Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
21.12.2009.

21.12.2009.

Ratings:
(0)
|Views: 247|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Dec 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2010

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DRU[TVO KULTURVIJESTI
strana 6.strana 26.
SowaKola~ari}:Volim kadaulo ge menepotra`e
 
AMS RS tu`i BiHAMK
Nelegalno  uzelinadle`nosti  AMS BiH 
Regulatorna komisija za energetiku RS
strana 2.
Regionalni putevi uRepublici Srpskojneprohodni
strana 7.
Ponedjeqak 
21. decembar 2009.
Broj12.090Godina
LXVII
U ~etvrtakodluka onovoj ci jeni stru je
strana 15.
Srebrenica
Obnavqajusamo ku }eBo{waka
 Alkalaj iSilajxi}prave odSrbi jenepri jateqa
Vi {e od po lo vi ne ru ko vo  dnih ra  dnih mjes ta  u in sti tu ci ja ma BiH pri pa  da Bo{waci ma, Srbi ma oko 30 od sto, a Hrva ti ma 20 od sto. Mno gi od wih su na tim po zi ci ja ma po  ne ko li ko man  da ta bez ob zi ra na na ru {en  na ci onal ni ba lans, ka `e Ko pri vi ca  Zoran Ko pri vi ca uputi}e u  par la men tar nu pro ce  du ru Pri je  dlog  za ko na o iz mje na ma i do pu na ma Za ko na  o dr`a vnoj slu `bi u in sti tu ci ja ma BiH  zbog “ozbiqno na ru {e nog na ci onal nog  ba lan sa u ko rist Bo{waka“  Bo{waci ne sa mo da su do mi nan tni  na ve }i ni ~el nih funkcija FBiH i  BiH, ve} ih naj vi {e ima u svimin sti tu ci ja ma u FBiH. U po je  di nim in sti tu ci ja ma u FBiH Hrva ta uop {te  ne ma, re kao Pe ri}
Inicijativa srpskih delegata u Domu naroda PSBiH zbog nacionalnog debalansa
Bo{waci dominan tni u insti tu ci jama BiH 
strana 9.
strana 3.
 
DANAS
 “Mi hajlica preko mene  htio da napakosti vlasti“
strana 5.
Dom naroda Parlamenta BiH 
   F   O    T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
Tokom svog predsje davawa [vedska forsirala kandidaturu Srbije za ~lanstvo u EU, a to jesada urodilo plodom, izjavio ambasador Srbije u toj zemqi Ninoslav Stojadinovi}
Boris Tadi} preda}e sutra premijeru [vedske zahtjev za kandidaturu Srbije za ~lanstvo u EU
Srpskadelegaci ja dobrodo{la  u Stok holm
strane 18. i 19.
[trajka~ Davor Jerilovi} tvrdi da ga je lider SRS RS htio da zloupotrijebi
 
2
ponedjeqak, 21. decembar 2009.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Milorada Dodika nisam upoznao i nisam imao kontakata s wim, ali on ni- je crni vrag. Ja se wega ne bojim.
Milan Bandi},kandidat za predsjednika Hrvatske
BAWALU KA-
Dire-ktorRepubli~keuprave za ge- odetske i imovinsko-pravne poslove(RUGIP) Ti homir Gligori}kazao je da je tim
OHR
-a
znatnosmawioobim ipredmetpopisaimovine od wihovogprvobitnogplana. - Popisali su vojnuimo- vinu, nekretnineodre|enih pri jeratnihdru{tveno-poli- ti~kihorganizaci ja, kao i nekepolicijske i zdravstve- neobjekte u Srpskoj- rekao je Gligori}.Istakao je da su slu`be- nicipodru~nihjedinica RUGIP-a sara|ivali, pa ~ak i ~estostru~nosavjeto- vali~lanove
OHR
-ovogti-ma i obja{wavali imimovinsko-pravneodnoseu nekimpredmetima. Visokipredstavnik u BiH ValentinInckotreba- lo bi tokom ove sedmice da predstavirezultatpopisa imovine u BiH ko ji je proveo tim
OHR
-a i da ga dostaviSavjetuministara BiH, en- titetskimvladama i vlasti Br~kodistrikta.U
OHR
-u su rani jepot- vrdili da je popisimovine zavr{en, a agenci je su pre- ni jele da je popisano oko 1.000 nekretnina nad ko jima  je na dan 31. decembra1992.godinepravoraspolagawa ili upravqawaimalabiv{aSR BiH.
