
ch
c và ho
ạt độ
ng c
ủa nhà nước tư sả
n.
2.
 
Các nguyên t
c t
ch
ứ 
c và ho
ạt độ
ng trong b
 
máy nhà nước tư sả
n:
H
th
ng nguyên t
c t
ch
c và ho
ạt độ
ng c
ủa nhà nước tư sả
n r
t phong phú và nhi
u lo
i. Trong
đó các nguyên tắc cơ bản có tính bao quát đố
i v
ớ 
i toàn th
b
 
máy nhà nước thường đượ 
c ghi nh
n tronghi
ến pháp đạ
o lu
ật cơ bả
n c
ủa nhà nướ 
c bao g
m:
 
Nguyên t
c phân quy
n.
 
Ch
quy
n t
i cao c
ủa nhà nướ 
c thu
c v
nhân dân.
 
Nguyên t
c pháp ch
ế
 
và nhà nướ 
c pháp quy
ền tư sả
n.
 
Nguyên t
c
đa nguyên chính trị, đa đả
ng.
 
Nguyên t
c tôn tr
ng và b
o v
các quy
n công dân và quy
ền con ngườ 
i.
a.
 
Nguyên t
c phân quy
n
Nguyên t
c phân quy
ền được hình thành trên cơ sở 
c
a thuy
ế
t phân quy
n
 – 
m
t trong nh
ngh
c thuy
ế
t chính tr
pháp lý ti
ế
n b
do các h
c gi
 
tư sả
n t
do
ở 
châu Âu xây d
ng vào th
ế
k
18 mà
ngườ 
i tiêu bi
u nh
t là Montésquieu. Theo ông
: “Quyề
n l
ực nhà nướ 
c chia thành ba b
ph
n: quy
n l
ppháp, quy
n hành pháp, và quy
ền tư pháp”
,
trong đó:
 
 
Bài t
p nhóm tháng th
ứ 
hai
 – 
Lý lu
ận Nhà nướ 
c và pháp lu
t
 – 
Nhóm B2 K3411
2
Quy
ề 
n l
 p pháp thu
c v
ề 
ngh
vi
n:
Ngh
vi
n v
m
t hình th
ức là cơ quan đạ
i di
n cao nh
t, cóch
ức năng thể
ch
ế
 
hóa các quy đị
nh chính tr
quan tr
ng c
ủa Đả
ng c
m quy
ền thành đạ
o lu
ật, đồ
ng th
ờ 
i
là cơ quan kiể
m tra ho
ạt độ
ng c
ủa cơ quan hành pháp.
 
Quy
ề 
n hành pháp thu
c v
ề 
chính ph
:
Chính ph
 
ở 
 
các nước tư sả
n chi
ế
m v
trí trung tâm trongh
th
ống các cơ quan nhà nướ 
c. Vi
c l
p chính ph
 
ở 
t
ừng nước có khác nhau nhưng dự
a trên nguyênt
ắc chung là Đả
ng phái nào chi
ếm đa số
gh
ế
trong ngh
vi
n thì có quy
n l
p chính ph
. Ho
ạt độ
ng hànhpháp th
hi
n
ở 
hai n
ội dung cơ bả
n là ch
p hành pháp lu
t và th
c hi
n công tác qu
n lý hành chính nhà
nướ 
c, qu
n lý công v
và công s
ở 
.
Quy
ền tư pháp thuộ
c v
ề 
tòa án:
Ch
ức năng của tư pháp là giả
i quy
ế
t tranh ch
p, xét x
vi ph
mpháp lu
t theo lu
ật đị
nh. Các th
m phán c
ủa tòa án tư sả
n ngyà nay mang tính chuyên nghi
ệp cao, đượ 
cb
nhiêm trong th
ờ 
i gian dài th
m chí su
ốt đờ 
i n
ế
u không ph
m t
ội. Tòa án đóng vai trò quan trọ
ngtrong vi
c th
c hi
n quy
n l
c chính tr
c
a giai c
ấp tư sả
n.Tóm l
i ba quy
n này ph
ải đố
i tr
ng nhau, không có m
ột cơ quan nào
 
đứng trên ba cơ quan đó.
N
ế
u c
ba th
quy
n l
c này t
p trung trong tay m
t
ngườ 
i ho
c m
ột cơ quan nào đó sẽ
t
o ra s
l
md
ng quy
n l
c và là nguyên nhân d
ẫn đế
n s
xâm ph
m các quy
n công dân và quy
ền con ngườ 
i.Ngoài ra, quy
n l
ực nhà nước còn đượ 
c phân chia theo chi
u d
c g
ồm cơ quan trung ương và cơ quan địa phương. Việc phân chia như vậ
y s
 
 phân định đượ 
c ch
ức năng, nhiêm vụ
, gi
ớ 
i h
n cho các h
 th
ống cơ quan nhà nướ 
c. Nh
ờ 
 
đó tránh đượ 
c s
ch
ng chéo l
n l
n ho
c tranh giành quy
n l
c gi
a cách
th
ống cơ quan nhà nướ 
c.
b.
 
