Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
أدوات تحليل وتصميم النظم

أدوات تحليل وتصميم النظم

Ratings: (0)|Views: 4,236 |Likes:
تتضمن مفهوم تحليل النظم، مسميات تحليل النظم، العمليات التي يقوم بها تحليل النظم، مخطط انسياب البيانات، الفرق بين المخطط الانسيابي ومخطط انسياب البيانات، أنواع مخطط انسياب البيانات، أشكال ورموز مخطط انسياب البيانات.
تتضمن مفهوم تحليل النظم، مسميات تحليل النظم، العمليات التي يقوم بها تحليل النظم، مخطط انسياب البيانات، الفرق بين المخطط الانسيابي ومخطط انسياب البيانات، أنواع مخطط انسياب البيانات، أشكال ورموز مخطط انسياب البيانات.

More info:

Published by: Dr.Doaa Mohamed Sayed on Dec 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2012

pdf

text

original

 
 
ﺕﺍﻭﺩﺃ
ﻈﻧ ﻢﻴﻤﺼﺗﻭ ﻞﻴﻠﲢ
ﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ
ﻢﻳﺪﻘﺗ
 
ﺩ
/
ﻴﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺪﻴﺳ ﺪﻤﳏ ءﺎﻋﺩ
 
ﺲﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻕﺮﻃﻭ ﺞﻫﺎﻨﳌﺍ ﺪﻋﺎﺴﻣ ﺫﺎﺘﺳﺃ
 
ﻢﻈﻨﻟﺍ ﻞﻴﻠﲢ ﻡﻮﻬﻔﻣ
:
مﺎظﻧﻟا موﮭﻔﻣ قﻓو كﻟذو ؛تﻼﻛﺷﻣﻟا لﺣو فﯾرﻌﺗﺑ ﺔﻘﻠﻌﺗﻣﻟاو ﺎًﯾﻘطﻧﻣ ﺔﻠﺳﻠﺳﺗﻣﻟاو ﺔﻣظﻧﻣﻟا تﺎﯾﻠﻣﻌﻟا كﻠﺗ وھ،ﺔﺋﯾﺑﻟا نﯾﺑو ﺎﮭﻧﯾﺑو ،ﺎﮭﺿﻌﺑو رﺻﺎﻧﻌﻟا نﯾﺑ ةرﺛؤﻣﻟا ﺔﯾﻟدﺎﺑﺗﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا دﺎﺟﯾإو رﺻﺎﻧﻋ ﻰﻟإ ﺎﮭﺗﺋزﺟﺗ ّمﺛ ﻋ دﺎﻣﺗﻋﻻا نﻛﻣﯾ ﮫﻧأ يأ ،دﯾﻌﺑ دﺣ ﻰﻟإ ﺔﯾﻣوﻣﻌﻟﺎﺑ مﺎظﻧﻟا لﯾﻠﺣﺗ فﺻﺗﯾولﯾﻠﻘﺗ ﺔﻠﻛﺷﻣﻟ ضرﻌﺗﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﮫﯾﻠﺔﯾﺟﻣرﺑ ﺔﻠﻛﺷﻣ لﺣ دﻧﻋ ﮫﻣادﺧﺗﺳا نﻛﻣﯾ ﺎﻣﻛ ﺔﻧﯾﻌﻣ ﺔﻛرﺷ حﺎﺑرأ ةدﺎﯾز وأ ﺔﻔﻠﻛﺗﻟا
.
 
ﻢﻈﻨﻟﺍ ﻞﻴﻠﲢ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺕﺎﻴﻤﺴﻣ
:
1
-
مظﻧﻟا ﺔﺳارد
.
2
-
مﺎظﻧﻟا ةﺎﯾﺣ ةرود
.
 
ﻢﻈﻨﻟﺍ ﻞﻴﻠﲢ ﺎﻬﺑ ﻡﻮﻘﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ
:
1
-
ﻲﻟﻵا بﺳﺎﺣﻟا مادﺧﺗﺳﺎﺑ تﺎﻣوﻠﻌﻣ مﺎظﻧ ءﺎﺷﻧإ
.
2
-
 ﺣﺗﻲﻟﻵا بﺳﺎﺣﻟﺎﺑ لﻣﻌﯾ مﺎظﻧ ﻰﻟإ يودﯾ تﺎﻣوﻠﻌﻣ مﺎظﻧ لﯾو
.
 