OHR
 je popisao i nekre- tnineko je su na BiH prene- senesporazumom o sukcesi ji biv{eSFRJ.Inckojeuavgustudonio odlukudatim
OHR
-aobavipopisimovineuBiH.M.F.
SLU  @BENICI
RUGIP-a savjetovali tim
OHR 
-a
SA RA  JEVO
- Predsje-davaju}iPredstavni~kogdoma Parlamenta BiH Milorad @ivkovi}izjavio je za “Glas Srpske“ da je potrebanpri je- dlogzakona o dr`avnimpra- znicima, ko jitreba da dobi je podr{kuSavjetaministara i Parlamenta BiH. - Nisamoptimista da }e pri jedlogzakonako ji je neda- vnoodbi jen u Predstavni~kom domuponovo da ugledasvjetlo dana i parlamentarnuproce- duru i da }e se o wemuodlu~i- vati u ovommandatuParla- menta BiH i Savjeta ministara- istakao je @iv- kovi}.Dodao je da Bo{wacipoku- {ava ju da uvuku u zamkutuma- ~e}iDejtonskisporazum na na~in da oni ima juzakonko ji ni jedonesenposli jeDejtona i da treba da se korististari iz BiH do 1992. godineko ju “priziva ju da im se ponovo vrati.@. D.
Milorad Dodik, lider SNSD-a
Republici Srpskoj vra }eno dosto janstvo
BAWALU KA- LiderSNSD-a MiloradDodikizjavio je  ju~eSrni da RepublikaSrpskasadaizgledadruga~i jenego {to je bila i da joj je vra }enodosto janstvo,
kaoi narodu, ko-  jimo`e da ka`e da u RS ho}e da `ivi, upravqasvo jimresursi- ma, razvi jasvo jukulturu, obrazovawe i sport, {to je logi~no i kompatibilno sa naci jama u okru`ewu. - Va`ni je je za RS da na idu}imizborimapobi jediSNSD, nego{to je to bitno za samustranku, da bi bio nastavqenkon- tinuitetrazvo jako jiposto jinekolikogodina. Ni{tadrugo i ne radimo, osimtoga. Samo ne `elimo da budemoponi`eni i pod jakimSara jevom- rekao je Dodik. Dodao je da u RS nemani jednogmjesta u ko jemne{toni jeura- |eno ili napravqeno, ili se namjeravaiznovane{topraviti i raditi, doda ju}i da o svemutomeposto jeegzaktnipodaci.
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA R JEVO- Ministar inostranihposlova BiH SvenAlkalajizjavio je ju~e na sesi ji“Kruga99” u Sara-  jevu da je pitaweambasado- ra BiH u Srbi jineri je{eno ida je za to “glavnikrivacSrbi ja,zbog~egaje potez na isto~nomsusjedu da se to pitaweri je{i“.