Ch
quy
n t
i cao thu
c v
nhân dân
:
Nguyên t
c này l
ần đầu tiên đượ 
c xác l
ập trong “Tuyên ngôn độ
c l
ập” của nướ 
c M
 
năm 1776 và“Tuyên ngôn nhân quyề
n và dân quy
ền” của Pháp năm 1789. Chủ
quy
n t
i cao c
ủa nhà nướ 
c thu
c v
 nhân nhân, th
hi
n t
t c
các công vi
c quan tr
ng nh
t c
ủa nhà nước do nhân dân định đoạ
t. Nhân dâncó th
th
c hi
n ch
quy
n t
i cao c
a mình b
ằng các phương pháp dân chủ
tr
c ti
ế
p (ví d
 
như: trưng
c
u dân ý, b
u c
ph
 
thông đầ
u phi
ế
u) ho
c các bi
n pháp dân ch
gián ti
ế
p thông qua ngh
vi
n và các
cơ quan dân cử
 
ở 
 
địa phương. Các công việ
c quan tr
ng nh
t c
ủa đất nướ 
c là các công vi
c liên quan
đế
n v
n m
nh qu
c gia, l
ợ 
i ích qu
c gia, l
ợ 
i ích dân t
c.
c.
 
Nguyên t
c pháp ch
ế
 
và nhà nướ 
c pháp quy
ền tư sả
n.
Pháp ch
ế
 
đượ 
c hi
u là s
tuân th
c
a công dân, c
a các t
ch
ức, các cơ quan và nhân viên nhànước đố
i v
ớ 
i các yêu c
u c
a pháp lu
t. Pháp ch
ế
t
n t
i trong ch
ế
 
độ
 
nhà nướ 
c và pháp lu
ật tư sản như
là nguyên t
ắc cơ bả
n v
ớ 
i nh
ững đòi hỏ
i ch
t ch
: Hi
ế
n pháp có hi
u l
c pháp lý t
i cao, t
t c
 
các đạ
olu
ật, các văn bản khác đề
u ph
i phù h
ợ 
p v
ớ 
i hi
ế
n pháp, n
ế
u trái v
ớ 
i hi
ế
n pháp thì b
coi là vô hi
u. Và
nhà nước tư sản có các quy định để
 
đả
m b
o các nguyên t
c này và ph
i có s
tuân th
nghiêm ch
nh,
đầy đủ
c
a
công dân đố
i v
ớ 
i các yêu c
u c
a pháp lu
t.
 Nhà nướ 
c pháp quy
ền đượ 
c hi
ểu là nhà nước, trong đó các hoạt độ
ng c
ủa các cơ quan nhà nướ 
c,các t
ch
c xã h
i và m
ọi công dân đề
u tuy
ệt đối tuân theo các quy đị
nh c
a hi
ế
n pháp và pháp lu
t.
Hơn thế
n
ữa, nó đòi
h
i ph
i có thi
ế
t ch
ế
ki
m tra, giám sát các nhánh quy
n l
c t
i cao trong b
máy
nhà nướ 
c.
 
Bài t
p nhóm tháng th
ứ 
hai
 – 
Lý lu
ận Nhà nướ 
c và pháp lu
t
 – 
Nhóm B2 K3411
3
d.
 
Nguyên t
ắc đa nguyên chính trị, đa đả
ng:
Nguyên t
ắc đa nguyên chính trị, đa đả
ng là m
t trong nh
ng nguyên t
ắc cơ bả
n và ph
bi
ế
n c
an
n dân ch
 
tư sản đồ
ng th
ờ 
i
cũng là nguyên tắc cơ bả
n c
a t
ch
c ngh
vi
n và chính ph
 
tư sả
n.Nguyên t
ắc này đượ 
c th
hi
n trong hi
ế
n pháp
 – 
 
đạ
o lu
ật cơ bản cùa nhà nướ 
c, nó cho phép công dân cóquy
n t
do chính ki
ế
n; công dân có th
ch
 
trích đườ 
ng l
i chính tr
c
a chính ph
và công khai th
hi
n
quan điể
m chính tr
c
a mình, cho phép s
t
n t
i c
a nhi
ều đả
ng phái chính tr
t
do tranh c
trong cáccu
c b
u c
ngh
vi
n và t
ng th
ng.
e.
 