؟ﻢﻈﻨﻟﺍ ﻞﻠﳏ ﻮﻫ ﻦﻣ
 
فﻌﺿﻟا طﺎﻘﻧ صﯾﺧﺷﺗﻟ مﺋﺎﻘﻟا مﺎظﻧﻟا ﺔﺳارد ثﯾﺣ نﻣ مظﻧﻟا لﯾﻠﺣﺗ ﺔﯾﻠﻣﻌﺑ موﻘﯾ يذﻟا صﺧﺷﻟا وھﻊﻣ رﺷﺎﺑﻣ لﻛﺷﺑ مظﻧﻟا لﻠﺣﻣ طﺑﺗرﯾو ،ﮫﺗﻧﺎﯾﺻ كﻟذ دﻌﺑو هذﯾﻔﻧﺗو ﮫﺗﻣﺎﻗإو دﯾدﺟ مﺎظﻧ مﯾﻣﺻﺗو ، ﮫﺗﻼﻛﺷﻣودارﻓﻷاﮫﺗارﺑﺧ وأ ﮫﺗارﺎﮭﻣ تﻧﺎﻛ ﺎﻣﮭﻣ لﻣﻌﻟا ﻊﯾطﺗﺳﯾ ﻻ مﮭﻧودﺑﻓ ﺎﮭﺟرﺎﺧ وأ ﺔﺳﺳؤﻣﻟا لﺧاد ءاوﺳ
.
 
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 
 
ﻢﻈﻨﻟﺍ ﻞﻠﳏ ﰲ ﺎﻫﺮﻓﺍﻮﺗ ﻱﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﺕﺍﱪﳋﺍ
:
رارﻘﻟا ذﺎﺧﺗاو ةرادﻹاو مﯾظﻧﺗﻟا
.
جﺎﺗﻧﻹا طﯾطﺧﺗ
.
ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا ﺔﺑﺳﺎﺣﻣﻟا
.
تﺎﻌﯾﺑﻣﻟا ةرادإو قﯾوﺳﺗﻟا
.
نوزﺧﻣﻟا ﺔﺑﻗارﻣو نﯾزﺧﺗﻟا
.
ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻻا ىودﺟﻟا
.
ءﺎﺻﺣﻹاو تﺎﯾﻠﻣﻌﻟا ثوﺣﺑ
.
تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا ﺔﺟﻟﺎﻌﻣ قرط
.
ﺎﮭﺗﺎﻐﻟو ﺔﺟﻣرﺑﻟا قرط
.
تﺎﯾﺟﻣرﺑﻟاو لﯾﻐﺷﺗﻟا مظﻧ
.
ﮫﺗﺎﯾﻧﻘﺗو بﺳﺎﺣﻟا
.
تﻻﺎﺻﺗﻻاو تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟاو مظﻧﻟا مﯾھﺎﻔﻣ
.
 
ﻢﻈﻨﻟﺍ ﻞﻠﶈ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺕﺎﻔﺼﻟﺍ
:
1
-
ﺔﻘﯾﻗدﻟا ﺔﯾﻠﯾﺻﻔﺗﻟا مﯾھﺎﻔﻣﻟﺎﺑ لﻼﺧﻹا نود لﻣﺎﺷ ﻲﻠﻛ مﺎظﻧﻛ ﺔﻣظﻧﻣﻟا مﮭﻓ ﻲﻠﻋ ةردﻘﻟا
.
2
-
ﺔﻣظﻧﻣﻟا جرﺎﺧ وأ لﺧاد مﮭﺗﺎﯾوﺗﺳﻣو مﮭﺗﺎﯾﺻﺧﺷ فﻼﺗﺧا ﻲﻠﻋ دارﻓﻷا عاوﻧأ لﻛ ﻊﻣ لﻣﺎﻌﺗﻟا ﻲﻠﻋ ةردﻘﻟا
)
تاذﻟا نﻋ دﯾﺟﻟا رﯾﺑﻌﺗﻟاو رﯾﻐﻠﻟ عﺎﻣﺗﺳﻻا نﺳﺣو ﺔﻧورﻣو ﺔﻗﺎﺑﻠﺑ لﻣﺎﻌﺗﻟا
.
3
-
ًﻼﯾﻠﺣﺗو ًﺎﻔﯾﻧﺻﺗو ًﺎﻌﯾﻣﺟﺗ تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﻊﻣ لﻣﺎﻌﺗﻟا ﻲﻠﻋ ةردﻘﻟا
.
4
-
رﯾرﺎﻘﺗﻟا ﺔﺑﺎﺗﻛ ﻲﻠﻋ ةردﻘﻟا
.
5
-
نﯾرﺧﻵا ﻊﻣ نوﺎﻌﺗﻠﻟ دادﻌﺗﺳﻻاو ﺔﯾﻠﺑﺎﻘﻟا
.
 