-Sigurno je da Bo{waci u ovommandatuPredsjedni{- tvane}epredlo`itinovog kandidata za ambasadora BiH  u Srbi ji. Vidje}emo da li }e Srbi jadatiagreman za pre- dlo`enogambasadora.Sqede- }isastanak sa{efomsrpske diplomati jeVukomJeremi- }emdogovoren je 15. januara, nako jem}e bitiri je~i i o tome- kazao je Alkalaj. Dodao je da je“vrloneuobi~a jeno da zemqasu- sjed,ko ja`eli da ima dobro- susjedskeodnose,dva puta odbi ja da da agreman za am- basadora BiH u Srbi ji, {to ni jedobro zazemquko ja ide prema EU“.PoslanikSNSD-a u Par- lamentu BiH MilicaMarko- vi}izjavila je za “GlasSrpske“ da suStranka zaBiH i wen liderHarisSi- lajyi}jedinikrivci{to BiHnemaambasadora u Srbi-  ji.-Da je Silajyi}u i Alka- la justalo da BiH ima amba- sadora u Srbi ji,oni bi to  uradili do sada i na{lili- ~nostko ja je primjerena toj funkci ji. PolitikaStranke za BiH i wih dvo jice je daBiH ne trebadasara|u je sa Srbi jom i da od Srbi jetreba pravitisamonepri jateqa.To {to radeSilajyi} i Alkalaj {tetiugledu BiH, pani je~u- do{to je zbogovakvepoliti- ke BiH ozna~ena kao “crnarupa na Balkanu- istakla je Markovi}eva. Poslanik SDS-a u Par- lamentu BiHMirkoOkoli} rekao je da je najlak{etra- `itikrivca na drugojstra- ni, te da je nedopustivo{to se u dva navratapredla`e kandidat za koga se sa sigur- no{}u zna da ne mo`edobiti agreman.Okoli}ka`e da je Si- lajyi}zbogsvo jepolitike premaSrbi ji i srpskomna- rodu“namjernoponudioime- na za ko ja je znao da ne}edobitizelenosvjetlo“, jer za Silajyi}a i zagovornike wegovepolitikeSrbi ja i srpskinarodtrebada nose epitetegenocidnog i nepri-  jateqskognaroda.
Nedeqko Mitrovi}
Kona~an stav o pitawu imovinskog cenzusa
BAWALU KA- Predsjedni{tvoRepubli~keorganizaci je porodicazarobqenih i poginulihboraca i nestalihcivila RepublikeSrpskedanas
bi trebalo da zauzmekona~anstav o Pri jedloguzakona o izmjenama i dopunamaZakona o pravima boraca, porodicapoginulihboraca i ratnihvojnihinvalida RS, preni jela je Srna. Predsjednik ove organizaci jeNedeqkoMitrovi}rekao je da }e glavnatemasjednicebitipitaweimovinskogcenzusa na is- plateinvalidnina i drugihprinadle`nosti, doda ju}i da je pri jedlogovogzakona“dopuwenodredbom po ko joj se cenzusne- }eutvr|ivati bez saglasnosti ove organizaci je i Bora~keorga- nizaci je RS”.Mitrovi} je rekao da je organizaci jaomek{ala svojstavpremaimovinskomcenzusu i da ni je kao pri jekatego- ri~kiprotivtoga, jer je svjesnaultimativnogzahtjeva MMF-a.
Veoma je dobro i politi~ki korektno {to politi~ki li- deri Srba i Hrvata u BiH imaju sli~ne stavove o va- `nim politi~kim pitawima u zemqi, jer se nalazimo u situaciji kada Kancelarija visokog predstavnika u BiH otvoreno zastupa interese Bo{waka.
E-ma l: aco.trninic@blic.net
Pozdravqam izjavu ruskog ambasadora u BiH da }e Rusija od Savjeta bezbjednosti da zatra`i da se rad stranih sudija i tu`ilaca u BiH, anga`ovanih na pre- dmetima ratnih zlo~ina, stavi pod kontrolu UN i Ha- {kog tribunala zbog wihove neobjektivnosti.
E-ma l: dragan_gagi77@gma l.com
www.glassrpske.com
Milorad @ivkovi}
Potreban novi pri jedlog zakona o praznicima u BiH
Sven Alkalaj je kazao da nije sporan prijedlog za ambasa- dora u Srbiji, {to dokazuje posqedwe odustajawe Tu`i- la{tva BiH u slu~aju “Tuzlan- ska kolona“.- Odustajawe od te istrage jasno ka`e da ti qudi nisu bili umije{ani u taj slu~aj i da nema razloga ni za prvi slu~aj Bori{e Arnauta, ni za drugi slu~aj Seada Avdi}a da Srbija ne da agreman. Sma- tram da je vi{e rije~ o poli- ti~kim konotacijama koje su vezane sa Srbijom - tvrdi Alkalaj.On je kazao da su odnosi BiHi Srbije dobri, ali da bimogli biti jo{ boqi.