Nguyên t
c tôn tr
ng và b
o v
các quy
n công dân và quy
ền con ngườ 
i:
Đây là mộ
t nguyên t
ắc đặ
c bi
t quan tr
ọng để
thi
ế
t l
p ch
ế
 
đị
nh quy
n công dân và quy
n con
ngườ 
i
ở 
 
các nhà nước tư sả
n. Nguyên t
c này m
c dù không tr
c ti
ếp liên quan đế
n t
ch
c b
máy nhà
nước nhưng nó lạ
i liên quan tr
c ti
ếp đế
n ch
ức năng quả
n lý c
ủa nhà nướ 
c. Trên th
c t
ế
, chính ph
 
s
n không thi
ế
t l
p b
t k
m
t h
 
tư tưở 
ng nào là h
 
tư tưở 
ng th
ng soái trong xã h
i; chính ph
khôngcan thi
p vào ho
ạt độ
ng báo chí, xu
t b
ản; đồ
ng th
ờ 
i báo chí có th
phê phán chính ph
khi chính ph
nh
ng quy
ết sách không đứng đắ
n, có hi
ện tượng tham nhũng, bê bố
i.
3.
 
Th
ự 
c ti
n áp d
ng nh
ữ 
ng nguyên t
c t
ch
ứ 
c ho
ạt độ
ng c
a b
máy
nhà nước tư sả
n
ở 
m
t s
 
nước điể
n hình.
Trên th
c t
ế
, vi
c t
ch
c ho
ạt độ
ng c
a b
 
máy nhà nước tư sả
n có nh
ng bi
u hi
n khác nhau gi
a
các nướ 
c:
a.
 
Nướ 
c M
:
 Nguyên t 
ắ 
c phân quy
ề 
n:
 
Đượ 
c th
hi
n m
t cách rõ nét nh
t. Theo hi
ến pháp năm 1787, quyề
n l
c
nhà nước đượ 
c phân chia thành các quy
n: l
ập pháp, hành pháp, tư pháp theo nguyên tắ
c ki
m ch
ế
đố
i tr
ng gi
a các quy
ền đó. Quố
c h
i M
n
m toàn quy
n l
p pháp, t
ng th
ng M
do nhân dân b
u ran
m tr
n quy
n hành pháp, quy
ền tư pháp do tòa án tố
i cao n
m. Nguyên t
ắc này đượ 
c áp d
ng m
tcách c
ng r
n. Trong h
th
ng liên bang, m
i quan h
gi
a các quy
ền đó có những đặc điể
m sau: Ch
qu
c h
i m
ớ 
i có quy
n l
p pháp, t
ng th
ng không có quy
n gi
i tán qu
c h
ội, không được ngăn cả
nqu
c h
i h
p, hay b
ế
m
c các phiên h
p c
a qu
c h
ội. Ngượ 
c l
i, t
ng th
ng không ch
u trách nhi
m
trướ 
c qu
c h
i, không b
qu
c h
i mi
n nhi
m. Các b
 
trưở 
ng ch
ch
u trách nhi
ệm trướ 
c t
ng th
ng.Lu
ật đượ 
c qu
c h
ội thông qua, đượ 
c t
ng th
ng ký và ban b
, t
ng th
ng có quy
n gi
i quy
ết các đạ
olu
ật. Đố
i v
ớ 
i tòa án ch
tuân theo pháp lu
t mà không ch
u s
ph
thu
c
vào các cơ quan lậ
p pháp, hànhpháp. M
ặt khác tòa án cũng không đượ 
c can thi
p vào ho
ạt độ
ng c
ủa các cơ quan đó. Vì vậ
y, m
ặc dù cơ 
ch
ế
phân quy
n
ở 
M
là c
ng r
ắn nhưng trong tổ
ch
c và ho
ạt độ
ng c
a b
 
máy nhà nướ 
c không ph
ihoàn toàn không có s
xâm nh
ập, đan xen trong mộ
t ch
ng m
c nh
ất đị
nh gi
a các quy
n l
p pháp,hành
 pháp, tư pháp.
Ch
quy
ề 
n
ố 
i cao thu
c v
ề 
nhân dân:
Nguyên t
c này th
c hi
n m
t cách không tri
ệt để
 
ở 
M
.Chính ph
M
 
đã thự
c hi
n nhi
ều chính sách phiêu lưu quân sự
b
t ch
ấp dư luậ
n c
a nhân dân M
nên
đã sa lầ
y trong chi
ến tranh xâm lượ 
c Vi
t Nam, Tru
ng Đông điển hình năm 2003 ở 
I-R
c.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->