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 
 
ﻢﻈﻨﻟﺍ ﻢﻴﻤﺼﺗﻭ ﻞﻴﻠﲢ ﺕﺍﻭﺩﺃ
 
ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﺏﺎﻴﺴﻧﺍ ﻂﻄﳐ
Data Flow Diagram (DFD)
.
1
.
دﺣأحرﺗﻘﻣﻟاو مﺋﺎﻘﻟا مﺎظﻧﻠﻟ لﺻﻔﻣ فﺻو ﻰﻠﻋ لوﺻﺣﻠﻟ ﺔﻣﮭﻣﻟا تاودﻷا
.
2
.
وھلﻼﺧ تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا بﺎﯾﺳﻧا ﺢﯾﺿوﺗﻟ مدﺧﺗﺳﺗ لﯾﻠﺣﺗ ةادألﻣﻋمﺎظﻧﻟا،مﺎظﻧﻟا نﯾﺑوﮫﺑ ﺔطﯾﺣﻣﻟا ﺔﺋﯾﺑﻟاو
.
3
.
 ﯾتﺎﻣوﺳرﻟا لﻣﻌﺗﺳ
)
ﺔﯾﺳدﻧﮭﻟا لﺎﻛﺷﻷا
(
ﺎﮭﻧﯾزﺧﺗ نﻛﺎﻣأو ﺎﮭﺗﺟﻟﺎﻌﻣو تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ردﺻﻣ ﺢﯾﺿوﺗﻟ
.
 
ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﺏﺎﻴﺴﻧﺍ ﻂﻄﳐ ﺑ ﻕﺮﻔﻟﺍ
(DFD)
ﺑﺎﻴﺴﻧﻻﺍ ﻂﻄﺨﳌﺍﻭ
.
ﻊﻗاوﻟا ﻲﻓ مﺎظﻧﻟا لﻣﻋ ءﺎﻧﺛأ تﺎﯾﻠﻣﻌﻟا رﯾﺳ فﺻﯾ تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا بﺎﯾﺳﻧا ططﺧﻣ
.
ﻲﺑﺎﯾﺳﻧﻻا ططﺧﻣﻟا ﺎﻣﻧﯾﺑﺢﺿوﯾﻊﻗاوﻟا لﯾﺛﻣﺗﻟ ﻲﺟﻣرﺑﻟا ءزﺟﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﻠﻣﻌﻟا ذﯾﻔﻧﺗ ﺔﯾﻔﯾﻛ
.
مﯾﻣﺻﺗ ةادأ وھ ﻲﺑﺎﯾﺳﻧﻻا ططﺧﻣﻟا ﺎﻣﻧﯾﺑ لﯾﻠﺣﺗ ةادأ وھ تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا بﺎﯾﺳﻧا ططﺧﻣ ىرﺧأ ةرﺎﺑﻌﺑ
.
 
ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﺏﺎﻴﺴﻧﺍ ﻂﻄﳐ ﺺﺋﺎﺼﺧ
(DFD)
 
1
-
وا نﻮﺑﺰﻟاو ﻞﻠﺤﻤﻟا ﻦﯿﺑ لﺎﺼﺗا ﺔﻠﯿﺳو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا بﺎﯿﺴﻧا ﻂﻄﺨﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾﻲﻓ ﺎﮭﻨﻣ ضﺮﻐﻟاو مﺪﺨﺘﺴﻤﻟاﻢﺋﺎﻘﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا بﺎﯿﺴﻧا رﺎﺴﻤﻟ ﻞﻀﻓأ ﻢﮭﻓ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻮھ سﺎﺳﻷا
. 
2
-
مﯾﻣﺻﺗﻟا ﺔﻠﺣرﻣﻟ سﺎﺳﺄﻛ ﮫﻟﺎﻣﻌﺗﺳا نﻛﻣﯾ
.
3
-
مﻣﺻﻣﻟاو لﻠﺣﻣﻟا نﯾﺑ لﺎﺻﺗا ﺔﻠﯾﺳو رﺑﺗﻌﯾ
.
4
-
ثدﺣﯾ فﯾﻛ سﯾﻟو ثدﺣﯾ اذﺎﻣ فﺻﯾ ططﺧﻣﻟا
.
5
-
جارﺧﻹاو لﺎﺧدﻹا نﯾﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺢﯾﺿوﺗﻟ مدﺧﺗﺳﺗمﺎظﻧﻟا نّوﻛﺗ ﻲﺗﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا نزﺎﺧﻣو ﺔﺟﻟﺎﻌﻣﻟاو
.
 
ﻂﻄﺨﳌﺍ ﺯﻮﻣﺭﻭ ﻝﺎﻜﺷﺃ
1
-
ﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﺏﺎﻴﺴﻧﺍ ﻢﻬﺳ
:
ططﺧﻣ ﻲﻓ تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا قﻓدﺗ نﯾﺑﯾ مﮭﺳﻟا
(DFD)
نﻛﻣﯾ وھوأنﯾﺗﻟﺎﺣﻟا ﺎﺗﻠﻛ ﻲﻓو ﻰﻧﺣﻧﻣ وأ مﯾﻘﺗﺳﻣ طﺧ نوﻛﯾ نتﺎﻧﺎﯾﺑﻟا قﻓدﺗ هﺎﺟﺗا نﯾﺑﯾ نأ بﺟﯾ
.
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gais Branco liked this
Abdalla Talat liked this
Ahmed Taha liked this
Salma Morinoo liked this
Osama YousifAbid liked this
Emad Almutiri liked this
saadsd liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->