“TU ZLANSKA KOLONA“
OKOLI]:
Najlak{e tra`iti krivca na drugojstrani
Sigurno je da Bo{waci u ovom mandatu Predsjedni{tva ne}e predlo`iti novog kandidata za ambasadora BiH u Srbiji, kazao Alkalaj. SBiH i wen lider Haris Silajxi} jedini krivci {to BiH nema ambasadora u Srbiji, istakla Markovi}eva
Poslije izjave Svena Alkalaja da je Srbija krivac {to BiH nema ambasadora
 Alkalaj i SBiH prave od Srbi je nepri ja teqa
Sven Alkalaj na sesiji “Kru ga 99” u Sarajevu 
Tokom ove sedmice bi}e predstavqeni rezultati popisa imovine tima
OHR 
-a
OHR
smawio obim i pre dmet popisa
Milorad @ivkovi}
FOTO: GLAS SRPSKE
Alkalaj je mi{qewa da }eBiH dobiti Akcioni plan za ~lan stvo u
NA TO (MAP
) uaprilu na konferenciji mi- nistara i da je, osim toga, prioritet bezvizni re`im, te da }e sqede}e godine BiH podnijeti aplikaciju za kan- didatski status u EU. - Povezivawe toga sa zatva- rawem
OHR 
-a je bes predme-tno.
OHR 
tu ne smeta jerpredaja aplikacije ne zna~i kandidatski status. Pred BiH se postavqaju nepotrebni novi uslovi koji nisu pri- hvatqivi za veliki dio poli- ti~kih stranaka, a i gra|ana BiH - kazao je Alkalaj.
 
MAP
 u aprilu 
   F   O    T   O  :   @ .   D   O    M   A   Z   E   T
 
GLAS SRPSKE
ponedjeqak, 21. decembar 2009.
3
BAWA LUKA - Novi Prijedlog zakona o prestanku va`ewa Za- kona o Ombudsmanu RS upu}en je po hitnom postupku na razma- trawe za posebnu sjednicu Narodne skup{tine RS najavqenu za 22. decembar, javile su ju~e agencije. Stupawem na snagu ovog zakona odmah prestaje da va`i Zakon o Ombudsmanu RS, {to je novina u odnosu na ranije predlagane zakone iz te oblasti u kojima je bio definisan rok od 60 dana za prestanak funkcionirawa entitetskog ombudsmana.
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
BAWALU KA- Delegat SNSD-a u DomunarodaPar- lamenta BiH ZoranKopri- vicaizjavio je da }e u toku ove sedmice u parlamentar- nuproceduruuputitiPri je- dlogzakona o izmjenama i dopunamaZakona o dr`avnoj slu `bi u instituci jama BiH zbog“ozbiqnonaru{e- nognacionalnogbalansa u koristBo{waka“.
On je kazao da je ciqovihizmjena i dopunazakona da se obezbi jedipo{tovawe principakonstitutivnosti naroda u sviminstituci jama  u BiH.- Tra`imo da radnamjesta sekretara oba domaParla- menta BiH, Savjetuministara BiH, ministarstvima, Pred- sjedni{tvu BiH, komisi jama Parlamenta BiH, pomo}nika ministara i direktorara- znihdirekci ja i agenci jabu- dureizborna- rekao je Koprivica. Naglasio je da je potre- bnoograni~itimandat na ovimpozici jamakako bi se popravionaru{ennacional- nibalansna rukovode}impo- zici jama u instituci jama BiH.- Kada se analizira ju sva rukovodnaradnamjesta u in- stituci jama BiH do|emo do podatka da vi{e od polovine pripadaBo{wacima, Srbima oko 30 odsto, a Hrvatima20 odsto. Mnogi od wih su natim pozici jama po nekoliko mandata bez obzira na naru- {ennacionalnibalans- do- dao je Koprivica. Ovimizmjenama i dopu- namazakonapredvi|eno je da mandatslu`benicima na ru- kovode}imslu`beni~kimpo- zici jama u instituci jama BiH budeograni~en na ~eti- rigodine.- Po istekuwihovogman- databi}eraspisivankon- kurs za popunu tih mjesta ~ime}e prestatibo{wa~ka dominaci ja u instituci jama BiH - precizirao je Kopri- vica.Nakon{to je visoki predstavnik u BiH Valentin Inckozatra`iosmjenupred- sjedava ju}egPredstavni~kog domaParlamentaFBiHSa- fetaSofti}azbognaci- onalnogdebalansa na {est kqu~nihpozici jama u FBiH, KlubBo{waka u Domunaroda Parlamenta BiH je od wega zatra`iodataj princippri- mi jeni i na nivo BiH. Instituci jeFBiH ve} godinamakr{eUstavFBiH,  jer se od ukupno{estkqu-~nihizvr{nih, sudskih i za- konodavnihfunkci jaBo- {wacinalaze na ~ak tri, apo UstavuFBiH im pripada-  judvi je.- Bo{waci ne samo da sudominantni na ve}ini~el- nihinstituci jaFBiH i BiH, ve}ih najvi{e ima usviminstituci jama u FBiH. U po jediniminstituci jama u FBiHHrvatauop{tenema, kao da nisukonstitutivan narod, {to je stra{no- re- kao je Peri}.Naveo je da ustavnotreba obezbi jeditime hanizme za za{titukonstitutivnosti, a ne odlukamavisokogpredsta- vnika u BiH.- Hrvatanema u institu- ci jamapo jedinihop{tinama i KantonuSara jevo, ali to o~igledno ne brinetamo{wu vlast- upozorio je Peri}.
Poslanici NSRS raspravqaju o Ombudsmanu RS
PERI]: HRVA TA 
nema u sarajevskim institucijama
Vlada Srpske
RS razvi jaelektronsku upravu
BAWALU KA 
- Republika Srpskaza uzelajeuposqed-wihnekolikogodinavode- }upozici juuBiHu oblastirazvo jainforma- cionogdru{tva, akaolo- gi~ansli jednapretkai finalniproizvodelek- tronskelegislativenastao  jeportal“eSrpska“, saop- {teno je ju~eSrni iz Vla- de RS.
Parlament FBiH
O buxetupo hitnompostupku
SA R JEVO
- Predstavni- ~kidomfederalnogPar- lamentaraspravqa}edanas oPri jedloguizmjenaido- punabuyetaFBiHza2009.godinupohitnompostupku,  javila je Srna. Vlada FBiHutvrdilajenedavno tre}iovogodi{wireba- lansbuyeta, ko jijepredvi- |enuiznosuodokodvi jemili jardeKMiza58 mi- lionajemawiuodnosunarebalansiranibuyetod31.  jula.
Vla{i}
Predstavqawerezultata sudova
VLA [I]
- Predstavni- ciOsnovnogsuda u BawojLuci i sara jevskogOp- {tinskogsudapredstavi}e sutra na Vla{i}uizvje{taj o radu, govori}e o stepenu nezavisnosti ova dva suda i raspravqati o aktuelnoj problematici, javile su agenci je. Na sastanku}e  u~estvovati i visokipred- stavnik u BiH Valentin Incko.
ACIPS
U~e{ }emawina naizborima
SA RA  JEVO
- Politi~ka participaci janacional- nihmawinaBiH na lo-kalnimizborima2008. godinetema je okruglog stolako ji}e biti odr`andanas u Sara jevu  u organizaci jiAlumni centra za interdiscipli- narnepostdiplomskestu- di je(ACIPS). Na skupu}e bitipredstavqenime-  hanizmiza{titeprava nacionalnihmawina u BiH i regi ji u okviru principademokratskog gra|anstva“.
Vijesti
Vi{e od polovine rukovodnih radnih mjesta u institucijama BiH pripada Bo{wacima, Srbima oko 30 odsto, a Hrvatima 20 odsto. Mnogi od wih su na tim pozicijama po nekoliko mandata bez obzira na naru{en nacionalni balans, ka`e Koprivica
Inicijativa srpskih delegata u Domu naroda Parlamenta BiH zbog nacionalnog debalansa
Bo{waci do minan tni u in sti tu ci jama BiH 
Dom naroda Parlamenta BiH 
FOTO: GLAS SRPSKE
Izrael tra`i od Vatikana otvarawe ar hiva
TEL AVIV
- Izrael je zatra`io od Vatikana da otvoricrkvenear hive iz Drugogsvjetskograta, posli jeodlukepapeBenedikta16da obnovipro- cesprogla{ewa za svecapapePi ja12, kogaoptu- `u ju da ni jepokrenuoakci ju da spaseJevre je za vremeholoka usta. PapaBenedikt je odobriodekret ko jipotvr|u je“herojskevrline“ papePi ja12.i ta- ko mu dodi jeliotitulu“pre~asni“, ko ju od titule svecadi jele jo{ samo dva koraka, javio je Rojters. Jevrejskeorganizaci jesmatra ju da bi nastavak ovogprocesamogao da naru{iodnose, jer je Pi je 12.bio na polo`a ju u vri jemeDrugogsvjetskogra- takada su stradaliJevre ji.
Bo`i }ni pri jem kod potpredsjednika RS
BAWALU KA-
Potpredsje- dnikRSDavor^orda{orga- nizovao je sino}u BawojLuci pri jempovodompredsto je}eg katoli~kogBo`i}a, ko jemsu prisustvovalizvani~nicii li~nosti iz javnog i kulturnog `ivotaSrpske i BaweLuke, javila je Srna. - Svimqudimadobrevoqe`elimsre}nepredsto-  je}epraznike i vjeru jem da je ono {to svi `elimo dobro za sve nas. Oni ko jidolaze sa lo{omvoqom, ko ji nam {aqulo{eporuke, sigurno nam ne}edo- brodoni jeti- rekao je ^orda{ na pri jemu.
U Rumuni ji umrlo osam besku }ni ka od hladno }e
BU KU RE[T
- Osambesku}nikaumrlo je ju~eu Rumuni jizbogvelikogmrazako jitra je ve}pet dana, a gotovoci jelazemqa je pokrivenasni je- gom,{to je dovelo do blokirawaputeva i stra- dawavelikogbro jaqudi. Rumuni ju su od sri jedepogodila tri talasaswe- `nihme}ava, uz vrlonisketemperature, zbog~e- ga je saobra}aj bio poreme}en u 31 od ukupno42 `upani je i u Bukure{tu, a qudi su morali da~e- ka ju u vozilima i vi{e od 20~asova da se putevi deblokira ju. Saobra}aj je ovihdana bio obus- tavqen na 19 nacionalnihputeva, na autoputu i 30 `upanijskihputeva, javile su agenci je.
Koprivica je istakao da je apsolu- tno neosnovan zahtjev bo{wa~kih delegata da se sistem ravnopravne nacionalne zastupqenosti primijeni i na {est kqu~nih institucija BiH.- Taj princip se jedino po- {tuje u RS. U FBiH je godi- nama naru{en tako|e u korist Bo{waka kojima pripadaju ~ak tri kqu~ne funkcije. Podsjetio bih kolege da se pozicija predsjedavaju}eg Par- lamenta BiH rotira - kazao je Koprivica.
NEOSNOVAN ZAH TJEV
ZoranKoprivica

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->